Prawo łaski

Unterschrift
2/3/0/10
Extreme Termine
1918 - 1923
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
14415
Unterschrift Name Datum von Datum bis
Zeige 41 bis 60 von 64 Einträgen.
Unterschrift Name Extreme Termine Anzahl der Scans
2/3/0/10/344 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, napadów, czynnego oporu, niedbalstwa, kradzieży, sprawy usunięcia robotników z fabryki "Górkit" i strajku w obronie wydalonych, a także podburzania ludności wiejskiej w sąsiedztwie zarządu dóbr ks. Sanguszki. VIII 1921 - 1922 125
2/3/0/10/345 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: lichwy, wywozu waluty, kradzieży, znieważenia, ciężkich uszkodzeń ciała, zabójstw i sprawy zastrzelenia podczas zamieszek powstańczych w listopadzie 1918 r. Polaków eskortowanych przez żołnierzy ukraińskich. XII 1921 - 1922 222
2/3/0/10/346 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, posiadania broni, gwałtu, pogróżek, lichwy, szydzenia z obrządków kościoła katolickiego, kradzieży. Kradzieży m. in. podczas inwazji rosyjskiej, służby w armii austriackiej i przy okazji rekwizycji dla ukraińskiego wojska III - VIII 1922 168
2/3/0/10/347 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: działalności lekarskiej, fałszywych zeznań, lichwy, drobnych kradzieży oraz kradzieży w latach 1914 - 1915 ropy naftowej na Wielopolu na szkodę Tow. "Petrolea" i ciągnięcia zysków z produkcji nafty i jej sprzedaży żołnierzom rosyjskim. 1919 238
2/3/0/10/348 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: kradzieży, lichwy. Fałszywego świadectwa, oszczerstwa politycznego o sprzyjanie Rosjanom w czasie inwazji w 1914 r. w środowisku sędziowskim k. Buczacza., VII - XII 1919; III, IV 1920 159
2/3/0/10/349 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw, kradzieży, kradzież w lasach, lichwy, łapownictwa, oszustw, potwarzy, wymuszania oraz uszkodzenia własności podczas rozruchów przeciw ludności żydowskiej w Dynowie k. Sanoka w czasie wojny 1918 r. I - VII 1920 316
2/3/0/10/350 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: lichwy, kradzieży, głównie drzewa z prywatnych lasów Potockich, z lasów rządowych, budulca drzewnego na szkodę kolei państwowych oraz wyroków o nadużycie leśniczego, pobicie gajowych i morderstwo. V 1920 - I 1921 320
2/3/0/10/351 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: spraw o morderstwo, kradzież, nadużycia gospodarcze, oszustwa, oszczerstwa natury politycznej i incydentów narodowościowych, w tym antyżydowskich (pow. Ropczyce, pow. Krosno, okolice Nowego Sącza) I - VII 1921 381
2/3/0/10/352 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw, kradzieży, lichwy, sprzeniewierzenia, wykroczeń dyscyplinarnych. Korespondencja. VI - XI 1921 236
2/3/0/10/353 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw, kradzieży m. in w czasie inwazji rosyjskiej w 1914 r., dezercji, lichwy wojennej oraz handlu walutą, a także wykroczeń i rabunku na jesieni 1918 r. podczas rozruchów antyżydowskich (pow. Rzeszów) I - VII 1922 366
2/3/0/10/354 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: spraw o morderstwo, kradzież. Korespondencja. VI - XI 1922 195
2/3/0/10/355 Ułaskawienia z b. zaboru pruskiego -uwzględnione, dotyczące: zabójstw, uszkodzeń cielesnych i cudzej własności, kradzieży, paserstwa, lichwy, krzywoprzysięstwa, przekupstwa, przemytu do Niemiec, wrogości wobec polskości, posiadania broni. Reskrypty, wnioski, korespondencja. IX - XI 1920, I - IX 1921, I - IV 1922 203
2/3/0/10/356 Ułaskawienia z b. zaboru pruskiego -uwzględnione, dotyczące: oporu wobec urzędników, uszkodzeń ciała, wykroczeń przeciwko osobistej wolności, nierządu, włóczęgostwa, żebractwa, handlu zwyżkowego banknotami niemieckimi, spekulacji, łapownictwa, drobnych kradzieży, przemytu na granicy niemieckiej i b. Kongresówki. Reskrypty, wnioski, korespondencja. I - XII 1922 122
2/3/0/10/357 Ułaskawienia z b. zaboru pruskiego - nieuwzględnione. Sprawa dotyczy kradzieży wojskowego majątku w czasie wojny. III - IV 1920 12
2/3/0/10/358 Ułaskawienia różne, dotyczące kar administracyjnych, nałożonych m. in. przez organa Min. Spraw Wewnętrznych, Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją, Min. Aprowizacji a także kar za kradzież i nielegalny handel z wyroku Sądu Wojennego. I - XII 1919 110
2/3/0/10/359 Ułaskawienia różne, dotyczące kar administracyjnych, nałożonych m. in. Przed Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją, , Min. Aprowizacji, starostwa oraz kar orzeczonych wyrokiem sądu w sprawach skarbowych. X 1919 - X 1921 176
2/3/0/10/360 Ułaskawienia różne, dotyczące napadów, znieważenia, lichwy, kradzieży, łapówkarstwa, fałszerstwa, praktyki lekarskiej, nadużycia władzy, kar administracyjnych, oskarżenia o przynależność do organizacji politycznej wspólnie z byłym komisarzem bolszewickim. Korespondencja objaśniająca wykładnię prawa odnoście ułaskawień na terytorium b. zaboru pruskiego. 1918, 1920, IV - XI 1922, 1923 198
2/3/0/10/361 Ułaskawienia różne (nieuwzględnione). Oskarżenie obywatela polskiego, pochodzenia żydowskiego, o to iż w czasie okupacji niemieckiej dopuścił się w charakterze tajnego agenta niemieckiej policji polowej czynów wrogich Polsce. X 1919 - II 1920 29
2/3/0/10/362 Ułaskawienia różne, dotyczące zabójstw, pobicia, przekupstw, dyscypliny, fałszerstw, kradzieży, posiadania broni, napadów m. in. na leśniczówki niemieckie oraz zatargu w Płockiem służby folwarcznej z ziemianami, popartego przez Klub Sejmowy Posłów Żydowskich Stronnictwa Ludowego. 1919-1921 162
2/3/0/10/363 Ułaskawienia różne, dotyczące zabójstw, pobicia, znieważenia, przekupstwa, kradzieży, nielegalnego gorzelnictwa, lichwy, wykroczeń dyscyplinarnych, wstąpień do milicji bolszewickiej i oskarżeń politycznych o prowadzenie propagandy prorosyjskiej przez pismo straży kresowej "Warszawskie Słowo". XI 1919 - XII 1920, 1921 - I 1922 304
Zeige 41 bis 60 von 64 Einträgen.