Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy

Signatur
6/852/0
Anzahl der Serien
9
Anzahl der Scans
6

Inhalt:

1. Referat Prezydialny (1945-1949) (21 j.a.): zarządzenia i instrukcje, wykazy członków prezydium, sprawozdania społeczno-polityczne, akta osobowe przewodniczących i wiceprzewodniczących PWRN, sprawy tajne i poufne 2. Referat Personalny (1945-1949) (5 j.a.): zarządzenia, wykazy imienne pracowników PWRN, przewodniczących PRN i MRN, inspektorów RN 3. Referat Ogólny (1945-1950) (361 j.a.): posiedzenia, planowanie i sprawozdawczość, finanse samorządu, sieć szkół i bibliotek, ochrona zdrowia, przydział ziemi, elektryfikacja, stan przemysłu, handlu i rzemiosła, sieć dróg ,obchody świąt, akcje społeczne i gospodarcze, wykazy gromad, spis ludności 4. Referat Organizacyjny (1945-1950) (265 j.a.): posiedzenia i sprawozdania rady i prezydiów rad, skład osobowy rad 5. Referat Komisji (1946-1950) (49 j.a.): posiedzenia i składy osobowe 6. Referat Odznaczeniowy (1946-1950) (37 j.a.): posiedzenia, nadawanie odznaczeń 7. Referat Mieszkaniowy (1947-1950) (7 j.a.): posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Lokalowej, przydział mieszkań 8. Referat Kontroli Społecznej (1945-1950) (51 j.a.): zarządzenia, posiedzenia, sprawozdania, skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej i komisji terenowych, kontrole władz, urzędów i przedsiębiorstw 9. Referat Inspekcji (1946-1950) (18 j.a.): zarządzenia, plany pracy i sprawozdania inspektorów rad

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Pomorska WRN została utworzona na mocy ustawy KRN z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. W jej skład wchodzili delegaci organizacji politycznych i gospodarczych, zrzeszeń zawodowych i społecznych, rad narodowych. Na pierwszym posiedzeniu PWRN w Bydgoszczy 29 III 1945 r. wybrano jej organy wykonawcze - Wydział Wojewódzki oraz Prezydium PWRN. Z urzędu członkiem rady był wojewoda. Rada działała przez plenarne posiedzenia. Organami pomocniczymi i kontrolującymi były komisje stałe i czasowe oraz nadzwyczajne. Do zakresu kompetencji rady należały: planowanie działalności publicznej; ustalanie budżetu województwa, planu świadczeń w naturze; kontrola działalności organów wykonawczych administracji państwowej ogólnej i niezespolonej II instancji, samorządu wojewódzkiego; zatwierdzanie uchwał rad narodowych niższej instancji; zawieranie umów w sprawach majątkowych samorządu wojewódzkiego; powoływanie wydziału wojewódzkiego (spośród członków rady). Do kompetencji wydziału należało: przygotowanie spraw pod obrady rady, wykonanie uchwał rady i jej prezydium, kontrola na ich zlecenie działalności organów wykonawczych samorządu terytorialnego niższego stopnia oraz organów administracji państwowej, sprawowanie władzy porządkowej nad prezydentami, wiceprezydentami, członkami zarządów miast wydzielonych. Rada była właściwa na obszarze województwa pomorskiego. Funkcjonowała do wydania ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.

Laufzeit:

1945-1950

Klassifikation:

administracja ogólna

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1945-1950.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski

Zugänglichkeit:

Teilweise geteilt

Akten insgesamt:

866

Bearbeitete Akten insgesamt:

866

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

8.62

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

8.62

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak
Bestandsführer Tak