Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/43/0 Jurydyka Retoryka 1623 - 1795 0 Unroll
Sąd wójtowsko-ławniczy, summariusz akt, pomiary placów 1623-1795 (sygn. Jur. VII-1-5) Number of units in the group: 5
29/44/0 Jurydyka Barzie Stajnie 1736 - 1787 0 Unroll
Sąd patrymonialny, summariusz akt, inwentarz zabudowań 1736-1787 (sygn. Jur. VIII-1-2) Number of units in the group: 2
29/45/0 Jurydyka Groble 1724 - 1794 0 Unroll
Sąd wójtowski, taryfa domów, kwity podymnego 1724-1794 (sygn. Jur. IX-1-3) Number of units in the group: 3
29/46/0 Jurydyka Wygoda 1736 - 1793 0 Unroll
Sąd wójtowsko-ławniczy, rewizje domów, sprawy majątkowe 1736-1793 (sygn. Jur. X-1-4) Number of units in the group: 4
29/47/0 Jurydyka Smoleńsk Wielkorządowy 1724 - 1757 0 Unroll
Testamenty, kontrakty, ludność żydowska 1724-1757 (sygn. Jur. XI-1) Number of units in the group: 1
29/48/0 Jurydyka Rybaki-Podzamcze 1747 0 Unroll
Testament mieszkanki zatwierdzony przez wielkorządcę krakowskiego1747 (sygn. Jur. XII-1) Number of units in the group: 1
29/49/0 Jurydyka Szlak 1759 - 1790 0 Unroll
Sąd proboszcza Kościoła św. Floriana, ordynacje przeciwpożarowe 1759-1790 (sygn. Jur. XIII-1) Number of units in the group: 1
29/50/0 Jurydyka Smoleńsk Duchowny 1691 - 1792 0 Unroll
1. Sąd wójtowsko-ławniczy 1691-1792 (sygn. Jur. XIV-1-7) 2. Prepozyt kościoła Bożego Miłosierdzia 1755-1792 (sygn. Jur. XIV-89) 3. Akta różne 1733-1792 (sygn. Jur. XIV-10) Number of units in the group: 10
29/51/0 Jurydyka OO. Paulinów na Skałce 1726 0 Unroll
Testament mieszkańca 1726 (sygn. Jur. XV-1) Number of units in the group: 1
29/52/0 Jurydyka Gramatyka 1702 0 Unroll
Powinności mieszkańców, spis domów 1517-1794 (sygn. Jur. XVI-1) Number of units in the group: 1
29/53/0 Akta miasta Podgórza 1779 - 1928 0 Unroll
1. Powstanie i początki miasta (zarządzenia władz austriackich) 1779-1792 (sygn. 29/53/1-3) 2. Nadrzędne władze miejskie (protokoły posiedzeń, uchwały, skład osobowy, regulaminy, sprawozdania, zaproszenia, wybory radnych): a. Wydział Miejski 1843-1865 (sygn. 29/53/4) b. Rada Miejska 1867-1915 (sygn. 29/53/5-23) c. Kolegium Asesorów 1888-1915 (sygn. 29/53/24-32) 3. Magistrat: a. Akta (przynależność i obywatelstwo gminy, urzędnicy miejscy, dzierżawy i czynsze miejskie, budowa kolei żelaznej, ulice, place, szkoły, budowa kościoła, fortyfikacje, sprawy wojskowe, straż miejska, budowa rzeźni i wodociągu) 1808-1920 (sygn. 29/53/33-80) b. Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze, indeksy) 1805-1918 (sygn. 29/53/81-261, 1009, 1010) 4. Sąd Miejski (sprawy spadkowe i opiekuńcze, tabula miejska, dzienniki podawcze, indeksy) 1787-1855 (sygn. 29/53/262-329) 5. Księgi gruntowe: a. Metryka józefińska i franciszkańska 1786-1820 (sygn. 29/53/330-335) b. Wykazy (wykazy metrykalne, spisy domów, parcel oraz właścicieli nieruchomości) 1838-1873 (sygn. 29/53/336-344) 6. Policja miejska (raporty, „szupasy”, kary administracyjne) 1860-1908 (sygn. 29/53/345-380) 7. Kasa miejska (budżety, inwentarze majątku, księgi rachunkowe, fundusze miejskie) 1796-1916 (sygn. 29/53/381-865) 8. Komitet Budowy Kościoła Parafialnego (sprawozdania, rachunki, księga budowy) 1884-1917 (sygn. 29/53/866-874) 9. Przedsiębiorstwa miejskie (wapiennik, kamieniołomy) 1884-1915 (sygn. 29/53/875-932) 10. Kasa Chorych przy przedsiębiorstwach miejskich (statut, korespondencja, akta kasowe) 1889-1920 (sygn. 29/53/933-941) 11. Varia (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Dom Rzemieślniczy) 1883-1885, 1904 (sygn. 29/53/942-943) 12. Akta nieuporządkowane 1865-1928 (sygn.29/53/944-1008, 1011, 1012) Number of units in the group: 1012
29/54/0 Gmina Półwsie Zwierzynieckie 1790 - 1910 0 Unroll
1. Księga wójtowska, spisy domów i mieszkańców 1790-1797 (sygn. GmP I/1-2) 2. Uchwały Rady Gminnej, wybory do Rady 1867-1910 (sygn. GmP I/3-5, 48) 3. Majątek gminy, księgi kasowe, fundusz drogowy, uposażenia 1887-1910 (sygn. GmP I/6-15) 4. Oględziny i ubój bydła 1894-1909(sygn. GmP I/16-20) 5. Spisy ludności, szupas 188-1910 (sygn. GmP I/21-24) 6. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1879-1910 (sygn. GmP I/25-47) 7. Dziennik podawczy 189-1904 (sygn. GmP I/49-51) Number of units in the group: 51
29/55/0 Gmina Zwierzyniec 1512 - 1910 0 Unroll
1. Sprawy majątkowe mieszkańców Zwierzyńca i Klasztoru Norbertanek 1512-1792 (sygn. GmP II/1) 2. Uchwały Rady Gminnej, wybory 1867-1910 (sygn. GmP II/2-3) 3. Księgi kancelaryjne, administracja, straż pożarna, przyłączenie do Krakowa 1861-1910 (sygn. GmP II/4-8) 4. Majątek gminy, świadczenia mieszkańców, spisy domów i parcel 1848-1910 (sygn. GmP II/9-26) 5. Oględziny i ubój bydła 1888-1910 (sygn. GmP II/27-33) 6. Spisy ludności, książki robotnicze, rejestry zmarłych, koncesje przemysłowe i handlowe1870-1910 (sygn. GmP II/34-38) 7. Budowa dróg, chodników, kanałów, regulacja rzek1871-1910 (sygn. GmP II/39-40) 8. Budowa szkoły, rada szkolna, kościół parafialny, opieka społeczna 1871-1909 (sygn. GmP II/41-42) 9. Dozór sanitarny, sprawy obyczajowe, kary i przekroczenia 1867-1909 (sygn. GmP II/43-47) 10. Varia (drukowane rozporządzenia, korespondencja różna, akta przeznaczone na makulaturę) (sygn. GmP II 48) Number of units in the group: 48
29/56/0 Gmina Czarna Wieś [1669] 1703 - 1910 0 Unroll
1. Folwark miejski Kawiory 1669-1783 (sygn. GmP III/1) 2. Uchwały Rady Gminnej, wybory 1867-1910 (sygn. GmP III/2-3) 3. Majątek gminy, inwentarz, świadczenia ludności 1870-1910 (sygn. GmP III/4-12) 4. Spisy pogłowia zwierzęcego 1888-1895 (sygn. GmP III/13) 5. Rejestr kar 18721885 (sygn. GmP III/14) 6. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1848-1910 (sygn. GmP III/15-22) 7. Dzienniki podawcze, indeksy do dzienników 1867-1904 (sygn. GmP III/23-33) 8. Varia 1900-1904 (sygn. GmP 34) Number of units in the group: 34
29/57/0 Gmina Nowa Wieś 1516 - 1910 0 Unroll
1. Księgi wójtowsko-ławnicze 1510-1805 (sygn. GmP IV /1-11) 2. Protokoły obrad Rady Gminnej, wybory 1867-1910 (sygn. GmP IV/12-13) 3. Majątek gminy, inwentarze, zamknięcia rachunkowe, podatki 1888-1910 (sygn. GmP IV/14-17) 4. Kataster ludności, studzien i źródeł, ewidencja bydła, rejestr karny 1889-1910 (sygn. GmP IV/18-22) 5. Akta w układzie numerycznym i rzeczowym1827-1910 (sygn. GmP IV/23-28) 6. Dzienniki podawcze 1885-1909 (sygn. GmP IV/29-33) Number of units in the group: 33
29/58/0 Gmina Łobzów 1640 - 1910 0 Unroll
1. Folwark Łozbów-własność Akademii Krakowskiej, dzierżawa, wypisy z ksiąg gruntowych, pogłówne i podymne 1640-1866 (sygn. GmP V/1-3) 2. Posiedzenia i wybory Rady Gminnej, zarządzenia Starostwa, Rady Powiatowej, Namiestnictwa 1867-1910 (sygn. GmP V/4-13) 3. Majątek gminny, fasje podatkowe, czynsze, dzierżawy 1867-1910 (sygn. GmP V/14-19) 4. Ludność, sprawy wojskowe, budowa domów, druk, regulacja rzek, szkoła, kościół parafialny, nadzór sanitarny, zezwolenia na zabawy, rejestr karny 1867-1910 (sygn. GmP V/20-28) 5. Dzienniki podawcze 1892-1907 (sygn. GmP V/30-34) 6. Protokoły parcel 1848, 1903 (sygn. GmP V/35-36) 7. Varia (sygn. GmP V/29) Number of units in the group: 36
29/59/0 Gmina Krowodrza 1530 - 1910 0 Unroll
1. Księgi wójtowsko-ławnicze, księgi gruntowe 1530-1826 (sygn. GmP VI/1-16) 2. Protokoły Rady Gminnej, wybory, okólniki Starostwa 1859-1910 (sygn. GmP VI/17-22) 3. Majątek gminy, fundusz drogowy, podatki, czynsze 1830-1910 (sygn. GmP VI/23-31) 4. Ewidencja bydła 1889-1901 (sygn. GmP VI/32-35) 5. Ludność, sprawy wojskowe, koncesje przemysłowe i handlowe, budownictwo, Towarzystwo Tanich Mieszkań dla Robotników, szkoła, parafia, opieka społeczna, nadzór sanitarny, uroczystości, przekroczenia 1850-1910 (sygn. GmP VI/36-45) 6. Dzienniki podawcze 1888-1909 (sygn. GmP VI/47-58) 7. Varia 1853-1865 (sygn. GmP VI/46) Number of units in the group: 58
29/60/0 Gmina Prądnik 1648 - 1877 0 Unroll
1. Folwark, młyn, gmina zbiorowa 1648-1808 (sygn. GmP VII/1-2) Number of units in the group: 2
29/61/0 Gmina Grzegórzki 1546 - 1910 0 Unroll
1. Kontrakty, supliki 1546-1798 (sygn. GmP VIII/1) 2. Rady Gminna i zwierzchność gminna 1867-1910 (sygn. GmP VIII/2-5, 27) 3. Majątek gminy, inwentarze, księgi kasowe 1877-1910 (sygn. GmP VIII/6-15) 4. Ewidencja bydła 1895-1898 (sygn. GmP VIII/16) 5. Ludność, rzemiosło, budownictwo, szkoła, parafia, nadzór sanitarny, przekroczenia 1888-1910 (sygn. GmP VIII/17-26) 6. Dzienniki podawcze 1896-1901 (sygn. GmP VIII/28-29) Number of units in the group: 29
29/62/0 Gmina Dąbie [1348] 1713 - 1911 0 Unroll
1. Nadania, supliki, Rada Gminna 1348-1911 (sygn. GmP IX/1-2) 2. Majątek gminy, podatki, świadczenia ludności 1885-1911 (sygn. GmP IX/3-8, 17) 3. Ewidencja bydła 1903-1909 (sygn. GmP IX/9) 4. Akta w układzie numerycznym i alfabetycznym 1890-1911 (sygn. GmP IX/10-11) 5. Dzienniki podawcze 1894-1911 (sygn. GmP IX/12-16) Number of units in the group: 17
Showing 261 to 280 of 5,430 entries.