Akta miasta Złocieńca

Unterschrift
65/465/0
Extreme Termine
1590-1935
Anzahl der Serien
162
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Władze zwierzchnie 1832-1932; sygn. 1-28; 28 j.a. - rodzina królewska, podróże członków rodziny monarszej, wybory prezydenta Rzeszy, wybory do parlamentu Rzeszy i krajowego, sejmiki prowincjonalne, uroczystości państwowe, posiedzenia wydziału powiatowego, przenosiny niektórych urzędów powiatowych. 2. Związek samorządów miejskich 1887-1930; sygn. 29-35; 7 j.a. - powołanie związku na obszarze rejencji koszalińskiej, obrady i spotkania jego przedstawicieli, samorząd miast Rzeszy. 3. Administracja miasta 1621-1933; sygn. 36-213, 1695; 179 j.a. - historia i herb miasta, obchody 600–lecia lokacji, ustrój miejski, wybory do rady miejskiej, protokoły posiedzeń rady, zarząd miasta, wybory burmistrzów, rady żołniersko–robotnicze, urzędnicy różnych szczebli, ich nominacje i angaże, kancelaria, archiwum, spisy przechowywanych dokumentów, sprawozdania roczne zarządu, podział czynności urzędów i urzędników, ubezpieczenia od odpowiedzialności, supliki i zażalenia składane władzom miejskim, szarwarki. 4. Własność miejska 1808-1936; sygn. 214-314; 101 j.a. - granice, kupno, sprzedaż ziemi i budynków, zamiana gruntów, dzierżawy pól, łąk, pastwisk i ogrodów, folwark miejski, separacje, parcelacje, podziały, tereny włączane do miasta, granice posiadłości miejskich, wytyczanie granic, spory graniczne. 5. Rolnictwo 1681-1930; sygn. 315-349; 35 j.a. - zarządzenia i ordynki, uprawa roli, mechanizacja rolnictwa, zniesienie dotychczasowych obciążeń, podatek gruntowy, hodowla i liczebność bydła, zarazy wśród zwierząt hodowlanych, wydobycie torfu, szkolnictwo rolnicze. 6. Rybołówstwo 1779-1930; sygn. 350-358; 9 j.a. - zarządzenia, dzierżawy, spory o stawy i połowy ryb. 7. Leśnictwo i myślistwo 1837-1932; sygn. 359-407; 49 j.a. - zarządzenia i przepisy, protokoły deputacji leśnej, kłusownictwo i inne wykroczenia w lasach, plany gospodarcze i poprawa kultur leśnych, sprzedaż lub zamiana obszarów leśnych, pozyskiwanie drewna i jego sprzedaż, pielęgnacja lasów, walka ze szkodnikami, ochrona przeciwpożarowa, granice lasów miejskich i spory graniczne, leśniczówka, dzierżawy myślistwa. 8. Urządzenia miejskie 1720-1931; sygn. 408-489; 82 j.a. - waga miejska, budowa, rozbudowa, remonty i wykorzystanie rzeźni, budowa i eksploatacja gazowni, pozyskiwanie węgla, młyny i folusze miejskie, kanalizacja i wodociągi, teatr, kino, cmentarz komunalny, budowa kaplicy cmentarnej, sprawy mieszkaniowe, studnie, pompy i fontanny, nazewnictwo ulic, kataster miejski, księga gruntowa. 9. Finanse miasta 1722-1934; sygn. 490-644; 155 j.a. - kasa miejska, przygotowanie siedziby, rewizje, rachunki, personel, kasa oszczędno-ściowa, powstanie, rewizje, personel, dochody miasta, depozyty, nadzwyczajne dochody i wydatki, plany budżetowe, rachunkowość, wpływy i zwolnienia podatkowe, podatki od rzemiosła, kredyty, długi. 10. Handel, rzemiosło i przemysł 1710-1930; sygn. 645-787; 143 j.a. - zarządzenia, przywileje i koncesje na handel i dla rzemiosła, izba rzemieślnicza, cechy, czeladnicy, statuty: stolarzy, piekarzy, rzeźników, kowali, kołodziei, sukienników, pantoflarzy, nadzór nad fabrykami, rzemiosłem i handlem, spory właścicieli warsztatów z czeladnikami, ceny żywności na rynku, wagi, miary, jarmarki, instalowanie maszyn i kotłów parowych w fabrykach, zatrudnienie i sprawy pracownicze, ubezpieczenia, nieszczęśliwe wypadki wśród robotników, zatrudnianie młodocianych, wypoczynek, zezwolenia na prowadzenie karczm, gospod i zakładów gastronomicznych, egzaminy mistrzowskie, czeladnicze, szkolenie uczniów. 11. Komunikacja 1811-1930; sygn. 788-824; 37 j.a. - ruch drogowy, telefonizacja, budowa, przebudowa i utrzymanie ulic, placów i szos, czystość w mieście, budowa i naprawa mostów, regulacja oraz oczyszczanie rowów i strumieni, poczta, telefon i telegraf, zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 12. Budownictwo 1843-1933; sygn. 825-888; 64 j.a. - zarządzenia, przepisy, nadzór i zezwolenia budowlane, budowa i naprawa obiektów będących własnością komunalną: ratusza i sądu, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo–rekreacyjne. 13. Policja 1832-1932; sygn. 889-998; 110 j.a. - zarządzenia dotyczące policji, organizacja, umundurowanie, nadzór nad prasą i wydawnictwami (cenzura), kary za różne wykroczenia, ściganie i informacje o przestępcach, nadzór nad żebrakami i włóczęgami, wydawanie paszportów, emigracja do Stanów Zjednoczonych, obcokrajowcy, sprawy meldunkowe, nadzór nad zgromadzeniami i stowarzyszeniami, inwigilacja robotników, wydawanie atestów. 14. Sądownictwo 1588-1931; sygn. 999-1065; 67 j.a. - sąd obwodowy, jego personel i lokal, procesy i spory władz miejskich z mieszkańcami, dochodzenia ojcostwa, opiekuństwo, księgi hipoteczne. 15. USC i statystyka 1813-1930; sygn. 1066-1117; 52 j.a. - zarządzenia i przepisy, zapowiedzi przedmałżeńskie, rejestry urodzeń, ślubów i zgo-nów, ewidencja obcokrajowców, ludność żydowska, statystyka ludności oraz jej zatrudnienia. 16. Ochrona przeciwpożarowa 1796-1932; sygn. 1118-1215; 98 j.a. - ordynki i zarządzenia, zabezpieczenia budynków mieszkalnych, ochotnicza straż pożarna, sprzęt przeciw pożarowy, kontrole ochrony przeciwpożarowej i rewizje pokontrolne, ubezpieczenia od ognia, pożary i odszkodowania, statystyka pożarów. 17. Zdrowie 1825-1935; sygn. 1216-1359; 144 j.a. - zarządzenia, nadzór nad żywnością, badanie mięsa, walka ze szczurami i muchami, wścieklizna wśród psów, choroby zwierzęce, komisja sanitarna, personel medyczny, budowa, remonty i uposażenie szpitala, akuszerki, sprzęt medyczny, administracja szpitalna, dochody i darowizny na rzecz szpitala, odpłatność za leczenie, zakładanie kurortów i kąpielisk, umysłowo chorzy i zakłady dla nich, wypadki śmiertelne. 18. Opieka społeczna 1846-1931; sygn. 1360-1405; 46 j.a. - powołanie oraz działalność organizacji zajmujących się sprawami biednych, opieka nad dziećmi i ubogimi, domy ubogich i ich utrzymanie, fundacje. 19. Szkolnictwo 1811-1934; sygn. 1406-1614; 209 j.a. - deputacja szkolna i protokoły jej posiedzeń, zarządzenia, statuty, programy nauczania, plany lekcji, budowa, remonty i wyposażanie szkół, zakładanie szkół prywatnych, uzupełniających i żeńskich, sprawy finansowe, stypendia, nominacje i uposażenia dyrektorów oraz nauczycieli, akta personalne nauczycieli, pracownicy pomocniczy, ubezpieczenia uczniów i nauczycieli, szkolnictwo ponad podstawowe i zawodowe, statystyka szkolna, szkolna kas oszczędnościowa, kroniki szkolne. 20. Kościół 1590-1932; sygn. 1615-1655; 41 j.a. - zarządzenia, wizytacje, prawo patronatu, obsada stanowisk duchownych, dobra i dochody kościelne, dzierżawy ziemi kościelnej, budowa i remonty zabudowań należących do kościoła, nabożeństwa katolickie, gmina żydowska, ruch ludności żydowskiej, szkolnictwo gminne, wybory władz gminy. 21. Militaria 1653-1928; sygn. 1656-1694; 39 j.a. - powoływanie poborowych, mobilizacja, kwaterunki, furaże, świadczenia na rzecz wojska i inwalidów wojennych, lazaret, zapomogi dla rodzin żołnierzy, jeńcy wojenni, cmentarz wojskowy, bractwo kurkowe, pomnik cesarza.

Die Geschichte des Schöpfers:

Obszar, na którym powstał później Złocieniec, do przełomu XI i XII w. znajdował się we władaniu Pomorzan. W pierwszym dziesięcioleciu XII w. tereny te opanował Bolesław Krzywousty przyłączając je do Polski. W początkach XIII w. na rzece Drawie ustaliła się granica wielkopolsko-pomorska, a ówczesny Złocieniec stał się graniczną osadą Wielkopolski. Na przełomie XIII i XIV w. omawiany obszar został podbity przez margrabiów brandenburskich. W ciągu kilku następnych lat okolice Złocieńca znalazły się w rękach rodziny von Wedel. Przedstawiciele wspomnianego rodu (Lüdeke i Hasso von Wedel) nadali osadzie w 1333 r. prawa miejskie. Na czele nowego ośrodka stanął wójt, będący jednocześnie przedstawicielem właścicieli (Wedlów). Około 1400 r. władza przeszła w ręce ośmioosobowej rady i burmistrza. W latach 1402–1454 Złocieniec znalazł się pod panowaniem krzyżackim, a następnie wrócił pod zwierzchnictwo Brandenburgii. Około 1600 r. panami ośrodka stali się Borkowie. Podczas wojny trzydziestoletniej miasteczko zostało doszczętnie ograbione przez oddziały cesarskie, a w 1708 r. całkowicie strawione przez duży pożar. Od 1671 r. Złocieńcem zarządzali dwaj burmistrzowie stojący na czele rady miejskiej. W ręce rady (od ok. 1600 r.) przeszło także sądownictwo na obszarze miejskim. Dopiero w XVIII w widać w ośrodku objawy stabilizacji gospodarczej, co wiązało się z bujnym rozwojem sukiennictwa i płóciennictwa. W połowie XVIII w. Złocieniec liczył 953 mieszkańców. Początek XIX w. przyniósł miasteczku znaczące zmiany. W 1808 r. miejscowość wraz z całym powiatem drawskim została przyłączona do Pomorza, natomiast nowa ordynacja miejska (grudzień 1808 r.) doprowadziła w Złocieńcu do wyborów rady miejskiej, która wyłoniła ze swego grona magistrat z burmistrzem na czele. Kolejna ordynacja, wprowadzona w 1853 r., utrwaliła ustrój magistracki w monarchii pruskiej. Odtąd rada miejska stawała się wyłącznie organem uchwałodawczym wybierającym kolegium magistrackie (organ wykonawczy), złożone z burmistrza, syndyka, skarbnika i kilku rajców. W ciągu XIX w. miasteczko stało się znaczącym centrum produkcji sukna przeznaczonego na eksport do Królestwa Polskiego. W 1838 r. miejscowa przędzalnia otrzymała pierwszy na Pomorzu napęd parowy. Ponadto działały tu także dwie fabryki maszyn, dwa tartaki, trzy cegielnie, garbarnia, mleczarnia i dwa młyny. W 1877 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Drawskiem Pomorskim i Czaplinkiem, w 1900 r. z Kaliszem Pomorskim, a w 1903 r. Połczynem Zdrojem. Wspomniany okres przyniósł również znaczący wzrost demograficzny. W 1820 r. Złocieniec liczył 2014 osób, w 1890 r. 4100 osób, w 1925 r. 5341 osób, w 1938 r. 7841 osób. W czasie II wojny światowej zespół podzielono i ewakuowano do Mierzęcina i Ralswick. Z tego ostatniego miejsca po 1945 r. archiwalia trafiły do archiwum w Greifswaldzie. Na podstawie umowy o rewindykacji z ówczesną NRD materiały te powróciły do archi-wum szczecińskiego. Natomiast akta przechowywane w Mierzęcinie po 1945 r. zostały przejęte przez polską służbę archiwalną i odesłane do Szczecina.

Extreme Termine:

1590-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1590-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Falkenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1695

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1695

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

26.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

26.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Falkenburg, 0,05 m.b., z lat 1894–1930.