Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1134/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Seceminie 1961-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 9
8/1135/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Seceminie 1977 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 74
8/1136/0 Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej 1932 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 81
8/1137/0 Szkoła Podstawowa w Kuczkowie 1916-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 118
8/1138/0 Gminna Rada Narodowa w Koniecpolu 1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gmina Rada Narodowa w Koniecpolu stanowią akta z 1973 roku takie jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu, posiedzenia i plany pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Planu Budżetu, Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu, sprawy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu i Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, księga uchwał. Number of units in the group: 9
8/1139/0 Urząd Gminy w Koniecpolu 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Koniecpolu stanowią akta takie jak: realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu, konferencje i narady, organizacja Urzędu Gminy, akty normatywne własne, sprawy statystyki państwowej, likwidacja Urzędu Gminy w Koniecpolu, kontrole i inspekcje zewnętrzne, zasady pracy i płacy, ewidencja odznak i pieczęci, budżet gminy i plan funduszu gminnego, sprawozdawczość budżetowa, plany społeczno-gospodarcze, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, ochrona i opieka nad miejscami walki i straceń oraz nad izbami pamięci narodowej, sprawy testamentów, uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol. Number of units in the group: 33
8/1140/0 Miejska Rada Narodowa w Koniecpolu 1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejska Rada Narodowa w Koniecpolu stanowią akta z 1973 roku takie jak: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koniecpolu, Biuletyn Informacyjny dla radnego na sesję Miejskiej Rady Narodowej, posiedzenia i plany pracy Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, protokół kontroli Biura Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koniecpolu. Number of units in the group: 7
8/1141/0 Urząd Miejski w Koniecpolu 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miejski w Koniecpolu stanowią akta takie jak: zarządzenia Naczelnika Miasta Koniecpol, sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji, budżet miasta i plan funduszu miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetu, plan gospodarczy miasta, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Koniecpola. Number of units in the group: 8
8/1142/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Łaźcu 1928-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 11
8/1143/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Kocinie Nowym 1927 - 1948 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: metryka szkolna, katalogi klasowe oraz księgi ocen. Number of units in the group: 15
8/1144/0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocinie Starym 1926-1948 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: dziennik korespondencyjny, dzienniki lekcyjne, katalogi klasowe oraz księgi ocen. Number of units in the group: 11
8/1145/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kochanowicach 1955-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 101
8/1146/0 Gminna Rada Narodowa w Psarach z siedzibą w Lubszy [1972]1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Psarach z siedzibą w Lubszy stanowią akta takie jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Psarach z siedzibą w Lubszy, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Psarach z siedzibą w Lubszy, wykazy radnych, dane statystyczne o ich działalności, protokoły posiedzeń i plany pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Planu, Budżetów i Finansów oraz Zaopatrzenia i Komunikacji, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, zebrania wiejskie, sołtysi. Number of units in the group: 14
8/1147/0 Komitet Miasta i Gminy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woźnikach [1975]1976 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1148/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Woźnikach 1961-1968 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejski Komitet Front Jedności Narodu w Woźnikach obejmują takie akta jak: protokół posiedzenia organizacyjnego, protokoły posiedzeń plenarnych, protokoły posiedzeń prezydium, dokumentacja dotycząca udziału w posiedzeniach organów kolegialnych, programy, dokumentacja spotkań z kandydatami na posłów i radnych oraz z posłami i radnymi. Number of units in the group: 6
8/1149/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Woźnikach 1976-1982 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejsko – Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Woźnikach obejmują dokumentację spotkań posłów z wyborcami oraz szkoleń kandydatów na radnych. Number of units in the group: 2
8/1150/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Woźnikach 1945-1950[1954] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Woźnikach obejmują takie akta jak: przepisy, zarządzenia, instrukcje, wytyczne jednostek nadrzędnych, przepisy organizacyjne, organizacja Miejskiej Rady Narodowej, sprawy osobowe, udział w konferencjach, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej jej Prezydium oraz Zarządu Miejskiego, realizacja uchwał Miejskiej rady Narodowej, dokumentacja komisji, dokumentacja kontroli zewnętrznych, sprawozdania z działalności, budżet i jego realizacja, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość gospodarcza, dokumentacja dotycząca podatku gruntowego, opłat administracyjnych, dokumentacja dotycząca majątków poniemieckich, dokumentacja pomocy społecznej, sprawy rehabilitacyjne i narodowościowe, spadki i darowizny, inwentaryzacja zniszczeń wojennych, dokumentacja czynów społecznych, rozliczenie pożyczki zaciągniętej przez Zarząd Miejski. Number of units in the group: 48
8/1151/0 Miejska Rada Narodowa w Woźnikach 1973-1975 [1977] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejska Rada Narodowa w Woźnikach stanowią akta takie jak: sesje Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał i realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej, komisje Miejskiej Rady Narodowej, realizacja postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Number of units in the group: 10
8/1152/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Woźnikach [1975]1976-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Woźnikach stanowią akta takie jak: ustawy, uchwały, rozporządzenia Rady Państwa, Rady Ministrów i organów nadrzędnych, wybory do Sejmu PRL, wybory do rad narodowych, struktura organizacyjna i zakres działania Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, regulaminy, protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, rejestr uchwał, uchwały, publikacja aktów prawa miejscowego, struktura osobowa i ewidencja zmian, ewidencja osobowa radnych, szkolenia radnych, interpelacje, wnioski i postulaty radnych, rejestr interpelacji radnych, sprawozdania statystyczne, plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, sprawy ogólne komisji, protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli, rejestry wniosków i opinii, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji ds. Samorządowych, Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia, Handlu i Usług, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Woźnikach, sprawozdania z działalności samorządu, wybory do samorządu mieszkańców, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i podsołtysów, podział gminy na sołectwa, akta dotyczące działalności Komitetu Kontroli Społecznej, Komisji Czynów Społecznych, Społecznej Komisji Odznaczeń Państwowych, rejestr odznaczeń państwowych, wybory ławników i członków Kolegium. Number of units in the group: 93
8/1153/0 Urząd Gminy w Psarach z siedzibą w Lubszy 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Psarach z siedzibą w Lubszy stanowią akta takie jak: spotkania posłów i radnych z wyborcami, konferencje i narady, organizacja urzędu gminy, regulaminy organizacyjne i podział pracy, postępowanie kancelaryjne, ewidencja odznak i pieczęci, sprawy archiwum zakładowego, dane statystyczne dotyczące sołtysów i podsołtysów, planowanie i sprawozdawczość, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, programy i plany rozwoju gminy, programy i plany rozwoju podległych jednostek organizacyjnych, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, rozpatrywanie skarg i wniosków, rejestr skarg i wniosków, wydawnictwa, informacje, ogłoszenia własne, akty normatywne własne, kontrole i inspekcje zewnętrzne, spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum państwowego, zasady pracy i płac, budżet gminy i sprawozdawczość finansowa, sprawy wywłaszczeniowe i odszkodowawcze, ruch budowlany, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów. Number of units in the group: 32
Showing 1,121 to 1,140 of 1,176 entries.