Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bakałarzewie

Unterschrift
63/197/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
2792

Inhalt:

Struktura zespołu (serie akt) i zawartość: 1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/51 urodzenia z lat: 1826-1833, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1903, 1904, 1906, 1921. małżeństwa z lat: 1826-1837, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1903, 1904, 1906, 1921. zgony z lat: 1826-1837, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1903, 1904, 1906, 1921. 2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/21 z lat: 1832-1833, 1839, 1841-1843, 1852-1855, 1858-1859, 1862, 1884-1887, 1889-1893, 1899. Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.

Die Geschichte des Schöpfers:

Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne. 13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych. Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim. Zespół jest otwarty.

Extreme Termine:

1826-1921

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1899, 1903-1921.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

72

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

68

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.77

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.74

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Nie
Buchbestand genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak

mikrofilmy sygn. 1/1-1/47, 2/1-2/7