Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Witkowo (pow. gnieźnieński)

Unterschrift
53/3872/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
2137

Inhalt:

urodzenia za lata 1817-1874, małżeństwa za lata 1817-1819, 1821-1874, zgony za lata 1817-1874

Die Geschichte des Schöpfers:

W b. zaborze pruskim prowadzenie ksiąg metrykalnych rozpoczęto w XVI w. Do końca XVIII w. miały charakter wyłącznie kościelny i ewidencyjny. Od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Do 1815 r. nadzór nad wykonaniem tych zadań sprawowały rejencje królewskie, a później urzędy rejencyjne. Na mocy rozkazu gabinetowego z 27 IX 1817 r. połączono Kościoły: ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany w formie unii. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Extreme Termine:

1817 - 1874

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1817-1874, 1817-1874.

Langer Name:

Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Witkowo (pow. gnieźnieński)

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

172

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

172

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak patrz też system informatyczny
Buchbestand genehmigt Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 171 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 25577-25579), 5-7 (nr O: 25581-25583), 8-146 (nr O: 25585-25723), 147-171 (nr O: 45861-45885), 172 (nr O 25584) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-146, 172