Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/890/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie 1983 - 1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie obejmują dokumentację zjazdów gminnych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie, posiedzeń Komitetu Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie, protokoły posiedzeń Rady Gminnej oraz Prezydium Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opatowie, wykazy składów osobowych, ankiety, informacje z działalności, oraz dokumentację kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych. Number of units in the group: 7
8/891/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu I 1958 - 1959 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu I stanowią budżety gromady na lata 1959 – 1960. Number of units in the group: 2
8/892/0 Gminna Rada Narodowa w Opatowie 1973 -1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Opatowie obejmują takie akta jak: regulamin Gminnej Rady Narodowej, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, protokoły posiedzeń Rad Sołeckich, rejestr wniosków samorządu mieszkańców wsi, rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej, uchwały Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania statystyczne, ewidencję odznaczonych, wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych. Number of units in the group: 95
8/893/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie 1975 - 1987 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie obejmują działalność Komisji Rewizyjnej przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie (plany pracy, kontrole, sprawozdania, informacje o składkach członkowskich) oraz protokoły kontroli zewnętrznych Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie. Number of units in the group: 3
8/894/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Janowie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołów radnych PZPR i ZSL, sprawozdania statystyczne Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej i Prezydium, ramowe programy działania Gminnej Rady Narodowej. Number of units in the group: 117
8/895/0 Nadleśnictwo Zrębice 1930 -1936 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zrębice stanowi plan gospodarczy Nadleśnictwa Zrębice na 10-lecie 1929-30-1938/39 z lat 1930-1936. Number of units in the group: 1
8/896/0 Nadleśnictwo Panki 1928 - 1938 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Panki stanowi plan gospodarczy Nadleśnictwa Panki na 10-lecie 1937/38-1946/47 Tom I z 1938 roku Number of units in the group: 2
8/897/0 Nadleśnictwo Olsztyn 1927 - 1939 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olsztyn stanowi plan gospodarczy Nadleśnictwa Olsztyn na 10-lecie 1929/30-1938/39 z lat 1927-1939 Number of units in the group: 2
8/899/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Stanisławowie 1969 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Stanisławowie obejmują: wytyczne Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kłobucku w sprawie analizy działalności z 1972 roku oraz wykaz składu osobowego Wiejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Florianowie z 1969 roku. Number of units in the group: 2
8/900/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Popowie 1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Popowie stanowią protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Popowie z 1973 roku, wykazy Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, charakterystyka kandydatów na radnych do Gminnej Rady Narodowej w Popowie oraz instrukcja w sprawie używania i przechowywania pieczęci oraz stempli z 1973 roku. Number of units in the group: 4
8/901/0 Gminna Rada Narodowa w Popowie 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Popowie obejmują takie akta jak: regulaminy Gminnej Rady Narodowej, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia zespołów radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej i wniosków Prezydium i Komisji Gminnej Rady Narodowej, ewidencja osobowa Prezydium i Komisji Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania statystyczne, informacje z działalności Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, rejestry wniosków komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr wniosków i interpelacji Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów i podsołtysów, wybory organów samorządu wsi, informacje z działalności samorządu mieszkańców wsi, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i komisji, działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, ewidencja postulatów i wniosków wyborców, kontrole zewnętrzne własnej jednostki. Number of units in the group: 107
8/902/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Popowie 1977 -1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Popowie obejmują takie akta jak: współdziałanie z Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie (informacje z działalności, wytyczne) z lat 1985-1989 i wybory do Gminnej Rady Narodowej w Popowie (propozycje kandydatów) z roku 1977. Number of units in the group: 2
8/903/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu Goleniowy w Szczekocinach 1961 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole to program wyborczy Gromadzkiego Frontu Jedności Narodu Goleniowy w Szczekocinach z roku 1961. Number of units in the group: 1
8/904/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Rokitnie 1965 - 1972 0 Unroll
Dokumentacja zachowana w omawianym zespole obejmuje takie akta jak: protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rokitnie, sprawozdania z działalności Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu z roku 1967, czyny społeczne podjęte z okazji V Zjazdu PZPR i na 25-lecie PRL, wykazy osobowe członków Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu w Ołudzy, Wólce Ołudzkiej i Rokitnie, rejestr działalności Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i czynów społecznych – skład personalny, czyny społeczne za lata 1965-1970, spotkania radnych z wyborcami, deklaracja Wyborcza Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Rokitnie. Number of units in the group: 8
8/905/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drużykowie 1957 - 1959 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drużykowie stanowią: protokół posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej, posiedzenia Prezydium, protokół zebrania Aktywu Gromadzkiego, budżety gromady. Number of units in the group: 5
8/906/0 Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szczekocinach 1984 - 1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Miejsko – Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Szczekocinach stanowią protokoły zebrań konsultacyjnych z kandydatami na radnych. Number of units in the group: 1
8/907/0 Komitet Miejsko Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach 1968 -1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Miejsko – Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach obejmują takie akta jak: dzienniki zajęć podstawy wiedzy o partii przy Komitecie Miejskim i Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach, program szkolenia dla szkół aktywu wiejskiego na rok 1970/1971, terminarz spotkań. Number of units in the group: 4
8/908/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczekocinach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczekocinach obejmują takie akta jak: regulamin Rady Narodowej, protokoły i materiały sesji Rady Narodowej, sprawy osobowe radnych, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, sprawozdania z działalności komisji, posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, rejest uchwał Prezydium Rady Narodowej, dokumentacja samorządów mieszkańców miasta i gminy (informacje z działalności, wybory, ocena działalności, realizacja zadań), wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja wydanych pieczęci i legitymacji, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Rady Narodowej i ich rejestr, sprawozdania z realizacji uchwał Rady Narodowej, program działania Rady Narodowej, plany pracy komisji. Number of units in the group: 58
8/909/0 Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach obejmują takie akta jak: główne kierunki działania Naczelnika, rejestr wniosków radnych przyjętych do realizacji, realizacja wniosków i postulatów radnych, protokół z zebrania założycielskiego Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły i Zespołu Pałacowego, protokoły posiedzeń Kolegium Inspektora Oświaty i Wychowania w Szczekocinach, posiedzenia Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach, narady koordynacyjne z sołtysami i kierownikami zakładów pracy, narady pracowników własnej jednostki, protokoły posiedzeń dyrektorów szkół i przedszkoli, zarządzenia i decyzje Naczelnika, rejestr zarządzeń Wojewody Częstochowskiego, wytyczne w sprawach organizacji urzędu, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy jednostki własnej, ocena działalności Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, Narodowy Spis Powszechny, sprawozdawczość statystyczna GUS, dokumentacja skarg i wniosków, odpowiedzi na krytykę prasową, wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej, ewidencja pieczęci, książka kontroli, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji, dane statystyczne o pracownikach szkół podstawowych i przedszkoli, powoływanie naczelników Ochotniczej Straży Pożarnej, przegląd kadrowy, wypadki przy pracy, budżet, jego zmiany i realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju, analizy ekonomiczne, plany i wykonanie czynów społecznych, protokoły z kontroli przeprowadzonych podczas organizowanych zabaw publicznych, zezwolenia na organizowanie imprez kulturalnych, repertuary, akcje objazdowe, ewidencja zabytków nieruchomych, ewidencja oddziałów stowarzyszeń wyższej użyteczności, rejestr stowarzyszeń i związków, ewidencja oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych, nadzór nad stowarzyszeniami, kontrole stowarzyszeń, działalność stowarzyszeń, zbiórki publiczne, kierunki działania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, nadzór nad organami Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, wykaz jednostek ochotniczych straży pożarnych, program ochrony roślin, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, cmentarze i grobownictwo wojenne, programy rozwoju budownictwa, analizy i oceny ruchu budowlanego, analizy czasu pracy w zakładach pracy, analizy stanu zatrudnienia, sprawozdawczość statystyczna dotycząca pośrednictwa pracy, aktywizacja rezerw robotniczych. Number of units in the group: 206
8/910/0 Miejsko - Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach 1978 - 1986 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Miejsko – Gminny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach obejmują takie akta jak: protokół zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, protokoły plenarnych posiedzeń Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach i Miejsko-Gminnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczekocinach, protokoły narad członków, kalendarz odbytych zebrań w kołach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Szczekocinach, sprawozdania ze stanu organizacyjnego Kół Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z terenu gminy, kursy i szkolenia, ewidencja rolników prowadzących gospodarstwa specjalistyczne. Number of units in the group: 8
Showing 881 to 900 of 1,176 entries.