Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/932/0 Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie [1967]1975 - 1999 [2000] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie obejmują takie akta jak: posiedzenia komisji, narady pracownicze, organizacja własnej jednostki, regulaminy organizacyjne, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcja kancelaryjna, ewidencja pieczęci, ewidencja składnicy akt, wzory druków, polecenia służbowe, zarządzenia dyrektora, plany pracy, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdania z działalności, analizy techniczno – ekonomiczne, analizy stanu zatrudnienia, rejestr skarg i wniosków, współpraca z innymi jednostkami, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, kontrole jednostek podległych, wypadki przy pracy, regulamin pracy, premiowania, nabywanie i zbywanie nieruchomości, zakładowe normy zużycia paliw, instrukcje, regulamin magazynowy, plan kont, cenniki usług, budżet, sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 185
8/933/0 Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie [1972] 1973 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie obejmują takie akta jak: narady pracownicze, zarządzenia dyrektora, sprawozdawczość statystyczna, współpraca z innymi jednostkami, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, analiza działalności, plany i sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 10
8/934/0 Powiatowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie 1961 -1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Powiatowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Częstochowie obejmują takie akta jak: narady pracownicze, jednolity rzeczowy wykaz akt, sprawozdawczość statystyczna, współpraca z innymi jednostkami, regulamin pracy, regulamin premiowania, plany i sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 12
8/935/0 Urząd Gminy w Koszęcinie 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Koszęcinie obejmują takie akta jak: protokoły z narad koordynujących, narad szkoleniowych pracowników Urzędu Gminy, narad partyjno –służbowych, regulamin organizacyjny urzędu, decyzje i zarządzenia Naczelnika, plany społeczno – gospodarcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne, plany pracy i plany zadań urzędu gminy, protokoły kontroli i lustracji własnej jednostki, budżety gminy, bilanse, dokumentację nadzoru nad stowarzyszeniami, dokumentację dot. pomników przyrody na terenie gminy. Number of units in the group: 63
8/936/0 Gminna Rada Narodowa w Koszęcinie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Koszęcinie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia zespołów radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, uchwały Gminnej Rady Narodowej rejestry uchwał i wniosków Prezydium i Komisji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, rejestry wniosków komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr wniosków i interpelacji Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory organów samorządu wsi, informacje z działalności samorządu mieszkańców wsi, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i komisji, spotkania posłów na sejm z wyborcami, wybory ławników do sądów powszechnych. Number of units in the group: 93
8/937/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Strzebiniu 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Strzebiniu obejmują protokół z zebrania Komitetu Frontu Jedności Narodu i Społeczeństwa Strzebinia z 1969 roku Number of units in the group: 1
8/938/0 Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Koszęcinie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Osiedlowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Koszęcinie plan realizacji programu Osiedlowego Komitetu FJN w Koszęcinie przy Prezydium Rady Narodowej Osiedla Koszęcin na lata 1969 -1973 Number of units in the group: 1
8/939/0 Prokuratura Rejonowa w Myszkowie 1975 - 1981 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Rejonowa w Myszkowie obejmują takie akta jak: zarządzenia i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), zarządzenia Prokuratora Powiatowego, planowanie pracy, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw, nadzór służbowy. Number of units in the group: 17
8/940/0 Prokuratura Powiatowa w Myszkowie 1956 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Myszkowie obejmują takie akta jak: zarządzenia i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), zarządzenia Prokuratora Generalnego, Wojewódzkiego i Powiatowego, pisma okólne i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), pisma okólne Generalnej Prokuratury i Prokuratora Wojewódzkiego, instrukcje i wyjaśnienia ich dotyczące (zbiór systematyczny), wyjaśnienia dotyczące prawa materialnego i formalnego, zarządzenia, pisma okólne i instrukcje innych władz, obsada i sprawy etatowe, struktura organizacyjna i podziały czynności, organizacja Prokuratury, wewnętrzna kontrola, zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, wizytacje i inspekcje przeprowadzone przez wizytatorów, inspekcje prokuratur i sekretariatów oraz kontrole wewnętrzne, narady wewnętrzne, konferencje, narady i odprawy, nadzór służbowy, planowanie pracy, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw, repertoria, skorowidze. Number of units in the group: 141
8/941/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Rolnik" we Włynicach 1976 - 1995 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rolnik” we Włynicach obejmują takie akta jak: protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, protokoły z zebrań, protokół ze spotkania Przedstawicieli Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ROLNIK” we Włynicach i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Borowa, zebrania komisji Spółdzielni Produkcyjnej „ROLNIK” we Włynicach w likwidacji, protokół z przekazania obowiązków głównego księgowego, protokoły z kontroli gotówki w kasie, lista należnych udziałów dla członków, dokumenty dotyczące zmiany statutu, sprawozdawczość statystyczna, plany inwestycji i kapitalnych remontów, plan gospodarczo-finansowe, sprawozdania ze stanu gospodarczo-finansowego, protokoły z przebiegu badań rocznych sprawozdań gospodarczo-finansowych, sprawozdawczość finansową. Number of units in the group: 60
8/942/0 Prokuratura Powiatowa w Oleśnie 1974 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Oleśnie obejmują takie akta jak: zarządzenia Prokuratora Powiatowego, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw. Number of units in the group: 6
8/943/0 Prokuratura Rejonowa w Oleśnie 1975 - 1987 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Rejonowa w Oleśnie obejmują takie akta jak: zarządzenia Prokuratora Powiatowego, statystyka, sprawozdania okresowe i doraźne w określonych rodzajach spraw. Number of units in the group: 19
8/944/0 Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie 1952- 1975 0 Unroll
narady, plany pracy sprawozdania z działalności jednostki,sprawozdania statystyczne, programy poprawy stanu sanitarnego miasta, analizy pracy służb, budżety, sprawozdania budżetowe Number of units in the group: 56
8/945/0 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Częstochowie z siedzibą w Złotym Potoku [1971] 1978 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 163
8/946/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie [1988] 1991 - 2001 [2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 89
8/947/0 Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie [2001] 2002 - 2004 [2005] 0 Unroll
Number of units in the group: 46
8/948/0 Gnaszyńskie Zakłady Wyrobów Papierowych w Częstochowie 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/949/0 Urząd Gminy w Janowie [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: narady koordynacyjne, narady z sołtysami, narady pracowników własnej jednostki, zarządzenia Naczelnika Gminy, długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych i sprawozdania z ich realizacji, plany i programy badań i opracowań statystycznych, spisy rolne, sprawozdawczość statystyczna, rejestr skarg i wniosków, analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania, ewidencja pieczęci, protokoły inwentaryzacyjne pieczęci, protokoły zniszczeń nieaktualnych pieczęci, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji oraz kontrole wtórne dotyczące działalności Urzędu Gminy, dane statystyczne o pracownikach, wnioski odznaczeniowe pracowników własnej jednostki, odznaka „Zasłużony Pracownik Państwowy”, budżet Gminy, analizy i oceny dotyczące podatków, ostateczne wersje planów zbiorczych, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych, koordynacja organizowanych imprez kulturalnych, plany zagospodarowania turystycznego, akta stowarzyszeń działających na terenie gminy, analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, rejestry wydanych i utraconych dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości, dokumentacja dotycząca utraty dowodów osobistych lub tymczasowych zaświadczeń tożsamości, dokumentacja o odnalezieniu dowodów osobistych lub tymczasowych zaświadczeń tożsamości wraz z dokumentacją, analizy stanu zatrudnienia, bilans siły roboczej, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej. Number of units in the group: 226
8/950/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Częstochowie [1990]1993 - 1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 277
8/952/0 IV Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1918-1985 159 Unroll
Number of units in the group: 230
Showing 921 to 940 of 1,176 entries.