Zarząd Miejski w Ornecie pow. braniewski

Unterschrift
42/922/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej oraz prezydium, sprawozdania z działalności Rady, sprawozdania z kontroli społecznej, 1946-1950 sygn. 1-11. Referat Administracyjny: sprawozdania dot. Ludności, 1946-1947 sygn. 12. Referat Gospodarki Społecznej: ewidencja przedsiebiorstw i zakładów usługowych, 1945-1949 sygn. 13-15. Referat Finansowo-Podatkowy: budżety, księgi biercze, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, 1946-1950 sygn.16-23.

Die Geschichte des Schöpfers:

Zarząd Miejski był organem wykonawczym miejskiej rady narodowej i działał w opraciu o ustawy o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialngo: ustawę z dnia 23 marca 1933r i zmiany wprowadzone Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944r. Zarząd miejski wybierała miejska rada narodowa. Było to ciało kolegialne, w którego skład wchodził burmistrz, wice-burmistrz, sekretarz oraz ławnicy. Tworzenie zarządów miejskich trwało do października 1945 r. Do kompetencji zarządu miejskiego należało: wykonanie budżetu; zarządzanie finansami miasta; dzierżawy; nadzór nad urzędami, zakładami i przedsiębiorstwami komunalnymi; sprawy sporne. Od strony administracyjnej wykonywaniem postanowień Zarządu zajmowało się biuro Zarządu. Ze względu na to, że biura organizowali sami burmistrzowie w najwcześniejszym okresie istniały różne referaty bądź w ogóle nie funkcjonował podział obowiązków między referentów. Jednak w większości biur na terenie województwa olsztyńskiego działały referaty: ogólny, przemysłowo-handlowy, osadniczy, gospodarczy, aprowizacji, mazurski, finansowy, ewidencji ludności. Zarządy Miejskie zlikwidowano na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej

Extreme Termine:

1945-1950

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

23

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

23

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak