Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/786/0 Urząd Gminy w Gidlach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 198
8/787/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Radłowie 1973-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/788/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Radłowie 1982-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/789/0 Sąd Grodzki w Żarkach 1945-1950 [1958] 0 Unroll
Number of units in the group: 1496
8/790/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Seceminie 1954 - 1972 [1977] 0 Unroll
-sesje GRN, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1954 – 1972 (sygn. 1 – 13), -działalność Komisji GRN, protokóły z posiedzeń i kontroli z lat 1958 – 1972 (sygn. 14 – 33) -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, uchwały, materiały na posiedzenia z lat 1955 – 1972 (sygn. 34 – 46), -protokóły z zebrań wiejskich i wybory sołtysów z lat 1958 – 1972 (sygn. 47 – 50), -protokóły z narad z sołtysami z lat 1959 – 1972 (sygn. 51), -rejestry uchwał GRN z lat 1955 – 1971 (sygn. 52 – 54), -rejestry uchwał Prezydium GRN z lat 1955 – 1972 (sygn. 55 – 57), -teksty komunikatów radiowęzła w Seceminie z lat 1955 – 1958 (sygn. 58 – 59), -kontrole zewnętrzne Prezydium GRN z lat 1966 – 1972 (sygn. 60), -budżety gromady z lat 1963 – 1972(sygn. 61 – 70), -sprawozdania finansowe z wykonania budżetu z lat 1955 – 1959, 1962, 1968- 1972 (sygn. 72 – 78), -programy rozwoju gromady na lata 1961 – 1965 i 1966 – 1970 (sygn. 79 – 80), -roczne plany gospodarcze gromady z lat 1960, 1962 – 1966, 1971 – 1972 (sygn. 81 – 88), -działalność Koła ZBOW i D z lat 1964 – 1972 (sygn. 89), -wiejskie programy rozwoju rolnictwa z lat 1966 – 1970 (sygn. 90 – 94), -rejestry gruntów poszczególnych wsi wraz z alfabetycznymi spisami właścicieli gruntów z lat 1963 – 1972 [1977], (sygn. 95 – 125), -przejęcie na własność Skarbu Państwa gospodarstwa opuszczonego z lat 1969 – 1971 (sygn. 126) Number of units in the group: 126
8/791/0 Gminna Rada Narodowa w Seceminie 1973 - 1990 0 Unroll
-sesje GRN, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973 – 1990 (sygn. 1 – 20), -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 21 – 46), -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 47 – 56), -wybory sołtysów z lat 1974 – 1977 oraz sołtysów i rad sołeckich z lat 1984 – 1988 (sygn. 57 – 60), -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973 – 1979 oraz 1985 – 1988 (sygn. 61 – 62), -rejestr postanowień Prezydium GRN z lat 1976 – 1990 (sygn. 63) Number of units in the group: 63
8/792/0 Urząd Gminy w Seceminie 1973 - 1990 0 Unroll
-plany narad własnych z lat 1977 – 1983 (sygn. 1), -narady pracowników własnej jednostki z lat 1977 – 1987 (sygn. 2 – 3), -narady z sołtysami z lat 1973 – 1976(sygn. 4), -narady koordynacyjne z kierownikami zakładów pracy z lat 1979 – 1987 (sygn. 5 – 8), -statut UG z 1988 roku (sygn. 9), -regulaminy organizacyjne UG z lat 1980, 1984, 1986 i 1989 (sygn. 10 – 13), -zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973 – 1977 oraz decyzje z 1976 roku (sygn. 14- 15), -plany pracy jednostki własnej z lat 1974 , 1975, 1978 – 1980, 1983 – 1990 (sygn. 16 – 28), -Narodowy Spis Powszechny z 1988 roku (sygn. 29), -sprawozdawczość statystyczna z zakresu spraw zatrudniania i płac, inwestycji, czynów społecznych, rolnictwa, gospodarki gruntami i ruchu budowlanego z lat 1975 – 1990 (sygn. 30 – 35), -analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1978 – 1988 (sygn. 36), -wycinki prasowe dotyczące gminy z lat 1979 – 1985 (sygn. 37), -brakowanie akt w archiwum zakładowym z lat 1977 – 1984 (sygn. 38), -kontrole zewnętrzne UG – kompleksowe i problemowe z lat 1973 – 1988 (sygn. 39 – 44), -rejestr odznaczonych pracowników UG z lat 1986 – 1988 (sygn. 45), -programy samokształcenia pracowników UG z lat 1988 – 1989 (sygn. 46), -budżety gminy i ich zmiany i wykonanie z lat 1973 – 1989 (sygn. 47 – 79), -plan społeczno – gospodarczy na lata 1986 – 1990 (sygn. 80), -wykonanie planu gminy za lata 1982 – 1985 (sygn. 81), -roczne plany społeczno – gospodarcze gminy z lat 1981, 1986 i 1989 (sygn. 82 – 84), -sprawozdanie z wykonania planów społeczno – gospodarczych z lat 1978 – 1979, 1984 – 1986 i 1988 (sygn. 85 – 87), -realizacja czynów społecznych z lat 1983 – 1987 (sygn. 88), -karty cmentarzy zabytkowych z lat 1984 – 1988 (sygn. 89), -działalność stowarzyszeń – ZBOW i D (1973 – 1979), ZSMP (1979), LZS (1975 – 1976) (sygn. 90 – 92), -działalność Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1976 – 1977 (sygn. 93), -nadzór nad Kościołem rzymsko – katolickim z lat 1977 – 1981(sygn. 94), -plany upowszechniania postępu rolniczego z lat 1986 – 1987 (sygn. 95- 96), -plan zadrzewień wsi Brzozowa z 1974 roku (sygn. 97), -plan zagospodarowania przestrzennego gminy z 1974 roku (sygn. 98), -aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy z 1983 roku (sygn. 99 – 100), -zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych z 1986 roku(sygn. 101), -raport o problemach przestrzennego zagospodarowania gminy z 1988 roku (sygn. 102), -osnowy geodezyjne punktów geodezyjnych z 1986 roku (sygn. 103), -inwentaryzacja złóż kopalin na terenie gminy z lat 1980 – 1984 (sygn. 104), -analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1984 – 1990 (sygn. 105). Number of units in the group: 108
8/793/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Seceminie 1977 - 1979 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/794/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Seceminie 1984 - 1986 0 Unroll
-sesje GRN, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973 – 1990 (sygn. 1 – 20), -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 21 – 46), -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 47 – 56), -wybory sołtysów z lat 1974 – 1977 oraz sołtysów i rad sołeckich z lat 1984 – 1988 (sygn. 57 – 60), -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973 – 1979 oraz 1985 – 1988 (sygn. 61 – 62), -rejestr postanowień Prezydium GRN z lat 1976 – 1990 (sygn. 63) Number of units in the group: 2
8/795/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 114
8/796/0 Rada Miejsko- Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Gorzowie Śląskim 1987 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/797/0 Urząd Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim [1963] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 296
8/800/0 Gminna Rada Narodowa w Kaletach [1914] 1945 - 1950 [1953] 0 Unroll
Zawartość akt Okólniki, zarządzenia, wytyczne władz nadrzędnych z lat 1945 – 1950 (sygn. 1), Organizacja Biura Zarządu Gminnego z lat 1947 – 1948 (sygn. 3 – 5), Posiedzenia Gminnej Rady Narodowej z lat 1945 – 1950 (sygn. 6 – 8), Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1946 – 1950 (sygn. 9 – 10), Posiedzenia Zarządu Gminnego z lat 1947 – 1950 (sygn. 11), Posiedzenia komisji z lat 1946 – 1950 (sygn. 12 – 13), Protokoły i sprawozdania z narad, kursów, odpraw z lat 1945 – 1950 (sygn. 14), Podział administracyjny z lat 1945 – 1948 (sygn. 15), Ewidencja pieczęci i stempli z lat 1947 – 1949 (sygn. 16), Podział pracy pracowników Urzędu Gminnego i Zarządu Gminnego z lat 1945 – 1947 (sygn. 17 – 18), Budżety i sprawozdania z ich wykonania z lat 1945 – 1951 (sygn. 20 – 34), Zestawienia statystyczne dot. budżetu na rok 1950 (sygn. 35), Budżety i sprawozdania z ich wykonania jednostek podległych z lat 1947 – 1950 (sygn. 36 – 38), Informacje o gminie z lat 1945 – 1950 (sygn. 39), Majątek gminny z lat 1945 – 1949 (sygn. 40), Gospodarka terenami i nieruchomościami z lat 1946 – 1949 (sygn. 41), Matrykuły z lat 1914 – 1950 (sygn. 42 – 45), Ewidencja nowych budowli z lat 1946 – 1953 (sygn. 46), Szkody wojenne z lat 1945 – 1949 (sygn. 47), Wykaz mieszkańców gminy Kalety zamordowanych przez okupanta oraz osób które zginęły w obozach i więzieniach z roku 1945 (sygn. 48), Wykaz osób poległych w armii niemieckiej z roku 1945 (sygn. 49), Wykaz kalek, inwalidów wojennych byłej armii niemieckiej z roku 1945 (sygn. 50), Wykaz osób przebywających w obozach i więzieniach z roku 1945 (sygn. 51), Repatriacja obywateli niemieckich z lat 1948 – 1950 (sygn. 52), Sprawy poufne (opinie o mieszkańcach) z lat 1945 – 1950 (sygn. 53), Spisy obywateli gminy wpisanych na niemieckie listy narodowościowe z roku 1945 (sygn. 54 – 55), Rehabilitacja osób wpisanych na niemieckie listy narodowościowe z lat 1945 – 1948 (sygn. 56), Sprawy obywatelstwa (uznanie, pozbawienie obywatelstwa polskiego) z lat 1948 – 1951 (sygn. 57), Zwalnianie jeńców niemieckich narodowości polskiej (wnioski, wykazy) z lat 1945 – 1946 (sygn. 58), Sprawy mienia poniemieckiego z lat 1945 – 1950 (sygn. 59 – 62). Number of units in the group: 62
8/801/0 Miejska Rada Narodowa w Kaletach 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Materiały archiwalne wchodzące w skład zespołu nie zachowały się w stanie kompletnym. Zauważalne są znaczące braki w obrębie poszczególnych grup rzeczowych dokumentacji, np: brak jest protokołów sesji rady narodowej z lat 1975-1976, protokołów posiedzeń prezydium rady narodowej z roku 1976 występują również luki w obrębie dokumentacji komisji rady narodowej. Ogółem akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: regulamin Rady Narodowej z roku 1984 (sygn. 1), protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973-1974,1977-1990 (sygn. 2-21), dokumentacja zespołów radnych działających przy Miejskiej Radzie Narodowej z lat 1978-1984 (sygn.. 22-23) sprawy osobowe radnych z lat 1977-1988 (sygn. 24-25); spotkania radnych z wyborcami z lat 1974-1975 (sygn. 26); interpelacje, wnioski, postulaty radnych i obywateli z lat 1974-1991 (sygn. 27-32); sprawozdania z działalności rady narodowej z lat 1978-1981 (sygn. 33); posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 34-54) kontrole komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 55-68); rejestry wniosków komisji z lat 1974-1975 (sygn. 69-73); dokumentacja z posiedzeń prezydium rady narodowej z lat 1974-1975,1978-1990 (sygn. 74-88); rejesów, interpelacji członków prezydium z lat 1974-1975 (sygn. 89); rejestr realizacji postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaletach z lat 1974-1975 (sygn. 90); dokumentacja samorządu mieszkańców w Kaletach z lat 1973-1988 (sygn. 91-102); dokumentacja komisji działających przy Miejskiej Radzie Narodowej z lat 1978-1988 (sygn. 103-110); uchwały MRN w Kaletach z 1977 roku (sygn. 111); plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, prezydium i komisji z lat 1975-1989 (sygn. 112-120); kontrole zewnętrzne własnej jednostki z 1980 roku (sygn. 121); dokumentacja związana z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych z lat 1980-1984 (sygn.122-123); dokumentacja dotycząca współdziałania z Wojewódzką Radą Narodową w Częstochowie (sygn. 124). PORZĄDKOWANIE I UKŁAD AKT W ZESPOLE Prace związane z porządkowaniem dokumentacji zachowanej po Miejskiej Radzie Narodowej w Kaletach polegały głównie na rozpoznaniu przynależności zespołowej i wydzieleniu dokumentacji innych aktotwórców, usystematyzowaniu dokumentacji w oparciu o obowiązujące w okresie działalności jednostki przepisy kancelaryjno-archiwalne (jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 36 Ministra Administracji, gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz rzeczowy wykaz akt dla Biur Rad Narodowych zatwierdzony przez Szefa Kancelarii Rady Państwa w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Sekretarzem Stanu w Urzędzie Rady Ministrów w lutym 1986 roku), uporządkowaniu wewnątrz jednostek i wydzieleniu dokumentacji niearchiwalnej, przygotowaniu dokumentacji pod względem technicznym (usunięcie elementów metalowych, przesznurowanie, ponumerowanie stron, umieszczeniu w teczkach, opisaniu teczek i umieszczeniu ich w pudłach z tektury bezkwasowej), zewidencjonowaniu akt. Materiały archiwalne usystematyzowano w układzie rzeczowo-chronologicznym. Number of units in the group: 124
8/802/0 Urząd Miejski w Kaletach [1960] 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne wchodzące w skład zespołu Urząd Miejski w Kaletach nie zachowały się w stanie kompletnym. W obrębie poszczególnych grup rzeczowych występują braki, np.: budżety miejskie na lata 1974-1983. Ogółem akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: Realizacja uchwał MRN w Kaletach z lat 1974-1985 (sygn. 1) Realizacja uchwał instancji partyjnych z 1984 roku (sygn. 2) Realizacja wniosków i postulatów komisji, radnych i mieszkańców oraz komitetów obwodowych samorządu mieszkańców z lat 1973 1990 (sygn. 3-5) Ewidencja kolegiów, komisji i zespołów działających przy Naczelniku Miasta Kalety z 1985 roku (sygn. 6) Narady organizacyjne – plany, protokoły, ustalenia z lat 1976-1989 (sygn. 7-11) Narady z pracownikami własnej jednostki z 1979 roku (sygn. 12) Organizacja własnej jednostki z lat 1974-1988 (sygn. 13-16) Akty normatywne własne z lat 1974-1976, 1983-1988 (sygn. 17-22) Plany pracy, programy realizacyjne z lat 1976-1990 (sygn. 23-40) Sprawozdania z realizacji planów pracy z lat 1985-1990 (sygn. 41-46) Spisy rolne z lat 1976-1979 (sygn. 47-50) Sprawozdawczość statystyczna z lat 1979-1982 (sygn. 51-53) Analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1977-1980,1988 (sygn. 54-55) Współdziałanie i kontakty z jednostką nadrzędną z lat 1974-1988 (sygn. 56) Wykazy akt z lat 1974,1976 (sygn. 57-58) Protokoły kontroli z lat 1975-1981 (sygn. 59) Plany i programy szkolenia pracowników i ich realizacja z lat 1987-1988 (sygn. 60) Budżety Miasta Kalety z lat 1984-1989 (sygn. 61-66) Wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1974-1989 (sygn. 67-87) Sprawozdania z realizacji planów społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1976-1990 (sygn.88-102) Analizy ekonomiczne z lat 1976-1984 (sygn.103-112) Sprawozdania finansowe z lat 1985-1990 (sygn. 113-116) Plany czynów społecznych i ich realizacja 1974-1985 (sygn. 117-122) Ewidencja i nadzór nad działalnością stowarzyszeń 1960-1990 (sygn. 123-140) Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta z lat 1976-1978 (sygn. 141) Sieć zakładów usługowych i przemysłowych z 1975 roku (sygn. 142) Opinie i decyzje lokalizacyjne z lat 1984-1986 (sygn. 143) Informacje o terenie 1977-1985 (sygn. 144-148) Analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1978,1981-1984 (sygn. 149-151) Badania, analizy i oceny jakości środowiska z lat 1985-1987 (sygn. 152) Analizy stanu zatrudnienia, pośrednictwa pracy i skierowań do pracy 1977-1980 (sygn. 153) Number of units in the group: 153
8/803/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaletach 1969 - 1983 0 Unroll
-Protokoły plenarnych posiedzeń Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach z lat 1973-1979 (sygn. 1); -Protokół posiedzenia prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach z 1980 roku (sygn. 2); -Ewidencja członków Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu oraz członków komisji działających przy Komitecie z lat 1969-1979 (sygn. 3-4); -Kandydaci na radnych – konsultacje społeczne, spotkania z wyborcami, listy kandydatów z lat 1969-1978 (sygn. 5-8); -Plany pracy MK FJN w Kaletach z 1979 roku (sygn. 9); -Plany pracy Komisji ds. kultury moralnej i obyczajowości obywatelskiej przy Miejskim Komitecie Frontu Jedności Narodu w Kaletach z 1979 roku (sygn. 10); -Informacje z działalności Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach w roku 1977 (sygn. 11); -Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach z 1983 roku (sygn. 12). Number of units in the group: 12
8/804/0 Miejski Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kaletach 1975 - 1988 0 Unroll
Zespół nie zachował się w stanie kompletnym. Brak jest w szczególności materiałów z początkowego okresu działania Komitetu, tj. z 1975 roku oraz z końcowego z lat 1988-1989. W skład zespołu wchodzi następująca dokumentacja: -dokumentacja z Miejskich Zjazdów Sprawozdawczo-Wyborczych z lat 1976-1987 (sygn. 1-5), -protokoły plenarnych posiedzeń MK ZSL w Kaletach z lat 1976-1982 (sygn. 6), -protokoły posiedzeń Prezydium MK ZSL w Kaletach z lat 1976-1988 (sygn. 7), -protokoły z zebrań Kół ZSL działających przy Komitecie Miejskim z 1976 roku (sygn. 8), -ewidencja posiedzeń MK ZSL z lat 1975-1979 (sygn. 9), -programy działania Komitetu z lat 1977 i 1987 (sygn. 10-11), -sprawozdania roczne Kół ZSL z lat 1985-1986 (sygn. 12), -zestawienie ilości członków z 1983 roku (sygn. 13). Number of units in the group: 13
8/805/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Częstochowie [1960 - 1972] 1975 - 1996 0 Unroll
Number of units in the group: 164
8/806/0 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. Wojewódzki Inspektorat w Częstochowie 1996-1998[1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 183
8/807/0 Sąd Pracy w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
skorowidz Cpr obejmujący lata 1947 - 1950, akta administracyjne, akta spraw cywilnych Number of units in the group: 14
Showing 781 to 800 of 1,176 entries.