Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/291/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Żywcu 1920 - 1922 0 Unroll
Skład gminnych komisji ziemskich; sprzedaż gruntów tabularnych i kościelnych 1920-1922 (sygn. PUZŻ 1-2) Number of units in the group: 2
29/292/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych gospodarstw wiejskich w Krakowie 1933 - 1939 0 Unroll
I. Akta prezydialne 1933-1939 (sygn.WURKr 1-10) II. Akta procesowe 1933-1937 (sygn.WURKr 11-40) a/ gospodarstw położonych w województwie krakowskim b/ gospodarstw położonych w województwie śląskim Number of units in the group: 40
29/293/0 Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna przy Urzędzie Skarbowym nr 6 w Krakowie 1935 - 1939 0 Unroll
1. Sprawy ogólne 1938-1939 (sygn. PKKKr 1-2) 2. Akta klasyfikacji gruntów w gminach powiatu krakowskiego 1935-1939 (sygn. PKKKr 3-93, 95-102) 3. Sprawy odwoławcze (ogólne) 1938 (sygn. PKKKr 94) Number of units in the group: 102
29/294/0 Krakowska Izba Rolnicza w Krakowie 1934 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 20
29/295/0 Zarząd Główny powierniczo zarządzanych nieruchomości dla miasta Krakowa [1940] 1943 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 51
29/296/0 C.K. Okręgowy Sąd Górniczy w Wieliczce [1780] 1788 - 1855 [1857] 0 Unroll
I. K.K. Districtual Berggericht in Wieliczka (C.K. Okręgowy Sąd Górniczy w Wieliczne) (złoża górnicze, sprawy własnościowe kopalni i hut, nadania górnicze, koncesje hutnicze, wykazy kopalń, wykazy produkcji, fundusze szpitalne, normalia, sprawy organizacyjne i finansowe, należności górnicze, nieszczęśliwe wypadki; dzienniki sesji sądowych, pomoce kancelaryjne [1780] 1788-1855 [1857] (sygn. OSGW 1-57) II. K.K. Berggerichts-Substitution in Bochnia (C.K. Filia Sądu Górniczego w Bochni) (kupno domu w Bochni, należności górnicze z zakładów w Zakopanem, rewindykacja akt sądu górniczego w Wieliczce, pomoce kancelaryjne) 1789-1817 (sygn. OSGW 58-63) Number of units in the group: 63
29/296/1 C.K. Filia Sądu Górniczego w Bochni 1789 - 1817 0 Unroll
Number of units in the group: 5
29/297/0 C.K. Starostwo Górnicze w Krakowie [1853] 1855 - 1872 0 Unroll
I. Akta w układzie chronologiczno-numerowym (zawartość jak w układzie rzeczowym) 1855-1861 (1862) (sygn. SG I 1-21) II. Dzienniki podawcze, indeksy 1855-1861 (sygn. SG I 22-26) III. Akta w układzie rzeczowym (1853) 1862-1872: 1. Normalia, ustawy 1862-1872 (sygn. SG I 27-28) 2. Personalia 1862-1872 (sygn. SG I 29) 3. Poszukiwania górnicze1863-1872 (sygn. SG I 30) 4. Nadania, pomiary 1862-1872 (sygn. SG I 31-40) 5. Policja górnicza 1862-1872 (sygn. SG I 41-44) 6. Wywłaszczenia 1862-1872 (sygn. SG I 45-46) 7. Przepisania, wykreślenia 1862-1872 (sygn. SG I 47) 8. Sprawy rewirów, porządki służbowe, kasy brackie 1862-1872 (sygn. SG I 48-56) 9. Gwarectwa, stowarzyszenia, pełnomocnictwa 1862-1872 (sygn. SG I 57) 10. Sprawy podatkowe, kasowe, gospodarcze (1853) 1862-1872 (sygn. SG I 58-61) 11. Periodyczne podania 1862-1872 (sygn. SG I 62-64) 12. Różne 1862-1872 (sygn. SG I 65-66) 13. Fundusz szpitala Św. Ducha 1862-1872 (sygn. SG I 67-68) 14. Dzienniki podawcze, indeksy 1862-1872 (sygn. SG I 69-81) Number of units in the group: 81
29/298/0 Starostwo Górnicze w Krakowie [1774] 1872 - 1924 [1935] 0 Unroll
I. Starostwo Górnicze w Krakowie (1774) 1872-1924 (1935) - akta z lat (1774) 1872-1884 (1886) (sygn. SG II 1-88 ) (normalia, sprawy osobowe, wydatki, poszukiwania i wyłączności górnicze, nadania, koncesje, wywłaszczenia, policja górnicza, gwarectwa, kasy brackie, rewiry górnicze, sprawozdania, podatki, Fundusz Szpitala Św. Ducha w Wieliczce i Św. Antoniego w Bochni; księgi kancelaryjne) - akta z lat (1850) 1885-1924 (1935) (sygn. SG II 89-570) (normalia, personalia, poszukiwania i wyłączności górnicze, nadania, koncesje, pomiary, policja górnicza, wywłaszczenia, odszkodowania, zmiany własności, rewiry górnicze, kasy brackie, gwarectwa i towarzystwa, pełnomocnictwa, należytości górnicze i opodatkowania, wydatki, pola naftowe, policja górnicza, kopalnie wosku ziemnego, sytuacja wojenna, zbiór dokumentów, księgi kancelaryjne, plany górnicze) II. Małopolski Oddział Górniczy Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Krakowie (akta Wydziału Górniczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska oraz Małopolskiego Oddziału Górniczego – sprawy naftowe, księgi kancelaryjne) (1918) 1919 (sygn. SG II 571-578) Number of units in the group: 578
29/298/1 Małopolski Oddział Górniczy Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Krakowie [1918] 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/299/0 Wyższy Urząd Górniczy w Krakowie [1856] 1924 - 1939 [1943] 0 Unroll
I. Wyższy Urząd Górniczy w Krakowie (1856) 1924-1939 (1943) - akta z lat 1924-1932 (sygn.WUG 1-94) (normalia, personalia, poszukiwania i wyłączności górnicze, policja górnicza, wywłaszczenia, zmiany posiadania, rewiry górnicze, kasy brackie, należytości górnicze i inne opodatkowania, wydatki, statystyka; pola naftowe; księgi kancelaryjne) - akta z lat (1856) 1932-1939 (1943) (sygn.WUG 95-175) (akta osobowe, uprawnienia do wykonywania zawodu górnika, Unia Przemysłu Górniczo-Hutniczego; nadania górnicze, policja górnicza, statystyka) II. Wyższy Urząd Górniczy w Warszawie (organizacja władz górniczych, prawo górnicze, akta osobowe, uprawnienia do wykonywania zawodu górnika, odkrycia górnicze, nadania górnicze) (1863) 1922-1935 (1939) (sygn.WUG 176-314) Number of units in the group: 349
29/299/1 Wyższy Urząd Górniczy w Warszawie [1863] 1922 - 1935 [1939] 0 Unroll
Number of units in the group: 139
29/300/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie [1854] 1872 - 1939 [1943] 0 Unroll
I. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie (1854) 1872-1939 1. Akta prezydialne (zarządzenia, zasady urzędowania, sprawy osobowe, odznaczenia. mobilizacja, warunki wojenne) 1872-1918 (sygn. OUGKr 1) 2. Akta ogólne (normalia, sprawy osobowe, pozwolenia i wyłączności górnicze, nadania, pomiary, policja górnicza, wywłaszczenia, odszkodowania, zmiany własności, regulaminy służbowe, kasy brackie, gwarectwa, stowarzyszenia, pełnomocnictwa, szkoły górnicze, podatki, sprawy kancelaryjne, statystyka) 1872-1932 (1939) (sygn. OUGKr 2-158) 3. Akta ogólne (sprawy administracyjne i budżetowo-gospodarcze, uprawnienia górnicze, ruch w kopalniach, poszukiwania górnicze, nadzór techniczny, sprawy pracownicze, statystyka, wydobycie ropy naftowej, kształcenie kadr, sprawozdania rzeczoznawców, księgi górnicze, księgi kancelaryjne) (1854) 1932-1939 (sygn. OUGKr 159-417) 4. Dopływy ujęte w aneksie (statystyka, projekty robót, plany kopalni i budynków biurowych oraz urządzeń technicznych, materiały dot. inwestycji) 1927-1939 (sygn.OUGKr 436-489) II. Kasa Bracka w Niedzieliskach (protokoły posiedzeń, korespondencja, spisy członków, księgi kasowe) 1868-1913 (sygn. OUGKr 418-425) III. Biuro Rozdzielcze Środków Żywności przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie (przydziały żywności, stan załóg kopalń, protokoły posiedzeń Komitety Gospodarczego) 1918-1923 (sygn. OUGKr 426-431) IV. Urząd Górniczy w Krakowie (saliny, kopalnie rudy żelaza, fosforytu i pirytu) 1940-1943 (sygn. OUGKr 432-435) V. Okręgowy Urząd Górniczy - mapy 1845-1904, (sygn. OUGKr 490-560) Number of units in the group: 560
29/300/1 Kasa Bracka w Niedzieliskach 1868 - 1913 0 Unroll
Number of units in the group: 8
29/300/2 Biuro Rozdzielcze Środków Żywności przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie 1918 - 1923 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/300/3 Urząd Górniczy w Krakowie [1939] 1940 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/301/0 Polski Monopol Solny [1890] 1925 - 1939 0 Unroll
I. Dyrekcja Salin Państwowych (zarządzenia, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw państwowych, bilanse żup państwowych, zestawienia produkcji i sprzedaży) 1925-1932, (sygn.PMSol 1-8) II.Polski Monopol Solny (1890) 1932-1939 (sygn. PMSol 9-125) 1. Dział Ogólny (analizy gosppodarcze, sprawozdania z działalności, ewidencja i statystyka osobowa, dzierżawa salin w Stebniku i Kałuszu) 2. Dział Produkcji (normatywy, zestawienia produkcji salin, raporty ruchu salin, środki produkcji, budowa i rozbudowa salin) 3. Dział Handlowy (zabezpieczenia i gwarancje z tytułu dzierżaw hurtowni soli, ceny, zapasy, spożycie, eksport soli; ochrona skarbowa) 4. Dział Finansowy (normatywy finansowo-rachunkowe, plany i sprawozdania finansowo-gospodarcze PMS i żup solnych, zestawienia obrotu solą, kalkulacja kosztów produkcji, inwentarze żup solnych) Number of units in the group: 125
29/302/0 Generalna Dyrekcja Monopoli Monopol Solny [1931] 1939 - 1944 0 Unroll
1. Przepisy rachunkowe, sprawozdania i bilanse PMS oraz żup i kopalń, koszty produkcji soli w Wieliczce, oszacowanie budynków kopalni soli w Solnie i Wapnie, fabryk sody w Inowrocławiu i Krakowie-Borku Fałęckim, cementowni w Grodźcu i Krakowie-Bonarce 1939-1945 (sygn. Msol 1-10) 2. Plany techniczne kopalni 1941-1944 (Msol 11-13) Number of units in the group: 13
29/303/0 vacat - Państwowy Monopol Spirytusowy Delegatura w Tarnobrzegu - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/304/0 Okręgowy Związek Gospodarki Ziemniaczanej w Krakowie 1941 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 83
Showing 481 to 500 of 4,527 entries.