Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/953/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie 1911-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 194
8/954/0 Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie [1977]1994-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 369
8/955/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie 1975 - 2002 0 Unroll
Number of units in the group: 230
8/956/0 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górkach 1943 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 29
8/957/0 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Kostrzynie 1936 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 33
8/958/0 Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Nowej 1950 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/959/0 Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej 1959 -1998 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/960/0 Szkoła Podstawowa w Podłężu Szlacheckim 1918 - 1999 0 Unroll
Number of units in the group: 33
8/961/0 Sąd Obywatelski w Dobrodzieniu 1948-1951 0 Unroll
Dokumentacja Sądu Obywatelskiego w Dobrodzieniu uporządkowana została przez jednostkę przekazującą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Aktom nadano układ rzeczowo-chronologiczny. Na podstawie wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych zespół został zaliczony do grupy A3. Number of units in the group: 1
8/962/0 Rada Gminy i Urząd Gminy w Janowie 1990-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 77
8/963/0 Stowarzyszenie Mieszkańców "Nasza Gmina" w Starczy 2008-2013 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły zebrań założycielskich, protokoły walnych zebrań członków, uchwały Zarządu, organizacja własnej jednostki, statuty, ewidencja członków stowarzyszenia, deklaracje członkowskie, najmowanie lokali na potrzeby własne, zeznania podatkowe (CIT – 8), sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 15
8/964/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie 1912 - 1915 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie to księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1912 - 1913oraz alegata do aktów małżeństw z lat 1912-1913 Number of units in the group: 8
8/965/0 Akta stanu cywilnego Poczeszyńskiej Parafii Mariawitów w Starczy 1912-1916 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Poczeszyńskiej Parafii Mariawitów w Starczy stanowi księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1912 - 1914 Number of units in the group: 5
8/966/0 Rejonowy Urząd Pracy w Pajęcznie [1990]1993-1998 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Pajęcznie obejmują akta takie jak: protokoły posiedzeń Rejonowej Rady Zatrudnienia , regulaminy organizacyjne, zarządzenia Kierownika, plany pracy, sprawozdania, rejestr skarg i wniosków, współpraca z organami samorządu terytorialnego, współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Częstochowie, kontrole zewnętrzne, współdziałanie między jednostkami sieci urzędów pracy, roczne sprawozdania finansowe i bilanse, współdziałanie z partnerami rynku pracy w sprawach pozyskiwania i aktualizacji danych o rynku pracy, analizy lokalnego rynku pracy, współdziałanie między urzędami w/s organizacji pośrednictwa pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu, programy działalności i sprawozdania z działalności Klubu Pracy, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, wychowawczo-zawodowymi i medycyny pracy, analizy i sprawozdania dotyczące poradnictwa zawodowego, wizyty w zakładach pracy. Number of units in the group: 69
8/967/0 Akta miasta Żarki 1853 - 1860 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowi korespondencja miasta Żarki z Naczelnikiem Powiatu Olkuskiego oraz z gminą Żarki w sprawach zaległych opłat, rachunków, podatków itp. Number of units in the group: 1
8/968/0 Spuścizna rodziny Szmulków 1923 - 1993 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią zdjęcia, korespondencja, życiorysy, duplikaty dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności i wiedzę, deklaracje członkowskie ZBoWiD. Number of units in the group: 30
8/969/0 Urząd Gminy w Przyrowie [1972]1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: narady koordynacyjne, nadzór nad działalnością sołtysów i podsołtysów, narady z sołtysami, plany i programy zjazdów, narad i konferencji własnych, narady pracowników własnej jednostki, narady sołtysów, statuty, regulaminy organizacyjne, podział pracy, protokoły przekazania dokumentacji i mienia Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych, zarządzenia Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy Naczelnika i Urzędu Gminy, spis powszechny, powszechny przegląd gmin, wydawnictwa statystyczne GUS, ewidencja przyjęć interesantów przez Naczelnika, skargi i wnioski, analizy i oceny skarg i wniosków, wykonania poligraficzne, obwieszczenia i ogłoszenia własne, wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej i jednostek podległych, porozumienia z innymi gminami, instrukcje kancelaryjne, rzeczowe wykazy akt, spisy zdawczo – odbiorcze akt, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, budżet gminy, analizy i oceny dotyczące podatków, zobowiązania pieniężne rolników, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, analizy i badania ekonomiczne, dokumentacja konkursu „Mistrz Gospodarności”, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych, odnowa gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacja, uwłaszczenie gruntów, ochrona gruntów rolnych i leśnych, sprzedaż i dzierżawa budynków Skarbu Państwa, program rozwoju kultury, posiedzenia Gminnego Społecznego Komitetu ds. kultury, dokumentacja miejsc walki i męczeństwa, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej, plany zagospodarowania turystycznego, rejestr kółek rolniczych, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy regulowania własności gospodarstw rolnych, analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, nadzór nad Kościołem Rzymskokatolickim, rekultywacja i ochrona terenów rolnych, wspólnoty gruntowe, sprzedaż i dzierżawa gruntów, programy rozwoju rolnictwa, rejonizacja upraw, struktura zasiewów użytków, przebieg kontraktacji roślinnej, komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników, wykaz gruntów, cmentarze i grobownictwo wojenne, wywłaszczenia, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, opinie lokalizacyjne, informacje o terenie, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, rejestr wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, ewidencja ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej, analizy i oceny ruchu budowlanego, ewidencja gruntów i budynków, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic, parków, placów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, wydzielanie działek siedliskowych, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy. Number of units in the group: 288
8/970/0 Gminna Rada Narodowa w Przyrowie 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, sprawy osobowe radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestr wniosków i interpelacji radnych, posiedzenia i kontrole komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, wybory sołtysów, przekazywanie dokumentacji w związku ze zmianą na stanowisku sołtysa, protokoły zebrań wiejskich, uchwały Gminnej Rady Narodowej ich realizacja i ewidencja. Number of units in the group: 111
8/971/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Przyrowie 1984 - 1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowi dokumentacja spotkań kandydatów na radnych z wyborcami. Number of units in the group: 2
8/972/0 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie [1946]1981 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 125
Showing 941 to 960 of 1,176 entries.