Urząd Domenalno-Rentowy w Przezmarku pow. morąski

Signatur
42/49/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Stare zapisy (Alte Verschreibungen): zapisy spadkowe, spór dot. łąki na wyspie na Jezioraku (Geserich See), 1727-1789 sygn. 1-2. Registratura finansowa (Finanz Registratur): likwidacja urzędu domenalnego w Przezmarku (Pr. Markt), utworzenia urzędu domenalno-rentowego w Zalewie (Saalfeld), 1844-1867 sygn. 3. Registratura policyjna (Polizei Registratur): wyznaczenie urzędów sołtysów, ochrona ryb w jeziorach, informacje topograficzne, m.in. o nowych osadach wiejskich, nadzór nad Żydami, spisy rodzin żydowskich, 1752-1872 sygn. 4-7. Sprawy szkół (Schulen-Angelegenheiten): sprawy szkół i nauczycieli w Mortągu (Mortung), Przezmarku (Pr.Mark), Starym Dzierzgoniu (Alt Christburg); instrukcje zarządzenia, zestawienia tabelaryczne, 1821-1871 sygn. 8-11. Sprawy ubogich (Armen-Sachen): wykaz ubogich w obwodzie urzędu policyjnego w Zalewie (Saalfeld), 1871 sygn. 12.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

W Księstwie Pruskim, a później w Królestwie w Prusach od 1525r. do 1721r. dobra państwowe występowały jako: a/ komornictwa (Kammeramt) niezależne od starostów, podlegające bezpośrednio zarządowi kamer w Królewcu b/ wsie i majątki należące do starostw. Te drugie od końca XVIIw. podlegały zarówno staroście, jak i zarządowi kamer, od 1723r. Kamerze Wojennej i Domen w Królewcu. Od połowy XVIIIw. obok nazwy Kammeramt używa się zamiennie określenia Domänenamt. W znaczeniu szerszym domena oznacza własność państwa: posiadłości ziemskie, regalia, dochody niestałe i daniny; w węższym-należące do skarbu państwa dobra ziemskie. Domeny pruskie powstały z posiadłości ziemskich elektorów brandenburskich i książąt pruskich. Charakter własności państwowej uzyskały w 1820r. (wcześniejsze postanowienia zostały zniesione, bądź ograniczone edyktami i ustawami z l. 1808-1810). Sprzedaż domen była dopuszczalna, jeśli wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIXw. uprawnienia sprzedaży domen król pruski przyznał ministrowi rolnictwa oraz z ograniczeniami rejencjom (1835r., 1838r., 1870r., 1877r., 1904r). Domeny znajdowały się bądź we władaniu bezpośrednim państwa, bądź w rękach dzierżawców; przeważnie były wydzierżawiane w ramach publicznego przetargu. Dochody z domen obejmowały: daniny na rzecz zarządcy od chłopów użytkujących grunty domenalne; czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne; spieniężone daniny świadczone pierwotnie w naturze; czynsze od inwentarza. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji (poprzez Wydział podatków, domen, lasów). Do 1874r. lokalną administrację domen stanowili intendenci (Domänenintendenten), później, tzw. Domänenrentmeister .

Laufzeit:

1727-1872

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1727-1872.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Rent-Amt Preussisch Mark

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

12

Bearbeitete Akten insgesamt:

12

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

korekta dat (KM 2004-03-25)