Urząd Domenalno-Rentowy we Fromborku pow. braniewski

Unterschrift
42/43/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Zapisy i kontrakty (Verschreibungen und Kontrakte) potwierdzenia zapisów gruntów, sprawy dot. młyna w Rogitach (Regitten) 1778-1832 sygn. 1-3 Dokumenty przyjęcia ciężarów szarwarkowych i gospodarstw (Annehmungs-Briefe und Traditions-Akta) przekazania gospodarstw, obciążenia szarwarkowe 1775-1823 sygn.4-13 Registratura finansowa (Finanz Registratur) tabele prestacyjne czynszów, sprzedaż gruntów szpitala fromborskiego, młyna, folwarków i lasów domeny 1773-1813 sygn. 14-20 Registratura policyjna (Polizei Registratur) budowy mostów, naprawa dróg 1773-1824 sygn 21-28

Die Geschichte des Schöpfers:

W Księstwie Pruskim, a później w Królestwie w Prusach od 1525r. do 1721r. dobra państwowe występowały jako: a/ komornictwa (Kammeramt) niezależne od starostów, podlegające bezpośrednio zarządowi kamer w Królewcu b/ wsie i majątki należące do starostw. Te drugie od końca XVIIw. podlegały zarówno staroście, jak i zarządowi kamer, od 1723r. Kamerze Wojennej i Domen w Królewcu. Od połowy XVIIIw. obok nazwy Kammeramt używa się zamiennie określenia Domänenamt. W znaczeniu szerszym domena oznacza własność państwa: posiadłości ziemskie, regalia, dochody niestałe i daniny; w węższym-należące do skarbu państwa dobra ziemskie. Domeny pruskie powstały z posiadłości ziemskich elektorów brandenburskich i książąt pruskich. Charakter własności państwowej uzyskały w 1820r. (wcześniejsze postanowienia zostały zniesione, bądź ograniczone edyktami i ustawami z l. 1808-1810). Sprzedaż domen była dopuszczalna, jeśli wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIXw. uprawnienia sprzedaży domen król pruski przyznał ministrowi rolnictwa oraz z ograniczeniami rejencjom (1835r., 1838r., 1870r., 1877r., 1904r). Domeny znajdowały się bądź we władaniu bezpośrednim państwa, bądź w rękach dzierżawców; przeważnie były wydzierżawiane w ramach publicznego przetargu. Dochody z domen obejmowały: daniny na rzecz zarządcy od chłopów użytkujących grunty domenalne; czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne; spieniężone daniny świadczone pierwotnie w naturze; czynsze od inwentarza. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji (poprzez Wydział podatków, domen, lasów). Do 1874r. lokalną administrację domen stanowili intendenci (Domänenintendenten), później, tzw. Domänenrentmeister .

Extreme Termine:

1773-1824

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1773-1824.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Rent-Amt Frauenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

28

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

28

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak