Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/96/0 Komisariat Targowy w Krakowie 1806 - 1939 0 Unroll
1. Akta w układzie rzeczowym (normalia, biuro Komisarza Targowego, dzierżawa kramów, jatek i placów rządowych, zezwolenia na handel jarmarczny, szynki i handel tytoniem) 1817-1840 (sygn. KTK 1-13) 2. Akta w układzie numerycznym (j.w.) 1841-1872 (sygn. KTK 14-66) 3. Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze, terniony, dzienniki priorowania akt, repertoria i indeksy) 1815-1899 (sygn. KTK 67-143) 4. Normalia (zarządzenia i okólniki) 1851-1939 (sygn. KTK 144-146) 5. Cenniki: taksy żywności 1810-1861 (sygn. KTK 147-174) ceny zboża 1812-1909 (sygn. KTK 175-243) ceny bydła, mięsa i przetworów mięsnych 1806-1909 (sygn. KTK 244-264, 362) 6. Różne wykazy cen targowych (materiały budowlane, drzewo, węgiel, ziemiopłody) 1812-1920 (sygn. KTK 265-274) 7. Spisy przekupniów (rejestry biorcze opłat targowych, od witryn sklepowych i gablot) 1820-1939 (sygn. KTK 275-342, 363, 364) 8. Dozorcy targowi (płace dozorców i służby targowej) 1938-1939 (sygn. KTK 343-344) 9. Konfiskaty i kontrole (spisy osób i towarów „zaborowi podpadłych”) 1820-1854 (sygn. KTK 345-356) 10. Statystyka (zestawienia cyfrowe miesięczne i roczne, formularze cenników) 1814-1857, 1910-1933 (sygn. KTK 357-360) 11. Certyfikaty i świadectwa 1840-1938 (sygn. KTK 361) Number of units in the group: 364
29/97/0 Elektrownia Miejska w Krakowie 1895 - 1949 0 Unroll
1. Administracja (protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, zestawienia szkód wojennych, personalia, spisy pracowników aresztowanych przez okupanta, rewindykacja wywiezionych urządzeń, przejęcie Elektrowni wraz z wykazem pracowników) 1900-1949 (sygn. Elektr. 1- 4, 10, 17,18, 43, 44, 29/97/58-62) 2. Majątek (ujęcie wody, dzienniki budowy, kontrakty kupna, wyciągi gruntowe, czynsze, akcje tramwaju, dokumentacja, plany, kosztorysy, szkice, rachunki) 1905-1947 (sygn. Elektr. , 5-7, 12 97/45-57, 233) ) Prąd (uprawnienia rządowe, dostawa prądu, orzecznictwo, umowy, wnioski i projekty Śląskich Zakładów Elektrycznych, okólniki Związku Przemysłowców Polskich, plany, kosztorysy, szkice, rachunki) 1905-1947 (sygn. Elektr. 8, 9, 11, 13,-16, 29/97/45, 46, 50-54, 56, 57, 233) 4. Pracownicy (dzienniki wypłat robotników tygodniowych, listy płac werkmistrzów, robotników i urzędników, książeczka wypłat montera) 1906-1945 (sygn. Elektr. 19-42) 6. Bilans Zamknięcia Elektrowni Wodnej „Olcza” w Zakopanym (inwentarz urządzeń, koszty, materiały zużyte, zestawienia wyników działalności) 1947 (sygn. 29/97/62) 7. Elektrownia Łódzka (zarys historyczny i opis techniczny) 1902-1922 (sygn. 29/97/63) 8. Elektryfikacja drobnych warsztatów, przemysłowych i rzemieślniczych (broszura, Centrala Wodna w Jazowsku - odpowiedź na artykuł p. dyr. Inż. A. Schimitzka ) 1912 (sygn. 29/97/64) 9. Dokumentacja techniczna: Kraków, Szczakowa, Szczawnica (plany sytuacyjne) 1895-1941 (sygn. 29/97/65- 232) Number of units in the group: 233
29/98/0 Wodociągi Miejskie w Krakowie 1870 - 1963 0 Unroll
Number of units in the group: 142
29/99/0 Tramwaje krakowskie 1900 - 1953 [1954 - 1982] 0 Unroll
Number of units in the group: 37
29/100/0 Wybory w Krakowie 1865 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 9
29/101/0 Akta miasta Biecza [1363] 1388 - 1812 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe (uprawnienia miasta w stosunku do przedmieść, handel pieczywem) 1604, 1618 (sygn. 1-2) 2. Księgi ławnicze (sądownictwo miejskie) 1388-1788 (sygn. 3-21) 3. Księgi radzieckie (administracja, sądownictwo miejskie, przyjęcie do prawa miejskiego) 1532-1769 (sygn. 22-26) 4. Księgi i akta rachunkowe i podatkowe (rachunki miejskie, podatki, gospodarka miejska) 1540-1669, XVIII w. (sygn. 27-34) 5. Akta procesowe (parafia biecka) XVIII w. (sygn. 35) 6. Akta luźne (odpisy aktu lokacyjnego, fundacji szpitala, przywileje miasta, jarmarki, procesy) 1363-1812 (sygn. 36-37) Number of units in the group: 37
29/102/0 Akta miasta Brzeska 1463 - 1841 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe (przywileje miejskie, targi, jarmarki) 1463-1841 (sygn. 1-13) Number of units in the group: 13
29/103/0 Akta miasta Chrzanowa 1408 - 1943 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe i papierowe 1500-1789 (sygn. 1-4) 2. Księgi radzieckie 1527-1564 (sygn. 5-6) 3. Księgi radziecko-ławnicze 1408-1779 (sygn. 7-11) 4. Księgi ławnicze 1430-1689 (sygn. 12-22) 5. Księgi magistratu 1782-1824 (sygn. 23-27) 6. Księga rachunkowa szpitala (przytułku) 1781-1802 (sygn. 28) 7. Księgi finansowe z okresu II wojny światowej 1941-1943 (sygn. 29-32) 8. Varia 1530-1850 (sygn. 33) Number of units in the group: 33
29/104/0 Akta miasta Czchowa 1393 - 1890 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe i papierowe (przywileje miasta, młyn, wodociągi miejskie, kościół parafialny, lokacja miasta na prawie magdeburskim, prawo składu, ulgi celne, nadania) 1393-1750 (sygn. 1-28) 2. Księgi rady miejskiej i burmistrza (zarząd i administracja miasta, sądownictwo miejskie) 1424-1782 (sygn. 29-32) 3. Księgi wójtowsko-ławnicze (sądownictwo miejskie) 1566-1782 (sygn. 33-37) 4. Księga magistratu (zarząd miasta, sądownictwo cywilne) 1784-1811 (sygn. 38) 5. Varia (wyroki sądowe, kopie przywilejów, lustracje, cenniki) 1476-1890 (sygn. 39-40) 6. Rozporządzenia c. k. urzędu powiatowego w Wiśniczu (administracja, finanse) 1774-1776 (sygn. 41) Number of units in the group: 41
29/105/0 Akta miasta Dobczyc 1362 - 1772 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe i papierowe (przywileje miejskie, dobra, czynsze, pobór soli, targi i jarmarki) 1362-1676 (sygn. 1-19) 2. Księgi ławnicze (sądownictwo) 1607-1737 (sygn. 20-23) 3. Księgi wójtowsko-ławnicze (sądownictwo) 1770-1772 (sygn. 24) 4. Księgi radziecko-ławnicze (sądownictwo, administracja) 1683-1693 (sygn. 25-26) Number of units in the group: 26
29/106/0 Akta miasta Kańczugi 1521 - 1866 0 Unroll
1. Dokumenty (przywileje, lokacja miasta, czynsze, daniny, targi, prowent tabaczny, obrona miasta, myto od bydła, browar i warzelnie) 1523-1674 (sygn. 1-20) 2. Rada i ława (sądownictwo, administracja) 1672-1782 (sygn. 21-22) 3. Przywileje miejskie (kopiariusze) 1521-1866 (sygn. 23) 4. Magistrat (patenty władz austriackich) 1773-1855 (sygn. 24) Number of units in the group: 24
29/107/0 Akta miasta Kęt 1561 - 1847 0 Unroll
1. Dokumenty 1561 (sygn. 1) 2. Rada, Urząd Miejski i Magistrat (administracja i gospodarka miejska, sądownictwo) 1587-1847 (sygn. 2-24) 3. Urząd wójtowsko-ławniczy (sądownictwo) 1607-1756 (sygn. 25-29) 4. Finanse (wydatki miejskie) 1760-1763 (sygn. 30) 5. Protokół zgonów 1834-1846 (sygn. 31) 6. Varia (granice miasta, sprawy cechowe, podatki, majątek miasta, spory i procesy) 1561-1842 (sygn. 32) Number of units in the group: 32
29/108/0 Akta miasta Muszyny 1524 - 1828 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe (przywileje na jarmarki, sprawy podatkowe, lasy muszyńskie) 1524-1824 (sygn. 1-11) 2. Rada i ława miejska (sądownictwo miejskie, administracja, prawo rugowe, intromisje) 1601-1799 (sygn. 12-21) 3. Magistrat (administracja miejska) 1789-1828 (sygn. 22-24) Number of units in the group: 24
29/109/0 Akta miasta Myślenic 1638 - 1950 0 Unroll
Inwentarz Tymczasowy (IT 235c)Inwentarz Depozytów (Sienna) (DD 461) Number of units in the group: 89
29/110/0 Akta miasta Nowego Sącza 1461 - 1848 10123 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe (przywilej handlowy) 1461 (sygn. DD 241) 2. Księgi wójtowsko-ławnicze (sądownictwo cywilne i karne) 1488-1782 (sygn. AD 49-72, 74-76, 78- 81, 84-87, 90-94, 96-100, 102, 105, 107-110, 112-114, 118, 120-122, 124-127, 129, 130, 138, 141, 145, 967) 3. Księgi rady (administracja, sądownictwo) 1599-1782 (sygn. AD 73, 77, 82, 83, 88, 89, 95, 101, 103, 104, 106, 111, 115-117, 119, 123, 128, 131-137, 139, 140, 142-144, 146-148) 4. Finanse (majątek miasta, dochody i wydatki) 1551-1669 (sygn. AD 149-154, 552-553 ) 5. Podatki (rejestry i kwity podatkowe, kontrybucje) 1652-1769 (sygn. AD 554-568) 6. Kodeksy (kopiariusze przywilejów, formularze) 1639-1733 (sygn. AD 157-159) 7. Magistrat (administracja, kancelaria, zarządzenia cyrkułu) [1636] 1782-1848 (sygn. AD 569-572, 582, 900-903) 8.Varia (zamek sądecki-plan, sprawy kościelne i wyznaniowe) 1547-1833 (sygn. AD 574-578, 898) 9. Mieszczanie (księgi kupieckie Jerzego Tymowskiego) 1607-1647 (sygn. AD 155-156) Number of units in the group: 145
29/111/0 vacat - Akta miasta Oświęcimia - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/362 Akta miasta Oświęcimia 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/112/0 Akta miasta Pilzna 1400 - 1911 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe (prawo magdeburskie, przywileje celne, powinności poddańcze, podania) 1400-1828 (sygn. 1-50) 2. Rada miejska (administracja, sądownictwo, wilkierze, rachunki, przyjęcia do prawa miejskiego) 1454-1796 (sygn. 51-64) 3. Ława miejska (sądownictwo cywilne i karne) 1557-1798 (sygn. 65-92) 4. Magistrat 1782-1911: Protokoły uchwał (sygn. 93) Księga obywateli miasta (sygn. 94) Grunta miejskie, sprawy sporne (sygn. 95) Kontrakty małżeńskie (sygn. 96) Zarządzenia cyrkułów, dzienniki, księgi kancelaryjne (sygn. 97-112) Number of units in the group: 112
29/113/0 Akta miasta Przecławia 1553 - 1880 0 Unroll
1. Dokumenty (przywileje miejskie, uposażenie szpitala, podatki) 1582-1880 (sygn. 1-3) 2. Wójt i ława (sądownictwo) 1553-1848 (sygn. 4-10) 3. Ława i rada (sądownictwo, administracja, przyjęcia do prawa miejskiego) 1725-1798 (sygn. 11-13) 4. Magistrat (administracja, zarządzenia władz miejskich i cyrkułu) 1783-1860 (sygn. 14-16) 5. Państwo przecławskie (księgi wieczyste (hipoteczne), sprawy gruntów, parcel i domów) 1785-1841 (sygn. 17-20) Number of units in the group: 20
29/114/0 Akta miasta Skawiny 1381 - 1944 18 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe (sprzedaż wójtowstwa, prawa i przywileje miejskie, jurysdykcja, propinacja, jarmarki, nadania gruntów, szpital) 1381-1844 (sygn. 29/114/1-13) 2. Ława (sądownictwo) 1569-1667 (sygn. 29/114/14-18) 3. Rada (administracja, sądownictwo) 1580-1761 (sygn. 29/114/19-23) 4. Księgi miejskie ogólne (wpisy wójta, ławy i rady w spr. sądowych i administracyjnych) 1620-1785 (sygn. 29/114/24-27) 5. Magistrat (administracja i sądownictwo) 1785-1805 (sygn. 29/114/28-32) 6. Zarząd Miejski w Skawinie (zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne i osobowe organów miejskich, protokoły z posiedzeń organów miejskich, sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich, sprawy akt archiwalnych, budżety i bilanse miasta, podatki miejskie i państwowe, budynki miejskie, sprawy oświaty, opieki społecznej, robót publicznych, sprawy ksiąg gruntowych, wyznaniowe, stowarzyszeń, mobilizacyjne, budowlane) 1874-1939 (sygn. 29/114/35-71) 7. Zarząd Miejski w Skawinie (Stadtverwaltung Skawina) (sprawy osobowe pracowników miejskich, budżety i bilanse miasta, sprawy podatkowe, urządzeń komunalnych, drogowe, zdrowia, opieki społecznej, ewidencja ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, monetarne) [1896] 1939-1944 (sygn. 29/114/72-89) 8. Varia (kościół parafialny, podatki, sprawy cechowe, spisy mieszkańców, rachunki miejskie) 1517-1891 (sygn. 29/114/33-34) Inwentarz książkowy akt Magistratu miasta Skawiny (z lat [1578] 1772-1862) obejmuje także akta przechowywane poza zespołem: prawa i przywileje miasta, księgi sądowe, księgi hipoteczne, księgi normaliów, sprawy obszaru miasta, rzemiosła miejskiego, majątku miejskiego, monetarne, policyjno-karne, kancelarii miejskiej, wyznaniowe, pracowników miejskich, ewidencji ludności, pożyczek z kasy miejskiej. Number of units in the group: 89
29/115/0 Akta miasta Uście Solne 1523 - 1837 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe i papierowe (przywileje, lokacja na prawie magdeburskim, ulgi celne i podatkowe, spory ze starostwem, budowa ratusza, budowa kramów, karczma, kościół parafialny) 1633-1766 (sygn. 1-6) 2. Ława miejska (sądownictwo) 1743-1769 (sygn. 7-9) 3. Rada i ława miejska (administracja i sądownictwo) 1693-1781 (sygn. 10-15) 4. Zarządzenia cyrkułu (kopiariusz zarządzeń cyrkułu bocheńskiego) 1784-1786 (sygn. 16) 5. Księga gruntowa (grunta i parcele miejskie oraz prywatne) 1789 (sygn. 17) 6. Varia (granice miasta, propinacja, sprawy majątkowe mieszczan) 1523-1837 (sygn. 18-19) Number of units in the group: 19
Showing 121 to 140 of 4,527 entries.