Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/705/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasku 1954-1959 0 Unroll
Protokoły sesji GRN (sygn. 1-5), Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6-10). Number of units in the group: 10
8/706/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A. Oddział w Częstochowie [1989]1996-1998[1999] 0 Unroll
Wzory odciskowe pieczęci i stempli (sygn. 1); Ewidencja zasobu archiwum zakładowego (sygn. 2); Plany [ekonomiczno-finansowe] (sygn. 3-7); [Roczne i okresowe] sprawozdania z działalności (sygn. 8-16); Bilanse, protokoły badania bilansu (sygn. 17-19); Popularyzacja usług Banku [darowizny dla instytucji i organizacji] (sygn. 20); Analiza skarg i wniosków (sygn. 21); Kontrole zewnętrzne Oddziału (sygn. 22-23). Number of units in the group: 23
8/707/0 Robotniczy Klub Sportowy "Raków" w Częstochowie przy Hucie im. B. Bieruta 1962-2002 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: Zebrania i konferencje sprawozdawczo-wyborcze; Protokoły i Uchwały zarządu Klubu; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Klubu; Lista członków; Komisja Rewizyjna; Podstawy prawne działania jednostki; Statuty i regulaminy; Sprawozdania z działalności Klubu; Plany i programy pracy; Wycinki prasowe i zewnętrzne materiały informacyjne; Kroniki i monografie; Wydawnictwa własne; Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi; Protokoły z kontroli; Sprawozdania finansowe; Bilane; Dokumentacja finansowo-księgowa; Organizacja imprez sportowych; Projkety strojów i symboli Klubu; Obozy szkoleniowe, zgrupowania; Plany zajęć; Klub Kibica; Listy i umowy transferowe; Kadra Klubu; Dyplomy, nagrody i wyróżnienia; Plany rozbudowy Klubu; Zakład Remontowo-budowlany przy RKS "Raków" (organizacja, działalność, bilans); Plakaty Dokumentacja fotograficzna: Sekcja Piłki Nożnej; Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza (album); Treningi i zawody; 50-lecie RKS; Fotografie drużyn; Imprezy organizowane przy RKS "Raków" 2 albumy: działacze i reprezentanci (łącznie 618 zdjęć i 84 kopie). Dokumentacja techniczna: Wiata nad wejściem głownym; Budynek socjalny; Pawilon RKS ul. Obraniaka; Odwodnienie boisk; Stadion RKS - zagospodarowanie terenu ul. Limanowskiego; Budynek RKS - Kucelin; Hala Sportowa ul. Obraniaka Number of units in the group: 239
8/708/0 Akta gminy Koziegłówki [1895]1915-1939 0 Unroll
Księga ludności stałej wsi Koziegłówki, sygn. 1 Księga ludności stałej wsi Postęp i Lgota, sygn. 2 Księga ludności stałej wsi Mysłów, sygn. 3-4 Księga ludności stałej wsi Rzeniszów, sygn. 5-6 Księga ludności stałej wsi Winowno, sygn. 7-9 Księga ludności stałej wsi Wojsławice, sygn. 10 Księga ludności stałej gminy Koziegłówki, sygn. 11 Skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Koziegłowki,m sygn. 12 Rejestr mieszkańców miejscowości Lgota, sygn. 13 Number of units in the group: 13
8/709/0 Urząd Stanu Cywilnego w Koziegłowach 1944 0 Unroll
Kwestionariusze dla księgi urodzeń z 1944 r. Number of units in the group: 3
8/710/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Cielętnikach 1966-1968 0 Unroll
Dziełalność Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Cielętnikach Number of units in the group: 1
8/711/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cielętnikach 1954-1968 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Sprawy osobowe; Powoływanie i zmiany składów komisji stałych; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Finansów, 2) Finansów, Budżetu i Planów Gospodarczych, 3) Urządzeń Dróg i Osiedli, 4) Gospodarki Drogowej i Urządzeń Gromadzkich, 5) Koordynacyjnej, 6) Kultury i Spraw Socjalnych i Zdrowia, 7) Oświaty i Spraw Socjalnych, 8) Mandatowej, 9) Mienia Gromadzkiego, 10) Rolnej, 11) Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Regulamin GRN; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN; Protokoły z narad sołtysów; Wybory sołtysów; Protokoły zebrań wiejskich; Plany pracy; Budżety; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji; Analizy ekonomiczne; Realizacja czynów społecznych; Urządzenia komunalne; Instrukcje kancelaryjne, Rzeczowe wykazy akt; Ewidencja pieczęci urzędowych; Przydziały etatów Number of units in the group: 125
8/712/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie Zielonej 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Dróg i Urządzeń Osiedli, 2) Mienia Gromadzkiego, 3) Gospodarki Drogowej i Urządzeń Gromadzkich, 4) Dróg i Mienia Gromadzkiego, 5) Finansowo-Budżetowej, 6) Finansowej, 7) Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego, 8) Kultury i Spraw Socjalnych, 9) Mandatowej, 10) Rolnictwa i Leśnictwa, 11) Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Protokoły z zebrań sołtysów; Protokoły zebrań wiejskich; Wybory sołtysów; Skargi i wnioski; Ewidencja pieczęci urzędowych; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Budżety; Plany finansowe; Plany społeczno-gospodarcze; Analizy ekonomiczne; Realizacja czynów społecznych; Rejonizacja upraw; Ewidencja gruntów rolnych Number of units in the group: 107
8/713/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Soborzycach 1955-1968 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Sprawy osobowe; Powoływanie i zmiany składów komisji stałych; Protokoły posiedzeń Komisji: 1) Drogowej i Komunalnej, 2) Finansowo-Budżetowej, 3) Kulturalno-Oświatowej, 4) Mienia Gromadzkiego, 5) Rolnictwa i Zaopatrzenia; Protokoły Posiedzeń Prezydium GRN; Protokoły zebrań wiejskich; Narodowy spis powszechny; Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne; Budżety; Plany społeczno-gospodarcze; Analizy ekonomiczne; Szkoły zawodowe - Szkoła Przysposobienia Rolniczego Number of units in the group: 42
8/714/0 Urząd Gminy w Irządzach 1973-1990[1999] 0 Unroll
Wykaz sołectw; Wybory sołtysów i podsołtysów; Protokoły narad pracowników; Zarządzenie i decyzje Naczelnika Gminy; Plany pracy; Zestawienia danych ze spisu rolnego z 1983 r.; sprawozdawczość statystyczna; Reaktywowowanie gminy; Skargi i wnioski; Wycinki prasowe; Maszynopis "Dzieje ziemi irządzkiej w zarysie"; Kontrole zewnętrzne; Budżety; Sprawozdania finansowe; Plany społeczno-gospodarcze i nalaizy z wykonania; Plan czynów społecznych w zakresie oświaty; Realizacja czynów społecznych; Aktuallizacja map klasyfikacyjnych gruntów; Przejmowanie na własność Państwa gospodarstw rolnych za rentę; Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych pod budowę dróg; Plany budownictwa indywidualnego; Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej Number of units in the group: 88
8/715/0 Gminna Rada Narodowa w Irządzach 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN (protokoły, uchwały, materiały na sesje); Posiedzenia Komisji GRN; Posiedzenia Prezydium GRN (protokoły, uchwały, materiały na posiedzenia); Protokoły z zebrań wiejskich; działalność samorządu mieszkańców wsi, wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie; Rejestr Uchwał GRN; Sprawozdania statystyczne o społęcznej działalności GRN i jej organów oraz o zmianach w skłądach osobowych Number of units in the group: 51
8/716/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Irządzach 1983-1987 0 Unroll
Gminne Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze PRON (protokoły, sprawozdania z działalności, wybory Rady Gminnej); Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej PRON Number of units in the group: 2
8/717/0 Rejonowy Urząd Pracy w Lublińcu [1990]1993-1998[1999] 0 Unroll
Rejonowa Rada Zatrudnienia (protokoły posiedzeń, materiały na posiedzenia, uchwały); Przepisy kancelaryjne i archiwalne; Pieczęcie urzędowe; Akty normatywne własne; Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji; Statystyczne opracowania finalne; Skargi i wnioski; Kontrole kompleksowe i problemowe; Roczne sprawozdania finansowe i bilans roczny Number of units in the group: 51
8/718/0 Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Częstochowie z siedzibą w Potoku Złotym [1982]1983-1999[2000] 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Rady Społeczno-Naukowej oraz Rady Społeczno-Naukowej przy Dyrektorze ZJPK; Posiedzenia Prezydium Rady Społeczno-Naukowej do spraw Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych; Plany pracy i sprawozdania z działalności; Sprawozdania statystyczne; Plany i sprawozdania finansowe; Akty normatywne Dyrektora; Udział w naradach i Konferencjach własnych i obcych; Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi; Akty organizacyjne; Wycinki prasowe, popularyzacja ochrony środowiska; Skargi i wnioski; Opracowania studialne związane z planem zagospodarowania przestrzennego ZJPK Number of units in the group: 79
8/719/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/720/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/721/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/722/0 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie 1939-1945 [1949] 0 Unroll
Sygnatury spraw C i Co. Number of units in the group: 542
8/724/0 Gminna Rada Narodowa we Wrzosowej [1927]1945-1954 0 Unroll
W zespole zachowały się akta: - Zarządu Gminy i Gminnej Rady Narodowej z lat [1927-1939]1945-1950, obejmujące działy: Ogólno-Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Gospodarki Gminnej, Administracji Społecznej, Administracyjny - Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1954, obejmujące referaty: Ogólno- Organizacyjny, Finansowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolny. Ponadto zachowane w zespole – jako anteriora – materiały dot. przedwojennych członków Zarządu Gminy oraz pracowników gm. Wrzosowa z lat 1927-1939 stanowią cenne źródło do badań nad dziejami gminy Wrzosowa . Dokumentacja w zespole zachowana fragmentarycznie; brak m.in. protokołów posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1945-1946. Natomiast zachowane akta zawierają informacje dotyczące działalności terenowych organów jednolitej władzy państwowej w jej najniższym stopniu. Akta te są cennym materiałem źródłowym do badań m. in. nad stosunkami gospodarczymi, ludnościowymi w tak specyficznym okresie historii Polski. Number of units in the group: 104
8/725/0 Gminna Rada Narodowa w Boronowie 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet gminy Number of units in the group: 4
Showing 701 to 720 of 1,179 entries.