Śląski Ewangelicki Związek Prasowy

Unterschrift
82/126/0
Extreme Termine
1876- 1945
Anzahl der Serien
6
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Synody, oświata i religia /1893-1936/ Posiedzenia synodów krajowych i prowincjonalnych, zebrania i konferencje, sprawozdawczość, korespondencja, kontakty z innymi stowarzyszeniami świeckimi, osrodki szkoleniowe, sprawy szkolne. 2. Oświata ludowa i pozaszkolna oraz krzewienie religii. /1924-1934/ Obchody rocznic, muzyka, kino, biblioteka, radio, teatr amatorski, ośrodki szkoleniowe, korepondencja, służba informacyjna, literatura i prasa. 3. Sprawy wydawnicze i szkoleniowe /1893-1941/ Czasopismo kościelne "Unsere Kirche", wydawnictwo kalendarza, kursy szkoleniowe itp.. 4. Stowarzyszenia i organizacje /1887-1943/ Stowarzyszenia i organizacje religijne oraz świeckie, protokoły, sprawozdawczość. 5. Artykuły i anonse prasowe /1921-1941/ Zbiór wycinków prasowych z czasopism i wydawnictw ewangelickich dot. Kampanii prowadzonych przez duchowieństwo.

Die Geschichte des Schöpfers:

W połowie XIX w. pojawiły się w społeczeństwie ewangelickim dążenia do stworzenia własnej prasy. Na Śląsku znalazło to wyraz w postaci utworzonego w 1864 r. Śląskiego Zjednoczenia Prasowego, ale jego działalność nie rozwijała się pomyślnie. Dopiero utworzony w 1910 r. w Berlinie Ewangelicki Związek Prasowy spełnił oczekiwane nadzieje. W ślad za nim w lipcu 1914 r. zorganizowano analogiczny Związek we Wrocławiu. Jego celem było: 1. Inspirowanie w duchu ewangelickim śląskiej prasy, 2. Popieranie działalności kościoła ewangelickiego, 3. Przeciwdziałanie prasie niechrześcijańskiej, 4. Zwalczanie niemoralności i nieuczciwości w piśmiennictwie i w prasie.

Extreme Termine:

1876- 1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1876-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1319

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1319

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

40.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

39.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak