Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1113/0 Gminna Rada Narodowa w Lipiu 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Lipiu obejmują takie akta jak: wybory do Sejmu PRL oraz rad narodowych, organizacja i regulaminy GRN, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń zespołów radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestry wniosków i postulatów radnych, Prezydium GRN oraz komisji, posiedzenia i kontrole komisji, opinie komisji, realizacja wniosków komisji, sprawozdania z działalności GRN, dokumentacja Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, posiedzenia, postanowienia i opinie Prezydium GRN, wybory organów samorządu wsi, ewidencja i skład osobowy rad sołeckich gminy, protokół zebrania wiejskiego, udział w obcych naradach, programy działania GRN, plany pracy GRN, Prezydium oraz komisji, uchwały GRN oraz ich rejestr, uchwały ustanawiające przepisy prawa miejscowego, dokumentacja odznaczeń państwowych i resortowych. Number of units in the group: 85
8/1114/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lipiu 1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lipiu obejmują dokumentację zebrań konsultacyjnych. Number of units in the group: 1
8/1115/0 Urząd Gminy w Lipiu [1972] 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: realizacją uchwał i wniosków zebrań wiejskich, protokoły narad z sołtysami, wykaz członków oraz posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, protokoły narad koordynacyjnych, regulamin wewnętrzny UG, regulamin pracy, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, plan pracy Naczelnika Gminy, cząstkowe opracowania statystyczne, dokumentacja kontroli, finansowanie placówek oświatowych, budżet gminy, sprawozdawczość budżetowa, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz sprawozdania i analizy dotyczące ich realizacji, analizy ekonomiczne, plany czynów społecznych oraz ich realizacja, nadzór nad stowarzyszeniami, plany odnowienia materiału siewnego, dobór odmian, komunikaty chorób roślin i szkodników oraz ich zwalczanie, nadzór nad gospodarką zadrzewieniową, plany gospodarki łowieckiej, podział na obwody łowieckie, rozwój sieci zakładów usługowych, ewidencja zgłoszeń i zezwoleń na wykonywanie rzemiosła, handlu, gastronomii i usług oraz ewidencja zakładów usługowych i punktów skupu surowców wtórnych, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy, informacje i sprawozdania dotyczące osób uchylających się od pracy. Number of units in the group: 85
8/1116/0 Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Światowit" S.A. w Myszkowie [1912] 1945-1995 [2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 4592
8/1117/0 Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie 1991-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 577
8/1118/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie 1961-1964 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie stanowią protokoły posiedzeń Prezydium i Plenum Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Częstochowie z lat 1973-1978 roku, protokoły posiedzeń Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, protokoły narad przewodniczących Gromadzkich i wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, protokół spotkania z posłami na Sejm, Protokół z posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Powiatowego Frontu Jedności Narodu, skład osobowy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu z 1962 roku. Number of units in the group: 7
8/1119/0 Urząd Miasta i Gminy w Praszce [1958] 1973-1990 [1992] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokół ze spotkania kandydatów na posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków komisji rady narodowej, sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców, dokumentacja Komitetu Kontroli Społecznej, dokumentacja narad pracowników, zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy, plany pracy urzędu, sprawozdania statystyczne, wykaz nazw miejscowości gminy Praszka, rozpatrywanie skarg i wniosków, rejestr wycinków prasowych, współdziałanie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dokumentacja kontroli zewnętrznych, analizy i oceny rynku pracy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, przydziały etatów, budżet, jego zmiany i realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz sprawozdania i analizy ich realizacji, dokumentacja czynów społecznych, sprawy Muzeum w Praszce, ewidencja zabytków nieruchomych, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzór nad stowarzyszeniami, nadzór nad USC, dokumentacja dotycząca gospodarki gruntami, inwentaryzacja urządzeń wodno – melioracyjnych, organizacja jednostek podległych i nadzór nad ich działalnością, sprawy cmentarzy, dokumentacja dotycząca budownictwa jednorodzinnego, indywidualnego i zagrodowego, dokumentacja dotycząca opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych, numeracja domów i nieruchomości, nazewnictwo ulic, lasów i parków, program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej i przestępczości, sprawozdania z pośrednictwa pracy absolwentów. Number of units in the group: 461
8/1120/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Praszce 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały sesji Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołu radnych, zestawienia składu osobowego rady oraz wykazy i kwestionariusze radnych, szkolenia radnych, protokoły spotkań radnych z wyborcami, sprawozdania i informacje z działalności rady, dokumentacja komisji (protokoły posiedzeń, plany pracy, wnioski, opinie), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, rejestry postanowień Prezydium i ich realizacja, współdziałanie organów samorządu z organizacjami społecznymi, zawodowymi i administracyjnymi, współdziałanie z Wojewódzką Rada Narodową, wybory sołtysów i podsołtysów, wybory Organu Samorządu Mieszkańców i Rad Sołeckich, protokoły zebrań wiejskich, protokóły narad z przewodniczącymi rad sołeckich i komitetów osiedlowych, dokumentacja dotycząca ławników sądowych, rejestry uchwał rady i ich realizacja, rejestry odznaczeń Number of units in the group: 110
8/1121/0 Akta miasta Szczekocin [1885-1922] 1923-1943 4944 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole „Akta miasta Szczekocin” jest zachowana fragmentarycznie. Obecnie zespół obejmuje: - księgi ludności stałej miasta Szczekocin z lat 1885-1932, - księgi ludności stałej wsi Nawsie i Zarzecze z lat 1885-1932, - rejestry mieszkańców z lat 1933-1943 Number of units in the group: 21
8/1122/0 Szkoła Podstawowa w Starzynach 1923-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 163
8/1123/0 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach 1924-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 53
8/1124/0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bonowicach 1947-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1125/0 Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach 1946-2010 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach stanowią: podstawy prawne działania jednostki (akty założycielskie, zmiany oraz likwidacja szkoły), organizacja jednostki, statut spółdzielni uczniowskiej, statuty szkoły, regulamin organizacyjny, zasady wynagradzania, oceny ryzyka zawodowego, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, raporty z mierzenia jakości pracy w szkole, plany pracy, plan obrony cywilnej, kroniki, albumy, akta współdziałania z jednostkami krajowymi, przepisy kancelaryjne i archiwalne, pomoce ewidencyjne, kontrole zewnętrzne, wypadki pracowników, instrukcja kasowa, arkusze organizacyjne, zasady rekrutacji do szkoły, przestępczość wśród uczniów, stypendia i nagrody uczniów, organizacja zajęć pozalekcyjnych, karty wycieczek, olimpiady i konkursy, projekt unijny „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, akta osobowe pracowników zatrudnionych w latach 1952-1963. Number of units in the group: 99
8/1126/0 Rada Gminy i Urząd Gminy w Poraju [1911-1989]1990 - 2010 0 Unroll
Number of units in the group: 1208
8/1128/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olszynie 1933 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/1129/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kalinie 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1130/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bzinicy 1930 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/1131/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jędrysku 1923 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 22
8/1132/0 Urząd Stanu Cywilnego w Drutarni 1924 -1931 0 Unroll
Number of units in the group: 12
8/1133/0 Dom Rolniczo - Handlowy Józef Mikke i spółka w Częstochowie 1941-1946 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole to księga rachunkowa centrali firmy w Częstochowie oraz korespondencja z Urzędami Skarbowymi w Częstochowie i Radomsku w sprawach podatkowych. Number of units in the group: 2
Showing 1,101 to 1,120 of 1,176 entries.