Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
1/383/0 Archiwum Zabiełłów 1535-1926 0 Unroll
W wiekszosci znajdują się tu akta majątkowe różnych części posiadłości Zabiełłów herbu Topór w powiecie kowieńskim, wiłkomirskim, upickim, wileńskim (Opitołoki, Łabunów, Wysoki Dwór, Kułwa, Mimojnie, Orwistów, Dziwałtów, Peremigole), także z okresu należenia do innych rodzin( Bierkienowie, Białłozorowie, Blinstrubowie, Kiełpszowie, Medekszowie, Szuksztowie, Wieliczkowie, Zapaśnikowie, Zarankowie). Akta tych rodzin są liczniejsze od akt Zabiełłów, zachowanych głównie z XVIII i XIX w.: Mikołaja, Jana, Antoniego, Ignacego, Józefa, Onufrego. Niektóre akta znalazły się w tym zespole może na skutek przypadkowego przemieszania, m.in. papiery Jana Machnauera, w II poł. XIX w. kuratora szpitala ewangelickiego w Warszawie, dotyczące spraw rodzinnych i praw właśności jego rodziny do kamienicy w Wilnie. Number of units in the group: 980
1/384/0 Archiwum dóbr Zaborówek i Wąsy 1563-1879, 1904 0 Unroll
W archiwum znajdują się m.in. dwa sumariusze arch. z XVIII w., akta gospodarczo-administracyjne z XIX w., akta wójta gminy Zaborówek z lat 1810-1819, 1839-1844, nieliczne papiery osobiste Izbińskich i Wodzińskich z XVIII i XIX w. Number of units in the group: 14
1/385/0 Archiwum Łuniewskich 1580-1966 0 Unroll
Archiwum zawiera dziewiętnastowieczne kopie dokumentów do dziejów rodu Łuniewskich herbu Łukocz z XVI-XVIII w., pamiętnik Wiktoryna Łuniewskiego (zm. 1815 r.), poświadczenia szlachectwa i inne dokumenty osobiste i rodzinne ojca Tymoteusza, notariusza Karola Łuniewskiego i krewnych, ale głównie jego własną korespondencję i akta dotyczące działalności społecznej, gospodarczej i naukowej, materiały dotyczące jego posiadłości (Korytnica, Guzówka i Łaziska w powiecie węgrowskim), ponadto niektóre papiery jego syna Michała, między innymi korespondencja z niemieckiego obozu jeńców wojennych (1839-1945), fotografie rodzinne. Number of units in the group: 110
1/386/0 Teki Adama Naruszewicza 1781-1789 0 Unroll
Teki Naruszewicza w całości zawierały zbiór odpisów dokumentów o charakterze politycznym z okresu od 1140 r. do XVIII w. Ocalała po II wojnie światowej część, przechowywana obecnie w AGAD, składa się z tomów V-XIII, które zawierają odpisy akt sporządzonych w latach 1781-1792. Obejmują one: tom V lata 1525-1529, tom VI lata 1530-1544, tom VII 1545-1547, tom VIII lata 1548-1575, tom IX lata 1587-1612, tom X lata 1613-1623, tom XI lata 1575-1591, tom XII lata 1589-1627, tom XIII lata 1628-1635. Znajdujące się w tych tomach dokumenty dotyczą spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej jak również polityki zagranicznej. Number of units in the group: 9
1/387/0 Teki generała Jana Henryka Dąbrowskiego 1799-1807 0 Unroll
Zachowana korespondencja zawiera matriały głównie do organizacji i działań Legionów Polskich we Włoszech (teki 6-9 i początek teki 10) oraz na Santo Domingo (koniec teki 8 i początek teki 9), a także do działalności wojskowej i organizacyjnej Wojska Polskiego w kraju (teki 10-12). Number of units in the group: 45
1/388/0 Zbiór Aleksandra Czołowskiego [1292] 1454-1941 0 Unroll
Fragment akt Aleksandra Czołowskiego z lat 1890-1941 dotyczący głównie jego działalności jako dyrektora Muzeum i Archiwum Miasta Lwowa i jako członka Mieszanej Komisji Specjalnej i Reewakuacyjnej (1921-1923). Zbiór archiwaliów: fragment akt władz i instytucji publicznych polskich od XVI w., zwłaszcza galicyjskich, m.in. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, akta samorządów miejskich, niekiedy wiejskich i in. jednostek gospodarczo-administracyjnych, szczególnie dominikanów oraz instytucji koscielnych katolickich obrzędu łacińskiego, greckiego i nieliczne ormiańskiego, również przeważnie z terenów później galicyjskich, w tym dokumenty pergaminowe od XIV w. Szczatki archiwum rodu Mniszkówz Laszek Murowanych z papierami po Stadnickich i Ossolińskich, Rzewuskich z Podhorzec z niektórymi aktami Sobieskich, Woroniczów oraz Działyńskich z Trojanowa (XVII-XIX w.). Drobniejsze szczątki in. papierów osobistych i rodzinnych, m.in. materiały genealogiczne Ludwika Zielińskiego, kolekcja Józefa Młodeckiego, Szczęsnego Morawskiego, akta Komarów i Kossakowskich, Komorowskich, Dzieduszyckich, Krosnowskich, listów ks. Józefa Sapiehy biskupa koadiutora wileńskiego, akta rodzinne austriackiego rodu Schallenbergów z dokuemntami pergaminowymi z XVII i XVIII w. i dokumentami rosyjskiego rodu Repninów z XVII i XVIII w. Number of units in the group: 692
1/389/0 Zbiór Michała Marczaka 1501-1928 0 Unroll
Znaczna część zbioru Michała Marczaka, długoletniego bibliotekarza i archiwisty u Tarnowskich w Dzikowie, ma związek z jego zainteresowaniami etnograficznymi. Są to zwłaszcza dokumenty i notatki do dziejów jego rodzinnej wsi Grywałd, bogaty zbiór pocztówek i fotografii z terenów Podhala, dziennik podróży odbytej z żoną w 1928 r. po kresach wschodnich. Pozostałe bardzo różnorodne materiały, to oryginalne dokumenty publiczne i prywatne od XVI do XX w., w tym listy królów Zygmunta III i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, królowych eleonory i Katarzyny Leszczyńskiej, a także Juliana Ursynowa Niemcewicza, Adama Naruszewicza, Kajetana Koźmiana, Alojzego Felińskiego, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Klementyny Tańskiej (Hoffmanowej), wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, autografy Tadeusza Kościuszki, Jana Skrzyneckiego, Juliana Fałata, ponadto akta sądowe z powiatu pińskiego oraz utwory poetyckie nieustalonych autorów, zbiór pieczątek tuszowych niektórych gmin i parafii powiatu tarnobrzeskiego (1787-1917), wycinki z gazet. Number of units in the group: 13
1/390/0 Zbiór Ignacego Przyjemskiego [1371]-1818 0 Unroll
Sześć tomów Silve rerum z kopiami dokumentów od XVI do XVIII w., z przewagą XVIII w., a zwłaszcza z lat 1733-1734, jeden tom korespondencji twórcy zbioru Ignacego Przyjemskiego h. Rawicz, starosty łomżyńskiego z lat 1726-1741, jeden tom prejudykatów, tj. wyrobów sądowych precedensowych w sprawach karnych i cywilnych z lat 1715-1726 oraz jeden tom regestów dokumentów dotyczących dóbr królewskich, ziemskich i kościelnych wypisanych z ksiąg Metryki Koronnej przez Tomasza Jelmińskiego, skopiowany przez A. Bączkowskiego w 1782 r. Dopiski Stanisława Przyjemskiego, syna Ignacego z przełomu XVIII/XIX w. Number of units in the group: 9
1/391/0 Zbiór z Muzeum Narodowego 1488-1939 44 Unroll
W zbiorze znajduje się większy fragment archiwum Tyszkiewiczów (XVII-XIX), akta Ślizieniów h. Własnego z XVII-XVIII w., akta Bukatych h. Pomian, w tym zwłaszcza brulion raportów dyplomatycznych z placówki polskiej przy dworze londyńskim z lat 1780-1793, akta warszawskiego rodu wydawców i księgarzy Gebethnerów z XIX i XX w., szczątki kolekcji Alojzego Strzembosza i Mathiasa Bersohna, zbiór ok. 260 listów przedstawicieli różnych dziedzin kultury europejskiej (Emil Durckheim, Andre Gide, Knut Hamsun, Andre Tardieu i in.) do Henryka Sienkiewicza w odpowiedzi na jego apel z 1907 r. w obronie Polaków wywłaszczanych w zaborze pruskim. Przeważają jednak drobne szczątki akt różnej proweniencji, najczęściej prywatnej: akta rodzinno-majątkowe od 1495 r. z terenu Korony i od 1522 r. z Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale głównie z XVII-XIX w., wcześniejsze prawie wyłącznie szlacheckie; akta gospodarcze mniej liczne, m.in. rozliczenia współudziałowców firmy handlowej Angło-Amierikanskoje priedprijatije maszyn, Prondzynskij, Trylskij i kompanija, z 1879 r. Ponadto są wywody genealogiczne, wyjątkowo pamiętniki, jak Jana Walickiego wspomnienia o Jarosławie Dąbrowskim i najróżniejsze akta osobiste, odnoszące się do spraw prywatnych i publicznych, jak np. list przypowiedni cara Dymitra Samozwańca (II) z 1606 r. dla rotmistrza Mikołaja Rudzińskiego lub notatki Cypriana Kamila Norwida o powstaniu styczniowym. Wśród obfitej korespondencji listy Adama Naruszewicza do Antoniego Brochockiego (1792-1795), list Juliana Fałata do Franciszka Wereszczaki z podróży dookoła świata z 1885 r. Nieliczne akta proweniencji publicznej zawierają m.in. list króla Stefana Batorego do księcia kurlandzkiego Gottarda Kettlera w sprawie terminu wytyczania granic między Kurlandią a Wielkim Księstwem Litewskim z 1584 r., kwit Krystyny Eberhardyny, żony króla Augusta II, dla kasy solnej z 1707 r., pokwitowania Bernarda Bellotta de Canaletta dla skarbu królewskiego z lat 1769-1776. Ze szczątków archiwów klasztornych niektóre dokumenty pergaminowe cystersów z Sulejowa, Wąchocka i Koprzywnicy, benedyktynów z Sieciechowa, akta kolegium jezuitów w Pułtusku ze spisem rektorów tego kolegium z lat 1566-1770, jeden poszyt akt klasztoru kapucynów w Zakroczymiu z lat 1756-1812. Z akt gmin miejskich zachowały się niektóre dokumenty pergaminowe (Ratno, Bielsk Podlaski), wyrok sądu w Tuliszkowie w procesie o czary z 1684 r., akta sprawy w Żytomierzu o zamęczenie przez Żydów dziecka katolickiego z 1753 r. Z okresu powstania listopadowego drobne akta senatu, Rządu Narodowego i Komisji Rządowych, m.in. Dwa memoriały Aleksandra Wielopolskiego i zeznania szpiega J.M. Birnbauma. Number of units in the group: 1561
1/392/0 Papiery Konstantego Bobczyńskiego 1848-1869 0 Unroll
zespół zawiera fragmenty korespondencji rodzinnej i politycznej z lat 1848-1869 oraz dokumentacje finansowa i korespondencje handlową z lat 1863-1866 firmy Konstantego Bobczyńskiego et Comp. Agents and Warehousemen w Londynie, którą założył i prowadził do swego powrotu do kraju w 1867 r. Number of units in the group: 12
1/393/0 Papiery Mariana Morelowskiego 1921-1927, 1936 0 Unroll
Zespół odnosi się prawie wyłącznie do udziału Morelowskiego w pracach delegacji polskiej w Mieszanej komisji specjalnej, powołanej w 1921 r. do realizacji postanowień traktatu ryskiego dotyczącego rewindykacji polskiego mienia kulturalnego z Rosji. Notatki i materiały m. Morelowskiego w sprawach ogólnychrewindykacji zbiorów muzealnych i naukowych z terenu Rosji, a także Austrii i Niemiec oraz szczegółowe informacje o zbiorach znajdujacych się w Rosji, np. o zbiorach muzealnych Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Gabinetu Numizmatycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Mennicy Warszawskiej, militariach z różnych ośrodków, spuściżnie artystycznej Stanisława Augusta, zbioru Branickich z Rosi, Radziwiłłów z Nieświeża, galerii obrazów i biblioteki Narcyza Olizara z Rafałówki i in.. Ponadto materiały dotyczące organizacji pogrzebu serca marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie w 1935 r. Number of units in the group: 36
1/394/0 Papiery Stefana Rygla 1755-1944 0 Unroll
Zespół zawiera niewielką część papierów osobistych, rodzinnej korespondencji i fotografii Stefana Rygla. Znajduje się tu plik akt Towarzystwa Miłośników Książki, którego był członkiem (1926-1939), szczątki kolekcji ekslibrisów, druków okolicznościowych (jak zaproszenia na różne uroczystości, nekrologi, karty wizytowe, afisze i plakaty), a także oryginalne rękopisy z XVIII i XIX w., po części z archiwów redakcyjnych gazet i czasopism warszawskich. Większą część spuścizny stanowią akta działalnosci Stefana Rygla w Wydziale vel Podkomisji Bibliotek, Archiwów Historycznych i Pomocy Naukowych w Miesznej Komisji Specjalnej powołanej do realizacji postanowień traktatu ryskiego, sprawozdania z prac rewindykacyjnych i szczególowe informacje o niektórych zbiorach np. króla Stanisława Augusta. Number of units in the group: 100
1/395/0 Zbiór materiałów różnej proweniencji z XVI - XX w 1512-1946 1658 Unroll
Akta ludności polskiej i polskich instytucji kulturalnych, naukowych i gospodarczych z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, szczególnie z Wileńszczyzny, wymienić tu należy framenty archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, Polskiego Towarzystwa Filharmonicznego, fragmenty archiwów rodzinnych, dóbr i kolekcji np.. Górskich h. Nałęcz, dóbr Bujwidyszki pod Wilnem, kolekcji Michała Brensztejna, akta miast, dóbr królewskich, kościołów, gmin wyznaniowych (przeważnie pojedyncze), fotografie i albumy fotograficzne. Number of units in the group: 500
1/396/0 Varia archiwalne z Biblioteki Baworowskich 1262-1855 0 Unroll
Zespół zawiera szczątki: archiwów miejskich (ksiegi sądowe, przywileje miejskie i ich kopiariusze, kroniki i in.) z XV-XVIII w. miasta Grodziska Wielkopolskiego, Tarnopola, Szczurowic, Łowicza, Olkusza, materiały o dziejów żup olkuskich i wielickich, dokumenty Ormian lwowskich; z archiwów kościelnych: dokumenty cystersów z Łękna (1262), klarysek i jezuitów z Jarosławia, kościoła w Myślenicach, księga zapisek kolegiaty w Łasku (1495-1685), księga sądowa kapituły w Łęczycy, kopiariusz przywilejów szpitala w Bieczu z XVIII w., Acta pontificalia Wacława H. Sierakowskiego biskupa przemyskiego. Ponadto akta wójtowskie wsi Łętowni (1545-1792), inwentarz zamku w Podhorcach, zbiór autografów królów i różnych osobistości polskich z lat 1680-1787 oraz ze spuścizny Aleksandra Batowskiego fragment archiwum Rady Narodowej Centralnej oraz Gwardii Narodowej (w tym Legii Akademickiej), które działały we Lwowie w 1848 r. Number of units in the group: 31
1/397/0 Varia archiwalne z Biblioteki Narodowej 1424-1884 0 Unroll
Znajdują się tu rękopisy różnej proweniencji, głównie z dawnej Collectio aytographorum utworzonej w XIX w. w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu, rewindykowanej w 1921 r. przez Bibliotekę Narodową. W tym akta działalności władz publicznych: rejestr popisu województwa wołyńskiego na pospolite ruszenie (1621), lustracja województw wielkopolskich (1629), rejestry poborowe z róznych powiatów w województwie krakowskim i mieście Krakowie (XVII-XVIII w.), pisma urzędowe kierowane do członków Komisji Rządzącej na Litwie w 1812 r., taryfa opłat celnych na granicy między Cesarstwem Rosyjskim a Królestwem Polskim (1831 r.). Z archiwaliów kościelnych: 1 t. protokołów sądu konsystorza w Bełzie, księgi metrykalne parafii katolickich obrządku greckiego w Zapałowie diecezji przemyskiej (1784-1839) i w Dzibułkach vel Zibułkach archidiecezji lwowskiej (1739-1819), oraz indeks osobowy do ksiag metrykalnych z XVII-XVIII w. koscioła prawdopodobnie ewangelickiego w Rohrbeck (obecnie Kołki w powiecie choszczeńskim woj. szczecińskim) w XVII-XVIII w. Zespół zawiera także fragment archiwum Morsztynów: protokoły rewizji żup wielickich i bocheńskich (1661-1733), rejestry dokumentów kaplicy Morsztynów przy kościele w Wieliczce i rejestr dokumentów Jakuba Morsztyna wojewody sandomierskiego oraz zbiór laudów i instrukcji sejmikowych z różnych ziem Korony. Raporty i inne akta wojskowe oficerów rosyjskich działających na ziemiach polskich w czasie konfederacji barskiej. Zbiór autografów głównie z listami róznych osobistości do królów polskich, do Lwa Sapiehy, Jana Zamoyskiego. Ponadto inwentarz ruchomosci po ks. kurlandzkim Ferdynandzie Kettlerze i in. Number of units in the group: 46
1/398/0 Varia archiwalne z Biblioteki Załuskich 1557-1743 0 Unroll
Zespół stanowi fragment kolekcji prawie wyłącznie Silesiaca: (inna część zbioru Załuskich przechowywana jest w Bibliotece Narodowej), protokoły Landes Protocoll, diariusze, kopiariusze korespondencji i rosporządzeń cesarskich (Rescripta) z kancelarii austriackiego Ober - Amt in Schlesien z lat 1716-1739, osiemnastowieczne kopiariusze akt z archiwum miasta Wrocławia z okresu od 1530-1724 r., pisma z archiwum konsystorza biskupiego rzymskokatolickiego we Wrocławiu z XVII-XVIII w., orzeczenia sądu książęcego w brzegu z lat 1600-1660, księgi rachunkowe księstw świdnickiego i jaworskiego z lat 1731-1734. Ponadto ksiega grodzka człuchowska z lat 1557-1598, 1631, kopiariusz z XVIII w. obejmujący taryfe podymnego z Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1690 r. oraz materiały do konfederacji tarnogrodzkiej (1715), zbiór pism miasta Elbląga z lat 1740-1743 do króla Augusta III i do St. K. Załuskiego kanclerza wielkiego koronnego. Number of units in the group: 47
1/399/0 Akta osób i rodzin [1372] 1421-2005 677 Unroll
Przeważają szczątki archiwów szlacheckich i ziemiańskich, np. Sapiehów h. Lis z Dereczyna, Ossolińskich h. Topór i Krasińskich h. Ślepowron ze Sterdyni, Sołtyków h. własnego z Zajezierza, Ogińskich h. Oginiec z Retowa, Tyszkiewiczów h. Leliwa z Duniłowa, Puzynów h. Oginiec z Gwoźdźca, Giedrovciów h. własnego z Rybna, Muraszków h. Przyjaciel, Szczyttów h. Radwan, Naimskich. Jest sporo papierów osobistych i rodzinnych urzędników i pracowników różnych zawodów, także chłopów, wyższych oficerów (np. generała Józefa Zajączka, generałowej Katarzyny Sowińskiej), przedstawicieli wolnych zawodów (np. aptekarzy, lekarzy, felczerów i in.), i środowiska naukowego, np. Jana Albertrandiego, Jana W. Bandkiego, Wincentego Lutosławskiego, Jana Ptaśnika. Najczęstrzy typ materiałów to dokumenty o charakterze biograficznym i genealogicznym: akta stanu cywilnego, świadectwa szkolne, nominacje, stany służby, dyplomy Heroldii, drzewa genealogiczne, wyjątkowo akta nobilitacji (Grzegorza Piotrowskiego z 1662 r.) i heraldyczno-genealogiczna monografia rodu Brzeskich h. Prawdzic, opracowana przez Stanisława Boleścic-Kozłowskiego. Ponadto dużo jest dowodów praw własności nieruchomości ziemskich i miejskich, akt sądowych, wypisów hipotecznych, są też inwentarz posiadłości i rachunki domowe, niekiedy fotografie. Wśród niezbyt licznych materiałów zbierackich: teksty przemówień i listów w sprawach publicznych, utwory publicystyczne, religijne, literackie i naukowe, wypisy ze źródeł i z literatury, rzadko zapiski osobiste. Nieliczne akta kościelne, np. kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Milejczycach lub klasztoru bazylianów w Rohaczewie. Materiał z Nabytków udostępnia się w zasadzie po uporządkowaniu i zinwentaryzowaniu czyli tylko niewielki ich procent. Do zbioru włączono ponadto niewielkie spuścizny osobiste archiwistów Aleksandra Markiewicza i Adolfa E. Mysłowskiego. Number of units in the group: 716
1/400/0 Materiały genealogiczne Wojciecha Wielądki 1738-1862 0 Unroll
Materiały zebrane do t. VI-VIII Heraldyki Wojciecha Wielądka, które nie zostały opublikowane: prawie wyłącznie jego notatki, wypisy z dokumentów, opracowania dziejów rodzin (od litery A do Z) z wykresami i tablicami genealogicznymi, listy od przedstawicieli niektórych rodzin i nadesłane przez nich dokumentów w oryginałach i w wypisach uwierzytelnionych. Ponadto kilkanaście drobnych tekstów o charakterze religijno-patriotycznym z okresu manifestacji przed Powstaniem Styczniowym. Number of units in the group: 74
1/401/0 Biuro Pracy Społecznej 1894-1917 444 Unroll
Część dokumentów przechowywanych w zespole bezpośrednio należy do BPS. Są to liczne przeważnie drukowane, ale także rękopiśmienne zestawienia statystyczne dotyczące ludności i stosunków społeczno-narodowościowych. Występuje tu także: korespondencja działaczy Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej, opinie przekazywane Kołu Polskiemu w Petersburgu, sprawozdania z przebiegu posiedzeń komisji (społeczno-prawnej, społeczno-ekonomicznej, rolnej) TPPS, pozostałe akta są tylko pośrednio związane z BPS. Są to materiały odnoszące się do szeroko omawianej na forum rosyjskiej Dumy Państwowej sprawy wyodrębnienia z Królestwa Polskiego Chełmszczyzny. Są to pisma Ministerstwa: Finansów, Spraw Wewnętrznych Rosji, dzienniki posiedzeń podkomisji, poprawki do projektów ustaw i maszynopis Lubomira Dymszy pt."W sprawie projektu oderwania Chełmszczyzny". Znajdują się tu także dokumenty związane ze sprawą serwitutów w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego, wiele protokołów obrad komisji Dumy, memoriałów, projektów ustaw o zmianie wyznania, o wprowadzeniu jezyka polskiego do szkół i urzędów w Królestwie Polskim, różnego rodzaju opinie i materiały centralnych instytucji rzadowych. Zbiór ten zawiera także dokumenty dotyczace róznych instytucji społecznych np. Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie, Towarzystwa Pomocy dla Niezamożnych Uczniów im. E. Konopczyńskiego w Warszawie, Krajowej Spółki Ziemniaczanej, Stowarzyszenia Puławiaków, itp..W aktach znajduje się korespondencja m.in. Władysława Grabskiego, Erazma Piltza, M. Rostworowskiego, W. Babińskiego i innych a także kolekcja wycinków z prasy. Number of units in the group: 17
1/402/0 Zbiór Kartograficzny 1579-1944 0 Unroll
Najliczniejszą część Zbioru stanowią mapy wielkoskalowe XVII – XX w. w tym mapy gruntowe, plany urbanistyczne głównie miast polskich, kartografika forteczne i komunikacyjne oraz mapy hydrograficzne i przemysłowe. W grupie kartografików mało i średnioskalowych znajdują się XVII i XVIII – wieczne atlasy i mapy kontynentów, części kontynentów i państw, w tym przede wszystkim Rzeczpospolitej. Ponadto grupa ta obejmuje mapy ziem zaboru pruskiego sporządzone w latach 1802 – 1803 i zaboru austriackiego wykonane w 1799 r. oraz XIX – wieczne mapy Królestwa Polskiego. Stanowiące niewielką część Zbioru rysunki architektoniczne przedstawiają głównie budowle sakralne, budynki rządowe, obiekty wojskowe i domy mieszkalne. Number of units in the group: 14707
Showing 321 to 340 of 476 entries.