Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/552/0 vacat - Polski Czerwony Krzyż Oddział w Tarnobrzegu - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/553/0 Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-miasto 1939 - 1945 1972 Unroll
1. Centrala (normatywy, sprawozdania, korespondencja, bilanse, księgowość, personel, ofiary społeczeństwa, zapomogi pieniężne. Sekcje Komitetu: Opieka nad Przesiedlony-mi, Opieka nad Rolnikaami, Opieka nad Więźniami, Opieka nad dziećmi i Młodzieżą, ochronki, Opieka nad Pracownikami Publiczo-Prawnymi, Opieka nad Inwalidami; współpraca ze Związkiem „Caritas”, wydawnictwo „Radź sam sobie”. Kontakty z organizacjami pokrewnymi: Społeczny Komitet Samopomocy Społecznej, PolKO m. Warszawy, m. Lwowa, PolKO powiaty krakowskiego. Korespondencja z władzami, kolonie i półkolonie, pomoc sanitarna, przejmowanie agend likwidowanych stowarzyszeń charytatywnych, delegatury PolKO na przedmieściach Krakowa) 1939-1945 (sygn. PolKO 1-77, 216-234) 2. Dział Pracy: Opieka nad Przesiedlonymi i Uchodźcami (normatywy, sprawozdania, korespondencja, przejęcie działalności Sekcji Charytatywnej Obywatelskiego Komitetu Pomocy, sprawozdawczość finansowa, personel, opieka zdrowotna, opieka nad inwalidami, domy noclegowe, obozy, schroniska dla wysiedlonych, kolonie dziecięce, opieka nad wysiedlonymi z Warszawy, kartoteka wysiedlonych i uchodźców) 1939-1945 (sygn. PolKO 78-133, 235-287) 3. Dział Pracy: Opieka nad Pracownikami publiczno-prawnymi i zawodów wolnych (przejęcie działalności: Krakowskiego Komitetu Pomocy, komitetu Pomocy Zimowej i Straży Obywatelskiej, sprawozdania i księgowość działu, zasiłki dla emerytów i pracowników państwowych, pomoc „Społem”, kuchnie ludowe) 1939-1945 (sygn. PolKO 134-164, 288-289) 4. Dział Pracy: Opieka nad więźniami i ich rodzinami („Patronat”) (normatywy, sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, personel działu, spisy więźniów w szpi-talach, spisy więźniów obozu koncentracyjnego w Płaszowie, obozu służby budowlanej (Baudienst) w Płaszowie (Liban”), więzienia św. Michała, Montelu-pich, pomoc dla obozu w Oświęcimiu, pomoc żywnościowa dla więźniów, wysyłka paczek do obozów, po-moc dla Warszawian wywiezionych po powstaniu do Rzeszy, dary społeczne dla więźniów, kartoteki pod-opiecznych, wspomnienia i relacje pracowników działu) 1940-1945 (sygn. PolKO 165-172, 173a-c, 174-177, 178a-c, 179-209) 5. Delegatury PolKO na przedmieściach Krakowa (normatywy, sprawozdania i protokoły, wykazy i kartoteki podopiecznych i uchodźców wojennych we wsiach: Bieżanów, Prądnik Czerwony, Prokocim, Pychowice, Skotniki, Tonie, Wola Duchacka, Wola Justowska) 1941-1945 (sygn. PolKO 210-215) Number of units in the group: 293
29/554/0 Doradca Rady Głównej Opiekuńczej na okręg krakowski [1939] 1940 - 1945 [1946] 0 Unroll
1. Organizacja (organizacja, sprawozdawczość, placówki RGO na terenie okręgu krakowskiego, odpisy sprawozdań z posiedzeń pełnomocników, akcja „Solidaryzmu” komitetów i delegatur) 1940-1944 (sygn. DOKr 1) 2. Lustracje (inspekcje placówek RGO i delegatur PolKO z tereniu okręgu krakowskiego i całej GG) 1940-1944 (sygn. DOKr 2-5) 3. Protokoły posiedzeń (posiedzenia PolKO Kraków-Miasto, Rady Opiekuńczej Miejskiej, Rady Opiekuńczej Okręgu Krakowskiego, korespondencja z doradcami RGO okręgów: lubelskiego, lwowskiego, radomskiego i warszawskiego) 1940-1944 (sygn. DOKr 6-7) 4. Kontakty z władzami niemieckimi (interwencje Dorady u władz niemieckich, notatki z rozmów z urzędnikami niemieckimi, korespondencja) 1943-1945 (sygn. DOKr 8-9) 5. Sprawy personalne (członkowie i pracownicy komitetów i delegatur, aresztowania członków i pracowników, zatrudnienie uchodźców i pracowników z Galicji) 1940-1944 (sygn. DOKr 10-11) 6. Działalność opiekuńcza (przydziały żywnościowe, kuchnie ludowe, opieka nad uchodźcami z Wołynia i Warszawy, zakłady opiekuńcze, obozy karne w Płaszowie, Majdanku, Przedzielnicy i Pustkowie, poszukiwanie zaginionych, opieka nad wywożonymi do Niemiec, kolonie wypoczynkowe, ogródki działkowe, akcja zbierania ziół, zbiórka odzieży, obrona przeciwlotnicza) 1940-1944 (sygn. DOKr 12-18, 18a, 19-26) 7. Korespondencja z komitetami opiekuńczymi (komitety: Dębica, Jarosław, Kraków-powiat, Krosno, Nowy Sącz, Nowy Targ, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnów) 1940-1944 (sygn. DOKr 27-36) 8. Varia (organizacja, sprawy personalne, zakłady, przydziały żywności i towarów, kolonie i półkolonie, opieka m.in. nad uchodźcami z poznańskiego, Wołynia, Warszawy – w tym kartoteka wysiedlonych z poznańskiego, spis dzieci z Warszawy, sprawozdania z lustracji ROP, sprawozdania Działu Opieki nad więźniami i ich rodzinami PolKO Kraków, sprawozdanie z lotu do Smoleńska – „Katyń”, protokoły posiedzeń ROP, konferencje Doradców, okólniki, notatki z rozmów z urzędnikami niemieckimi) 1940-1945 (sygn. DOKr 37) Number of units in the group: 39
29/555/0 Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-powiat 1940 - 1945 0 Unroll
1. Kancelaria ogólna (korespondencja w układzie numerycznym, dzienniki podawcze, indeksy do dzienników podawczych; urzędowe przydziały żywności, dary amerykańskie) 1940-1943 (sygn. PolKO Kr P 1-23) 2. Referat Ogólny (regulaminy, okólniki, pisma Rady Głównej Opiekuńczej, korespondencja z władzami niemieckimi i sprawozdawczość) 1940-1944 (sygn. PolKO Kr P 24-28) 3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny (protokoły lustracji delegatur, sprawozdania z podróży i akcji inspekcyjnych, personel referatu i delegatur, kartoteki podopiecznych delegatur, majątek rozwiązywanych stowarzyszeń, warsztaty koszykarskie) 1939-1945 (sygn. PolKO Kr P 29-31, 31a, 32-37) 4. Referat Pomocy Ludności (pomoc finansowa, dożywianie, kuchnie ludowe, ochronki, kolonie i półkolonie, rodziny zastępcze, dary amerykańskie) 1941-1944 (sygn. PolKO Kr P 38-48) 5. Referat Sanitarno-Higieniczny (leki zagraniczne, pomoc dla Warszawian) 1942-1944 (sygn. PolKO Kr P 49) 6. Referat zielarski i ogródków działkowych (poradnictwo fachowe) 1941-1944 (sygn. PolKO Kr P 50) 7. Referat pomocy uchodźcom (rozmieszczenie uchodźców, poszukiwania zaginionych, uchodźcy z Wołynia, uchodźcy z Warszawy. kartoteki podopiecznych poszczególnych delegatur - układ wg miejscowości, kartoteka uchodźców po Powstaniu Warszawskim - układ alfabetyczny) 1943-1945 (sygn. PolKO Kr P 51-52, 58-80) 8. Księgowość (budżety, sprawozdania finansowe, datki i zbiórki, księgi magazynowe, rachuba) 1940-1945 (sygn. PolKO Kr P 53-57) Number of units in the group: 81
29/556/0 vacat - Rada Główna Opiekuńcza Delegatura w Tarnobrzegu - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/557/0 Związek Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych B`nei B`rith w Krakowie 1892 - 1938 0 Unroll
I. Izraelickie Stowarzyszenia Humanitarne „Solidarność B`nei B`rith (statut, protokoły posiedzeń, akta personalne członków) 1892-1923 (sygn. BB 1-25) II. Związek Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych B`nei B`rith Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie (Wielka Loża Dystryktu XII) 1924-1938 (sygn. BB 26-66, 68-275) - sprawy normatywne - Komitet Egzekutywny w Cincinnati - Zebranie Reprezentantów Związku - Komitet Generalny - Ściślejszy Komitet Wykonawczy - Współpraca Związku z lożami w kraju - Współpraca z lożami za granicą - sprawy personalne - Komitet Skarbowy - Sprawy finansowe - Komitet dla Spraw Duchowych - Komitet dla Spraw Opieki Społecznej. Wdowy i sieroty. - Komitet Rozjemczy (Pokoju) - Sądy honorowe - Rozruchy antysemickie - Osadnictwo w Palestynie - Emigracja Żydów, stosunek władz amerykańskich - Prześladowanie Żydów w Niemczech - Prześladowanie Żydów w Rosji - Sprawa przydziału ziemi dla Żydów w Polsce - Pomoc materialna dla marranów z Portugalii - Współpraca z organizacjami sportowymi. Organizacja Igrzysk Makkabi - Prasa i wydawnictwa III. Żydowskie Stowarzyszenia Humanitarne B`nei B`rith wchodzące w skład Związku Stowarzyszeń Humanitarnych B`nei B`rith w Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie: - Stowarzyszenie Humanitarne ”Solidarność” B`nei B`rith w Krakowie 1924-1938 (sygn. BB 276-334) - Stowarzyszenie Humanitarne „Achduth” B`nei B`rith w Stanisławowie 1928-1938 (sygn. BB 335-341) - Stowarzyszenie Humanitarne „Amicitia” B`nei B`rith w Poznaniu 1923-1934 (sygn. BB 342-343) - Stowarzyszenie Humanitarne „Braterstwo” B`nei B`rith w Warszawie 1921-1937 (sygn. BB 344-355) - Stowarzyszenie Humanitarne „Concordia” B`nei B`rith w Katowicach 1924-1938 (sygn. BB 356-361) - Stowarzyszenie Humanitarne „Esra” B`nei B`rith w Bielsku 1921-1938 (sygn. BB 362-367, 369) - Stowarzyszenie Humanitarne „Humanitas” B`nei B`rith w Przemyślu 1921-1938 (sygn. BB 370-373, 375-377) - Stowarzyszenie Humanitarne „Rafała Koscha” B`nei B`rith w Lesznie 1923-1937 (sygn. BB 378-382) - Stowarzyszenie Humanitarne „Eduarda Laskera” B`nei B`rith w Bydgoszczy 1923-1933 (sygn. BB 383) - Stowarzyszenie Humanitarne „Leopolis” B`nei B`rith we Lwowie 1920-1936 (sygn. BB 384-389, 391-393) - Stowarzyszenie Humanitarne ”Montefiore” B`nei B`rith w Łodzi 1926-1938 (sygn. BB 394-406) - Stowarzyszenie Humanitarne „Gabriela Riesera” B`nei B`rith w Toruniu 1925-1929 (sygn. BB 407) - Stowarzyszenie Humanitarne „Michała Sachsa” B`nei B`rith w Chorzowie 1923-1937 (sygn. BB 408-413) IV. Likwidacja Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych B`nei B`rith Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie 1924-1939 (sygn. BB 414-416) V. Varia (m.in. statut, regulaminy, sprawozdania, protokoły posiedzeń, uchwała, wiadomości Związku, broszury /w tym dublety/, szczątkowa korespondencja z ośrodkami B’nei B’rith w Polsce, Pradze i Niemczech i do innych krajów, spisy członków /w tym z Bielska i Lwowa/, historia stowarzyszenia w Krakowie, tekst jubileuszowy; portrety Oziasza Thona) [1909] 1928-1938 (sygn. BB 417) VI. Materiały nie opracowane (sygn. BB 418-422) Number of units in the group: 418
29/558/0 Stowarzyszenie Humanitarne Schlaraffia w Krakowie 1909 - 1938 0 Unroll
1. „Uhustammtisch Cracovia” /Klientela Stołu Puchaczowego/ (sprawy organizacyjne, korespondencja, ewidencja stanu osobowego, fundacje wraz ze statutami zakonnymi) 1908-1918 [1928] (sygn. SCHL 1-5) 2. „Coloniae Cracovia” (reguły zakonu, sprawy org. i personalne, protokoły zjazdów i posiedzeń, korespondencja, spisy członków, ankiety, dyplomy; księga pamiątkowa , album widokówek i kart pocztowych, nuty i teksty piosenek)1909-1938 (sygn. SCHL 6-33, 61-62) 3. Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia Cracovia” w okresie międzywojennym (sprawy organizacyjne i członkowskie, protokoły walnych zebrań, współpraca z innymi placówkami Schlaraffii; korespondencja i sprawozdania finansowe; wycinki prasowe) 1918-1938 (sygn. SCHL 34-58, 63-64) 4. Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia Cracovia” w okresie międzywojennym (korespondencja ze Starostwem Grodzkim i Dyrekcją Policji w Krakowie dot. rejestracji, posiadanych nieruchomości oraz likwidacji działalności „Schlaraffii” w Krakowie) [1910] 1925-1938 [1939] (sygn. SCHL 65) 5. Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia” („Coloniae Katovicia”) w Katowicach (kwestionariusze osobowe oraz korespondencja z władzami stowarzyszenia w Krakowie) 1926-1929 [1938] (sygn. SCHL 59-60) Number of units in the group: 65
29/559/0 Instytucje charytatywne - zbiór szczątków zespołów 1789 - 1939 0 Unroll
1.Komitet Opiekuńczy dla rannych (księga ofiar na rzecz rannych ) 1831 (sygn. 29/559/1) 2.Bursa Długosza "Iurisperitorum" (fundacja, uposażenia, personel ) (1634) 1812-1861 (sygn. 29/559/2) 3.Stowarzyszenie ku niesieniu pomocy ubogim uczniom szkół ludowych (statut, fundacja) 1877-1878 (sygn. 29/559/3) 4.Komitet dla dostarczania książek jeńcom wojennym (korespondencja z centralą we Wiedniu i Szwajcarii, prośby jeńców, odezwy do ludności, dary społeczne, sprawozdania) 1914-1917 (sygn. 29/559/4) 5.Stowarzyszenie Rady Opiekuńczej w Krakowie (księga protokołów) 1913-1922 (sygn. 29/559/5) 6.Okręgowy Związek Stowarzyszeń, Zakładów i Instytucji poświęconych ochronie dzieci (protokoły posiedzeń) 1912-1939 (sygn. 29/559/6) 7.Komitet Ratunkowy dla Lwowa w Krakowie (organizowanie odsieczy, pomoc aprowizacyjna) 1918-1919 (sygn. 29/559/7) 8.Komitet Obywatelski dla ochrony mieszkań (zgłoszenia mieszkań, które należałoby objąć ochroną) 1914 (sygn. 29/559/8) 9.Komitet Ratunkowy dla powodzian w Krakowie (szkody wywołane na Zwierzyńcu i Półwsiu Zwierzyniecki, prośby poszkodowanych, zapomogi) 1903-1906 (sygn. 29/559/9) 10.Wiedeński Komitet Opiekuńczy dla uchodźców z Galicji i Bukowiny (Wiener Hilfskomitee für Flüchtinge aus Galizien und Bukowina) (podania uchodźców o wsparcie) 1914-1917 (sygn. 29/559/10-29/559/13) 11.Polski Komitet Ratunkowy na Dalekim Wschodzie (druki propagandowe, sprawozdania, korespondencja) 1919-1921 (sygn. 29/559/14) 12.Fundacje na rzecz szpitala św. Łazarza w Krakowie 1789-1834 (sygn. 29/559/15) 13.Polski Biały Krzyż 1933-1934 (sygn. 29/559/16-29/559/17) 14.Fundacja Henryka Kieszkowskiego i Franciszka Niżyńskiego dla wdów i sierot Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń 1890-1928 (sygn.29/559/18) 15. Zakład im. Szczepana Humberta w Krakowie (listy Kuratora Zakładu C. Hallera) 1859-1884 (sygn. 29/559/19) Number of units in the group: 19
29/560/0 Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej 1847 - 1923 0 Unroll
1. Protokoły posiedzeń (sygn. GK 9-12) 2. Zarządzenia władz, korespondencja w sprawach konserwatorskich, księgi kancelaryjne (sygn. GK 13-32) 3. Finanse, wydatki na wydawnictwa (sygn. GK 33-38, 47) 4. Inwentarze archiwalne, sprawozdanie z podróży konserwatorów archiwaliów (sygn. GK 39) 5. Mapy, plany, szkice i rysunki konserwatorskie, korekty wydawnictwa „Teki Grona Konserwatorów”, korespondencja Grona Konserwatorów, druki, broszury, wycinki prasowe, wizytówki (sygn. GK 40-42, 44- 46) 6. Akta Konserwatora Józefa Łepkowskiego - zarządzenia władz zwierzchnich, korespondencja w sprawach archeologicznych i konserwatorskich, broszury, druki 1847-1894 (sygn. GK 1-8, 43) Number of units in the group: 47
29/561/0 Towarzystwo Upiększania Miasta Krakowa i Okolicy 1887 - 1914 0 Unroll
1. Akta organizacyjne i administracyjne 1888-1914 (sygn. TUK 1-14) 2. Akta konkursów ochrony i upiększania Krakowa 1906-1914 (sygn. TUK 15-26) 3. Akta Związku Towarzystw Upiększania Kraju 1910-1914 (sygn. TUK 27-31) Number of units in the group: 31
29/562/0 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1896 - 2000 0 Unroll
1. Statuty Towarzystwa 1900, 1937 (sygn. TMK 1) 2. Członkowie (spisy członków, księgi wkładek i doręczeń wydawnictw członkom miejscowym i zamiejscowym) 1896-1936 (sygn. TMK 2-44) 3. Kronika drukowana 1896-1936 (sygn. TMK 45-51) 4. Protokoły z posiedzeń i sprawozdania roczne (protokoły posiedzeń Wydziału, walnych zgromadzeń, sprawozdania roczne) 1896-1962 (sygn. TMK 52-65) 5. Komisja działająca z ramienia Towarzystwa (protokoły posiedzeń sekcji i komitetów) 1905-1939 (sygn. TMK 66-70) 6. Restauracja zabytków (restauracja Ogrojca przy kościele św. Barbary, w kościele św. Wojciecha, budynków przy kościele św. Idziego, Komitet ratowania Krzysztoforów, tablica pamiątkowa znakomitych osób, obiekty uznane za zabytkowe) 1897-1937 (sygn. TMK 71-78) 7. Działalność wydawnicza i popularyzatorska (maszynopisy prac, sesje naukowe, listy doręczeń wydawnictw Biblioteki Krakowskiej, książki do zapisywania składek) 1907-1953 (sygn. TMK 79-94, 218-246) 8. Odezwy, druki, dyplomy, afisze (druki dyplomów honorowych, odezwy, zaproszenia, informacje o zebraniach naukowych, odczytach) 1897-1938, 1954-1969 (sygn. TMK 95-99, 247) 9. Kamienica Towarzystwa (kamienica przy ul. św. Jana) 1920-1956 (sygn. TMK 100-101) 10. Budżet i bilans (preliminarze budżetowe, zamknięcia rachunkowe) 1948-1964 (sygn. TMK 102-103) 11. Księgi rachunkowe (księgi rachunkowe, rachunki, akta skarbnika) 1901-1957 (sygn. TMK 104-105, 108-123, 125) 12. Korespondencja 1896-1965 (sygn. TMK 126-183) 13. Dzienniki podawcze i repertoria 1897-1965 (sygn. TMK 184-211) 14. Inwentarze (inwentarze archiwum Towarzystwa, inwentarze klisz wydawniczych) 1897-1927 (sygn. TMK 212-217) Number of units in the group: 503
29/563/0 Komitety i organizacje społeczne ochrony zabytków w Krakowie - zbiór szczątków zespołów 1849 - 1939 0 Unroll
1. Komitet odbudowy Arsenału i Bramy Floriańskiej w Krakowie (sygn. 29/563/1-29/563/2) 2. Komisja Pamiątkowa miasta Krakowa (sygn. 29/563/3) 3. Towarzystwo Opieki nad polskimi zabytkami sztuki i kultury - vacat zob. zespół 29/2621 4. Komisja Konserwatorska Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego (sygn. 29/563/4) 5. Towarzystwo Jana Matejki w Krakowie (sygn.29/563/21) 6. Komitet Odbudowy Wawelu (sygn. 29/563/6-29/653/7) 7. Komitet Restauracji Kościoła Mariackiego (sygn.29/563/8-29/563/13) 8. Trumna Anny Jagiellonki (sygn. 29/563/14) 9. Pomnik Tadeusza Rejtana (sygn.29/563/15) 10. Fundacja plantacyjna Floriana Straszewskiego (planty krakowskie), (sygn.29/563/16) 11. Komitet budowy pomnika Rokitniańczyków (sygn.29/563/17) 12. Komitet budowy pomnika poległych w r.1848 (sygn.29/563/18) 13. Komitet budowy i naprawy pomnika Kościuszki na Wawelu (sygn. 29/563/19) 14. Muzeum Legionów w Krakowie (sygn.29/563/20) 15. Katedra na Wawelu (sygn. 29/563/5) Number of units in the group: 22
29/564/0 Towarzystwo Strzeleckie w Krakowie 1591 - 1952 [1974] 0 Unroll
1. Dokumenty i odpisy dokumentów (dokument dotyczące głównie uposażenia Towarzystwa i uprawnień dla króla kurkowego) 1591-1832 (sygn. TSK 1-2) 2. Statuty i regulaminy zawodów strzeleckich (organizacja Towarzystwa, regulaminy strzelań: królewskiego, fundacyjnego, konkursowego, olimpijskiego) 1740-1939 (sygn. TSK 3-6) 3. Strzelanie o tytuł króla kurkowego i abdykacja królów kurkowych (protokoły strzałów, tabelaryczne zestawienia wysokości otrzymanych punktów) 1837-1952 (1974) (sygn. TSK 7-10) 4. Urzędnicy i funkcjonariusze (instrukcja dla burgrabiów, ubezpieczenia tarczownika, umowy o pracę dozorcy) 1838-1938 (sygn. TSK 11-14) 5. Członkowie (dyplomy przyjęcia na członka Towarzystwa, dyplomy honorowe, spisy członków, składki członkowskie) 1832-1938 (sygn. TSK 15-31) 6. Protokoły z posiedzeń i zaproszenia kurendą na zebrania 1747-1930 (sygn. TSK 32-48) 7. Działalność polityczna i patriotyczna, obchody i rocznice (manifest Króla Kurkowego, ofiary na rzecz „Sokoła”, harcerzy, ofiar wojny ukraińskiej, na umundurowanie Drugiego Pułku Ułanów Legionów Polskich, obchody uroczystości państwowych i kościelnych, obchody 300-lecia Towarzystwa Strzeleckiego) 1844-1939 (sygn. TSK 49-54) 8. Korespondencja (korespondencja w sprawach przyjęcia do Towarzystwa, zaproszenia na zebrania, kontakty z innymi Towarzystwami Strzeleckimi, obchody strzeleckie w Lipsku i innych miastach obcych i polskich, sprawy Ogrodu Strzeleckiego) 1839-1939 (sygn. TSK 55-86) 9. Majątek, fundusze, kasa (inwentarze pałacu i Ogrodu Strzeleckiego, inwentarze skarbca, przedmiotów wartościowych i nieruchomości Towarzystwa, fundacje na rzecz Towarzystwa, majątek Towarzystwa, budżety, kasa, sprawozdania finansowe) 1832-1939 (sygn. TSK 87-107) 10. Ogród Strzelecki (dokumenty prawne dotyczące Ogrodu Strzeleckiego, zagospodarowanie ogrodu, dzierżawa budynków i urządzenia, udostępnianie strzelnicy w ogrodzie, parcelacja ogrodu) 1837-1938 (sygn. TSK 108-132) 11. Starania o nabycie gruntów na potrzeby Towarzystwa Strzeleckiego 1897-1919 (sygn. TSK 133-134) 12. Kontakty z innymi Towarzystwami Strzeleckimi (zaproszenie Towarzystwa Strzeleckiego krakowskiego na turniej do Pragi, akta ze zjazdu Towarzystwa Strzeleckiego w Krakowie i przygotowania I Zjazdu Bractw Strzeleckich w Krakowie, wycinki dotyczące Zjazdu) 1884-1931 (sygn. TSK 135-140) 13. Kancelaria i archiwum (spisy akt) 1837-1921 (sygn. TSK 141) 14. Kasa Pogrzebowa (regulamin Kasy Pogrzebowej) 1926 (sygn. TSK 142) Number of units in the group: 142
29/565/0 Komitet Pomnika Tadeusza Kościuszki w Krakowie 1821 - 1938 0 Unroll
1. Sypanie Kopca, plany i ryciny 1821-1826 (sygn. KPK 1-2) 2. Akta i dokumenty prawne 1852-1924 (sygn. KPK 3-6) 3. Administrowanie Kopcem 1866-1934 (sygn. KPK 7-10) 4. Protokoły z posiedzeń i sprawozdawczość Komitetu 1845-1938 (sygn. KPK 11-17) 5. Majątek i fundusze Komitetu 1867-1937 (sygn. KPK 18-21) 6. Inwestycje na Kopcu; remonty Kopca i kapliczki św. Bronisławy 1860-1936 (sygn. KPK 22-29) 7. Dozorca Kopca Kościuszki 1832-1937 (sygn. KPK 30-40) 8. Uroczystości na Kopcu Kościuszki 1926-1936 (sygn. KPK 41-42) 9. Księgi pamiątkowe 1896-1938 (sygn. KPK 43-47) 10. Maszynopis „Pamiątka z Kopca Kościuszki” i wycinki prasowe 1904-1933 (sygn. KPK 48-49) 11. Fotografie 1922, 1934 (sygn. KPK 50) 12. Inwentarz Komitetu, Kancelaria i Archiwum 1919-1937 (sygn. KPK 51-53) Number of units in the group: 53
29/566/0 Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe 1891 - 1955 0 Unroll
1. Księgi zgłoszonych wypadków 1891-1944 (sygn. TR 1-133) 2. Księgi dyżurów lekarskich 1915-1943 (sygn. TR 134-136) 3. Kasowe księgi dyżurów 1918-1924 (sygn. TR 137-139) 4. Księgi zabiegów ambulatoryjnych 1944-1955 (sygn. TR 140-240) 5. Księgi wezwań 1949-1954 (sygn. TR 241-401) 6. Gipsiarnia (księgi zabiegów) 1952-1955 (sygn. TR 402-409) 7. Sala operacyjna (księgi zabiegów) 1952-1954 (sygn. TR 410-417) 8. Księgi transportu chorych 1953 (sygn. TR 418-422) Number of units in the group: 423
29/567/0 vacat - Towarzystwo Urzędników Prywatnych w Tarnobrzegu - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/568/0 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie 1891 - 1939 0 Unroll
1. Protokoły posiedzeń Krakowskiego Koła 1891-1939 (sygn. TSNW 1-4) (stare sygn. IT 1647, 1653-1655; Tow. Naucz. 1, 7-9) 2. Protokoły posiedzeń Zarządu 1927-1939 (sygn. TSNW 5-6) (stare sygn. IT 1648, 1649; Tow. Naucz. 2-3) 3. Sprawozdanie roczne z działalności Koła TNSW 1894 (sygn. TSNW 7) (stara sygn. IT 1647, Tow. Naucz. 1) 4. Dzienniki Podawcze 1924-1939 (sygn. TNSW 8-9) (stare sygn. IT 1650, 1651; Tow. Naucz. 4-5) 5. Akta kancelarii Koła TNSW 1921-1939 (sygn. TNSW 10) (stare sygn. IT 1652, Tow. Naucz. 6) 6. Sekcja Wychowania Fizycznego 1925- 1939 (sygn. TNSW 11-13) (stare sygn. TNSSiW 1-3) Number of units in the group: 13
29/569/0 Towarzystwo Szkoły Ludowej Zarząd Główny w Krakowie 1892 - 1940 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne (statuty, regulaminy, sprawozdania, protokoły posiedzeń) 1892-1938 (sygn. TSL 1-50) 2. Sprawy administracyjno-gospodarcze (dokumenty majątkowe kół, korespondencja) 1892-1939 (sygn. TSL 51-112) 3. Sprawy finansowe (księgi dochodów i wydatków) 1929-1939 [1940] (sygn. TSL 113-115) 4. Sprawy popularyzacji idei Towarzystwa (ulotki propagandowe, katalog biblioteki) 1905-1928 (sygn. TSL 116-118) 5. Koło TSL w Toustem, pow. Skałat (protokoły posiedzeń, korespondencja, spisy książek) 1924-1936 (sygn. TSL 119-123) 6. Spis dokumentów majątkowych szkół, czytelni w Galicji Wschodniej 1908-1939 (sygn. TSL 124-127) Number of units in the group: 127
29/570/0 Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie 1909 - 1951 [1953] 0 Unroll
1. Organizacja (regulaminy, instrukcje, statuty, biuletyny, protokoły walnych zebrań i zebrań Zarządu, członkowie, statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, stosunek do Polskiego Związku Narciarskiego) 1926-1951 (sygn. TTN 1-6) 2. Działalność sportowa (organizowanie imprez, zawodów, kursów) 1933-1950 (sygn. TTN 7) 3. Schronisko na Kalatówkach (budowa i rozbudowa starego schroniska, umowy dzierżawne, budowa hotelu górskiego na Kalatówkach) 1911-1951 (sygn. TTN 8-11) 4. Wycinki prasowe (sprawozdania z działalności Towarzystwa) 1909-1920 (sygn. TTN 12) 5. Załączniki kasowe, odpisy protokołów z zebrań, druki i niewypełnione formularze, materiały z zawodów narciarskich 1930-1953 (sygn. TTN 13-15) Number of units in the group: 15
29/571/0 Towarzystwo Sportowe "Strzelec" 1909 - 1914 0 Unroll
Number of units in the group: 10
Showing 841 to 860 of 4,527 entries.