Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
2/1/0 Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie 1916-1918 15463 Unroll
Sprawozdania z działalności Tymczasowej Rady Stanu: Zjazd Krajowy, departamenty i komisje, 1917, sygn. 1-18, 150; Sprawy wojskowe: Odezwy, zaciąg, legiony, sądy, przemysł, 1917, sygn. 19-26; Sprawy skarbowe: Organizacja, finanse, 1917-1918, sygn. 27-35; Sprawy polityczne: Działalność, komunikaty, życzenia, 1916-1918, sygn. 36-46; Sprawy wewnętrzne: Represje okupantów, samorząd, zdrowie, 1916-1917, sygn. 47-52; Gospodarstwo społeczne: Instrukcje, 1917, sygn. 53; Ochrona pracy: Polacy w Niemczech, zapomogi, 1917, sygn. 54-54a; Sprawiedliwość: Organizacja, sądownictwo, 1917, sygn. 55-61; Szkolnictwo i wyznania: Projekt ustawy, zapomogi, 1917, sygn. 62-64; Kancelaria: Protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Stanu, 1916-1918, sygn. 65-110; Wydawnictwa i publikacje: Obce odezwy, gazety, 1917, sygn. 111-131 Sygnatury złożone: 20a, 22a, 35a, 43a, 54a, 66a, 103a, 126a Number of units in the group: 150
2/2/0 Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie 1917-1918 25822 Unroll
Gabinet Cywilny: Organizacja, Chełmszczyzna, wojsko, administracja, 1917-1918, sygn. 1-103; Prezydent Ministrów: Organizacja, nominacje i dymisje gabinetów, 1917-1918, sygn. 104-118; Rada Ministrów: Prawodawstwo, 1918, sygn. 119-121; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Administracja, milicja, samorząd, kasy, 1917-1918, sygn. 122-141; Ministerstwo Sprawiedliwości: Dekrety, ochrona lokatorów, 1917-1918, sygn. 142-157; Ministerstwo Skarbu: Podatki, długi, straty wojenne, 1917-1918, sygn. 158-172; Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Szkolnictwo, wyznania, sztuka, 1917-1918, sygn. 173-181; Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych: Majątki, lasy państwowe, rekwizycje, donacje, 1917-1918, sygn. 182-195; Departament Gospodarstwa Społecznego: Rekwizycje, 1917-1918, sygn. 196-198; Ministerstwo Przemysłu i Handlu: Przedsiębiorstwa cudzoziemskie, komunik., 1917-1918, sygn. 199-209; Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy: Polacy w Niemczech, dobroczynność, 1917-1918, sygn. 210-223; Ministerstwo Aprowizacji: Aprowizacja i rekwizycje, 1917-1918, sygn. 224-235; Rada Stanu: Protokoły posiedzeń, Komisje RS, wnioski, 1918, sygn. 236-240a; Departament Spraw Politycznych: Jeńcy, prasa, 1917-1918, sygn. 241-256; Komisja Wojskowa, Ministerstwo Spraw Wojskowych: Organizacje wojskowe, wojsko polskie w Rosji, jeńcy, 1917-1918, sygn. 257-275; Ministerstwo Komunikacji: 1918, sygn. 276-278; Protokoły posiedzeń Rady Regencyjnej: 1917-1918, sygn. 279-280; Akta referendarza: Dekrety, konstytucja, Sejm, przedstawicielstwa za granicą, 1917-1918, sygn. 281-313; Skarbnik: Dowody kasowe, 1917, sygn. 314-315; Adiutantura: Sprawozdania z działalności, 1917-1918, sygn. 316-318 Sygnatury złożone: 50a, 50b, 239a, 240a, 249a Number of units in the group: 323
2/3/0 Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie 1918-1922 [1923] 80044 Unroll
Naczelnik Państwa: Życzenia, zamach we Lwowie, 1918-1922, sygn. 1-11; Funkcje reprezentacyjne Naczelnika Państwa: Audiencje, mianowania dyplomatów, 1918-1922, sygn. 12-29; Sejm Ustawodawczy, Senat, Sejm Śląski: Wybory, otwarcie izb, 1919-1922, sygn. 30-34; Ustawodawstwo: Projekty, dekrety, zarządzenia, 1918-1922, 1918-1919, sygn. 35-41, 305; Organizacja urzędów centralnych i uczelni wyższych: 1918-1922, sygn. 42-45, 306-311; Kancelaria Cywilna: Organizacja, 1918-1922, sygn. 46-59; Prezydium Rady Ministrów: Okólniki, mianowania, 1918-1922, sygn. 60-62, 312; Nominacje, dymisje, odznaczenia: W PRM i ministerstwach, obcy dyplomaci, 1918-1922, sygn. 63-143; Sprawy polityczne: Rada Obrony Państwa, granice, umowy międzynarodowe, sytuacja wewnętrzna, 1918-1922, sygn. 144-200, 313-315; Prawo łaski: 1918-1922, sygn. 221-232, 316-367; Sprawy małżeńskie: Rozwody, małżeństwa, 1919-1922, sygn. 233-237, 368-380; Petycje: Skargi, renty, subwencje, paszporty, 1918-1922, sygn. 238-286, 381-387; Sprawy wyznaniowe: Organizacja, miejsca kultu, 1919-1922, sygn. 287-288; Sprawy oświatowe i kulturalne: Stypendia, fundacje, 1918-1922, sygn. 289-292; Sprawy wojskowe: Zwolnienia z wojska, inwalidzi, weterani, 1918-1922, sygn. 293-297; Sprawy gospodarcze: Memoriały, 1919-1922, sygn. 298; Sprawy aprowizacyjne: 1919-1922, sygn. 299; Sprawy komunalne: Wybory do rad miejskich, obiekty, 1918-1922, sygn. 300; Varia: Anonimy, 1919-1922, sygn. 301; Grafomania: Listy, podania, memoriały, 1919-1922, sygn. 302-304; Fotokopie przejęte z CA KC PZPR: Pisma w sprawie sytuacji robotników, sporów o ziemię, sytuacji na Ukrainie; prośby o ułaskawienie osób służących w wojsku bolszewickim; sytuacja polskich sił zbrojnych na Białorusi, handel zagraniczny RP; protokoły posiedzeń Rady Ministrów, 1918-1922, sygn. 388-393; Kresowe Biuro Prasowe: raporty z prasy polskiej, dzienne komunikaty prasowe, 1919-1921, sygn. 394-398. Number of units in the group: 398
2/4/0 Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie [1915, 1917, 1919-1921] 1922-1939 18176 Unroll
Prezydent RP: Adresy, podania, listy uwierzytelnione, 1927-1939, sygn. 1-7, 123-124; Funkcje reprezentacyjne Prezydenta RP: 1922-1936, sygn. 8-16, 125-126; Wycinki z gazet: 1930, sygn. 12; Wizyty i uroczystości: Programy, 1923-1936, sygn. 13-14; Ustawy: Do podpisu, 1923-1933, sygn. 15; Dekrety, rozporządzenia: Do podpisu, 1927-1939, sygn. 16; Odznaczenia, Sejm, Senat: Otwarcia i zamknięcia sesji, 1922-1938, sygn. 17-19; Traktaty z państwami obcymi: 1923-1934, sygn. 20; Nominacje: Wyższych urzędników, profesorów, 1924-1936, sygn. 21-28; Prawo łaski: 1924-1939, sygn. 29-36; Sprawy małżeńskie: Rozwody, zaopatrzenie dzieci, 1930-1935, sygn. 37-38; Sprawy emerytalne: 1934-1936, sygn. 39; Wydawnictwa: 1923-1935, sygn. 40-41; Orderowe sprawy: 1924-1925 sygn. 42-44; Memoriały, rozprawy: 1923-1931, sygn. 45-46; Podania zbiorowe: 1924-1937, sygn. 47-48; Podania, prośby indywidualne: 1925-1939, sygn. 49-66; Biuletyn zagraniczny: 1934, sygn. 67; Sprawy osobowe: 1928-1929, sygn. 68; Personel, mieszkania, inwentarz: 1927-1938, sygn. 69-76, 146-148; Puszcza Rudnicka: 1935, sygn. 77; Ordery cudzoziemskie: 1926-1928, sygn. 78; Order Odrodzenia Polski: 1927-1931, sygn. 79; Akta o różnej tematyce: Spis powszechny z 1921 r., fosforyty, LOPP i inne, 1926-1932, sygn. 80-83; Akta indedentury: Sprawozdania, utrzymanie Zamku w Warszawie i na Wawelu Krakowie, 1922-1938, sygn. 84-100, 143-145; Akta rachuby: Rachunki, sprawozdania, 1923-1938, sygn. 101-113; Druki, albumy, dyplomy: 1933-1936, sygn. 114-120; Gabinet Wojskowy: Mapy, 1929-1938, sygn. 121-122; Przekazywanie mienia, właściciele, użytkownicy, dzierżawy, zarządzanie: korespondencja, wykazy, protokoły, umowy, oferty, sprawozdania, 1915, 1917, 1919-1927, sygn. 127-132; Zatrudnienie, płace, świadczenia socjalne: umowy, podania, referencje, wykazy pracowników, 1916-1926, sygn. 133-136; Remonty, konserwacja, 1922-1927, sygn. 137-139; Zaopatrzenie, 1922-1927, sygn. 140-142. Fotografie, 1924, 1926, 1928, 1931, 1934-1939, sygn. 149-285. Number of units in the group: 722
2/5/0 Biuro Sejmu RP w Warszawie 1919-1939 15361 Unroll
Wydział Prac Parlamentarnych Sekretariat Marszałka Sejmu: Plebiscyt, Śląsk, Mazury, maj 1926, Sąd Marszałkowski, 1919-1939, sygn. 1-12; Oddział Prac Plenarnych i Komisji Sejmu: Wybory Prezydenta, Komisje Sejmowe, wojsko polskie, 1919-1929, sygn. 13-78; Biuro Stenograficzne i Diariusza Sejmowego Wydział Administracyjny: Biuletyny informacyjne, 1919-1939, sygn. 79; Oddział Osobowy: Personalne, honorowe poselskie, 1919-1939, sygn. 80-132; Biblioteka i Archiwum Sejmu: Druki sejmowe, referaty gospodarcze, 1919-1937, sygn. 133-150. Sygnatury złożone: 15a, 56a Number of units in the group: 152
2/6/0 vacat - Biuro Senatu RP w Warszawie - włączony do zbioru 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/7/0 Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 1919-1939 0 Unroll
Akta osobowe, spisy i przepisy dotyczące pracowników NIK w Warszawie i okręgowych izb kontroli, 1919-1939, sygn. 1-1754. Sprawozdania z przeprowadzanych kontroli, 1922-1938, sygn. II/1- II/78, III/1-III/65 Sprawy emerytalne pracowników NIK, 1919-1938, sygn. II/79-II/122 Kontrola państwowa: przepisy, rozporządzenia, okólniki, bez dat, sygn. III/66-III/69. Sygnatury złożone: 12a, 44a, 109a,b, 113a, 186a, 223a, 229a, 304a, 330a, 355a, 359a, 371a, 377a, 379a, 401a, 403a, 407a, 419a,b,c, 431a, 432a, 435a, 438, 439a, 453a, 454a, 459a, 462a, 463a, 464a,b,c,d, 467a,b,c,d, 468a, 470a, 471a, 472a, 474a, 476a, 481a,b, 483a,b,c, 496a,b,c, 500a, 512a, 513a, 515a,b,c, 525a, 533a, 534a, 545a, 557a, 559a, 560a,b,c, 567a, 575a, 582a, 583a,b, 587a, 599a, 606a,b, 630a, 659a, 662a, 668a, 725a, 812a, 824a, 836a, 869a, 882a, 917a, 977a, 1031a, 1118a, 1119a, 1134a, 1142a, 1147a, 1165a, 1206a, 1375a, 1405a, 1493a, 1515a, 1547a, 1554a, 1556a, 1561a, 1562a, 1565a, 1566a, 1569a, 1574a, 1596a, 1581a, 1582a,b,c, 1583a,b, 1585a, 1589a,b,c, 1593a, 1595a, 1596a, 1597a, 1599a,b,c, 1600a,b, 1601a, 1602a,b,c,d,e,f,g, 1603a, 1604a,b,c,d,e,1605a, 1606a,b, 1621a, 1715a, 1729a. Number of units in the group: 2087
2/8/0 Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1917-1939 0 Unroll
Część I. Protokóły posiedzeń Rady Ministrów, Rady Obrony Państwa i Komitetu Politycznego Ministrów, dotyczące sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Polski, 1917-1937, tomy 1-109. Część II. Akta z lat 1917-1918: organizacja i działalność Rady Regencyjnej, Rady Ministrów i ministerstw, przejmowanie władzy z rąk okupantów, organizacje polityczne, sytuacje wewnętrzna, działalność organizacji politycznych i społecznych, sygn. 1-118. Część III. Akta numeryczne: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski,1919-1923, sygn. 2/19 – 21144/23. Część IV. Rektyfikaty: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, 1919-1931, sygn.1/1-149/1. Część V. Dzienniki podawcze ze skorowidzami, 1919-1931, tomy 1-113. Część VI. Akta grupowe: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski 1932-1939, sygn. grup 1-149. Część VII. Akta tajne i „mob”: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, przygotowania do wojny, 1920-1939, sygn. 1-88. Część VIII. Karty kwalifikacyjne pracowników urzędów centralnych, 1918-1939, sygn. 1-371. Część IX. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 1920-1939: sytuacje wewnętrzna polityczna i gospodarcza, polityka zagraniczna Polski, sygn. 1-1434. Część X. Księgi kapituł orderowych: rejestry osób odznaczonych orderami Orła Białego i Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi, 1921-1937, sygn. 1-26. Część XI. Najwyższa Komisja Dyscyplinarna: dzienniki korespondencyjne, rejestry, skorowidze, 1922-1930, sygn. 1-7. Część XII. Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy: dzienniki korespondencyjne, 1924-1926, sygn. 1-4; Komisja Normalizacji Druków i Wydawnictw Państwowych przy Prezesie Rady Ministrów: katalogi druków, sprawozdania, 1928, 1932-1935, 1939, sygn. 13/1-17; Pałac Prezydium Rady Ministrów: fotografie, b.d., sygn. 14/1. Number of units in the group: 34997
2/9/0 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918-1939 0 Unroll
Część I. Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja administracji, policji i ochrony granic - protokóły, sprawozdania, raporty, korespondencja, zarządzenia, notatki, wydawnictwa, 1918-1936, sygn.1-790; Wydział Ogólny: sprawozdania redakcji dzienników urzędowych administracji terenowej, okólniki w sprawach finansowych, 1929, 1933-1939, sygn. 791-794; Sekretariat Ministra: Sejm, Senat, działalność wydziałów MSW – korespondencja, sprawozdania, notatki, 1919, 1927-1939, sygn. 795-839; Wydział Społeczno-Polityczny: legalne związki i stowarzyszenia, prasa komunistyczna: sprawozdania, przeglądy, korespondencja, notatki, 1919, 1921-1939, sygn. 840-934; Wydział Narodowościowy: organizacje i prasa mniejszości narodowych, wyznania – przeglądy prasy, sprawozdania, 1926-1939, sygn. 935-1082; Wydział Bezpieczeństwa: stan bezpieczeństwa, partie polityczne legalne i nielegalne, ochrona granic- sprawozdania, opracowania, raporty, korespondencja, notatki, wydawnictwa, 1918-1939, sygn. 1083-1342; Wydział Administracji Samorządowej: zmiany ustroju samorządu, organizacja administracji, sytuacja na Wołyniu i w Warszawie – korespondencja, sprawozdania, zarządzenia, 1919, 1925, 1926, sygn. 1343-1352; Wydział Finansów Komunalnych: korespondencja, 1927, sygn.1353. Wydział Komunalnej Polityki Gospodarczej: zamówienia w Stoczni w Gdyni, zapadliska w Inowrocławiu, 1928, 1932, 1933, 1936, sygn. 1354-1355; Wydział Administracyjno-Budowlany: przebudowa gmachu w Nowym Tomyślu na szkołę, 1936, sygn. 1356; Wydział Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności: sprawy obywatelstwa, sprawy stanu cywilnego, ewidencja i ruch ludności, migracje zagraniczne, statystyka wyznaniowa, ruch cudzoziemców w Polsce - zestawienia, podania, ankiety, meldunki, 1918-1939, sygn. 1357-2307; Wydział Porządku Publicznego: zgromadzenia, zezwolenia na broń, wyjazdy zagraniczne, ochrona granic – korespondencja, zarządzenia, sprawozdania, notatki, 1925, 1930-1939, sygn. 2308-2318; Wydział Administracyjny: stowarzyszenia religijne, przedsiębiorstwa rozrywkowe – korespondencja, sprawozdania, zarządzenia, 1925, 1932-1939, sygn. 2319-2326; Wydział Zabudowania Osiedli: budownictwo mieszkaniowe, ochrona podwarszawskich lasów, obrona przeciwlotnicza – korespondencja, zarządzenia, 1926, 1937-1939, sygn. 2327-2337; Referat Techniki Sanitarnej: zaopatrzenie ludności w wodę – korespondencja, notatki, 1936-1939, sygn. 2338-2339; Referat Techniki Budowlanej: budowa schronów przeciw-lotniczych – korespondencja, 1931, 1937-1939, sygn. 2340-2345; Wydział Zarządu Gmachów i Placów Państwowych: przejmowanie gmachów, cmentarze wojenne- korespondencja, sprawozdania, notatki, 1933-1939, sygn. 2346-2352; Dział Dokumentacji Technicznej: plany urbanistyczne, projekty budowli użyteczności publicznej, 1919-1939, sygn. 2353-4235; Biuro Personalne: karty kwalifikacyjne, dyplomy odznaczeń pracowników, 1918-1939, sygn. 4236-4346; Biuro Wojskowe: wykaz akt, 1933, 1939, sygn. 4347-4349; Biuro Aprowizacyjne: kontyngenty nałożone na rolników – korespondencja, 1920, sygn. 4350. Sygnatury złożone: 87a, 775a, 859a, 955a, 1097a, 1141a, 1201a, 1242a, 1319a, 1548a, 1683a,b, 2338, 3693a Część II Wydział Spraw Cywilnych i Ruchu Ludności: sprawy pozbawiania obywatelstwa i paszportów 1920-1939, sygn. 1-1576; Akta osobowe pracowników MSW, sygn. 1577-1848; Część III. Akta osobowe pracowników MSW, 1918-1939, sygn. 1-971; Departament I Polityczny: stan bezpieczeństwa, inwigilacja, działalność ugrupowań lewicowych, 1918-1939, sygn. 972-1097; Biuro Wojskowe: instrukcje, 1936, 1938, 1939, sygn. 1098-1106; Departament Administracyjny: sprawy paszportowe, 1918-1939, sygn. 1107-1119. Część IV: Gabinet Ministra Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja i działalność administracji, policji i ochrony granic - schematy, instrukcje, protokoły z zjazdów, obrad, posiedzeń naczelników, listy starszeństwa służbowego urzędników administracyjnych Województw: Tarnopolskiego, Wileńskiego, Wołyńskiego, Zarządu Centralnego MSW, rozporządzenia, okólniki, 1918-1921, 1924-1925, 1928-1933, 1937-1938, sygn. 1-39; Departament Polityczny: Wydział Społeczno-Polityczny: raporty dzienne i sytuacyjne, przeglądy prasowe, "Akcja Katolicka" w woj. kieleckim i pomorskim - raporty, kazania, rezolucje, schemat organizacyjny, Stowarzyszenie księży rzym-kat. "Unitas" we Wrocławiu - statut, rejestracja; 1918-1920, 1928-1929, 1931-1932, 1934-1937, 1939, sygn. 40-45, 110; Wydział Narodowościowy: sprawozdania z życia mniejszości narodowych, 1928, 1931, sygn. 46-47; Wydział Bezpieczeństwa: raporty wojskowe, sprawozdania, Komunistyczna "Akcja Więzienna", akt oskarżenia członków Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, 1919, 1924, 1930, 1937, sygn. 48-55, 111; Departament Samorządu: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej miasta Lwowa, budżety Gminy Motykały i Gminy Wiczówka, Starostwa Powiatowego w Grodzisku, Magistrat miasta Brześć i miasta Równe - regulaminy, statuty, instrukcje Miejskiej Straży Pożarnej, protokół z posiedzenia Rady Miejskiej, listy płac urzędników Starostwa w Wieluniu, 1923-1924, 1932-1934, 1938, sygn. 56-62; Departament Administracyjny: sprawy obywatelskie, meldunkowe, statystyka filmowa, 1926, 1932-1934, 1936-1939, sygn. 63-69; Departament Służby Zdrowia: stan szpitalnictwa, sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia do Spraw Walki z Gruźlicą, wykaz etatów, 1924-1927, 1929, 1939, sygn. 70-72; Departament Techniczno-Budowlany: dokumentacja techniczna, 1937-1938, sygn. 73-74; Biuro Personalne: służba państwowa Stefana Mazurkiewicza, 1920-1921, 1923, 1927, 1935, sygn. 75; Żydowskie grupy religijne i polityczne w Polsce - tabele, 1920, sygn. 76; Sprawozdania z życia mniejszości narodowych, organizacja MSW- statut organizacyjny, regulamin, preliminarz budżetowy RP, instrukcja,1924-39, sygn. 77-109. Część V Gabinet Ministra Wydział Organizacyjno-Prawny: regulaminy, rozporządzenia, instrukcje, Dzienniki Urzędowe, informatory, wydawnictwa, 1919-1923, 1927-1939, sygn. 1-30; Departament I Polityczny Wydział Społeczno-Polityczny: składy osobowe i Komisje Senatu RP, wykazy senatorów posłów, wnioski posłów, skrypty, wykłady, referaty, wydawnictwa, prasa, 1921, 1926-1927, 1930, 1932-1933, 1936-1938, sygn. 31-51; Referat Społeczny: statuty, regulaminy stowarzyszeń, zrzeszeń, legitymacje członkowskie, sprawozdania, wydawnictwa, 1922-1923, 1926-1928, 1930-1939, sygn. 52-80; Referat Prasowy: Biuletyny Informacyjne, 1934-1937, sygn. 81-82; Wydział Narodowościowy: sprawy ogólne, sprawy niemieckie, ukraińskie, rosyjskie, wyznaniowe: sprawozdania, prasa, wydawnictwa, protokoły ze zjazdów, konferencji związków wyznaniowych opracowania, 1926-1928, 1930-1939, sygn. 83-124, 286; Wydział Bezpieczeństwa: Referaty I, II, III, IV, V, VI: instrukcje, sprawozdania, opracowania, referaty, broszury, statuty towarzystw gimnastycznych, związków1928, 1932-1939, sygn. 256-260, 288-289; Departament II Samorządu Wydział Administracji Samorządowej: regulamin obrad Rady Gromadzkiej, b.d., sygn. 261; Departament III Administracyjny Wydział Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności: protokoły konferencji, instrukcje, sprawy paszportowe, przepisy, sprawozdanie Wojewody pomorskiego, 1920-1928, 1930-1939, sygn. 262-272; Biuro Personalne: spis urzędników i funkcjonariuszy niższych władz administracji ogólnej Województwa Poznańskiego i Śląskiego, 1931-1932, sygn. 273-274; Biuro Wojskowe: instrukcje, wytyczne, referaty, 1925-1929, 1931-1932, 1938-1939, sygn. 275-285. Number of units in the group: 7724
2/10/0 Ministerstwo Skarbu w Warszawie 1918-1939 0 Unroll
Gabinet Ministra: podatki, inwestycje, przedsiębiorstwa, 1920-1939, sygn. 1-83, 7635, 7661; Biuro Personalne: urzędnicy Min. i urzędów podległych, 1914-1939, sygn. 84-3442a, 7636-7657; Departament I Organizacyjno-Administracyjny: organizacja, inspekcja, wynagrodzenia, roszczenia, 1921-1939, sygn. 3443-3805, 7634; Departament II Obrotu Pieniężnego: mennica, kursy, bilanse, banki, dewizy, 1919-1939, sygn. 3806-5114, 7659-7660, 7663; Departament III Budżetu i Majątku Państwa: budżety Państwa, ministerstw, przedsiębiorstw, 1922-1939, sygn. 5115-5236, 7668, 7662; Departament IV Ceł: organizacja urzędów celnych, ochrona granic, dewizy, 1928-1939, sygn. 5237-5533; Departament V Podatków i Opłat: ściąganie podatków, izby skarbowe, odwołania, 1921-1939, sygn. 5534-6827; Departament VI Akcyza i Monopolów: kontrola, opłaty patentowe, Biura Sprzedaży, 1925-1939, sygn. 6828-6907; Biuro Emerytur i Rent: wypłaty, 1921-1939, sygn. 6908-7274; Inspektorat Celny na m. Gdańsk: rokowania celne i sytuacja polityczna w Gdańsku, 1922-1939, sygn. 7275-7326; Akta różnych wydziałów, sygn. 7327-7399; Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i AGAD-u, 1918-1935, sygn. 7400-7633, 7664. Sygnatury złożone: 602a,b,c, 1496a, 1760a, 2354a, 2355a, 2541a, 3270a, 3442a, 3551a, 3588a, 3782a, 3793a, 3805a,b, 3991a, 4061a, 4122a, 4374a, 4471a, 4566a, 5122a, 5187a, 5237a, 5774a, 5807a,6060a, 7150a, 7351a,b. Sygnatury puste bądź skreślone: 651, 732, 2546, 3390, 3453, 5914-5922, 7424-7436, 7539-7542, 7585, 7633. Number of units in the group: 7660
2/11/0 Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie [1914-1917] 1918-1937 0 Unroll
Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Państwowego i Administracyjnego, statystyka pocztowa /przepisy/, 1919, sygn. 1; Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Karnego, skrypt - postępowanie karno-administracyjne, 1935, sygn. 2; Departament Administracyjny: Wydział Statystyczny, wykazy skazanych, wykresy, wyroki, dzienniki, 1919-1923, sygn. 3-24, 37-51; Departament Administracyjny: Kancelaria /dzienniki korespondencyjne/, 1921, sygn. 25-26; Departament Administracyjny: Biuro Personalne, personalne, etaty, okólniki, 1921-1938, sygn. 27-30, 32-36; Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości: zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, sygn. 31, 52 Number of units in the group: 52
2/12/0 Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie [1916] 1918-1939 27447 Unroll
Wydział Rozrachunkowo-Likwidacyjny: akta finansowe, odbiory towarów, banki, ministerstwa, 1918-1921, sygn. 1-87; Departament Handlowy: Import z Niemiec metali, rynek wewnętrzny, 1923, 1929, 1931-1939, sygn. 88, 139, 181-191; Gabinet Ministra: Referaty dotyczące zagadnień przemysłowych, 1916, 1918, 1933-1939, sygn. 89-133; Biuro Wojskowe: Obrona przeciwlotniczy zakładów Przemysłowych, 1935, 1938-1939, sygn. 134-138, 163, 164; Departament Organizacyjny: Organizacja, sprawozdania, gospodarka, 1928-1938, sygn. 140-150; Departament Górniczo-Hutniczy: Inwestycje, protokoły, opracowania, 1919, 1923, 1928, 1932-1935, 1937, sygn. 151-157, 171-172; Departament Przemysłowy: Stosunki gospodarczo-polityczne w Polsce i Europie, 1919, 1930-1931, 1938-1939, sygn. 158-162, 173-180; Departament Ogólny: 1919-1921, 1928-1929, sygn. 165-170. Departament Handlowy: Import z Niemiec metali, rynek wewnętrzny, 1923, 1929, 1931-1939, sygn. 88, 139, 181-191; Departament Morski: Działalność Urzędu Morskiego, 1938, sygn. 192; Number of units in the group: 192
2/13/0 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie 1918-1939 0 Unroll
Gabinet Ministra: Organizacja, administracja lasów państwowych, 1919-1939, sygn. 1-21, 6519; Departament Personalno-Organizacyjny: 1918-1939, sygn. 22-77; Departament Ekonomiczny: Eksport i obrót produktów rolnych, 1937-1939, sygn. 78-91; Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Rybołówstwo, zakłady doświadczalne, 1937-1939, sygn. 92-233; Departament Urządzeń Rolniczych: Organizacja, parcelacja majątków, 1918-1939, sygn. 234-6197; Departament Aprowizacyjny: Przemysł spożywczy na Śląsku, 1939, sygn. 6198-6201; Biuro Wojskowe: Przygotowania do wojny, 1936-1939, sygn. 6202-6204; Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego: Organizacja, 1939, sygn. 6205-6206; Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Kredyty z Państwowego Banku Rolnego, 1939, sygn. 6207; Gabinet Ministra: Organizacja, 1931-1933, sygn. 6208-6211; Departament Personalno-Organizacyjny: Organizacja pracy biurowej, obsada etatów, 1922-1939, sygn. 6212-6218; Departament Ekonomiczny: osadnictwo wojskowe, ceny ziemi, 1919-1931, sygn. 6219-6223; Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Prace badawcze, 1929-1936, sygn. 6224-6230; Departament Urządzeń Rolnych: Regulacje rolne, finansowe, włączanie majątków prywatnych z działania ustawy rolnej, budowa zapór wodnych, melioracje, 1919-1939, sygn. 6231-6508; Departament Aprowizacyjny: Odszkodowania, 1919, sygn. 6509-6510; Biuro Wojskowe: Zabezpieczanie akt tajnych, 1932, sygn. 6511; Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Zapotrzebowanie na drewno, 1930-1938, sygn. 6512-6514. Number of units in the group: 6492
2/14/0 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 1917-1939 446992 Unroll
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157; Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220; Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226; Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303; Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491; Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116; Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991 Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109 Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115 Number of units in the group: 7116
2/15/0 Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie 1918-1939 0 Unroll
Gabinet Ministra: Normatywy, organizacja, działalność, 1918-1939, sygn. 1-34, 1661-1662, 2132; Biuro Personalne: 1919-1934, 1936, sygn. 35-37; Departament Pracy: Ustawodawstwo, opieka nad bezrobotnymi, zarobki robotnicze, 1918-1939, sygn. 38-63, 1652; Departament Ubezpieczeń Społecznych: Ubezpieczenia, 1919, 1936, sygn. 64-65, 1651; Departament Zatrudnienia: Emigracja, repatriacja, 1918-1939, sygn. 66-109, 1653-1658; Biuro Planowania Robót Publicznych i Budownictwa Robotniczego: Budowa mieszkań, szpitali, wodociągów, 1920-1939, sygn. 110-173; Departament Opieki Społecznej; Zwalczanie nierządu, fundacja dobroczynna, 1920-1939, sygn. 174-476, 1659-1660; Departament Służby Zdrowia: Organizacja, opieka lekarska, cmentarze, szpitale, 1919-1939, sygn. 477-1650; Akta osobowe techników dentystycznych, 1919-1939, sygn. 1663-2131 Number of units in the group: 2132
2/16/0 Ministerstwo Komunikacji w Warszawie [1916, 1919-1921] 1922-1939 0 Unroll
Gabinet Ministra: Budowa linii kolejowej, dotacja, wizytacje, 1922-1939, sygn. 3339-3372 Departament I: Projekty dekretów, militaryzacja, 1934-1939, sygn. 3373-3387; Departament II: Organizacja wojenna i mobilizacja, 1930-1939, sygn. 3388-3400; Departament III: Transporty wojskowe, mobilizacja, 1934-1939, sygn. 3401-3411; Departament V: Budowa dworców, fabryka sygnałów, 1930-1938, sygn. 3412-3417; Departament VI: Dostawy sprzętu, 1922-1939, sygn. 3418-3464; Departament VII: Budowa dróg, stacje benzynowe, zakup maszyn, 1938-1939, sygn. 3465-3475; Departament VIII: Samoloty "LOT", budowa lotnisk, personel, 1930-1939, sygn. 3476-3516; Biuro Personalne: Organizacja wojenna, pracownicy, 1932-1939, sygn. 3517-3570; Biuro Sanitarno-Kolejowe: Pociągi sanitarne, szpitale, ratownictwo, 1926-1939, sygn. 3571-3583; Biuro Dróg Wodnych: Organizacja, maszyny i sprzęt, zbiorniki wodne, 1931-1939, sygn. 3584-3604, 3789-3880; Biuro Wojskowe: Ochrona, wywiad, personalne, umowy zagraniczne, dokumentacja kartograficzna, dokumentacja techniczna, [1916, 1920] 1926-1939, sygn. 1-3338, 3605-3878 Dopływy: umowy, sprawozdania, taryfy towarowe, korespondencja, dokumentacja techniczna,1931, 1933, 1935-1939, sygn. 3881-3913 Sygnatury złożone: 581a, 1104a, 1181a, 1182a, 1183a, 1184a, 1185a, 1186a, 1187a, 1328a, 1656a, 1782a, 3075a. Number of units in the group: 3913
2/17/0 Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie 1922-1939 0 Unroll
Spisy wydawnictw bez debitu pocztowego: 1922-1934, 1937, sygn. 1-2; Spis abonentów telefonicznych: b.d, sygn. 3; Instrukcje: OPL, radiofoniczna, kasety pocztowej, radiowa, cenzury pocztowej: 1932, 1939, sygn. 4-7, 15; Czasopismo "Pocztowe Przysposobienie Wojskowe": 1935, 1939, sygn. 8; Akta personalne: 1923, 1928-1939, sygn. 9-11, 14; Akt koncesyjny z Polską Spółką Telefoniczną: 1922, sygn. 12 Porozumienie z Telefonaktiebolaget (Szwecja): 1930, sygn.13 Number of units in the group: 15
2/18/0 vacat - Ministerstwo Robót Publicznych w Warszawie - włączony do zespołu 9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/19/0 Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie [1915-1916] 1917-1921 [1922-1924] 0 Unroll
I. Ministerstwo Aprowizacji Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, Urząd Aprowizacyjny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych: organizacja i działalność,1916-1918, sygn.1-70. II. Ministerstwo w latach 1919-1921. Sekcja I Ogólna: Wydział Ogólny, Wydział Organizacyjno-Personalny, Wydział Prasowy, Kancelaria Ogólna, 1918-1919, sygn.71-87. Sekcja I Administracyjna: Sekretariat Ministra, Wydział Ogólny, Wydział Organizacyjny, Wydział Prezydialno-Organizacyjny, Referat Spraw Plebiscytowych, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Wydział Prawny, Wydział Inspekcyjno-Prawny, Referat Terenów Przyfrontowych i Etapowych, Wydział Kontroli Aprowizacyjnej, Wydział Centrali Listów Przewozowych, Wydział Biblioteki i Wydawnictw, Wydział Statystyczny, Kancelaria Ogólna, Segregatura Sekcji I, 1918-1921, sygn. 88-501. Sekcja Rolna: Wydział Zbożowy, Wydział Ziemniaczany,1918, sygn. 502- 504. Sekcja II Rolna: Sekretariat Ministra, Wydział Zbożowy, Wydział Ewidencji Obrotu Zbożem i Handlu Zagranicznego, Wydział Ziemniaczany i Przemysłu Rolnego, Wydział Mięsny, Wydział Centrali Listów Przewozowych, Wydział Transportowy, Wydział Żywnościowy Produkcji Zwierzęcej, Wydział Rolny, Segregatura Sekcji 1918-1921, sygn.505-1072. Sekcja Zaopatrywania: Wydział Soli, Cukru, Nafty i Różnych, Wydział Węglowy i Opałowych Przetworów, Wydział Skór, Mydła, Łoju i Włóknistych, 1918, sygn.1073-1080. Sekcja III Zaopatrywania: Wydział Rozdzielczy, Wydział Nadzoru, Wydział Artykułów Monopolowych, Segregatura Sekcji III, 1918-1920, sygn.1081-1355. Sekcja Przemysłowa: Szef Sekcji, Wydział Artykułów Monopolowych-Słodzących, Kopalnianych, Wydział Artykułów Przemysłowych, Wydział Aprowizacji Specjalnych, Wydział Handlu Zagranicznego, Kancelaria, Segregatura Sekcji III, 1918-1921, Wydział Aprowizacji Kresów Wschodnich, 1918-1921, sygn. 1356- 1804. Sekcja IV Polityki Aprowizacyjnej: Szef Sekcji, Wydział Polityki Aprowizacyjnej, Wydział Statystyczny, Wydział biblioteki i Wydawnictw, Kancelaria, Segregatura Sekcji IV, Wydział Likwidacyjny, 1919, 1920,sygn.1805-1860. Sekcja V Likwidacyjna: Wydział Likwidacyjny, likwidatorzy w powiatach, 1915-1921, sygn. 1861-2343. Departament I Administracyjny: Wydział Prezydialny, Kancelaria Ogólna, Wydział Budżetowo- Rachunkowy, Wydział Likwidacyjny,1917-1922, sygn. 2344-3715. Departament Aprowizacyjny: Wydział Rolny, Wydział Artykułów Przemysłowych, Wydział Aprowizacji Specjalnych, Wydział Transportowy, Referat Umów Handlowych, Komitet Likwidacyjny,1917-1922,sygn. 3716-4217. Kontroler Ministerstwa Aprowizacji przy Polskich Rafineriach Nafty,1919-1921,sygn. 4218-4318. Sygnatury złożone: 88a, 116a, 578a, 604a, 1443a, 1523a, 1552a, 2358a, 3819a, 3867a, 3902a Number of units in the group: 4329
2/20/0 Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Warszawie 1920-1921 6339 Unroll
Departament Aprowizacyjny: organizacja, personel i działalność Zarządu, 1920,1921, sygn. 1-38. Wydziały: Rachuby i Deputatów - kontyngenty, aprowizacja powiatów, obrót towarowy, finanse, 1920, 1921, sygn.39-76. Number of units in the group: 76
2/21/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Wołżynie - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/22/0 Junackie Hufce Pracy [1921, 1923, 1927, 1933-1935] 1936-1939 0 Unroll
Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą: szkolenie, instrukcje, finanse, sprawy personalne,1933-1937, sygn. 1-24. Fundusz Pracy: liczebność junaków, administracja, 1934-1938, sygn. 25-61. Junackie Hufce Pracy: szkolenia, organizacja, sprawy personalne, rozkazy, finanse,1936-1939, sygn. 62-943. Sygnatury złożone: 13a, 61a, 61b, 112a, 121a, 221a, 221b, 221c, 223a, 223b, 225a, 225b, 225c, 225d, 225e, 225f, 225g, 246a, 325a, 325b, 325c, 780a, 780b, 823a, 823b, 827a, 828a, 831a Number of units in the group: 974
2/23/0 Prokuratoria Generalna RP w Warszawie 1919-1939 0 Unroll
Prezydium i Sekretariat Naczelny: stosunki z Niemcami, sytuacja w Gdańsku i na Śląsku, przygotowania wojenne,1921-1939, sygn.1-60. Wydział Wojskowy: materiały i sprzęt wojskowy, nadużycia, 1919-1938, sygn.61-104. Wydział Nieruchomości Ziemskich Państwowych i Spraw Ustroju Rolnego: reforma rolna, osadnictwo, 1919-1938, sygn. 105-2802; Wydział Przemysłu, Handlu i Lasów: projekty statutów związków przemysłowych, 1936, sygn. 2803. Wydział Spraw Szkolnych, Wyznaniowych, Międzynarodowych i Nieruchomości Miejskich Państwowych: budowa kolei, Zakłady Żyrardowskie, prawa wydawnicze, 1928, 1930, 1936, sygn. 2804-2810. Komisja Dyscyplinarna: sprawa przeciw radcy Prokuratorii w Wilnie, 1935, sygn. 2811. Number of units in the group: 2827
2/24/0 Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie [1918-1927] 1928-1939 0 Unroll
Materiały organizacyjne KG SG: Rozkazy organizacyjne,1927-1939, sygn. 1-14. Instrukcje, 1936-1939, sygn. 15-28. Działalność Straży Granicznej: odprawy, ochrona granic, komunizm, faszyzm, 1933-1939, sygn. 29-47. Centralna Szkoła Straży Granicznej: referaty, skrypty, 1929-1939, sygn. 48-72. Regulaminy, statuty stowarzyszeń przy Komendzie Straży Granicznej, 1937, sygn. 73-79. Akta osobowe oficerów i szeregowych Straży Granicznej ,1928-1939, (odrębne) sygn. 80-129; Fotografie osób zatrzymanych przez Straż Graniczną, 1918-1939, sygn. 130-142. Number of units in the group: 142
2/25/0 vacat - Archiwum Akt Nowych w Warszawie - włączony do registratury własnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/26/0 Międzynarodowe Biuro Pracy - Oddział Korespondencyjny w Warszawie. Biuro Korespondencyjne 1922-1939, 1945-1950 0 Unroll
Organizacja i działalność Biura i Oddziału, położenie pracowników najemnych w Polsce i w innych krajach: korespondencja, raporty, komunikaty prasowe MBP w Genewie, 1922-1939, 1945-1950, sygn. 1-41. Number of units in the group: 41
2/27/0 vacat - Landesgettreideselle - przekazany do Archiwum Głównego Akt Dawnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/28/0 vacat - Ernteverwaltungszentralle - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/29/0 vacat - Polska Centrala Zbożowa w Lublinie - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/30/0 Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby 1918-1921 [1922-1929] 0 Unroll
Dyrekcja Naczelna – Sekretariat, normatywy, finanse, 1919-1927, sygn. 1-136, 3271, 3275-3277, 3293. Wydział Personalny, 1919-1923, sygn. 137-316. Wydział Finansowy, przepisy, sprawy finansowo-gospodarcze, 1919-1923, sygn. 317-691, 3273-3274, 3287. Wydział Hurtowni, dokumentacja magazynowo-finansowa, 1919-1922 sygn. 692-781, 3289-3290. Wydział Transportowy, 1919-1922, sygn. 782-1035, 3281-3282, 3284, 3288. Wydział Opałowy, rozdział opału, 1919-1922, sygn. 1036-1073. Wydział Nafty, gospodarka naftą, 1919-1922, sygn. 1074-1121. Wydział Skór, produkcja i handel, 1918-1922, sygn. 1122-1190. Wydział Mydła, 1918-1939, sygn. 1191-1214. Wydział Soli, 1919-1921, sygn. 1215-1218. Wydział i Komisja Włókiennicza, zakup i zbyt, 1919-1923, sygn. 1219-1649. Wydział Kontroli i Statystyki, kontrola NIK, wyładunek towarów, 1919-1923, sygn. 1650,1651. Wydział Techniczno-Gospodarczy, księgi kasowe i inwentarze, 1919-1923, sygn. 1652-1664. Wydział Żywnościowy, import i eksport żywności, 1919-1924, sygn. 1665-1828, 3272. Wydział Mięsny, dostawy i zaopatrzenie, 1919-1922, sygn. 1829-1948, 3278. Wydział Cukru, produkcja i przydziały, 1919-1922, sygn. 1949-1987. Wydział Artykułów Sekwestrowanych, 1919-1922, sygn. 1988-2004. Filie krajowe, 1919-1923, sygn. 2005-3135. Filie zagraniczne, 1919-1923, sygn. 3136-3270, 3279, 3280, 3285-3286. Number of units in the group: 3295
2/31/0 Państwowy Urząd Zbożowy w Warszawie [1917] 1918-1924 0 Unroll
Biuro Naczelnej Dyrekcji – Sekretariat: Normatywy, protokoły posiedzeń Dyrekcji, państwowej Rady Aprowizacyjnej, sprawozdania, raporty z działalności, wykazy odbiorców, instrukcje, polecenia, wycinki prasowe, listy płac, 1917-1923, sygn. 1-107, 2066-2068, 2071, 2976, 2096-2098, 2102-2104, 2106-2108, 2111-2113, 2115 ; Wydział Personalny: akta personalne pracowników, 1918-1923, sygn. 108-737; Wydział Kontroli: kontrola obrotu zbożem - protokoły, sprawozdania, raporty, 1919-1924, sygn. 738-915, 2095; Wydział Techniczno-Budowlany: Koszty utrzymania młynów i magazynów - plany, wykazy, kosztorysy, oferty, 1919-1922, sygn. 916-938, 2072; Wydział Gospodarczy: Działalność filii PUZ - plany, protokoły, okólniki, sprawozdania z kontroli, sprawozdania, raporty z działalności, 1919-1922, sygn. 939-1012, 2050-2065, 2070, 2077, 2099-2101, 2110; Wydział Spraw Finansowych i Buchalterii: Finanse, rozliczenia, 1918-1924, sygn. 1013-1087, 2069, 2078-2081, 2114, 2133; Wydział Ekspedycji: Import zboża, dostawy w kraju - bilanse, księgi dostawców, księgi rachunkowe, 1917-1923, sygn. 1088-1107, 2069, 2082-2094, 2116-2122. Wydział Skupu: Ceny, dostawy, odbiorcy, kontrole - księgi dostawców, wykazy, skorowidze, rachunki, umowy na skup zboża, 1919-1922, sygn. 1108-1200, 2105; Wydział Likwidacji: Rozrachunki, 1919-1923, sygn. 1201-1362, 2074, 2109; Wydział Ewidencji: Działalność filii i agentur, 1917-1922, sygn. 1363-2065, 2073, 2075, 2123-2132; Sygnatury złożone: 7a, 1431a, 1491a, 1498a,, 1512a, 1636a, 1900a, 1925a. Puste sygnatury: 748, 749, 839, 842, 1062, 1370-1979, 1581, 1619, 1870-1889. Number of units in the group: 2103
2/32/0 Państwowy Urząd Ziemniaczany. Centrala w Warszawie i oddziały 1918-1921 [1923] 0 Unroll
Dzienniki korespondencyjne, 1918-1923, sygn. 1-15.; Okólniki i rozporządzenia, 1919-1921, sygn.16-18; Akta likwidacyjne, 1921, sygn.19; Akta finansowe,1918-1923, sygn.20-52; Korespondencja z Ministerstwem Aprowizacji i innymi urzędami, 1918-1922, sygn. 53-68; Oddział Państwowego Urzędu Ziemniaczanego w Poznaniu. Dzienniki korespondencyjne, 1919-1921, sygn. 69-72. Regulaminy i zarządzenia, 1918-1921, sygn. 73-76; Akta finansowe, 1920-1921, sygn. 77-83; Zestawienia obrotów, 1919-1921, sygn. 84-90; Korespondencja z urzędami, bankami i firmami, 1919-1923, sygn. 91-142; Ekspozytura w Toruniu. Zarządzenia i rachunki, 1919, 1920, sygn. 143-147; Korespondencja z urzędami i firmami 1920-1922, sygn. 148-176. Number of units in the group: 169
2/33/0 vacat - Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/34/0 Państwowa Misja Południowo-Wschodniego Handlu. Centrala we Lwowie i oddziały 1919-1920 4106 Unroll
Centrala we Lwowie: umowy handlowe, handel z Ukrainą, sprawy personalne, 1919, 1920, sygn. 1-34.; Ekspozytura w Warszawie: handel z Rosją Radziecką, 1919, 1920, sygn. 35-44; Składnice – działalność w latach 1919-1920: Kamieniec, sygn. 45-47; Husiatyń, sygn.48-49; Podwołoczyska, sygn. 50-51; Szepetówka , sygn.52. Number of units in the group: 53
2/35/0 Główny Urząd Likwidacyjny w Warszawie [1914] 1919-1928 0 Unroll
I Akta Centrali. Sekcja Ogólna: Sprawozdania z działalności, 1919-1926, sygn. 1-289, 1452-1456 Sekcja Rozrachunkowa: Sprawozdania, protokoły posiedzeń, wykazy akt, 1915-1924, sygn. 290-581, 1457 Sekcja Inwentaryzacji i Likwidacji Majątku Państwowego: odszkodowania, rozliczenia, przejmowanie mienia, 1914-1924, sygn. 582-623 Sekcja Odszkodowań: Organizacja, sprawozdania, 1918-1928, sygn. 624-946, 1458-1460 Komisja Szacunkowa Główna w Warszawie: Instrukcje, finanse, odszkodowania, 1919-1922, sygn. 947-1017 Komisja Szacunkowa (dla miejscowości) w byłej Kongresówce: Działalnośc, 1916, 1918-1921, sygn. 1018-1153, 1461 Komisariat GUL w Lublinie: Przejmowanie majątku, 1918-1923, sygn. 1154-1169, 1462 Komisariat GUL we Lwowie: Działalnośc komisji szacunkowych, 1918-1924, sygn. 1170-1199 Wydział Skarbowy Komisji Rządzącej we Lwowie: Uchwały, budżety komisji, 1918-1924, sygn. 1200-1230 Komisariat GUL w Poznaniu: Finanse, 1919, 1920, sygn. 1231, 1463 Akta rejestracyjne Centralnego Toworzystwa Rolniczego: Komisja szacunkowa, 1915-1919, sygn. 1232-1240 Akta rejestracyjne Rady Głównej Opiekuńczej: Spisy poszkodowanych, 1916-1921, sygn. 1241-1246 Akta rejestracyjne Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich: Rejestracja strat wojennych, 1919, 1920, 1922, sygn. 1247-1354 Akta starostw – wykazy zarekwirowanych koni: 1914-1922, sygn. 1355-1451 II. Komisja Rewindykacyjna przy Głównym Urzędzie Likwidacyjnym: Centrala w Warszawie: Rewindykacja maszyn, odbiór koni, ekspedycja transportów, 1915-1926, sygn. 1-485 Komisariat Zagraniczny w Wiesbaden: Organizacja, protokoły, sprawozdania, 1916-1925, sygn. 486-1250 III. Komisje szacunkowe w terenie: Powiaty, gubernie, 1916-1925, sygn. 1-699. Number of units in the group: 3399
2/36/0 Pełnomocnik Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu [1918] 1919-1921 0 Unroll
Organizacja i działalność Pełnomocnika GUL,1918-1921, sygn. 1-13 Działalność międzynarodowych i polskich instytucji likwidacyjnych, 1918-1921, sygn. 14-39 Stosunki Polski z państwami obcymi i ich sytuacja wewnętrzna, sprawy graniczne i handlowe, 1918-1921, sygn. 40-60 Likwidacja wojskowa: Zabezpieczenie majątku wojskowego, renty, 1918-1921, sygn. 61-79 Likwidacja gospodarcza: Roszczenia polskie i austriackie, 1918-1921, sygn. 80-117 Likwidacja osobowa i aktowa: Rozdział akt między państwa sukcesyjne, urzędnicy austraccy, 1918-1921, sygn. 118-175 Dopływy: przestępstwa gospodarcze, dzienniki podawcze, protokół likwidacyjny, rewizje celne, pretensje firm i osób indywidualnych do polskich i austriackich kolei, korespondencja, 1918-1921, sygn. 176-206. Number of units in the group: 206
2/37/0 Komitet Likwidacyjny do Spraw b. Rosyjskich Osób Prawnych [1906, 1921-1923] 1928-1939 0 Unroll
Komitet Likwidacyjny: protokóły posiedzeń, finanse, sprawy personalne, sprawozdania, protokoły z konferencji, 1928-1939, sygn. 1-45, 97-98; Likwidatury mienia; rosyjskich banków ziemskich, 1928-1939, sygn. 46-71, 91-96; Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego,1928-1936, sygn. 72-78; Rosyjskiego Banku dla Handlu Zewnętrznego, 1939, sygn. 79; Grodzieńskiego Towarzystwa Wodociągowego, 1939, sygn. 80; Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja”,1939, sygn. 81; Piotrogrodzkiego Banku Dyskontowo-Pożyczkowego,1939,sygn. 82; Komisji Likwidacyjnej byłych Rosyjskich Kas Emerytalnych,1936, sygn. 83; Mieszana Komisja Rozrachunkowa: protokóły posiedzeń, 1921-1923, sygn. 84-90. Number of units in the group: 98
2/38/0 Centralna Agencja Polska w Lozannie [1907, 1911-1914] 1915-1919 0 Unroll
I. Akta. Zarząd-Dyrekcja: organizacja Agencji, traktaty pokojowe, oddziały wojskowe, 1915-1919, sygn.1-42, 343; Referaty redakcyjne: sprawy polskie – historia, etnografia, przemysł, granice, stosunki z Francją, 1906-1919, sygn. 43-135. Referaty prasowe: sytuacja bieżąca w świetle prasy, 1916-1918, sygn. 136-190; Referaty administracyjne: organizacja agencji, finanse, archiwum, sprawy personalne, 1914-1919, sygn. 191-227; Organizacje polityczne, obchody, prasa obca, 1911-1919, sygn. 228-239. II. Pudła wycinków prasowych Oddziały polskie na frontach I wojny światowej, 1916-1919, sygn.1-11; Pomoc dla uchodźców wojennych i ludności w Polsce, 1916-1919, sygn.12-14, 38-41; Sytuacja w Austro-Węgrzech i Galicji, 1914- 1919, sygn. 15-37, 42-62; Sytuacja w Królestwie Polskim, 1914-1919, sygn. 63-99; Legiony Polskie, 1918, sygn. 100; Sytuacja na Litwie, Białorusi i Ukrainie, 1913-1919, sygn.101-112; Koncepcja Mitteleuropy, 1915-1918, sygn. 113; Wojna i sytuacja poszczególnych państw, polityka Niemiec wobec Polski i Litwy oraz Austro –Węgier wobec Polski, 1913-1918, sygn.114–134,137-167, 230-239, 240-245; Naczelny Komitet Narodowy, 1914-1918, sygn. 135-136; Starania o zawarcie pokoju w Europie, 1915-1919, sygn. 168- 183; Powstanie państwa polskiego, 1917-1919, sygn. 184-197; Rosja – sytuacja wewnętrzna, stanowisko wobec Polski, 1913-1919, sygn. 198-210; Reforma parlamentarna w Niemczech, Austriacka Rada Państwa, 1918, sygn. 210; Rewolucja w Rosji, 1917-1919, sygn. 211-229; Żydzi, 1919, sygn. 246; Wycinki prasowe z różnej prasy, 1914-1919, sygn. 247-257; Wycinki Agencji Prasowej „Arges”, 1919, sygn. 258-261; Wycinki z polskiej prasy w Rosji, 1917-1919, sygn. 262; Wycinki z prasy francuskiej i szwajcarskiej, 1915-1917, sygn. 263-265. Number of units in the group: 614
2/39/0 Komitet Narodowy Polski w Paryżu 1917-1919 [1921] 123018 Unroll
Komitet Narodowy Polski: protokoły posiedzeń, 1917-1920, sygn. 1-15 Sekretariat Generalny: organizacja KNP i Armii Polskiej we Francji, sprawy granic i komunistów, 1917-1920, sygn. 16-270, 2189-2203; Wydział Opieki Moralnej i Materialnej; opieka nad Polakami za granicą, 1918-1919, sygn. 271-276; Wydział Prasowy: sprawozdania, memoriały, prasa, opracowania, 1917-1919, sygn. 277-306, 224; Wydział Propagandy i Wydawnictw: sprawozdania, sprawy granic, teksty przemówień, 1917-1919, sygn. 307-373; Wydział Wojskowy: organizacja Armii Polskiej we Francji, 1918-1919, sygn. 374-419; Polskie urzędy spraw cywilnych w Paryżu i Barcelonie: opieka nad Polakami, 1918-1919, sygn. 420-469, 2226; Wydział Skarbowy: sprawy finansowe, 1917-1919, sygn. 470-549, 2227; Wydział Ekonomiczny: sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce i innych państwach, 1917-1919, sygn. 550-1709; Archiwum Wycinków Prasowych: wojna, sytuacja polityczna, starania o zawarcie pokoju, 1917-1919, sygn. 1710-1796; Delegat KNP przy rządzie francuskim: Armia Polska we Francji, sprawy pokoju, 1917- 1919, sygn. 1797-1870, 2205; Misja KNP przy rządzie brytyjskim: Polska - sytuacja wewnętrzna i rola w polityce międzynarodowej, 1917-1919, sygn. 1871-2066, 2206; Misja KNP przy rządzie włoskim: ochotnicy polscy z włoskich obozów jenieckich do Armii Polskiej we Francji, Polska w polityce międzynarodowej, 1917-1919, sygn. 2067-2119, 2207; Delegat KNP w Bernie: Armia Polska we Francji, sytuacja w Polsce, sprawa zawarcia pokoju, 1917-1919, sygn. 2120-2169, 2208-2219; Delegat KNP w Bukareszcie: nawiązanie stosunków politycznych, wojskowych i dyplomatycznych Polski z Rumunią, 1919-1921, sygn. 2170-2171; Pomoce kancelaryjne, 1918-1919, sygn. 2172-2188, 2220-2222. Number of units in the group: 2227
2/40/0 Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu [1915] 1919-1920 [1921] 0 Unroll
Organizacja, skład personalny i działalność Delegacji, 1919,1920, sygn. 1-10 Sprawa polska i sprawy państw obcych na Konferencji Pokojowej, stosunki międzynarodowe, 1921,1920, sygn. 11-43, 225; Sprawy gospodarczo-finansowe Delegacji, 1915-1921, sygn. 44-64a; Materiały, memoranda, wydawnictwa, referaty, opracowania obce i polskie, 1917-1920, sygn. 66-224. Sygnatury złożone: 64a. 6 j.a. (sygn. 12-14, 26, 31, 65) - akta wysłano do Francji. Number of units in the group: 220
2/41/0 vacat - Biuro Prac Kongresowych - przekazany do Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/42/0 Przedstawiciel Państwa Polskiego przy Komisji Mieszanej i Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska w Bytomiu [1903, 1920] 1922-1938 3558 Unroll
Organizacja, personel i działalność biura Przedstawiciela, 1922-1938, sygn. 1-7 Górny Śląsk: sprawy gospodarcze, opcyjne, mniejszościowe, 1929-1938, sygn. 8-16; Roszczenia majątkowe, obywatelstwo i opcja poszczególnych osób, 1922-1938, sygn. 17-38. Number of units in the group: 38
2/43/0 vacat - Komitet Organizacyjny Legionu Polskiego (Puławskiego) - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/44/0 vacat - Zbiór dokumentów dotyczących spraw polskich z lat 1912-1919 - włączony do zespołu 322: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/45/0 Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski z Łotwą, Litwą, Rosją Radziecką, Gdańskiem, Ukrainą 1914-1928, 1932-1938 8274 Unroll
Raporty, korespondencja i referaty dotyczące stosunków Polski z: Łotwą, 1918-1928, sygn. 1-5; Litwą, 1914-1927, sygn. 6-13; Rosją Radziecką, 1917,1918,1920, sygn. 14-16; Wolnym Miastem Gdańskiem, 1919,1920, sygn. 17-25; Ukrainą, 1917-1922, sygn. 26-59, Śląsk Cieszyński, odpisy materiałów dotyczące pretensji Polski i Czechosłowacji do Ślaska Cieszyńskiego, Spiszu i Oprawy, 1918-1920, sygn. 60. Number of units in the group: 60
2/46/0 vacat - Krajowy Urząd Odbudowy Galicji - przekazany do AP w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
2/47/0 Centralne Towarzystwo Rolnicze i inne organizacje rolnicze [1887,1902] 1906-1939 0 Unroll
Sekcja Rolna Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu: dzieje sekcji, stan rolnictwa, 1902, 1903, sygn. 1-2 Centralne Towarzystwo Rolnicze: działalność Rady Głównej, ekspozytur i biur,1887-1929, sygn. 3-903, 1357; Związek Polskich Organizacji Rolniczych: działalność Wydziału Społeczno- Ekonomicznego, 1906-1929, sygn. 904-981; Związek Izb i Organizacji Rolniczych: działalność, stan rolnictwa, 1902-1938, sygn. 982-1283; Materiały prof. Zdzisława Ludkiewicza; rolnictwo, głównie na Kresach Wschodnich, 1918-1939, sygn. 1284-1293; Korespondencja Wiktora Leśniewskiego: sprawy rolnictwa, 1933-1938, sygn. 1294; Kasa Przezorności Pracowników CTR: działalność, pożyczki, 1916-1929, sygn. 1295-1311; Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników CTR: działalność sklepu, 1914-1918, sygn. 1312-1315; Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Rolnych: robotnicy sezonowi, pośrednictwo pracy, 1909-1922, sygn. 1316-1318; Kasa Przezorności i Pomocy Pracowników Spółdzielni Rolniczych: organizacja, 1933, sygn. 1319; Syndykat Krochmalniczy: organizacja i działalność, 1903-1910,sygn. 1326-1332; Związek Hodowców Bydła Nizinnego: organizacja i działalność, 1925-1935, sygn. 1333-1340, 1358; Stowarzyszenie Rolnicze Zakupu i Sprzedaży Koni w Warszawie: organizacja, dostawa koni do Grecji, rewindykacja koni z Niemiec, 1920-1938, sygn. 1341, 1342; Polski Związek Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwierzęcych: organizacja i działalność, 1930-1939, sygn. 1343- 1347; Wytwórnia Rolniczych Pomocy Naukowych „Oświata Rolnicza”: organizacja, działalność, plany szkół rolniczych, 1922-1939, sygn. 1348-1352. Number of units in the group: 1350
2/48/0 Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w Krakowie 1912-1914 0 Unroll
Sekretariat: zjazdy i konferencje – protokoły z obrad, 1912-1914, sygn. 1-12, 65-69 Korespondencja z osobami i instytucjami, 1912-1914, sygn. 13-24; Korespondencja i materiały różnych stronnictw, 1912-1914, sygn. 25-39; Biuro Prasowe – wydawnictwa i druki, 1912-1914, sygn. 40-45; Wycinki prasowe, 1913-1914, sygn. 46-57; Wydział Wojskowy: memoriały, rozkazy, 1912-1914, sygn. 58-60; Polski Skarb Wojskowy: rachunki, 1913,1914, sygn. 61-64. Number of units in the group: 69
2/49/0 Polska Organizacja Narodowa 1914-1915 [1916] 0 Unroll
Komisja Organizacyjna i Sekretariat: statut, protokóły posiedzeń, sprawozdania z terenu, ewidencja działaczy, 1914-1916, sygn. 1-12; Komisariaty PON: stan organizacji w terenie, ochotnicy, 1914, sygn. 13-23; Wydział Prasowy: odezwy propagandowe,1914, sygn. 24-25; Wydział Skarbowy: kwity, rachunki, zestawienia, 1914-1915, sygn. 26-34. Number of units in the group: 34
2/50/0 Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Warszawie oraz komitety prowincjonalne 1914-1915 [1916-1921] 0 Unroll
Centralny Komitet Obywatelski: Wydział Ogólny: organizacja, opieka społeczna nad ludnością – statuty, instrukcje, protokóły posiedzeń, sprawozdania, zestawienia,1914-1917, sygn.1-567, 1801, 1803-1806, 1810-1815, 1825-1826, 1828, 1833, 1834, 1836, 1840-1842, 1848-1850 Wydział Finansowy: sprawozdania, bilanse, zestawienia, 1914, 1915, sygn. 568-641, 1667, 1670-1672, 1679-1681, 1685, 1689, 1719, 1748, 1752, 1764, 1768, 1772, 1774-1775, 1777-1781, 1791, 1793, 1818, 1829-1830, 1837 Wydział Komitetów Miejscowych, sprawozdania, zestawienia, 1914, 1915, sygn. 642-1072, 1673-1674, 1716, 1750, 1766, 1831 1845 Wydział Dobroczynności: sprawozdania, zestawienia, instrukcje, 1914-1919, sygn. 1073-1107, 1692, 1699, 1707, 1721-1723, 1745-1753, 1771, 1786, 1796, 1798, 1802, 1824, 1827, 1843 Wydział Pracy i Robót Publicznych: instrukcje, sprawozdania, zestawienia, 1915-1917, sygn. 1108-1175, 1844 Wydział Gospodarczy, sprawozdania, bilanse, 1915,1916, sygn. 1176-1196, 1650-1652, 1654, 1656, 1659, 1661, 1664, 1682, 1688, 1691, 1696, 1702, 1711-1715, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734-1737, 1739-1743, 1751, 1757, 1775, 1794-1795, 1816 Wydział Zdrowia Publicznego: sprawozdania, protokoły, 1914, 1915, sygn. 1197-1293, 1649, 1657-1658, 1665-1666, 1668, 1676-1678, 1690, 1697-1698, 1701, 1703-1705, 1709, 1720, 1724, 1728, 1733, 1756, 1758, 1799-1800, 1807, 1819-1823, 1839 Kursy Przygotowawcze Wakacyjne: programy, sprawozdania, 1915, sygn. 1294-1297, 1662-1663, 1669, 1686-1687, 1693, 1695, 1726, 1744, 1761-1763, 1784 Koło Nauczycieli Ludowych: sprawozdania, korespondencja, protokóły, 1915, sygn. 1298-1305 Komisja Likwidacyjna CKO: bilanse, zestawienia, protokóły, 1915-1921, sygn.1306-1348, 1653, 1684, 1717, 1776, 1792, 1808, 1817, 1838 Komitety obywatelskie w terenie, sprawozdania, protokóły posiedzeń, protokóły zeznań i oceny szkód, zestawienia, zaświadczenia: Komitety obywatelskie guberni: warszawskiej, 1915, sygn. 1349-1392; kaliskiej, 1914, 1915, sygn. 1393-1405, 1694, 1755, 1769-1770, 1797, 1809, 1832, 1835; kieleckiej, 1915, sygn. 1406-1407; radomskiej, 1915, sygn.1408-1410; suwalskiej, ok. 1915, sygn. 1411-1412 Komitety obywatelskie powiatów: błońskiego,1915, sygn. 1413-1421; brzezińskiego, 1915, sygn. 1422-1426; gostyńskiego, ok. 1915, sygn. 1427-1428; pow. Góra Kalwaria, 1914,1915, sygn.1429-1430; grójeckiego,1914-1916, sygn.,1431-1531; włodawskiego i nieszawskiego, 1915, sygn. 1532-1538; łaskiego, ok. 1915, sygn. 1539-1540; mińsko-mazowieckiego, 1914, 1915, sygn. 1541-1546; piotrkowskiego, 1914, 1915, sygn. 1547-1561, 1675; płońskie-go, 1915,sygn. 1562-1565; pułtuskiego, 1915, 1916, sygn. 1566-1567; radzymińskiego, 1914-1916, sygn. 1568-1572; skier-niewickiego,1915, sygn. 1573; sochaczewskiego, 1914, 1915, sygn. 1574-1575; warszawskiego 1914-1916, sygn. 1576-1620. Komitety obywatelskie miejskie w: Grójcu 1914, 1915, sygn. 1621-1634; Łodzi 1914, sygn. 1635; Warszawie,1914-1917, sygn. 1636-1647, 1754; Kamieńczyku, pow. Ostrów Mazowiecka, 1915, sygn. 1648 Number of units in the group: 1850
2/51/0 Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie] [1914] 1915-1918 318066 Unroll
Zarząd Główny. Biuro Zarządu: protokóły posiedzeń i uchwały Zarządu, sprawozdania ze stanu opieki nad polskimi uchodźcami wojennymi w Rosji, 1915-1918, sygn. 1-34 Wydział Ogólny: stosunek władz rosyjskich do uchodźców polskich, tworzenie organizacji polskich, działalność od-działów terenowych CKO – sprawozdania, protokóły, zestawienia,1915-1918, sygn. 35-120 Wydział Budżetowy, bilanse, plany, sprawozdania, 1915-1918, sygn. 121-198 Wydział Rachunkowości i Kontroli: bilanse, sprawozdania, protokóły pokontrolne, 1915-1918, sygn. 199-272 Wydział Pożyczkowy: sprawozdania, podania, zestawienia, 1915-1918, sygn. 273-283 Wydział Statystyczny: zestawienia, sprawozdania, 1915-1918, sygn. 284-511 Wydział Prawny - dowody tożsamości, 1915-1918, sygn. 512-526 Wydział Wojskowy: zarządzenia władz rosyjskich, odroczenia służby wojskowej, 1915-1917, sygn.527-548 Wydział Obrony Prawnej Mienia Królestwa Polskiego: sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1915-1918, sygn. 549-567 Wydział Opieki na Dziećmi i Oświaty: sprawozdania, protokóły, 1915-1918,sygn.568-627 Sekretariat upełnomocnionych członków Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy, przebywających w Piotrogrodzie: likwidacja spraw z okresu działalności w Warszawie, 1915-1918, sygn. 628-644 Terenowe organizacje CKO: stan, pracownicy, opieka nad uchodźcami polskimi, stosunek władz rosyjskich- sprawozdania, zestawienia, korespondencja, ankiety, bilanse: Zachodnia Komisja Wykonawcza, 1915-1918, sygn. 645-910 Okręg w Orle, 1915-1918 , sygn. 911-956 Oddział w Briańsku, 1915, 1916, sygn. 957,958 Rejon Środkowy, 1915-1918, sygn. 959-1463 Okręg Moskiewski, 1915-1918, sygn. 1464-1596 Okręg Riazański, 1915-1917, sygn. 1597-1680 Okręg Tulski, 1915-1918, sygn. 1681-1738 Okręg Włodzimierski, 1915-1917, sygn. 1739-1754 Rejon Południowy, 1916, 1917, sygn. 1755-1764 Rejon Północny i Wschodni,1915-1918, sygn. 1765-1841 Okręg Piotrogrodzki, 1915-1918, sygn. 1842-1905 Number of units in the group: 1905
2/52/0 Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie 1915-1920 [1921-1922] 0 Unroll
Sekretariat: działalność Krajowej Rady Opiekuńczej i Zarządu RGO: statuty, protokóły posiedzeń, sprawozdania, zestawienia, 1915-1920, sygn. 1-58 Wydział Ogólny: korespondencja z władzami niemieckimi i polskimi, sprawozdania, 1915-1920, sygn. 59-235 Wydział Prasowy: wydawnictwa własne i obce, 1915-1920, sygn. 236-321 Wydział Prowincjonalny: oddziały terenowe – sprawozdania, 1915-1921, sygn. 322-818 Wydział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą: sprawozdania, zestawienia, 1916-1920, sygn. 819-915 Wydział Dobroczynności: sprawozdania, protokóły, zestawienia, bilanse, 1915-1921, sygn. 916-980 Wydział Finansowy: plany, bilanse, sprawozdania, 1915-1921, sygn. 981-1135 Wydział Gospodarczy: sprawozdani, bilanse, 1915-1921, sygn. 1136-1205, 1460 Wydział Sanitarny: sprawozdania, korespondencja, 1916-1920, sygn. 1206-1211. Wydział Budowlany: sprawozdania, zestawienia,1915-1919,sygn. 1212-1238. Ko-misja Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Centralna Komisja Ratowania Dzieci: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1916-1920, sygn. 1239-1283, 1298-1308 Wydział Rejestracji Strat Wojennych: sprawozdania, zestawienia, 1916-1921, sygn. 1284-1294 Wydział Dostaw do Burs: sprawozdania, zestawienia, 1916-1918, sygn. 1295-1297 (Wydział) Organizacji Zaopatrzenia Ubogiej Ludności w Odzież: sprawozdania, korespondencja, 1916-1920, sygn. 1309-1336 Rada Opieki nad Jeńcami: protokóły posiedzeń, sprawozdania, 1916-1919, sygn. 1337,1338 Wydział Opieki nad Uchodźcami 1917-1919: sprawozdania, protokóły, zestawienia, korespondencja sygn. 1339-1399 Wydział Opieki nad Dziećmi Ewakuowanymi: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, 1919, 1920, sygn. 1400,1401 Wydział Pośrednictwa Pracy: sprawozdania, korespondencja, zestawienia, 1918, sygn. 1402-1413. Sygnatury złożone: 275a, 960a, 1108a, 1164a, 1177a, 1277a, 1295a,b,c. Number of units in the group: 1471
2/53/0 Organizacje polskie w Rosji - zbiór zespołów szczątkowych [1911-1914] 1915-1920 0 Unroll
Powstanie i działalność polskich organizacji - statuty, deklaracje, odezwy, sprawozdania, zaświadczenia, korespondencja: Koło Polskie w Petersburgu, 1911-1915, sygn.1 Komisja Przewozowo-Reewakuacyjna, 1917, 1918, sygn. 2-8 Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie, 1914-1918, sygn. 9-18 „Myśl Narodowa” w Piotrogrodzie, 1916, 1917, sygn. 19-21 Polski Komitet Finansowy w Moskwie, 1918, sygn. 26 Polski Komitet Narodowy 1906-1920, sygn. 27-36 Polski Komitet Wykonawczy na Rusi, 1917, sygn. 37 Polskie Towarzystwo Oświatowe 1917-1919, sygn. 38-43 Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, 1915-1919, sygn. 44-47 Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny 1915-1918, sygn. 48-54 Wydział Centralny Opieki nad Polakami Jeńcami Cywilnymi i Wojskowymi w Piotrogrodzie, 1917, sygn. 55, 56 Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Rosji , 1917, sygn. 57. Związek Wojskowych Polaków Garnizonu Toropieckiego, 1917, 1918, sygn. 58 Związek Zjednoczenia i Niezawisłości Polski, 1917, 1918, sygn. 59; Związek Wojskowych Polaków w Rosji, 1917, sygn. 60. Number of units in the group: 60
2/53/1 Koło Polskie w Petersburgu [1911-1914] 1915 0 Unroll
Number of units in the group: 1
2/53/2 Komisja Przewozowo-Reewakuacyjna 1917-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 7
2/53/3 Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie [1914-1915] 1916-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 10
2/53/4 Myśl Narodowa w Piotrogrodzie 1916-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 3
2/53/5 Polski Klub Narodowy w Moskwie 1917-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 4
2/53/6 Polski Komitet Finansowy w Moskwie 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
2/53/7 Polski Komitet Narodowy [1906-1914] 1915-1920 0 Unroll
Number of units in the group: 10
Showing 1 to 60 of 3,184 entries.