Urząd Domenalno-Rentowy w Braniewie

Signatur
42/41/0
Anzahl der Serien
18
Anzahl der Scans
16849

Inhalt:

Registratura główna (Haupt Registratur) zarządzenia, edykty, postanowienia; wybór delegatów powiatowych do wydziału banku ziemskiego w Królewcu, dzierżawa ziemi, tabele prestacyjne, likwidacja danin feudalnych, podziały gruntów, 1727-1864 sygn. 1-7. Registratura finansowa (Finanz Registratur) (Organisationssachen) przyłączanie wsi do domeny braniewskiej, organizacja urzędów powiatowych, 1773-1822 sygn. 8-11. (Geschäftsführungs- und Anstellungsachen) przepisy dot. powoływania i odwoływania sołtysów i przysięgłych, wybory sołtysów, wyznaczanie okręgów sołeckich, 1773-1870 sygn. 12-17. (Verschiedene Dienstsachen) informacje ogólne, statystyczne o wsiach domeny i jej mieszkańcach, 1792-1825 sygn. 18-20. (Grundbesitzrechte und Verpflichtungen) uprawnienia i zobowiązania gruntowe, 1784-1871 sygn. 21-23. (Allgemeine Domänen Sachen) ogólne sprawy domeny, szarwark kolegium jezuickiego w Braniewie, 1774-1803 sygn. 24-25. (Eigentumsverleihung) dzierżawy gruntów, nadania wieczyste gruntów, 1773-1828 sygn. 26-33. (Dismembrationsangelegenheiten) podział i rozdzielanie gospodarstw, separacja gruntów, 1786-1873 sygn. 34-91. zniesienie wspólnoty ziemi folwarku Rogity (Regitten), 1796-1799 sygn. 92. (Verpachtungen, Veräusserungen…) dzierżawienie i sprzedaż nieruchomości, m.in.. Rakarni braniewskiej, 1773-1874 sygn. 93-104. (Übergabensachen des Erbe) dziedziczenie nieruchomości, wymiary szarwaku, 1773-1808 sygn. 105-134. likwidacja danin feudalnych chłopów, zarządzenia, instrukcje,wykazy, recesy porozumień, 1799-1802 sygn. 135. (Domänen Revenuen) dochody domeny z szarwarków, czynszów, danin, 1799-1850 sygn. 136-141. sprawy karczem i młynów, ordynacja o uprawnieniach właścicieli młynów, 1808-1822 sygn. 142. Registratura policyjna (Polizei Registratur) (Wege-und Brückenbausachen) instrukcje, zarządzenia, wykazy zakończonych prac budowlanych, budowa mostu w Zawierzu (Zagern), naprawa śluzy i mostu w Krzach (Koggenbusch), budowa kanału we Fromborku, utrzymanie mostów na rzece Bauda (Baude), 1779-1880 sygn. 143-153. (Wasserbautensachen) naprawa śluzy w Krzach (Koggenbusch), rowy odpływowe w Braniewie, 1778-1817 sygn. 154-155. (Kirchen- Geistlichen- und Schulsachen) zaoptrzenie w drewno Seminarium w Braniewie, budowa kościoła ewangelickiego w Braniewie, świadczenia na rzecz kościoła w Tolkowcu (Tolksdorf), 1773-1872 sygn. 156-158.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

W Księstwie Pruskim, a później w Królestwie w Prusach od 1525r. do 1721r. dobra państwowe występowały jako: a/ komornictwa (Kammeramt) niezależne od starostów, podlegające bezpośrednio zarządowi kamer w Królewcu b/ wsie i majątki należące do starostw. Te drugie od końca XVIIw. podlegały zarówno staroście, jak i zarządowi kamer, od 1723r. Kamerze Wojennej i Domen w Królewcu. Od połowy XVIIIw. obok nazwy Kammeramt używa się zamiennie określenia Domänenamt. W znaczeniu szerszym domena oznacza własność państwa: posiadłości ziemskie, regalia, dochody niestałe i daniny; w węższym-należące do skarbu państwa dobra ziemskie. Domeny pruskie powstały z posiadłości ziemskich elektorów brandenburskich i książąt pruskich. Charakter własności państwowej uzyskały w 1820r. (wcześniejsze postanowienia zostały zniesione, bądź ograniczone edyktami i ustawami z l. 1808-1810). Sprzedaż domen była dopuszczalna, jeśli wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIXw. uprawnienia sprzedaży domen król pruski przyznał ministrowi rolnictwa oraz z ograniczeniami rejencjom (1835r., 1838r., 1870r., 1877r., 1904r). Domeny znajdowały się bądź we władaniu bezpośrednim państwa, bądź w rękach dzierżawców; przeważnie były wydzierżawiane w ramach publicznego przetargu. Dochody z domen obejmowały: daniny na rzecz zarządcy od chłopów użytkujących grunty domenalne; czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne; spieniężone daniny świadczone pierwotnie w naturze; czynsze od inwentarza. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji (poprzez Wydział podatków, domen, lasów). Do 1874r. lokalną administrację domen stanowili intendenci (Domänenintendenten), później, tzw. Domänenrentmeister .

Laufzeit:

[1727] 1773-1880

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1727-1727, 1773-1880.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Rent-Amt Braunsberg

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

158

Bearbeitete Akten insgesamt:

158

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

2.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

2.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak

korekta dat (KM 2004-03-25)