Zarząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Unterschrift
42/408/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, prezydium, księgi uchwał, 1946-1950 sygn. 1-5; 36; 39-40. Protokoły posiedzeń komisji, odpraw burmistrzów i wójtów, 1947-1948 sygn. 6-8; 37-38. Księgi posiedzeń Zarządu, 1948-1949 sygn. 9-10. Księga ewidencyjna członków Rady, komisji i Zarządu, 1946-1948 sygn. 11. Sprawy organizacyjne, zarządzenia i okólniki, inspekcje Zarządu, korespondencja, 1945-1949 sygn. 12-20. Sprawy personalne, 1946; 1948 sygn. 21-22. Kontrola wewnętrzna, świadectwa moralności i opinie, spisy ludności uprawninej do głosowania, 1946-1948 syg. 23-25. Sprawozdania rachunkowe Zarządu i zakładów miejskich, 1945-1950 sygn. 26. Opieka społeczna, zapomogi, rejestry korzystających z opieki społecznej, 1946-1949 sygn. 27-32. Przedsiębiorstwa miejskie, 1946 sygn. 33. Budżet miasta i jego wykonanie, 1946-1949 sygn. 34-35 Akta nieruchomości nierolniczych podlegających przekazaniu 1947-1950 syg.41-478

Die Geschichte des Schöpfers:

Zarząd Miejski był organem wykonawczym miejskiej rady narodowej i działał w opraciu o Ustawy o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialngo: Ustawę z 23 marca 1933 r. i zmiany wprowadzone Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. Do zakresu działania należały sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zarząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął działalność w sierpniu 1945 r. Burmistrzem został Stanisław Jaszczuk - do 16.04.1948 r. Rada Miejska ukonstytuowała się na I posiedzeniu 27 kwietnia 1946 r., przewodniczącym został Zygmunt Lewkowicz. Zarząd Miejski był organem wykonawczym MRN, składał się z burmistrza, wiceburmistrza i 3 członków, powołanych przez Miejską Radę. Zarząd działał w opraciu o 3 normatywy opublikowane w Mazurskim Dzienniku Pełnomocnika Rządu RP nr 3/1945 poz. 42, 43 i 44. Były to tymczasowe: instrukcja kancelaryjna, regulamin biura i statut. Statut Zarządu i regulamin biura wprowadzony 17 lutego1947 r. ustalił podział biura na 6 działów: ogólny, administracyjny, finansowy, społeczny, techniczny i przedsiębiorstw miejskich. Obowiązywał z niewielkimi zmianani do końca działalności Zarządu. Zarząd na posiedzeniu 2 kwietnia 1948 r. uchwalił i wprowadził tymczasową instrukcje kancelaryjną i wykaz akt. Działalność Zarządu wygasła wraz z wprowadzeniem w życie Ustawy z 20 marca 1950 r. o jednolitej władzy państwowej, jego funkcje przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 17 czerwca 1950 r.

Extreme Termine:

1945-1950 [1951]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950, 1945-1950, 1951-1951, 1951-1951.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

478

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

478

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak