Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Nowy Tomyśl

Unterschrift
53/3818/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

urodzenia za lata 1741-1775, 1778-1885, małżeństwa za lata 1778-1933, zgony za lata 1778-1936

Die Geschichte des Schöpfers:

W b. zaborze pruskim prowadzenie ksiąg metrykalnych rozpoczęto w XVI w. Do końca XVIII w. miały charakter wyłącznie kościelny i ewidencyjny. Od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Do 1815 r. nadzór nad wykonaniem tych zadań sprawowały rejencje królewskie, a później urzędy rejencyjne. Na mocy rozkazu gabinetowego z 27 IX 1817 r. połączono Kościoły: ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany w formie unii. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Extreme Termine:

1741 - 1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1741-1775, 1778-1936.

Langer Name:

Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Nowy Tomyśl

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

34

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

34

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 28 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 15439-15445), 9-11 (nr O: 15446-15448), 13-14 (nr O: 15449-15450), 16-19 (nr O: 15451-15454), 21-22 (nr O: 15455-15456), 25-32 (nr O: 15457-15464), 33-34 (nr O: 43274-43275)