Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Unterschrift
6/4/0
Anzahl der Serien
940
Anzahl der Scans
2882

Inhalt:

1. WYDZIAŁ OGOLNY (1924 j.a.) 1.1. Oddział organizacyjny (1261 j.a.): Sprawy: ogólne (181 j.a.) (przepisy, reprezentacja rządu, pobyt Prezydenta RP, sprawy konsularne i dyplomatyczne, zebrania władz, zjazdy wojewodów i starostów, posłowie i senatorowie, polskie organizacje społeczne, odznaczenia), organizacyjne (346 j.a.) (organizacja administracji, statuty, działalność urzędu, administracja niezespolona, podziały terytorialne województwa, siedziby urzędów, miejscowości, urzędnicy, biurowość), osobowe (668 j.a.) (urzędnicy, zatrudnienie, akta osobowe), (dopływ) Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego (2 j.a.) (publikacja dziennika), Sekretariat wojewody ( j.a.) (korespondencja osobista, teksty przemówień, dokumentacja prasowa), Biblioteka (6 j.a.) (biblioteki w starostach, zakup, wydawnictwa urzędowe) 1.2. Oddział Budżetowo-Gospodarczy (53 j.a.): przepisy, budżety, finanse, gospodarka urzędów, urzędnicy 1.3. Oddział Administracyjny (563 j.a.): Sprawy: ogólno-prawne (377 j.a.) (postępowanie karno-administracyjne i przymusowe, szkody wojenne, przewłaszczenia, dzierżawy), obywatelstwo i stan cywilny (187 j.a.) (organizacja, urzędnicy, obywatelstwo, opcje, księgi stanu cywilnego), wywłaszczenia (21 j.a.) (postępowanie wywłaszczeniowe przymusowe, budowa Gdyni, linii kolejowych, lotnisk), Inspektorat starostw ( j.a.) (lustracje starostw i wydziałów powiatowych) 2. Wydział Społeczno-Polityczny (3097 j.a.) 2.1. Oddział Polityczno-Narodowościowy (2588 j.a.): sprawy: polityczne (478 j.a.) (przepisy, sprawozdania sytuacyjne, polskie partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, wybory parlamentarne i samorządowe, posłowie i senatorowie, działacze pomorscy, gospodarka, kultura, bezrobocie, pomoc społeczna), prasa (338 j.a.) (cenzura, konfiskaty, sprostowania, drukarnie i wydawnictwa, debit), narodowościowe (403 j.a.) (przepisy, polityka narodowościowa państwa, stan posiadania mniejszości, niemiecka i żydowska mniejszość narodowa, partie polityczne i stowarzyszenia, zebrania i wiece), wyznania (1369 j.a.) (Kościół katolicki, budżety kapituły chełmińskiej, biskup chełmiński, ewangelickie i żydowskie gminy wyznaniowe, dozory kościelne, majątki parafii, obsada probostw, podatki, budowle patronackie, cmentarze) 2.2. Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ( j.a.): sprawy: bezpieczeństwo (j.a.) (ruch wywrotowy, przestępczość, organizacje nielegalne i antypaństwowe, ruch komunistyczny, działacze, bezrobocie, strajki, szpiegostwo, dywersja, policja państwowa i polityczna), policja porządkowa (23 j.a.) (przepisy, policja sanitarna i obyczajowa, porządek publiczny, widowiska, zrzeszenia kulturalne, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, kwesty, obchody świąt i uroczystości), dowody osobiste i meldunki (69 j.a.) (ruch naturalny ludności, statystyka), cudzoziemcy (292 j.a.) (rejestracja, osiedlenia, deportacja i ekstradycja, azyl), stowarzyszenia i związki (217 j.a.) (rejestracja i legalizacja), ochrona granic (360 j.a.) (komisje graniczne, wytyczanie, ruch graniczny, nielegalne przekraczanie granicy, repatriacja i ekstradycja) 3. Wydział Samorządowy ( 3127 j.a.) 3.1. Oddział Administracji Samorządowej (1338 j.a.): sprawy: organizacyjno-administracyjne (971 j.a.) (pieczęcie i herby miast, organizacja i działalność organów samorządu, wybory rad gminnych, szkolnictwo, podział terytorialny), dyscyplinarne (285 j.a.) (komisje dyscyplinarne, urzędnicy), aprowizacja (90 j.a.) (zaopatrzenie w podstawowe w artykuły żywnościowe, węgiel i naftę, producenci żywności, kontrola cen, statystyka, mieszkalnictwo) 3.2. Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej (1636 j.a.): sprawy: gospodarka finansowa związków samorządowych (924 j.a.) (przepisy, kontrole, budżety samorządów, podatki, oddłużenia), polityka gospodarcza związków samorządowych (306 j.a.) (plany, zakłady komunalne, rozbudowa miast i osiedli, drogi, oświata pozaszkolna, uzdrowiska, ochrona przeciwpożarowa), komunalne kasy oszczędności (354 j.a.) (przepisy, banki, kasy, kredyty, urzędnicy) 3.3. Inspektorat Samorządowy (202 j.a.): organizacja, inspekcje, dochodzenia, szkolenia, notatki prasowe 4. Wydział Wojskowy (118 j.a.): sprawy: powszechny obowiązek wojskowy (50 j.a) (przepisy, pobór, osoby uchylające się, ćwiczenia, zakwaterowanie, świadczenia rzecz wojska, zwierzęta pociągowe i wozy), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (36 j.a.) (komitety PW i WF, budżety, propaganda, obozy), obrona przeciwlotniczo-gazowa (15 j.a.) (propaganda, szkolenie, budowa schronów), komunikacja (5 j.a.) (szlaki, transport, wozy, zwierzęta pociągowe), mobilizacja (11 j.a.) (plany mobilizacji w zakładach) 5. Wydział Przemysłowy (1071 j.a.): sprawy: ogólno-gospodarcze (386 j.a.) (przepisy, bogactwa naturalne, przemysł, przedsiębiorstwa, produkcja i zatrudnienie, kredyty, cudzoziemcy, kryzys, ceny, komunikacja, porty, żegluga morska i rzeczna, odznaczenia), administracja przemysłowa (193 j.a.) (izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia kupieckie, sądy kupieckie i przemysłowe, wystawy i targi gospodarcze, koncesje, eksport, mierniczy), techniczne (229 j.a.) (projekty), rzemiosło (198 j.a.) (korporacje przemysłowe i rzemieślnicze, izba rzemieślnicza, kredyty, szkolnictwo zawodowe, egzaminy, stypendia, sztuka ludowa, odznaczenia), elektryfikacja (257 j.a.) (elektryfikacja Pomorza, linie elektryczne, statystyka) 6. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia (1822 j.a.) 6.1. Oddział Pracy i Opieki (705 j.a.): sprawy: organizacja opieki społecznej (1116 j.a.) (przepisy, placówki, opiekunowie społeczni), opieka nad dzieckiem i matką (147 j.a.) (przepisy, zakłady opieki, dotacje, opieka nad dziećmi, dożywianie i wypoczynek), opieka nad dorosłymi (92 j.a.) (zakłady opiekuńcze, domy pracy przymusowej, przytułki, subwencje, dotacje, ubezpieczenia społeczne), pośrednictwo pracy i walka z bezrobociem (400 j.a.) (rynek pracy, subwencje, bezrobocie, roboty publiczne, emigracja zarobkowa), inwalidzi wojenni (97 j.a.) (przepisy, subwencje, reemigranci, polscy optanci z Niemiec) 6.2. Oddział Zdrowia (705 j.a.): sprawy: nadzór nad personelem lekarskim i pomocniczym (218 j.a.) (przepisy, ochrona zdrowia, personel, kontrole, stowarzyszenia, zjazdy lekarzy, komisje lekarskie), zakłady lecznicze (151 j.a.) (zakłady, sanatoria, pogotowie ratunkowe, ubezpieczenia społeczne), uzdrowiska 22 j.a. (status, regulaminy, budżety, inwestycje); walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi 152 j.a. (profilaktyka, szczepienia ochronne, kwarantanna, statystyka), higiena społeczna (16 j.a.) (nadzór, szkoły, zakłady pracy, wychowanie fizyczne, ruch naturalny ludności); stan sanitarny (82 j.a.) (przepisy, nadzór, czystość wody, kąpieliska, ochrona środowiska), pomoc lekarska dla pracowników państwowych (11 j.a.) (badania, komisje lekarskie), farmaceutyka (46 j.a.) (przepisy, personel, koncesje, apteki i laboratoria, produkcja leków i środków opatrunkowych) 7. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (10648 j.a.): 7.1 Oddział Rolnictwa (313 j.a.) statystyka, subwencje, produkcja roślinna i zwierzęca, sadownictwo, oświata rolnicza, towarzystwa i spółdzielnie rolnicze 7.2. Oddział Urządzeń Rolnych (7371 j.a.) parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, zapasy ziemi na parcelację, przymusowy wykup, niepracelacyjny obrót ziemią, przewłaszczenia, doradztwo prawne, budowlane i kredytowe, hipoteki, komisja ziemska 7.3. Oddział Pomiarów Rolnych (1746 j.a.): parcelacja majątków, plany dzielcze, mierniczy, mapy 7.4. Inspektorat Ochrony Lasów (528 j.a.): gospodarka leśna, lasy niepaństwowe, zalesianie, łowiectwo 7.5. Oddział Finansowy (721 j.a.): parcelacja, nieruchomości, kredyty, fundusz parcelacyjny 7.6. Inspektorat Weterynarii (121 j.a.): inspekcje, profilaktyka, hodowla, obrót zwierzętami, choroby 8. Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( 2288 j.a.) 8.1 Oddział drogowy (529 j.a.): sprawy: drogi i mosty (429 j.a.) (komunikacja, budowa i utrzymanie dróg, mostów, linii kolejowych, służba drogowa i kolejowa, statystyka ruchu), pojazdy mechaniczne (18 j.a.) (rejestracja, kontrola ruchu, tranzyt, przewóz osób, linie autobusowe), Fundusz Drogowy (6 j.a.) (przepisy, kontrola, odwołania), turystyka (41 j.a.) (przepisy, miejscowości, subwencje, towarzystwa i wydawnictwa, wycieczki, fotografie) 8.2. Oddział Budowlany (2288 j.a.): sprawy: ogólno-budowlane (241 j.a.) (przepisy, finanse, nadzór, mieszkalnictwo, statystyka), budowy i remonty budynków państwowych (756 j.a.) (dokumentacja techniczna), administracja budynków i placów państwowych (188 j.a.) (sprzedaż, lokalizacje), policja budowlana (756 j.a.) (przepisy, projekty, nadzór, rzeczoznawcy budowlani), urbanistyka (274 j.a.) (przepisy, rozbudowa Gdyni, zabudowa miast i wybrzeża), technika sanitarna (66 j.a.) (ochrona rzek, ujęcia wody, oczyszczalnie, spółki wodne, inspekcje, cmentarze), pomiary (49 j.a.) (geodezja, mapy); kultura i sztuka (22 j.a.) (subwencje, restauracja zabytków, kościoły, muzea, wykopaliska, sztuka udowa), grobownictwo wojenne 85 j.a. (cmentarze, groby) 9. Wydział Wodny (317 j.a.) 9.1. Oddział Ogólno-Wodny: ( ) sprawy ogólne (21 j.a.) (organizacja, stosunki polsko-gdańskie, miasta nadwiślańskie, spółki - opinie techniczne, ochrona przeciwpowodziowa), prawo wodne (12 j.a.) (spory, kolegia); administracja gruntów państwowych (23 j.a.) (prawa własności, obrót, dzierżawy gruntów, plantacje); ubezpieczenia społeczne (1 j.a.) (renty), przewozy państwowe (4 j.a.) ( statystyka, prom przez Wisłę) 9.2. Oddział Regulacji Rzek (48 j.a.): sprawy: ogólne (12 j.a.) (nowe powiaty, regulacja rzek, drogi wodne), pomiary i studia (9 j.a.) (służba hydrograficzna, stan wody, plany koryta Wisły, meteo- i hydrografia, zanieczyszczenia), budowy (15 j.a.) (budowle wodne, porty rzeczne, uprawnienia wodne, spółki wodne i związki wałowe, powodzie), oddział melioracyjny (404 j.a.) (melioracje, spółki, kontrole) 9.3. Oddział Mechaniczno-Nurtowy: (20 j.a.): sprawy: ogólne (3 j.a.) (statki, szkolenia), budowa, przebudowa, konserwacja i eksploatacja taboru (5 j.a.) (budowy statków, tabor pływający); nurt, utrzymanie szlaku żeglownego i urządzeń żeglugowych (5 j.a.) (szlaki, drogi wodne, przedsiębiorstwa żeglugowe), rejestracja statków i łodzi (2 j.a.) (tabor, patenty żeglarskie), ochrona przeciwlodowa i przciwpowodziowa (4 j.a.) (łączność, alarmy) 10. Dokumentacja techniczna ( j.a.): Wydział Komunikacyjno-Budowlanego (j.a.) (gmachy państwowe, Gdynia, letniska nadmorskie, zabytki, stacje i linie kolejowe, cmentarze, mosty i wiadukty, drogi, szkoły i przedszkola, miejscowości turystyczne, sieci przesyłowe, cmentarze), Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (j.a.) (budynki gospodarcze, melioracje), Wydział Dróg Wodnych ( j.a.) (szlaki wodne, mosty, śluzy, dorzecza, porty), Wydział Przemysłu i Handlu (j.a.) (porty Gdynia, Czarna Woda, Gródek, Toruń, Włocławek i in); (Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( j.a.) () 11. Kartografiki ( j.a.): mapy Polski, administracyjne, plany miast, mapy specjalne (KPP na Pomorzu, prasa, przemysł, energetyka, szkolnictwo, porty i urządzenia portowe, turystyka, parcelacja, cmentarze) 12. Afisze i plakaty, obwieszczenia (15 j.a.): wybory, kąpieliska morskie, targi meblowe 13. Fotografie (10 j.a.): krajobraz pomorski

Die Geschichte des Schöpfers:

Na czele województwa stał wojewoda. Pod względem osobowym podlegał ministrowi spraw wewnętrznych, w zakresie służbowym - właściwym ministrom. Wojewoda był przedstawicielem rządu. Reprezentował go na terenie województwa i koordynował funkcjonowanie całej administracji rządowej, w myśl zasadniczej polityki państwa. Jako szef administracji ogólnej i zespolonych z nią działów administracji specjalnej wojewoda był uprawniony do nadzoru i ingerencji w działalność administracji specjalnej, jej obsadę kadrową. Organem wykonawczym wojewody był Urząd Wojewódzki Pomorski, funkcjonujący początkowo w Poznaniu, a od 17 I 1920 r. w Toruniu. Początkowo budowa urzędu była zbliżona do organizacji rejencji. Struktura kształtująca się od końca 1920 r. sprowadziła się do podziału urzędu na wydziały powoływane do załatwiania określonych zadań. Ostatecznie urząd tworzyły wydziały: Ogólny (Prezydialny), Społeczno-Polityczny (Bezpieczeństwa Publicznego), Samorządowy, Wojskowy, Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacyjno-Budowlany (Robót Publicznych). Akta Wydziału Administracyjnego, funkcjonującego w urzędzie w latach 1921-1934 rozdzielono do innych wydziałów, zwłaszcza Ogólnego i Samorządowego. Niektóre wydziały miały charakter tymczasowy, np. Wydział Aprowizacji. Wydziały dzieliły na oddziały i referaty, załatwiające jednorodne sprawy. Po wybuchu wojny urząd został ewakuowany. 1 IX 1939 r. nastąpiło jego rozwiązanie. Do kompetencji UWP należało uzgadnianie działalności administracji państwowej (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych), nadzór nad urzędami administracji specjalnej.

Extreme Termine:

1919-1939

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1919-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

29477

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

29477

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

191.33

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

191.33

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Arbeitsliste Tak
Karteninventar genehmigt Tak