Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/18/0 Sąd Podkomorski 1538 - 1791 0 Unroll
Sprawy graniczne między posiadłościami szlacheckimi, także królewskimi i duchownymi: 1. Acta succameralia 1538-1791 (sygn. 1-10 ) 2. Regestra actorum XVIII w. (sygn. 11-12) Number of units in the group: 12
29/19/0 Sądy wyjątkowe 1563 - 1575 0 Unroll
Sprawy należące poprzednio w pierwszej instancji do sądów królewskich, odwołania od wszystkich sądów wnoszone dotychczas przed sąd królewski lub sejmowy: 1. Inscriptiones iudicii ultimae instantiae, decreta iudicii ultimae instantiae 1563 (sygn. 1-2) 2. Inscriptiones iudicii ultimae instantiae, decreta iudicii ultimae instantiae 1575 (sygn. 3-4) Number of units in the group: 4
29/20/0 Sądy kapturowe 1632 - 1764 1389 Unroll
Sprawy karne, sprawy podatkowe, sprawy o nadużycia wojskowe, naruszenie bezpieczeństwa sądów itp.: 1. Inscriptiones et decreta 1632-1764 (sygn. 1-12) 2. Regestra causarum 1674-1764 (sygn. 13-28) Number of units in the group: 28
29/21/0 Akta sądu skarbowego województwa krakowskiego 1658 - 1720 0 Unroll
Wyroki w sprawach podatkowych, rachunki odbierane od poborców: 1. Acta iudiciorum fisci 1658-1720 (sygn. 1-8) 2. Regestra causarum 1662-1663, 1671-1716 (sygn. 9-11) Number of units in the group: 11
29/22/0 Sąd konfederacyjny 1673 0 Unroll
Inscriptiones et decreta (sprawy karne, sprawy o wykup dóbr, sprawy podatkowe) 1673 (sygn. 1) Number of units in the group: 1
29/23/0 Sąd ziemiański 1792 0 Unroll
Inskrypcje wieczyste i czasowe, relacje, plenipotencje, przystąpienia do konfederacji targowickiej, dekrety: 1. Inskrypcje 1792 (sygn. 1-2) 2. Relacje 1792 (sygn. 3-6) 3. Dekrety 1792 (sygn. 7-8) 4. Protokół przytomności sądu 1792 (sygn. 9) 5. Rejestry 1792 (sygn. 10-15) Number of units in the group: 15
29/24/0 Sąd konfederacyjny 1792 - 1793 0 Unroll
1. Zeznania pozwów, zażalenia i oblaty 1792-1793 (sygn. 1-3) 2. Dekrety i rezolucje 1792-1793 (sygn. 4) 3. Akcesy do konfederacji targowickiej 1792 (sygn. 5) 4. Rejestry 1792-1793 (sygn. 6-10) Number of units in the group: 10
29/25/0 Księgi sądu wojewodzińskiego żydowskiego krakowskiego 1620 - 1649 0 Unroll
1. Acta decretorum, inscriptionum, pignorum, plenipotentiarum, protestationum, quietationum et relationum 1620-1626 (sygn. 1) 2. Acta inscriptionum, protestationum et quietationum 1631-1641 (sygn. 2) 3. Acta decretorum, inscriptionum, protestationum et quietationum 1642-1649 (sygn. 3) Number of units in the group: 3
29/26/0 Sądy różne - zbiór szczątków zespołów 1520 - 1875 0 Unroll
1. Sąd grodzki krakowski (ekstrakty w sprawach miasta Krakowa, Kazimierza i Kleparza oraz mieszkańców tych miast) 1520-1790 (sygn. 29/26/1-10) 2. Sąd ziemski krakowski (ekstrakty w sprawach miasta Krakowa, Kazimierza i Kleparza oraz mieszkańców tych miast) 1563-1796 (sygn. 29/26/11) 3. Sąd asesorski (kopie apelacji od sądów miejskich) 1539-1795 (sygn. 29/26/12-16) 4. Sąd starościński w Bochni (pozwy) 1757-1772 (sygn. 29/26/17) 5. Forum Nobilium (sprawy spadkowe i opiekuńcze) 1739-1875 (sygn. 29/26/18-21) 6. Sąd relacyjny (brulion) 1618 (sygn. 29/26/22) 7. Sąd Sejmowy Królestwa Polskiego (wyrok w sprawie o zbrodnię stanu) 1828 (sygn. 29/26/23) 8. Sądy prawa magdeburskiego (wyroki, porządek sądów) 1545-1763 (sygn. 29/25/24-25) 9. Varia (Trybunał Lubelski, Sąd Skarbowy, Sąd Kapturowy, Sąd Marszałkowski, Sąd Referendarski, Sąd Sejmowy) (wyroki, pozwy) 1581-1794 (sygn. 29/26/26-29) 10. Kopie dokumentów, dekretów i listów królewskich 1532-1794 (sygn. 29/26/30-31) Number of units in the group: 31
29/27/0 Rejestry poborowe województwa krakowskiego 1628 - 1712 0 Unroll
Szczegółowe wykazy podatników oraz wysokość podatków z województwa krakowskiego Regestra contributionis „pobor” dictae 1628-1712 (sygn. 1-37) Number of units in the group: 37
29/28/0 Księgi wielkorządów krakowskich 1461 - 1794 0 Unroll
Akta sądowe wielkorządów krakowskich (sądownictwo patrymonialne dla mieszkańców wsi wielkorządowych, apelacje od wyroków sądów miejskich miasteczek wielkorządowych) i akta gospodarcze wielkorządów krakowskich: 1. Acta 1549-1783 (sygn. 1-18) 2. Decreta 1623-1720 (sygn. 19-22) 3. Protocolla actorum 1569-1598, 1665-1793 (sygn. 23-49) 4. Protocolla decretorum 1683-1790 (sygn. 50-59) 5. Acta (fasciculi) 1510-1794, b.d. (sygn. 60-75) 6. Regestra 1661-1794 (sygn. 76-112) 7. Sumarii 1738-1783 (sygn. 113) 8. Fragmenta 1547-1549, XVIII w., 1768-1771 (sygn.114-118) 9. Lustracje i rewizje (inwentarze) dóbr wielkorządowych 1569-1744 (sygn. 119-127) 10. Rejestry wydatków na odbudowę zamku krakowskiego 1565-1769 (sygn. 128-129) 11. Inne rejestry rachunkowe 1461-1471, 1744-1745 (sygn. 130-134) Number of units in the group: 134
29/29/0 vacat - Komisja Dobrego Porządku - włączono do zespołu nr 34 - Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/30/0 Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego 1790 - 1794 8477 Unroll
1. Komisja Porządkowa powiatów krakowskiego i proszowickiego (sprawy administracyjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe, policyjne; materiały statystyczno-opisowe: parafie, szkoły parafialne, szpitale, opieka społeczna, topografia miast, ludność, ceny żywności) 1790-1792 (sygn. 29/30/1-24) 2. Komisja Porządkowa powiatów ksiąskiego i lelowskiego (sprawy administracyjne, sądowe, ekonomiczne, wojskowe, policyjne; materiały statystyczno-opisowe: parafie, szkoły parafialne, szpitale, opieka społeczna, topografia miast, ludność, ceny żywności) 1790-1792 (sygn. 29/30/25-39) 3. Spisy ludności województwa krakowskiego (ludność Krakowa, powiatu krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego, proszowickiego, żydzi województwa krakowskiego) 1790-1792 (sygn. 29/30/40-52) Number of units in the group: 52
29/31/0 Akta Konfederacji Targowickiej Województwa Krakowskiego 1791 - 1794 0 Unroll
Akta Konfederacji Targowickiej (organizacja konfederacji, władze konfederacji, fundusze, podatki na konfederacje, rekwizycje, zniesienie ustaw miejskich Sejmu 4 letniego na terenie Krakowa, reforma ustroju Krakowa i sąsiednich osad) 1792-1793 (sygn. 29/31/1-13) Number of units in the group: 13
29/32/0 Varia - zbiór szczątków zespołów 1409 - 1897 739 Unroll
1. Documenta super nonnulla bona Regni Poloniae (dobra królewskie) 1783-1810 (sygn. 1) 2. Acta comissariorum Regiae Maiestatis in civitate Biecz (Sąd komisarski w Bieczu) 1518-1550 (sygn. 2) 3. Inwentarz browaru starostwa krakowskiego 1785 (sygn. 3) 4. Luźne zapiski sądowe 1419-1790 (sygn. 4-5) 5. Pozwy na sąd ziemski w Książu 1588-1611 (sygn. 6) 6. Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich miast województwa krakowskiego i ruskiego 1409-1794 (sygn. 7-14) 7. Ekstrakty z różnych ksiąg sądowych, kontrakty, pojedyncze akta z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, XVII w. - 1829 (sygn. 15-16) 8. Extractus relat. posit. citat. ex actis terrestribus Cracoviensibus 1777-1788 (sygn. 17) 9. Zbiór pomników prawa niemieckiego składający się ze zbioru łacińskiego (ius provinciale, ius municipale, ius feodale, registrum iuris Magdeburgensis liber primus et secundus) i zbioru niemieckiego (dystynkcje saskie i zbiór ortyli magdeburskich dla Wrocławia i Krakowa poł. XV w. (sygn. 18) 10. Spisy i kopie przywilejów różnych miast województwa krakowskiego i ruskiego 1580-1786 (sygn. 19-20) 11. Akta (oryginały i kopie) do dziejów m. Krosna nad Wisłokiem 1410-1897 (sygn. 21) 12. Księga wójtowska m. Strzyżowa nad Wisłokiem 1594-1622 (sygn. 22) 13. Księgi radziecko-ławnicze m. Kalwarii Zebrzydowskiej 1630-1811 (sygn. 23-24) 14. Księga radziecko-ławnicza m. Ropczyc 1694-1727 (sygn. 25) 15. Akta (oryginały i kopie) do dziejów Podhala (własność ziemska, sołectwa, wybraniectwa) 1595-1821 (sygn. 26) 16. Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1600-1762 (sygn. 27) 17. księga grodzka lwowska 1687 (sygn. 28) 18. Księga grodzka sanocka 1736-1738 (sygn. 29) 19. Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1538 (sygn. 30) 20. Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich oraz c.k. Sądu Apelacyjnego Galicji Zachodniej z 1817-1818, 1829 (sygn. 31-34) 21. Tariffae variarum cohortium militarium (taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych) 1676 (sygn. 35) 22. Compendia damnorum per varios exercitus Regni Poloniae bonis palatinatus Cracoviensis illatorum (szkody wojskowe) 1699-1710 (sygn. 36-37) 23. Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego (komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego) 1790-1795 (sygn. 38) Number of units in the group: 38
29/32/1 Przysięgi w sprawach podatkowych 1658 - 1777 0 Unroll
Number of units in the group: 9
29/32/2 Taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych 1676 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/3 Księga porządku ustanowionego w miasta Olkuszu do dóbr stołowych JKM należących 1786 - 1788 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/32/4 Lustracja sołectw województwa krakowskiego 1711 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/5 Szkody wojskowe w województwie krakowskim 1699 - 1710 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 21 to 40 of 4,527 entries.