Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie

Unterschrift
42/1088/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Konferencje miejskie: protokóły, sprawozdania, rezolucje, wykazy delegatów, 1945-1948, sygn.1 Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń,1948, sygn.2 Plenum Komietu Miejskiego: protokóły posiedzeń,1945-1948, sygn.3 Egzekutywa: protokóły posiedzeń,1945-1948, sygn.4 Sekretariat: protokóły posiedzeń międzypartyjnych, narad aktywu miejskiego, korespondencja,1945-1948, sygn.5-7 Referat Organizacyjny: sprawozdania miesięczne,ankiety i blankiety sprawozdawcze, plany pracy, wykazy sekretarzy komórek partyjnych, protokóły zebrań kół miejskich, komitet kolejowy PPR- protokóły, materiały sprawozdawcze, wykazy sekretarzy, protokóły współdziałania międzypartyjnego, korespondencja, protokóły zebrań kół kolejowych, materiały komitetów zakładowych przy Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej i Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego-protokóły posiedzeń,materiały z konferencji, sprawozdania, protokóły z zebrań sekretarzy i kół milicyjnych,1945-1948, sygn.8-58 eferat Propagandy: korespondencja, 1947, sygn.59 Referat Przemysłowy: wykazy przedsiębiorstw i instytucji w Olsztynie, materiały sprawozdawcze Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, zestawienia wydatków i dochodów przedsiębiorstw i zakładów pracy w Olsztynie,1946-1948, sygn.60-65 Referat Zawodowy: materiały sprawozdawcze, plany pracy,1947-1948, sygn.66 Referat Administracyjno-Samorządowy: materiały sprawozdawcze, budżet miejski,1 945-1947, sygn.67 Referat Komunikacyjny: sprawozdania z działalności, protokóły z zebrań aktywu pocztowego,1948, sygn.68 Referat Personalny: materiały sprawozdawcze,kwestionariusze i karty ewidencyjne członków,1947-1948, sygn.69-71

Die Geschichte des Schöpfers:

Po utworzeniu dniu 18.04.1945r. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie, przystapiono do organizowania aparatu partyjnego na terenie powiatów. Komitet Miejski PPR w Olsztynie rozpoczął działalność już w kwietniu 1945r., działał on na prawach powiatu. Struktura organizacyjna wszystkich szczebli PPR, tj. Komitetu Wojewódzkiego, komitetów powiatowych, komitetów miejskich i gminnych była zbudowana na tych samych zasadach: władze zarządzające i kontrolne oraz aparat wykonawczy. Władze były wybierane, aparat stanowiły wydziały bądź referaty, w których zatrudniano pracowników etatowych i aktyw nieetatowy. Struktura władz i aparatu miejskiego przedstawiała się następująco: konferencja miejska, komitet miejski, Miejska Komisja Rewizyjna, egzekutywa komitetu miejskiego. Komitet Miejski jako aparat składał się z sekretariatu i referatów: organizacyjnego, propagandy, rolnego, komunikacyjnego, zawodowego, przemysłowego, kobiecego, personalnego, administracyjno-somorządowy. Najwyższą władzą była konferencja miejska zwoływana raz w roku. Konferencja wybierała organ zarządzajacy między konferencjami - Komitet Miejski i Miejską Komisję Rewizyjną, oraz I i II sekretarza. Komitet Miejski zbierał się na posiedzeniach plenarnych raz na kwartał. Wybierał ze swego grona egzekutywę. Egzekutywa na bieżąco kierowała polityką partii i zbierala się na zebraniach raz w tygodniu. Pracami egzekutywy i aparatu kierował I sekretarz. Apart dzielił się na referaty. Najczęściej byli to instruktorzy do spraw i zajmowali się kilkoma sprawami /referatami równocześnie. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 15.12.1948r. kończy działalność obu partii.

Extreme Termine:

1945-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

71

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

71

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak