Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu

Unterschrift
53/4802/0
Anzahl der Serien
13
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Zespół zawiera akta organizacyjne, sprawozdania z działalności, dla GUS i finansowe, rejestry koncertów i scenariusze, roczniki programów, bilanse roczne, preliminarze budżetowe, protokoły walnych zebrań, zebrań Zarządu i narad, protokoły posiedzeń kolegium i Rady Artystycznej, plany inwestycyjne i finansowo-gospodarcze, protokoły pokontrolne i zalecenia oraz regulaminy. Ponadto w zespole znajduje się dokumentacja ulotna.

Die Geschichte des Schöpfers:

W maju 1946 r. powstało w Poznaniu Towarzystwo Filharmonii Robotniczej, które zorganizowało następnie Filharmonię Poznańską i Symfoniczną Orkiestrę Objazdową. Ta ostatnia wystąpiła z pierwszym koncertem w dniu 4 marca 1950 r. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 7 marca 1962 r. zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra Objazdowa w Poznaniu. W 1967 r. uchwałą tegoż organu przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego (dalej: Orkiestra). Nie zmieniony pozostał objazdowy charakter orkiestry. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 15 listopada 1984 r. Orkiestra została wpisana do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Działalnością Orkiestry kierował dyrektor naczelny mając do pomocy radę artystyczno – programową. Sprawami artystycznymi kierował bezpośrednio dyrektor artystyczny. Postanowieniem Wojewody Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 1991 r. zostało wszczęte postanowienie przygotowawcze w sprawie likwidacji Orkiestry. Zapotrzebowanie na działalność koncertową prowadzoną przez Orkiestrę systematycznie malało, natomiast rosły koszty jej utrzymania. Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 1 stycznia 1992 r., a jej zakończenie w końcu tegoż roku. [Na podst. wstępu do inwentarza A. Choniawko]

Extreme Termine:

[1946 - 1962] 1962 - 1992

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Symfoniczna Orkiestra Objazdowa przy Towarzystwie Filharmonii Robotniczej w Poznaniu-**-Towarzystwo Filharmonii Robotniczej w Poznaniu

Daten:

1946-1962, 1962-1992.

Langer Name:

Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

107

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

107

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak system informatyczn - 107 j.a. (sygn.: 1-107), w tym: afisze - 4 j.a. (sygn.: 26-29)