Akta miasta Morąg

Unterschrift
42/257/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

księga budynków miasta Morąg [ XVIII - XIX w] sygn. 1 rejestr rzemieślników 1714-1816 sygn. 2 akta dot.spraw testamentowych 1725-1764 sygn.3 spór Morąga ze wsią Maliniak (Schertingswalde) 1746-1798 sygn. 4-5 Związek Strzelecki 1826-1889 sygn. 6 sprawa włamania do księdza Wandtke 1850-1852 sygn. 7 księgi protokołów sędziego rozjemczego 1884 - 1928 sygn. 8-10 rejestr narodzin gminy żydowskiej prowadzony w magistracie 1820-1820 sygn.11

Die Geschichte des Schöpfers:

Akt lokacyjny Morąga nie zachował się. Przyjmuje się, że miasto powstało w 1327r. Znany jest zasadźca, sołtys Piotr Sumpf. Ustanowiony w średniowieczu samorząd miejski składał się z burmistrza, jego zastępcy, ośmiu rajców, którzy stanowili władzę wykonawczą w mieście - kolegium magistrackie. Równolegle z radą funkcjonował miejski organ sądowniczy, jakim była ława. W XVI-XVIIIw. samorząd Morąga był silnie ograniczony przez wpływy rodu Dohna. W latach 1713-1740 przeprowadzono w Prusach reformy zmierzające do podporządkowania zarządu w miastach władzom państwowym. Magistrat stał się zależny od króla, który określał liczbę jego członków, a także powoływał nowych. Członkowie rady miejskiej byli wybierani dożywotnio. Reformy państwa pruskiego z początku XIXw. objęły również organizację miast. Ustawa o reformie ustroju miejskiego w państwie pruskim, tzw. "Städteordnung" z 19.11.1808r. ustanowiła burmistrza wraz z zarządem miejskim -władzą wykonawczą, natomiast organem ustawodawczym była rada miejska. Wszystkie władze miały być wybieralne. Miasta utraciły swoje dawniejsze uprawnienia sądowe. Ustrój miasta w drugiej połowie XIXw. i na początku wieku XX określiła ordynacja miejska dla siedmiu prowincji wschodnich z 30.05.1853r. Organizację miasta zmieniła ustawa o ustroju gmin, tzw. "Gemeindeverfassungsgesetz" z 15.12.1935r., która ograniczała rolę samorządu. Zlikwidowano radę miejską oraz kolegium magistrackie. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za administrowanie miastem ponosił burmistrz wybierany przez NSDAP i państwo. Organem doradczym była rada gminna powołana w miejsce dawnej rady miejskiej. Ustawa z 30.01.1935r. była kontynuacją ustawy z 1933r.

Extreme Termine:

1714-1928

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1714-1928, 1714-1928.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Mohrungen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

11

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

11

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak