Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie

Signatur
42/1094/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Konferencje wojewódzkie: protokóły, listy delegatów, korespondencja,1946-1948, sygn.1 Rada Wojewódzka: protokóły z posiedzeń,1947-1948, sygn.2 Wojewódzki Komitet PPS: protokóły posiedzeń plenarnych i prezydium, korespondencja,1945-1948, sygn.3 Wojewódzki Sąd Partyjny: wyroki, wytyczne,1946-1948, sygn.4 Sekretariat: protokóły posiedzeń międzypartyjnych, okólniki i instrukcje,komunikaty wewnętrzne, materiały Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS-regulaminy, materiały z obrad Rady Naczelnej, instrukcje w sprawie oczyszczania szeregów partyjnych, 1945-1948, sygn.5-8 Oddział Ogólno-Organizacyjny: Referat Organizacyjno-Statystyczny: sprawozdania opisowe, miesięczne, ankiety sprawozdawcze, materiały sprawozdawcze opisowe powiatowych komitetów PPS, protokóły z odpraw i narad przewodniczących i sekretarzy, wykazy władz partyjnych wszystkich szczebli, wykazy pracowników etatowych, sprawy Referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego, korespondencja,1945-1948, sygn. 9-14 Referat Lustracji: protokóły, sprawozdania z lustracji i zarządzenia polustracyjne, 1946-1948, sygn.15 Samodzielny Referat Kobiet: materiały sprawozdawcze, protokóły ze zjazdów, zebrań aktywu, referatu, sekcji oraz posiedzeń międzypartyjnych, sprawozdania z pracy i wyjazdów w teren,materiały sprawozdawcze powitowych sekcji kobiecych, sprawozdania i protokóły z narad WZ i PZ ZSCH, korespondencja,1947-1948, sygn.16-17 Oddział Propagandy: sprawozdania miesięczne, plany pracy, referaty okolicznościowe, instrukcje, czasopisma ,, Lewy Tor" i ,, Przegląd Socjalistyczny",1946-1948, sygn.18-19 Oddział Kadr: sprawozdania z działalności, protokóły odpraw, instrukcje, wykazy pracowników komitetów, wykazy członków PPS zajmujących kierownicze stanowiska, ankiety personalne, akta osobowe, 1945-1948, sygn.20-24 Rzecznik Kontroli Partyjnej: sprawozdania miesięczne, ocena akcji ,, czystki" w woj. olsztyńskim, wykazy członków usuniętych z partii,akta osobowe, protokóły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej,1946-1948, sygn.25 Oddział Szkoleniowy: sprawozdania Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PPS, protokóły zebrań Wojewódzkiej Komisji Szkolenia Międzypartyjnego, z posiedzenia kierownictwa Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej, wykazy członków wspólnych ideologicznych szkoleń międzypartyjnych, sprawozdania z lustracji, instrukcje CKW PPS,1947-1948, sygn.26 Oddział Samorządowo-Administracyjny:sprawy organizowania sądownictwa, ORMO, wykazy członków ORMO z powiatów: morąskiego i węgorzewskiego, wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej, instrukcje,1946-1948, sygn.27 Wydział Wojskowy: sprawy powołania wydziałów wojskowych w komitetach: wojewódzkim i powiatowych oraz sprawy Związku Uczestników Walki o Niepodległość i Demokrację, Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna-skład, regulamin,, zestwienie wyników weryfikacji, korespondencja, 1946-1948,sygn.28 Oddział Społeczno-Zawodowy: protokóły i sprawozdania z narad oddziału i referatów, sprawozdania instruktorów z wyjazdów w teren, plany pracy, sprawy związkowe, wykazy stowarzyszeń i związków, protokóły z narad, korespondencja,1946-1948, sygn.29 Oddział Komunikacyjny: sprawozdania kwartalne oddziału, protokóły z narad delegatów kolejowych kół w terenie, plany pracy, protokóły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Komunikacyjnej przy Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowej w Olsztynie, protokóły z odpraw, wykazy kolejarzy-członków partii, składy osobowe sekcji komunikacyjnych, materiały sekcji pocztowej przy Dyrekcji Poczt i Telekomunikacji, protokóły z posiedzeń Zarządu Okręgowego Sekcji Pocztowej, wykazy członków PPS zatrudnionych na poczcie, regulamin Centralnej Sekcji Pocztowej, korespondencja, materiały sprawozdawcze referatów komunikacyjnych powiatowych komitetów PPS, sprawozdania z konferencji i zebrań kół kolejowych, wykazy kolejarzy, pocztowców i transportowców- członków partii, materiały sprawozdawcze związków zawodowych pracowników poczty i transportu, wykazy kół partyjnych, protokóły zebrań kół partyjnych oraz posiedzenia organizacyjnego komitetów współzawodnictwa pracy, korespondencja,1947-1948, sygn.30-38 Oddział Ekonomiczno-Przemysłowy: sprawozdania miesięczne Oddziału, protokóły z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Gospodarczej, z narad aktywu partyjnego, sprawozdania Wydziału Przemysłowego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sprawozdania poszczególnych branż przemysłowych, korespondencja,1946-1948, sygn. 39 Oddział Oświaty: sprawozdania ze zjazdu nauczycielskiego, wyniki wyborów do Związku Nauczycielstwa Polskiego, protokóły z posiedzeń Egzekutywy Nauczycielskiej, wykazy nauczycieli, korespondencja,1945,1947-1948, sygn. 40 Oddział Wiejski: sprawozdania miesięczne Oddziału Wiejskiego, protokóły z narad, materiały róznych urzędów nadsyłane do wiadomości oddziału, sprawozdania instruktorów organizacyjnych, materiały dot. tworzenia powiatowych związków gminnych spółdzielni, korespondencja,1945-1948, sygn.41-43

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Pod koniec kwietnia 1945 roku grupa działaczy powołała 10 osobowy Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie w składzie: przewodniczący, v-przewodniczący, I i II sekretarze, skarbnik i pięciu członków. Dopiero w połowie sierpnia partia otrzymała lokal i zatrudniono jednego pracownika etatowego. Stopniowo i z wielkim trudem organizowano aparat wykonawczy, kilkakrotnie zmieniano jego strukturę, bardzo ją rozbudowując.Najwyższą władzą była konferencja/zjazd zwoływana raz w roku. Konferencja przyjmowała sprawozdanie z działalności WK,omawiała wszystkie ważne sprawy partyjne i sytuacje polityczno-gospodarczą, wytyczała program działania;wybierała: Wojwódzki Komitet,Wojewódzką Komisję Rewizyjną, Wojewódzki Sąd Partyjny. W 1947 utworzono wybieraną przez konferencję Radę Wojewódzką, która pełniła funkcje kierownicze między konferencjami i ona wybierała Komitet Wojewódzki i jego Prezydium składające się z przewodniczącego,dwóch v-przewodniczących, trzech sekretarzy, skarbnika i członków(7-8). Aparatem wykonawczym był sekretariat i oddziały( z 1948r): ogólno-organizacyjny z referatami:organizacyjno-statystycznym,lustracji i kobiecym; propagandy, kadr, samorządowo-administracyjny,szkoleniowy,społeczno-zawodowy,oświaty, komunikacyjny,ekonomiczno-przemysłowy,wiejski,gospodarczy. Rozbudowany aparat posiadał za mało etatowych pracowników, członkowie prezydium zajmowali się wieloma sprawami równoczesnie. Zjazd zjednoczeniowy PPR i PPS w dniu 15 grudnia 1948 r. zakończył samodzielną działalność obu partii.

Laufzeit:

1945-1948

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1945-1948, 1945-1948, 1945-1948, 1945-1948.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

43

Bearbeitete Akten insgesamt:

43

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.6

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak
Genehmigtes Findbuch Tak
Genehmigtes Findbuch Tak
Genehmigtes Findbuch Tak