Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim

Unterschrift
42/1103/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Posiedzenia organów kolegialnych i aparatu partyjnego: protokoły konferencji powiatowych, posiedzeń Powiatowego Komitetu, Powiatowej Komisji Rewizyjnej, posiedzeń międzypartyjnych i narad aktywu, 1945, 1947-1948 sygn. 1. Sekretariat: korespondencja, opinie o kandydatach i członkach partii, informacje o naradach i spotkaniach partyjnych, 1945-1948 sygn. 2. Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawozdania miesięczne, ankiety sprawozdawcze, sprawozdania z lustracji w terenie, plany pracy, wykazy członków partii, materiały sprawozdawcze miejskich, gminnych komitetów i kół terenowych, 1945-1948 sygn. 3. Referat Polityczno-Propagandowy: korespondencja.Referat Kadr: zgłoszenia, umowy o pracę. Referat Samorządowo-Administracyjny: sprawozdania miesięczne, protokóły z posiedzeń komitetu ,, Obchodu Święta Odrodzenia". Referat Ekonomiczno-Przemysłowy: wykaz pracowników Referatu. Referat Wiejski: sprawozdania miesięczne, z posiedzeń Komitetu Żniwnego i akcji żniwnej, protokół z I Zjazdu Pracownikó i Robotników Rolnych. Referat Kobiecy: wykazy członkiń PPS na terenie powiatu lidzbarskiego, 1946-1948 sygn. 3.

Die Geschichte des Schöpfers:

Po ukonstytuowaniu się pod koniec kwietnia 1945 roku Wojewódzkiego Komitetu Polskie Partii Socjalistycznej w Olsztynie przystapiono do budowania sieci organizacji w terenie. Powiatowy Komitet PPS w Lidzbarku Warmińskim utworzono 24 lipca 1945r. Najwyższa władzą w powiecie była konferencja powiatowa, która zbierała się raz w roku i wybierała: Powiatową Radę, Powiatowy Komitet, Powiatową Komisję Rewizyjną, Powiatowy Sąd Paryjny i Powiatowy Sekretariat. Naczele Rady stał przewodniczący. Zdaniem jego było wytyczanie ogólnych kierunków polityki partii na terenie powiatu. Posiedzenia Rady odbywały się co 2-3 miesiące. Prezydiu PK stało na czele Powiatowego Komitetu.Zadaniem Prezydium było realizowanie wytycznych władz wojewódzkich, Rady Powiatowej i kontrola działalności Powiatowgo Sekretariatu.Sekretariat był aparatem wykonawczym i pomocniczym Prezydium, wykonywał uchwały władz zwierzchnich, administrował partią w terenie przy pomocy powoływanych referatów: ogólno-organizacyjnego, społeczno-zawodowego, kobiecego, wiejskiego, polityczno-przemysłowego,finansowo-gospodarczego. Ilość tworzonych referatów była zmienna, a zbyt mała liczba parcowników utrudniała sprawne wykonywanie zadań. Zjazd zjednoczeniwy Polskie Partii Robotniczej i Polskie Partii Socjalistycznej w dniu 15 grudnia zakończył działalność partii.

Extreme Termine:

1945-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

4

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

4

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak