Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/532/0 Kongregacja Kupiecka w Krakowie 1722 - 1950 0 Unroll
1. Przywileje, kopiariusze przywilejów, zawierające potwierdzenie statutów oraz wyrok w sporze z synagogą kazimierską) 1722-1833 (sygn. AKK 1-2; AKK 92-95) 2. Protokoły posiedzeń (protokoły, zaproszenia) 1742-1900 (sygn. AKK 3-8) 3. Spisy członków (przyjęcia, spisy kupców) 1742-1940 (sygn. AKK 9-10, 91,11) 4. Korespondencja (zarządzenia władz Księstwa Warszawskiego i władz zaborczych, organizacja handlu, sprawy celne, kursy monet, cenniki i miary, projekt ustawy handlowej Wolnego Miasta Krakowa, jarmarki, świadczenia na Powstanie Kościuszkowskie, majątek Kongregacji, podatki, egzaminy dla subiektów i praktykantów, karty przemysłowe) 1722-1869, (sygn. AKK 12-55) 5. Akta rachunkowe (księgi kasowe, bilanse, kwitariusze składek członkowskich oraz ofiar na rzecz rannych w Powstaniu Listopadowym) 1742-1887 (sygn. AKK 56-63) 6. Korespondencja z l. 1940-1941 i kwestionariusze przedsiębiorstw handlowych zlikwidowanych 1949-1950 (sygn. AKK 82, 84-89) 7. Praktykanci i subiekci handlowi (Zgromadzenie Subiektów Handlowych w Krakowie - statuty, księga protokołów, spisy członków, księga pamiątkowa, list wyzwolenia na subiekta) 1808-1922, 1931 (sygn. AKK 64-72, 83, 90, 96) 8. Konfraternia Kupiecka (spisy członków, przywileje, uposażenia) 1774-1879 (sygn. AKK 73-81). Number of units in the group: 96
29/533/0 Fabryka sukna w Krakowie 1770 - 1791 0 Unroll
1. Regulaminy, zarządzenia, wydatki, rachunki sprzedaży sukna, manufaktura, zatrudnienie bezrobotnych i żebraków, próbki sukna 1788-1791 (sygn. IT 192-194) Number of units in the group: 3
29/534/0 vacat - Dom Pracy w Krakowie - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/535/0 Komitet Obywatelski Odbudowy wsi i miast w Krakowie [1912] 1915 - 1923 0 Unroll
1. Organizacja Komitetu: a) powstanie Komitetu (korespondencja zawiązana z powołaniem Komitetu, projekt powołania Komitetu we Lwowie) 1915-1918 (sygn. KO 1-2) b) członkowie (spisy członków, powoływanie członków, zgłoszenia członkostwa, zaświadczenia i reklamacje od służby wojskowej) 1915-1921 (sygn. KO 3) 2. Działalność Komitetu: a) program prac i sprawozdanie z działalności Komitetu 1915-1916 (sygn. KO 4-5) b) posiedzenia (protokoły posiedzeń) 1915-1917 (sygn. KO 6-7) c) udział Komitetu w opracowaniu projektu norm prawnych dla akcji odbudowy (postulaty, opracowania, uwagi, wnioski, dzienniki ustaw) 1912-1920 (sygn. KO 8-16) d) organizacja odbudowy (projekty, opinie, postulaty, wnioski) 1915-1920 (sygn. KO 17-18) e) zjazdy 1916-1917 (sygn. KO 19-20) f) wystawa 1916-1922 (sygn. KO 21) g) konkurs mieszkaniowy 1920-1921 (sygn. KO 22) h) wydawnictwa Komitetu 1915-1919 (sygn. KO 23-24) i) współpraca z Radą Przyboczną C.K. Namiestnictwa zawiadomienia, protokoły, wnioski, dzienniki urzędowe) 1916-1918 (sygn. KO 25-28) j) współpraca z Krajową Komisją dla odbudowy miast i wsi (protokoły) 1915 (sygn. KO 29) k) współpraca z towarzystwami technicznymi 1915-1919 (sygn. KO 30) l) współpraca z firmami i osobami prywatnymi (oferty, korespondencja, rachunki, kwity, zestawienia) 1915-1922 (sygn. KO 31-33) m) wycinki prasowe 1915-1921 (sygn. KO 34) 3. Działalność sekretarza i skarbnika Komitetu (udział w Zjeździe miast małopolskich, opinie na temat utworzenia Państwowego Instytutu Geodezyjnego, udział w pracach Komisji Agrarnej Rady Miejskiej w Krakowie nad reformą rolną) 1919-1923 (sygn. KO 35-37) 4. Wtórniki, varia (dublety referatów i wydawnictw Komitetu wysegregowane z zespołu, sprawozdania, postulaty, korespondencja, wnioski, opracowania, plany, okólniki, zestawienia) 1915-1921 (sygn. KO 38-39) Number of units in the group: 39
29/536/0 Organizacje społeczne o charakterze gospodarczym - zbiór szczątków zespołów 1858 - 1945 0 Unroll
1. Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze w Krakowie 1858-1862 2. Towarzystwo Pszczelniczo-Jedwabnicze w Krakowie 1860-1877 3. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1896-1903 4. Towarzystwo Urzędników Budowy Tanich Domów Mieszkalnych 1905-1935 5. Izba Stowarzyszeń Przemysłowych i Rekodzielniczych w Krakowie 1907 6. vacat - przeniesono do zespołu 29/540 7. Towarzystwo Kółek Rolniczych 1906-1937 8. Krakowskie Towarzystwo Rolnicze 1919-1942 9. Stowarzyszenie Przemysłowe Detalicznych Kupców Kolonialno-Spożywczych w Krakowie 1923-1930 10. Stowarzyszenie "Wit Stwosz" w Krakowie 1925 11. Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie-GG Gartenbauverband 1941-1945 12. Związek Banków Polskich, Komitet Krakowski 1933 13. Towarzystwo Szerzenia Pracy Zawodowej i Rolnej wśród Żydów w Będzinie 1937-1938 14. Korporacja Przemysłowa Dorożkarzy Konnych w Krakowie 1927-1937 15. Bractwa górnicze i hutnicze XIX-XX w. Number of units in the group: 64
29/537/0 vacat - Archiwum (Ziemskie) Państwowe w Krakowie - włączono do zespołu nr 819 - Archiwum Państwowe w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/538/0 vacat - Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 819 - Archiwum Państwowe w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/539/0 Muzeum Narodowe w Krakowie 1877 - 1904 0 Unroll
1. Organizacja (statuty i regulaminy, Komitet Muzealny) 1883-1904 (sygn. 29/539/1-29/539/2) 2. Personel (dyrektorzy Muzeum, nominacje, dymisje, emerytury) 1901-1904 (sygn. 29/539/3-29/539/4 3. Zbiory (subwencje, dary, gromadzenie, konserwacja, ubezpieczenie, wymiana) 1883-1904 (sygn. 29/539/5-29/539/9) 4. Lokale (adaptacja Sukiennic, lokal Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, zbiory Czapskich, Brama Floriańska, Barbakan) 1877-1904 (sygn. 29/539/10-29/539/14) Number of units in the group: 14
29/540/0 Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie 1868 - 1952 0 Unroll
1. Organizacja i zarząd ogólny (założenie Muzeum, organizacja, sprawozdania, upaństwowienie, Rada Zakładowa, opracowanie historii) 1868-1951 (sygn. MPA 1-16) 2. Administracja (lokale, warsztaty Muzeum, inwentarze, budowa gmachu przy ul. Smoleńsk 9, książka meldunkowa mieszkańców) 1871-1952 (sygn. MPA 17-22) 3. Sprawy osobowe (ogólne i teczki personalne) 1872-1951 (sygn. MPA 23-167) 4. Sprawy finansowe (zarządzenia, preliminarze, listy płac) 1869-1951 (sygn. MPA 168-172) 5. Zbiory (spisy eksponatów, dary, wartość zbiorów, biblioteka, straty wojenne) 1870-1951 (sygn. MPA 173-175) 6. Działalność Muzeum (kursy zawodowe, odczyty, wystawy, wydawnictwa, afisze, plakaty) 1872-1951 (sygn. MPA 176-190) 7. Instytucje działające przy Muzeum (Warsztaty Krakowskie, Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy, Instytut Psychotechniczny, Towarzystwo Miłośników Książki) 1869-1950 (sygn. MPA 191, 192, 193, 194, 195-198, 201) 8. Varia (sygn. MPA 199, 200) Number of units in the group: 201
29/541/0 Teatr Miejski w Krakowie [1803] 1836 - 1935 0 Unroll
1. Akta Magistratu dot. teatrów krakowskich (repertuar, sprawozdania dyrektorów, dzierżawa, sprawy artystów teatralnych) 1845-1922 (sygn. 29/541/1-9) 2. Budowa i dzierżawa Teatru Miejskiego, także budowa Teatru Ludowego (kosztorysy, plany, druki, fundacja Karola Kruzera) 1881-1917 (sygn. 29/541/10-15) 3. Komisja Teatralna (protokoły posiedzeń i sprawozdania) 1891-1924 (sygn. 29/541/16-17) 4. Teatr Miejski [im. Juliusza Słowackiego], także Teatr Ludowy (akta kancelaryjne wraz z dziennikiem podawczym, inwentarze, repertuar, afisze teatralne) 1803-1931 (sygn. 29/541/18-54) 5. Finanse Teatru Miejskiego i Teatru Ludowego (obroty kasowe, statystyka, ceny miejsc, listy płac, bilanse, ubezpieczenie emerytalne) 1893-1931 (sygn. 29/541/55-57) 6. Varia (sprawozdania Dyrekcji, organizacja widowisk, korespondencja, kontrakty, dzierżawy, nabycie budynku Starego Teatru przez miasto, przepisy, zarządzenia porządkowe i przeciwpożarowe) 1836-1935 (sygn. 29/541/58-65) Number of units in the group: 65
29/542/0 Redakcja Krakowskiego Oddziału "Czas" 1905 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 31
29/543/0 Redakcje krakowskie - zbiór szczątków zespołów 1846 - 1938 0 Unroll
1. "Starożytności i Pomniki Krakowa" (rachunki i artykuły redakcji) 2. "Kalendarz Krakowski" Józefa Czecha (akta wydawnictwa Józefa Czecha) 3. "Piłsudski jako pisarz, wydawca, drukarz" (akta Komitetu Bibliofilów i Bibliotekarzy przygotowującego księgę pamiątkową) 4. "Samarytanin Polski" (akta wydawnictwa w Pradze) 5. Spółka Nakładowa "Książka" w Krakowie (prenumeraty) 6. "Kultura Polska" (korespondencja redakcyjna adresowana przeważnie do Heleny Radlińskiej, artykuły) 7. Ilustrowany Kurier Codzienny (fotografie, numery okolicznościowe) 8. Redakcja "Kuriera Powszechnego" w Krakowie (korespondencja) 9. "Dzwon Niedzielny", krakowski tygodnik diecezjalny (materiały przygotowane do wydania, korespondencja z redakcją) Number of units in the group: 9
29/544/0 vacat - Stacja meteorologiczna w Dzikowie - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/545/0 Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie 1939 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 21
29/546/0 Arcybractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie [1556] 1584 - 1960 0 Unroll
1. Przywileje (dokumenty, zapisy fundacyjne, kopiariusze przywilejów) 1584-1888 (sygn. 29/546/1-7) 2. Organizacja (statuty, ordynacje, wizytacje władz duchownych i świeckich, instrukcje dla urzędników) 1711-1957 (sygn. 29/546/8-42) 3. Działalność (protokoły z posiedzeń, uchwały, zaproszenia na zebrania, spisy członków, wybory urzędników, sprawozdania z działalności, nominacje urzędników, skargi na urzędników i dochodzenia dyscyplinarne, prokurator Arcybractwa) 1584-1960 (sygn. 29/546/43-130, 1821) 4. Uroczystości (jubileusze Arcybractwa, uroczystości 300-lecia śmierci Piotra Skargi, obchody narodowe i państwowe, nekrologi członków Arcybractwa, laurki, organizacja i działalność „tanich kuchni”) 1824-1956 (sygn. 29/546/131-139, 141-152, 1822-1824) 5. Gospodarka finansowa (bilanse i preliminarze, sprawozdawczość i kontrola finansowa, majątek Arcybractwa, papiery wartościowe, księgowość, księgi kasowe, spisy osób otrzymujących wsparcie i jałmużny) 1584-1960 (sygn. 29/546/153-837, 1801, 1803, 1804, 1812-1820, 1825, 1826, 1857-1859) 6. Bank Pobożny (normalia, sprawozdawczość, rejestry dochodów i wydatków, legaty, księgi zastawów i wykupów, rewizje „komór fantowych”, licytacje zastawów nie wykupionych) 1587-1959 (sygn. 29/546/838-922, 1802, 1807-1811, 1865) 7. Dom rezydencjonalny (ul. Sienna 5) i kamienice brackie (dowody własności, sprawy podatkowe, inwentarz kamienicy, projekty remontów, księgi meldunkowe mieszkańców, wypożyczanie „sali portretowej”, Towarzystwo ks. Piotra Skargi, Czytelnia Katolicka i Związek Sodalicji Mariańskich) 1556-1959 (sygn. 29/546/923-944) 8. Zapisy na nabożeństwa (fundusze zabezpieczone na nieruchomościach fundusz na muzykę) 1667-1934 (sygn. 29/546/945-952) 9. Zapisy jałmużnicze (kapitały i fundusze zabezpieczone na nieruchomościach, zapisy osób prywatnych i instytucji, rozdawnictwo jałmużny z poszczególnych fundacji) 1619-1949 (sygn. 29/546/953-1220, 1806, 1827-1854) 10. Zapisy na posagi (fundacje na rzecz funduszu posagowego i rozdawnictwo posagów) 1602-1938 (sygn. 29/546/1221-1261, 1805) 11. Zapisy na szpitale i opiekę nad grobowcami (testament Jana Tarły i fundusz na szpitale krakowskie, dochody i wydatki związane z utrzymaniem szpitali, spisy grobów oddanych pod opiekę Arcybractwa) 1750-1960 (sygn. 29/546/1262-1277) 12. Zapisy na podrzutki i sieroty (zapisy i fundusze, wydatki na ochronki dla dzieci) 1815-1952 (sygn. 29/546/1278-1287) 13. Zapisy na różne cele dobroczynne (fundusz Łopacińskiego na opiekę nad więźniami, fundusze na szkoły, naprawę kościołów, nagrody za „Czyny pożyteczne”, dla dziadków kościelnych itp.) 1754-1939 (sygn. 29/546/1288-1332) 14. Dom fundacji Anny Helclowej (Rynek 36/ul. Sławkowska 1) (podatki, plany przebudowy na cele mieszkalne i handlowe, książki meldunkowe) 1870-1949 (sygn. 29/546/1375-1406, 1855) 15. Fundusz rzemieślniczy (zapisy na rzecz czeladzi rzemieślniczej, stypendia i subwencje dla rzemieślników) 1828-1940 (sygn. 29/546/1407-1424) 16. Dom przy ul. Floriańskiej 19 (inwentarz, reparacje, najem mieszkań, projekt kanalizacji) 1876-1952 (sygn. 29/546/1425-1431) 17. Dom przy ul. Potockiego 11 (podatki, asekuracja, projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wynajem na cele szkoły i urzędu pocztowego) 1888-1960 (sygn. 29/546/1432-1447) 18. Inne domy Arcybractwa (zapisy, plany remontów, spis sprzętów poniemieckich oddanych Urzędowi Likwidacyjnemu) 1909-1959 (sygn. 29/546/1448-1459) 19. Fundusze przepadłe lub nie wykonane (zapisy nie zrealizowane lub nie przyjęte przez Arcybractwo) 1575-1919 (sygn. 29/546/1482-1496) 20. Hipoteki (domy na których zabezpieczone są kapitały Arcybractwa oraz udzielone pożyczki, spisy wierzycieli) 1815-1939 (sygn. 29/546/1497-1691, 1861) 21. Wsparcia i czynności Rady Arcybractwa (podania o wsparcia i jałmużny, wsparcia dla instytucji charytatywnych i klasztorów, dla powodzian, dla rekonwalescentów) 1667-1948 (sygn. 29/546/1692-1695) 22. Zebrania braci wizytatorów (protokoły zebrań, kartoteka osób otrzymujących stałe wsparcie oraz wsparcia nadzwyczajne) 1884-1960 (sygn. 29/546/1696-1703, 1856, 1862) 23. Stosunki z innymi organizacjami (sprawozdania i statuty nadsyłane do Arcybractwa, wydawnictwa organizacji charytatywnych, korespondencja z władzami świeckimi i duchownymi) 1814-1957 (sygn. 29/546/1704-1721) 24. „Modrzejówka” (przejęcie akt i agend Towarzystwa Tanich Mieszkań, najem mieszkań, stosunki z parafią św. Szczepana) 1898-1953 (sygn. 29/546/1722-1733, 1863) 25. Kancelaria i Archiwum Arcybractwa (dzienniki podawcze, organizowanie archiwum, spisy i „sumariusze” archiwaliów, repertoria, skorowidze osobowe i rzeczowe, kontrola archiwum) 1809-1960 (sygn. 29/546/1734-1800) 26. Bractwo Pięciu Ran Chrystusa Pana (spisy braci i sióstr, akta erekcyjne, uposażenia, kapitały, składki, kamienice będące własnością Bractwa) 1658-1937 (sygn. 29/546/1333-1374) 27. Archikonfraternia Niepokalanego Poczęcia NMP (spisy członków, protokoły posiedzeń, finanse i księgowość, materiały do historii Archikonfraterni) 1629-1922 (sygn. 29/546/1460-1472, 1474-1481, 1860) 28. Bractwo Królowej Korony Polskiej (księga członków) (sygn. 29/546/1473) Number of units in the group: 1864
29/547/0 Towarzystwo Dobroczynności w Krakowie [1786] 1816 - 1951 0 Unroll
1. Organizacja własna Towarzystwa: protokoły posiedzeń, zaproszenia na posiedzenia, rozporządzenia, statuty i regulaminy, akta dot. prezesów Towarzystwa Dobroczynności, akta dot. wyborów prezesów i urzędników, listy członków, akta osobiste urzędników i listy płac, księga wspomnień zmarłych członków, akta dot. Archiwum Towarzystwa, dzienniki podawcze [1786, 1791] 1816-1951 (sygn. 29/547/1-52), 2. Fundusze Towarzystwa (księgi historyczne funduszy, księgi połączonych funduszy, rachunki połączonych funduszy, fundusze różne 1817-1931 (29/547/53-101), 3. Wydział Spisu: Spisy i wykazy podopiecznych, książki meldunkowe domów Towarzystwa Dobroczynności, wykazy imienne i ilościowe podopiecznych, zestawienia ruchów chorych, podania, akta osobowe 1816-1951 (sygn. 29/547/102-247), 4. Finanse Towarzystwa: dzienniki przychodu i rozchodu, akta finansowo-kasowe, księgi wydatków, księgi kontowe, rachunki i rozliczenia, księga kasowa herbaciarni ludowej, konta starców, papiery wartościowe, dochody z kwest 1817-1951 (sygn. 547/248-333), 5. Wydział Gospodarczy: akta zbiorcze, księgi magazynowe, akta dot. inwentaryzacji, ubezpieczeń, podatków, prądu, wyżywienia podopiecznych, administracja nieruchomościami, akta różne wydziału 1817-1951 (sygn. 29/547/334-426), 6. Akta dot. kaplic i sprawy pogrzebów 1817-1947 (sygn. 29/547/427-431), 7. Akta różnych wydziałów (do uporządkowania) 1817-1951 (547/432-446), 8. Szkoła przy Towarzystwie Dobroczynności (księgi i katalogi) 1830-1912 (sygn. 29/547/447-456), 9. Roczniki Towarzystwa Dobroczynności 1831- 1919 (29/547/457), 10. Niewypełniona księga i puste formularze 1913 (29/547/458-459). Number of units in the group: 459
29/548/0 Towarzystwo św. Wincentego a Paulo w Krakowie 1869 - 1947 0 Unroll
1. Podstawowe dokumenty działalności Towarzystwa (statuty) b.d. (sygn. TSW 1) 2. Pisma Rady Głównej Towarzystwa w Paryżu (okólniki, korespondencja) 1887-1933 (sygn. TSW 2) 3. Akta Rad Wyższych Towarzystwa w Polsce (korespondencja Rad Wyższych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie) 1882-1947 (sygn. TSW 3-6) 4. Akta konferencji Towarzystwa różnych miast Polski w układzie alfabetycznym (działalność charytatywna, bursy, internaty) 1879-1946 (sygn. TSW 7-60) 6. Varia (sygn. TSW 61-62) Number of units in the group: 63
29/549/0 Towarzystwo Tanich Mieszkań dla robotników katolików w Krakowie 1897 - 1939 0 Unroll
1. Akty normatywne (statut Towarzystwa, zmiany statutu, regulamin dyrekcji) 1897-1925 (sygn. TTM 1-2) 2. Władze Towarzystwa: a. Walne Zgromadzenia, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna (protokoły posiedzeń, protokoły lustracji, korespondencja członków Rady Nadzorczej) 1897-1939 (sygn. TTM 3-11) b. Członkowie (spisy członków, księga udziałów) 1897-1939 (sygn. TTM 12-14) c. Dyrekcja (korespondencja urzędowa z władzami) 1900-1938 (sygn. TTM 15-31) 3. Majątek Towarzystwa: a. Grunta i legaty (grunta na Prądniku Czerwonym i Krowodrzy, księga administracji realności) 1898-1929 (sygn. TTM 32-37) b. Księgi rachunkowe (księgowość) 1898-1939 (sygn. TTM 38-47) c. Bilanse (zamknięcia rachunkowe roczne, zestawienia zbiorcze, bilans likwidacji) 1898-1939 (sygn. TTM 48-81) d. Podatki (korespondencja w sprawach podatkowych, danina państwowa) 1897-1928 (sygn. TTM 82-91) e. Korespondencja w sprawach finansowych (subwencje i zapomogi, korespondencja z bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi) 1898-1938 (sygn. TTM 92-117) f. Buchalter (zapiski) 1907-1917 (sygn. TTM 118) 4. Osiedle „Modrzejówka”: a. Sprawy własności i budowa domów (fundacja Heleny Modrzejewskiej, projekty, szkice i plany domów, dziennik budowy) 1897-1920 (sygn. TTM 119-124) b. Administracja domów (spisy lokatorów, czynsze, dozór, procesy o zaległe czynsze) 1901-1939 (sygn. TTM 125-143) c. Działalność społeczna (ochronka, kółko teatralne, czytelnia) 1908-1939 (sygn. TTM 144-147) 5. Historia Towarzystwa (opracowania, materiały ) 1898-1937 (sygn. TTM 148-150) Number of units in the group: 150
29/550/0 Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie 1849 - 1921 13939 Unroll
1. Dzienniki podawcze, sprawy subwencji, darów, budynku, inwentarze, rachunki, kwitariusze 1888-1921 (sygn. 29/550/41-65, 70-72, 77) 2. Akta osobiste weteranów (255 teczek zawierających podania, relacje z udziału w Powstaniu, akta metrykalne - układ alfabetyczny), korespondencja dot. zatrudnienia, urlopy, opieka lekarska i duszpasterska, skargi, zażalenia, sprawy dyscyplinarne 1849-1914 (sygn. 29/550/27- 38) 3. Varia: spisy członków Towarzystwa, sprawozdania Wydziału Towarzystwa, korespondencja, prośby o wsparcie finansowe weteranów, statut, regulamin domowy, zawiadomienia o posiedzeniu Wydziału Towarzystwa, protokoły z posiedzeń, fundacja Kaliksta Horocha, zaproszenia, wycinki prasowe, wiersze, fotografie pojedyncze i zbiorowe, klepsydry 1882-1917 (sygn. 29/550/1-26, 39-40, 66-69, 73, 74, 76) 4. Towarzystwo Weteranów z r. 1831 - podania o wsparcie, rachunki, podziękowania, dokumenty związane z bieżąca działalnością 1883-1896 (sygn. 29/550/75) Number of units in the group: 77
29/551/0 Związek Stowarzyszeń i Zakładów Dobroczynnych, Wychowawczych i Opiekuńczych Archidiecezji Krakowskiej "Caritas" 1922 - 1940 0 Unroll
1. Dokumenty podstawowe (statuty, rozporządzenia i komunikaty władz kościelnych, regulaminy, instrukcje) 1928-1938 (sygn. ZC 1-3) 2. Zestawienia zbiorcze (spisy instytucji charytatywnych diecezji krakowskiej, protokoły wizytacji) 1931-1938 (sygn. ZC 4-5) 3. Sprawozdania zbiorcze (sprawozdania okresowe z podziałem na parafie, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia) 1933-1939 (sygn. ZC 6-12) 4. Sprawozdania szczegółowe (sprawozdania poszczególnych instytucji (układ alfabetyczny według miejscowości) 1927-1939 (sygn. ZC 13-107) 5. Sprawozdania z działalności charytatywnej (kwesty uliczne, opieka doraźna, żłobki, ochronki, bursy, internaty, zakłady dla sierot, kolonie, kuchnie, domy noclegowe, przytułki, opieka nad chorymi) 1934-1939 (sygn. ZC 108-122) 6. Akcje podejmowane przez „Caritas” (kursy dokształcające, odczyty, apostolstwo chorych, pomoc zimowa, Tydzień Miłosierdzia, Arcybiskupi Komitet Ratunkowy) 1927-1938 (sygn. ZC 123-129) 7. Korespondencja (listy ubogich do metropolity krakowskiego, korespondencja z urzędami w kraju i za granicą) 1933-1940 (sygn. ZC 130-131, 139) 8. Dokumentacja finansowa (bilans, księga główna, rachunki) 1937 (sygn. ZC 132, 136-138) 9. Wydawnictwa i opracowania (druki propagandowe, wycinki prasowe, materiały do opracowania działalności społecznej Kościoła) 1930-1937 (sygn. ZC 133-135 Number of units in the group: 139
Showing 821 to 840 of 4,528 entries.