Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach pow.reszelski

Signatur
42/1388/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Zarząd Miejski: Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego 1947-1949 sygn.1 Referat finansowo-podatkowy: budżet 1946-1950 sygn.2-7, sprawozdania rachunkowe 1946-1948 sygn.8-11, księgi biercze podatku gruntowego, czynszów, podatku od lokali 1945-1950 sygn.12-17 Referat spraw technicznych i majątkowych: plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw miejskich 1950-1950 sygn.18 Miejska Rada Narodowa: protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1947-1948 sygn.19 protokoły sesji MRN 1950-1950 sygn.20 budżet 1950-1950 sygn.21

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Zarząd Miejski był organem wykonawczym miejskiej rady narodowej i działał w opraciu o ustawy o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialngo: ustawę z dnia 23.03.1933 r. i zmiany wprowadzone Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23.11.1944 r. Jeziorany zostały wyzwolone w dniach 26-28 stycznia 1945 r. W maju 1945 r. z terenu powiatu reszelskiego wycofały się wojskowe władze radzieckie. Powoływanie rad narodowych w powiecie reszelskim trwało od maja do października 1946 r., następnie dokonywano formalnych wyborów burmistrzów i wójtów oraz pozostałych członków. Miejska Rada Narodowa w Jezioranach ukonstytuowała się w maju 1946 r. Rada wybrała spośród swego grona prezydium, w skład którego weszli: przewodniczący, zastępca i trzech członków. Pierwszym przewodniczącym Rady został Wacław Olejniczak. Podstawową formą pracy MRN w Jezioranach były sesje, podczas których podejmowane uchwały zapadały wiekszością głosów. Organami pomocniczymi MRN w Jezioranch były komisje stałe (kontroli społecznej, finansowo-budżetowa,oświatowa), powoływane na czas określony, bądź doraźne. Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski, który składał się z burmistrza, vice-burmistrza i 3 ławników. Pierwszym burmistrzem był Bronisław Jaśniewski nominowany 20.08.1946 r. Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych Okólnikiem nr 24 z 28.02.1946 r. w Zarządzie utworzono cztery referaty: ogólno-administracyjny, finansowy, społeczny, techniczny. Do kompetencji Zarządu Miejskiego należało: wykonanie budżetu i zarządzanie finansami miasta, sprawy związane z ewidencją ludności, dzierżawy, nadzór nad urzędami i zakładami oraz przedsiębiorstwami komunalnymi, sprawy sporne. Od strony administracyjnej wykonywaniem postanowień Zarządu zajmowało się Biuro Zarządu. Zarząd Miejski realizował swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych co najmniej raz w tygodniu. Ministerstwo Administracji Publicznej dążąc do ujednolicenia struktur organizacyjnych władz miejskich wydało 20.08.1948 r. jednolity schemat organizacyjny zarządów miejskich.W Zarządzie Miejskim w Jezioranach powołano wówczas cztery referaty: organizacyjny, finansowo-budżetowy, administracyjny, spraw technicznych i majątkowych. Ponadto w skład Biura Zarządu weszła Kasa Miejska oraz Urząd Stanu Cywilnego. Zarząd zakończył działalność w czerwcu 1950 r., kiedy to zgodnie z ustawą z 20.03.1950 r., o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, utworzone zostało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jezioranach.

Laufzeit:

1945-1950

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1945-1950.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

21

Bearbeitete Akten insgesamt:

21

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak