Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/726/0 Gminna Rada Narodowa w Kochcicach 1946-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 26
8/727/0 Gminna Rada Narodowa w Lisowie 1945-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 8
8/728/0 Gminna Rada Narodowa w Lubszy Śląskiej 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 6
8/729/0 Gminna Rada Narodowa w Sadowie 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 7
8/730/0 Gminna Rada Narodowa w Sierakowie 1951-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gminy Number of units in the group: 8
8/731/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaletach 1951-1973 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium MRN; Budżet Miasta; Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu Number of units in the group: 197
8/732/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrodzieniu 1950 -1972 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium MRN; Budżet Miasta Number of units in the group: 209
8/733/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Woźnikach [1948]1951-1973[1975] 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium MRN; Budżet Miasta Number of units in the group: 361
8/734/0 Gminna Rada Narodowa w Rędzinach [1931]1945-1954 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole zachowała się fragmentarycznie. W zespole zachowały się akta Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej: - Działu ogólno - administracyjnego z lat 1945 - 1950: spraw osobowych, protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu, Komisji, dokumenty kontroli, majątek gmin i gromad (sygn. 1 -33 - Działu finansowo -Budżetowego z lat 1945 - 1950; budżety, dzienniki głowne, księgi dochodów budżetowych gminy Rędziny, księgi sum przechodnich, księgi sum pozabudżetowych, księgi biercze, dochody gminy Rędziny, sprawozdania i statystyka (sygn. 34 - 78) - Działu Gospodarki Gminnej z lat 1945 -1954: drogi i place publiczne, sprawy rolne, popieranie przemysłu i handlu (sygn.79 - 92) - Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950: wykazay analfabetów, opieka społeczna, zdrowie publiczne, zezwolenia na budowę (sygn. 93 - 105) - Działu Administracyjnego z lat 1945 - 1950: rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności przybywającej do gminy Rędziny i wyjeżdżającej z gminy Rędziny (sygn. 106 - 117) oraz Prezydium Gminnej Rady Narodowej: - Referatu Ogóno - Administracyjnego z lat 1950 - 1954: plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Rędzinach, sprawy osobowe członków organów gminnych, wykazy sołtysów, protokoły sesji GRN w Rędzinach, protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Rędzinach, protokoły posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, wykazy mieszkańców, księgi kontroli i ruchu ludności przyjeżdżających do gminy Rędziny i wyjeżdżającyc z gminu Rędziny (sygn. 118 - 187) - Referatu Finansowego z lat 1950 -1954: statystyka, księgi dochodów budżetowych, księgi wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich, ewidencja podatków, księgi wymiaru świadczeń ( sygn.175 - 187) - Referatu Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1950 -1954: zwalczanie analfabetyzmu, ewidencja Domów Opieka dla Dorosłych, sprawy kwaterunkowe (sygn. 187 - 189) Pomimo swej fragmentaryczności akta te informują użytkowników o zmianach organizacyjnych i kompetencjach swoich twórców. Na ich podstawie można też odtworzyć przemiany społeczne, polityczne i własnościowe zachodzące w gminie, w tak ważnym okresie historii Polski Number of units in the group: 189
8/735/0 Teki Leszka Krupskiego (zbiór relacji, zdjęć i innych materiałów dotyczących historii miasta Kłobucka oraz harcerstwa i szkolnictwa powiatu częstochowskiego) 1909-2002 0 Unroll
Materiały dotyczące historii Kłobucka (sygn. 1-13); Fotografie dotyczące historii Kłobucka (sygn. 14-20); Zasłużeni mieszkańcy Kłobucka (sygn. 21-23); Wydarzenia (sygn. 24-28); Budowle i pomniki (sygn. 29-31); Materiały dotyczące harcerstwa powiatu częstochowskiego (sygn. 32-39); Fotografie dotyczące harcerstwa powiatu częstochowskiego (sygn. 40-47); Fotografie dotyczące szkolnictwa powiatu częstochowskiego (sygn. 48-50). Kronika Drużyny Harcerskiej druha Tedeusza Sobisia Number of units in the group: 89
8/736/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Kłomnicach 1922-1945 0 Unroll
Księgi protokołów Rady Pedagogicznej; Księgi Główne ocen postępów w nauce; Dokumentacja przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne, rozkłady przebiegu nauczania, rejestry uczniów, wykazy uczęszczania); Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów Number of units in the group: 22
8/737/0 PZPR Przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mykanowie 1987-1988 0 Unroll
Działalność Egzekutywy Komietu Gminnego PZPR Number of units in the group: 1
8/738/0 Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Rudniki" w Rudnikach k/Częstochowy [1945-1976]1977-1991 0 Unroll
1. Zjednoczone Zakłady Wapienne WAPNORUD do 1952 r. 2. Związki Zawodowe pry ZZW WAPNORUD 3. Rudnickie Zakłady Przemysłu Wapienniczego Rudniki k/Częstochowy 4. Związki Zawodowe przy Zakładach Wapienniczych WAPNORUD 5. Częstochowskie Zakłądy Terenowe Przemysłu Materiałów Budowlanych w Częstochowie 6. Koło NOT przy CzZTPMB 7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Wapienniczego 8. Związki Zawodowe przy WPPW 9. Koła i Kluby NOT przy Częstochowskich Zakładach przemysłu Wapienniczego Częstochowa 10. Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego Częstochowa 11. Cementownia Rudniki 12. Związki Zawodowe przy Cementowni "Rudniki" 13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy Cementowni "Rudniki" 14. Koło NOT przy Cementowni "Rudniki" 15. Działalność Koła TPPR przy Cementowni "Rudniki" 16. Związek Młodzieży Socjalistycznej przy Cementowni "Rudniki" 17. Śląski Kombinat Cementowo-Wapienniczy 18. Zakłady Cemntowo-Wapiennicze "Rudniki" 19. Związki Zawodowe NSZZ Pracownikó przy Zakładach Cementowo-Wapienniczych "Rudniki" 20. Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ZCW "Rudniki" 21. Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych przy ZCW "Rudniki" 22. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Kluby Sportowe przy ZCW "Rudniki" Number of units in the group: 1252
8/739/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boronowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 122
8/740/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciasnej 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 185
8/741/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gwoździanach 1955-1971 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 158
8/742/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hadrze 1955-1969 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 26
8/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kochcicach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 98
8/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kochanowicach 1954-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 89
8/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamienicy Śląskiej 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 16
Showing 721 to 740 of 1,176 entries.