Urząd Domenalno-Rentowy w Pasłęku

Signatur
42/47/0
Anzahl der Serien
16
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura domenalna (Domänen Registratur) (Organisations-Geschäftsführung ...) organizacja administracji domeny, kontrole domeny, organizacja urzędów powiatowych, 1782-1833 sygn. 1-3. Prowadzenie ksiąg wieczystych, zapisy spadkowe w ksiegach wieczystych, 1779-1784 sygn. 4. (Eigentumsverhältnisse) regulacja spraw własności w Węzinie (Weeskendorf), Krośnie (Krossen), Aniołowie (Rapendorf), 1802-1830 sygn. 5-6. (Separationen) separacje gruntów, zniesienie wspólnot wiejskich, 1769-1849 sygn. 7-9. (Verpachtungen, Veräusserungen) wydzierżawianie i zbywanie nieruchomości, 1818-1836 sygn. 10-11. (Grenzsachen) regulacja granic, spory graniczne: wieś Skowrony (Schmauch), folwark Łączna (Wiesenhof), Zielonka Pasłęcka (Grünhagen), 1713-1841 sygn. 12-15. Sprawy lasów i łowiectwa, informacje o wielkości lasów prywatnych i o osadach leśnych, 1799-1809 sygn. 16. Registratura policyjna (Polizei Registratur) (Allgemeine Polizeisachen) tabele statystyczne byłego urzędu domenalnego Bielica (Behlendorf), dane statysyczne dot. domeny, urzędników,spisy młynów, cegielni, hut szkła, pomiary topograficzne domeny, 1798-1810 sygn. 17-21. (Baupolizei) sprawy budowlane, budowa mostów, utrzymanie i renowacja drogi na Górę Zamkową w Pasłęku, 1799-1871 sygn. 22-25. (Wasserpolizei) oczyszczenie rzeki Elszka (Elskenfluss) i Wąska (Weeske), budowa wałów rzecznych, wykorzystanie wysp na jeziorach Piniewo (Pinnau See) i Sambród (Sambrodt See), 1765-1874 sygn. 26-33. (Gewerbepolizei) budowa i wykazy młynów, spisy manufaktur i fabryk, 1766-1811 sygn. 34-36. (Landwirtschaftspolizei) hodowla owiec, uprawa drzew morwowych, drzew owocowych, lnu, zbóż, 1725-1806 sygn. 37-41. (Allgemeine Militärsachen) podatek wojenny, odszkodowania za dostawy i świadczenia dla wojska, za szkody wojenne, 1807-1823 sygn. 42-50. (Schulsachen) budowa szkoły w Pasłęku, tworzenie szkółek drzewek przy szkołach. 1823-1846 sygn. 51-52. Księga rachunkowa domeny, 1778-1779 sygn. 53.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

W Księstwie Pruskim, a później w Królestwie w Prusach od 1525r. do 1721r. dobra państwowe występowały jako: a/ komornictwa (Kammeramt) niezależne od starostów, podlegające bezpośrednio zarządowi kamer w Królewcu b/ wsie i majątki należące do starostw. Te drugie od końca XVIIw. podlegały zarówno staroście, jak i zarządowi kamer, od 1723r. Kamerze Wojennej i Domen w Królewcu. Od połowy XVIIIw. obok nazwy Kammeramt używa się zamiennie określenia Domänenamt. W znaczeniu szerszym domena oznacza własność państwa: posiadłości ziemskie, regalia, dochody niestałe i daniny; w węższym-należące do skarbu państwa dobra ziemskie. Domeny pruskie powstały z posiadłości ziemskich elektorów brandenburskich i książąt pruskich. Charakter własności państwowej uzyskały w 1820r. (wcześniejsze postanowienia zostały zniesione, bądź ograniczone edyktami i ustawami z l. 1808-1810). Sprzedaż domen była dopuszczalna, jeśli wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIXw. uprawnienia sprzedaży domen król pruski przyznał ministrowi rolnictwa oraz z ograniczeniami rejencjom (1835r., 1838r., 1870r., 1877r., 1904r). Domeny znajdowały się bądź we władaniu bezpośrednim państwa, bądź w rękach dzierżawców; przeważnie były wydzierżawiane w ramach publicznego przetargu. Dochody z domen obejmowały: daniny na rzecz zarządcy od chłopów użytkujących grunty domenalne; czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne; spieniężone daniny świadczone pierwotnie w naturze; czynsze od inwentarza. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji (poprzez Wydział podatków, domen, lasów). Do 1874r. lokalną administrację domen stanowili intendenci (Domänenintendenten), później, tzw. Domänenrentmeister .

Laufzeit:

1713-1874

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1713-1874.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Rent-Amt Preussisch Holland

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

53

Bearbeitete Akten insgesamt:

53

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

korekta dat, KM 2004-03-25