Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/684/0 Urząd Gminy w Kruszynie 1973-1990[2005] 0 Unroll
Urząd Gminy w Kruszynie z lat 1973 - 1990[2005], sygn. 1 - 298. Akta w układzie rzeczowo - chronologicznym, w tym: narady pracowników jednostki własnej, statut organizacyjny Urzędu, zarządzenia jednostki własnej, długofalowe i roczne plany pracy, analizy ekonomiczne, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, akta dotyczące opieki nad miejscami walki i męczeństwa, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów i zespołów orzekających, obrót nieruchomościami, ewidencja gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, akta wywłaszczeniowe, wykazy wywłaszczeniowe, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacyjne, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, analizy i oceny ruchu budowlanego, ewidencja gruntów i budynków, nazewnictwo ulic, placów i parków, osnowy geodezyjne, , scalanie i klasyfikacja gruntów, ewidencja placówek służby zdrowia, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy zatrudnienia, skierowania do pracy, bilanse siły roboczej, Komitet ds. Młodzieży przy Naczelniku Gminy. Number of units in the group: 298
8/685/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie 1951-1985 0 Unroll
Narodowy Bank Polski Oddział w Myszkowie z lat 1951 - 1985, sygn. 1 - 39. Akta w układzie rzeczowo - chronologicznym, w tym: regulamin organizacyjny, plany i sprawozdania z działalności jednostki własnej, rewizje i kontrole, bilanse. Number of units in the group: 39
8/686/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach 1954-1961 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowo-Budżetowej, 2) Oświaty, Kultury i Zdrowia, 3) Rolnej, 4) Dróg i Urządzeń Gromadzkich, 5) Rozdzielczej Materiałów Budowlanych, 6) Przeciwpożarowej; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Plany gospodarcze, Sprawozdania z działalności GRN; Narodowy spis powszechny; Kontrole i inspekcje; Budżet Gromady. Number of units in the group: 42
8/687/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościeliskach 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowo-Budżetowej, 2) Oświaty, Kultury i Zdrowia, 3) Rolnej, 4) Dróg, Mienia i Urządzeń; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Rejestr uchwał Prezydium GRN; Zebrania wiejskie; Wiejski program rozwoju rolnictwa; Plany gospodarcze; Sprawozdawczość gospodarcza; Spis rolny; Planowanie budżetu; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 123
8/688/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radłowie 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Plany Pracy GRN; Rejestr uchwał Prezydium GRN; Spotkania posłów i radnych z wyborcami; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansowej, 2) Rolnictwa, 3) Dróg, Mienia i Urządzeń, 4) Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, 5) Planowania Gospodarczego i Budżetu, 6) Mandatowej; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Brakowanie dokumentacji niearchiwalnje; Gromadzki Plan Nasienny; Plany gospodarcze; Program rozwoju gromady; Program rozwoju rolnictwa; Wiejski program rozwoju rolnictwa; Sprawozdawczość gospodarcza; Narodowy spis powszechny; Spis rolny; Kontrole i inspekcje; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 172
8/689/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sternalicach 1955-1962 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Plan pracy GRN; Protokoły posiedzeń i kontroli Komisji: 1) Finansów, 2) Mienia Gromadzkiego, 3) Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, 4) Kultury i Spraw Socjalnych; Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; Plany pracy Prezydium GRN; Narodowy spis powszechny; Budżet Gromady; Sprawozdania budżetow Number of units in the group: 70
8/691/0 Gminna Rada Narodowa w Niegowie [1969]1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN; Posiedzenia Komisji; Posiedzenia Prezydium GRN; Wybory sołtysów i podsołtysów; Wybory rad sołeckich; Protokoły z zebrań wiejskich; Uchwały GRN, Rejestry uchwał GRN Number of units in the group: 113
8/692/0 Urząd Gminy w Niegowie 1973-1990[1993] 0 Unroll
Statut i Regulaminy organizacyjne; Plany pracy; Programy realizacyjne; Sprawozdania statystyczne; Analizy i oceny skarg i wniosków; Ewidencja pieczęci urzędowych; Kontroole zewnętrzne; Budżet Gminy; Plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z ich wykonania; Analizy ekonomiczne gminy; Organizacja szkół na terenie Gminy; Ewidencja stowarzyszeń użyteczności publicznej; Działalność TPD, ZHP, TPPR, ZBoWiD, PZN, Ludowego Zespołu Sportowego; Informacje o działalności Kolegium do spraw Wykroczeń; Przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę; Plany budownictwa indywidualnego; Pomoc społeczna. Number of units in the group: 190
8/693/0 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie 1980-1991 0 Unroll
Roczne sprawozdania i analiza wykonania budżetu Number of units in the group: 63
8/694/0 Powiatowy Dom Kultury w Częstochowie 1960-1975 0 Unroll
Informacje z działalności Powiatowego Domu Kultury; Bilans Powiatowego Domu Kultury. Number of units in the group: 2
8/695/0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Częstochowie 1975-1993 0 Unroll
Zarządzenia Dyrektora; sprawozdania z działalności; plany pracy; Informator kulturalny województwa częstochowskiego; informacje do prasy; wycinki prasowe; scenariusze imprez kulturalnych; wydawnictwa własne; informacje o działalności Gminnych Ośrodków Kultury wraz z kartami pracowników kulturalno-oświatowych; budżety i bilanse; 884 fotografie imprez i konkursów oraz fotografie ośrodków kultury wojewóztwa częstochowskiego. Number of units in the group: 411
8/696/0 Gminna Rada Narodowa w Radkowie 1982-1990 0 Unroll
Sesje Gminnej Rady Narodowej; Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej; Działalność Komisji; Zespół radnych członków PZPR i bezpartyjnych; Protokoły z zebrań wiejskich i plany pracy rad sołeckich; Uchwały Gminnej Rady Narodowej; Ramowy program działania GRN; Sprawozdania statystyczne o działalności GRN. Akta GRN w Radkowie zachowały się bardzo fragmentarycznie. Ustalono, że do 1989 r. przechowywane były w biurze Komitetu Gminnego PZPR i zaginęły lub uległy zniszczeniu w czasi elikwidacji biura. Number of units in the group: 14
8/697/0 Urząd Gminy w Radkowie [1976]1982-1990 0 Unroll
Protokoły z narad pracowniczych; Statut Urzędu Gminy; Regulaminy Urzędu Gminy; Zarządzenia Naczelnika; Programy działania; Roczne sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji; Sprawozdania finansowe; Budżet; Rejestr OSP; Przekazanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emryturę; Wykaz powierzchni i klas gruntów. Number of units in the group: 90
8/698/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii 1954-1960 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-6), Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-12). Number of units in the group: 12
8/699/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/700/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Broniszewie Nowym 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/701/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzyszowie 1954-1960 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-6), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-12). Number of units in the group: 12
8/702/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasicach 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/703/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łojkach 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
8/704/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nieradzie 1954-1957 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-3), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-6). Number of units in the group: 6
Showing 681 to 700 of 1,176 entries.