Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Lidzbarku Warmińskim

Unterschrift
42/1082/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Konferencje powiatowe: protokoły, sprawozdania, rezolucje, wykazy delegatów, 1945-1948 sygn. 1. Powiatowa Komisja Rewizyjna: protokoły, sprawozdania kasowe, 1947-1948 sygn. 2. Egzekutywa: protokoły posiedzeń, 1945, 1947-1948 sygn. 3. Sekretariat: protokoły posiedzeń plenarnych, posiedzeń międzypartyjnych, narad aktywu, plany pracy, raporty, meldunki z terenu, 1946-1948 sygn. 4-6. Referat Organizacyjny: materiały sprawozdawcze, wykazy sekretarzy komórek partyjnych i członków partii, sprawy wyborów do władz gminnych, korespondencja, materiały komitetów miejskich PPR w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście - protokoły posiedzeń plenarnych, aktywu miejskiego, sprawozdania, rezolucje, protokoły zebrań kół miejskich, komitetów gminnych i kół wiejskich, 1945-1948 sygn. 7-21. Referat Propagandy: materiały sprawozdawcze, wykazy czynnych szkół w powiecie, korespondencja, 1945-1948 sygn. 22. Referat Rolny: protokoły posiedzeń egzekutywy rolnej, plany pracy, materiały sprawozdawcze, korespondencja, 1945-1948 sygn. 23. Referat Administracyjno-Samorządowy: materiały sprawozdawcze, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i komisji Administracyjno-Samorządowej, 1946-1948 sygn. 24. Referaty: Komunikacyjny: materiały sprawozdawcze, Odbudowy: materiały sprawozdawcze, Personalny: materiały sprawozdawcze, Przemysłowy: materiały sprawozdawcze, Zawodowy: materiały sprawozdawcze, 1945-1948 sygn. 25.

Die Geschichte des Schöpfers:

Po utworzeniu dniu 18.04.1945r. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie, przystapiono do organizowania aparatu partyjnego na terenie powiatów. Komitet Powiatowy PPR w Lidzbarku Warmińskim powołano w lipcu 1945r. Struktura organizacyjna wszystkich szczebli PPR, tj. Komitetu Wojewódzkiego, komitetów powiatowych, komitetów miejskich i gminnych była zbudowana na tych samych zasadach: władze zarządzające i kontrolne oraz aparat wykonawczy. Władze były wybierane, aparat stanowiły wydziały bądź referaty, w których zatrudniano pracowników etatowych i aktyw nieetatowy. Struktura władz i aparatu powiatowego przedstawiała się następująco: konferencja powiatowa, komitet powiatowy,Powiatowa Komisja Rewizyjna, egzekutywa komitetu powiatowego. Komitet Powiatowy jako aparat składał się z sekretariatu i referatów: organizacyjnego, propagandy, rolnego, komunikacyjnego, zawodowego, przemysłowego, kobiecego, personalnego, administracyjno-somorządowy. Najwyższą władzą była konferencja powiatowa zwoływana raz w roku. Konferencja wybierała organ zarządzajacy między konferencjami - Komitet Powiatowy i Powiatową Komisję Rewizyjną, oraz I i II sekretarza. Komitet Powiatowy zbierał się na posiedzeniach plenarnych raz na kwartał. Wybierał ze swego grona egzekutywę. Egzekutywa na bieżąco kierowała polityką partii i zbierala się na zebraniach raz w tygodniu. Pracami egzekutywy i aparatu powiatowego kierował I sekretarz. Apart dzielił się na referaty. Najczęściej byli to instruktorzy do spraw i zajmowali się kilkoma sprawami /referatami równocześnie. Obsada etatowa była nieliczna. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 15.12.1948r. kończy działalność obu partii.

Extreme Termine:

1945-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

25

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

25

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak