Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1154/0 Urząd Miejski w Woźnikach [1971]1973-1975 [1976] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miejski w Woźnikach stanowią: interpelacje radnych, zebrania wiejskie, samorząd mieszkańców, wewnętrzne przepisy organizacyjne jednostki, postępowanie kancelaryjne, ewidencja odznak i pieczęci, sprawy archiwum zakładowego, sprawy dotyczące podziału administracyjnego, programy i plany rozwoju miasta, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, sprawy radiowęzła, akty normatywne własne, kontrole i inspekcje, planowanie i realizacja budżetu, aktywizacja miasta (czyny społeczne, udział w konkursach, akcja sanitarno-porządkowa), ewidencja ruchu budowlanego. Number of units in the group: 28
8/1155/0 Urząd Miasta i Gminy w Woźnikach [1975]1976-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Woźnikach stanowią: posiedzenia komisji i kolegiów działających przy terenowym organie administracji państwowej, organizacja narad i konferencji, przepisy organizacyjne własnej jednostki, akty normatywne władz nadrzędnych i własne, postępowe metody pracy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy (długofalowe i roczne) oraz sprawozdania z ich realizacji, opracowania statystyczne, ustalanie nazw miejscowości obiektów fizjograficznych, sprawy dotyczące skarg i wniosków, ogłoszenia i obwieszczenia własne, wycinki prasowe, sprawy archiwum zakładowego (przepisy, ewidencja, brakowanie akt), ewidencja zasobów bibliotecznych, informacje i analizy dotyczące pracy biurowe, godła, herby pieczęcie, dokumentacja kontroli, statystyka dotycząca pracowników jednostki, sprawy kadrowe (przepisy prawne dotyczące zatrudniania, rozmieszczanie pracowników, awansowanie, nagradzanie, odznaki), ewidencja pracowników, szkolenia pracowników, analiza przestrzegania tajemnicy służbowej, kary dyscyplinarne i porządkowe, zarządzanie nieruchomościami, zaopatrzenie w ruchomości i środki nietrwałe, maszyny biurowe, budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja, finansowanie remontów, plany rozwoju Miasta i Gminy Woźniki, sprawozdania z ich realizacji, badania i analizy ekonomiczne, rezerwy w gospodarce narodowej, sprawy dotyczące realizacji czynów społecznych, nadzór nad oświatą (realizacja obowiązku szkolnego, utrzymanie placówek oświatowych), nadzór nad kulturą, turystyką i wychowaniem fizycznym (biblioteki publiczne, koordynacja imprez kulturalnych, ewidencja zabytków, pomniki walk i męczeństwa, kierunki i programy rozwoju kultury, spawy wychowania fizycznego, sportu masowego i wyczynowego, ewidencja bazy turystycznej i wypoczynkowej), analizy i sprawozdania z działalności kolegiów, plany obrony cywilnej, sprawy komunikacji, drogownictwa i transportu, organizacja produkcji roślinnej, rejonizacja upraw, nadzór nad zwalczaniem chorób roślin i szkodników, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne (opinie i decyzje lokalizacyjne) sprawy budownictwa (wyjaśnienia, ewidencja decyzji, programy budownictwa mieszkaniowego, ewidencja ruchu budowlanego) podziały gospodarstw rolnych, podziały nieruchomości, nadzór nad pracami geodezyjnymi, pomoc lecznicza, zasady udzielania pomocy społecznej, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, pośrednictwo pracy (sprawozdania), projekty techniczne, rejestracja złóż surowców. Number of units in the group: 276
8/1156/0 Gminna Rada Narodowa w Kochanowicach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Kochanowicach obejmują takie akta jak: wybory do Sejmu PRL oraz rad narodowych, organizacja i regulaminy GRN, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń zespołów radnych, protokoły Prezydium GRN oraz komisji stałych GRN, materiały informacyjne z jednostek podległych i nadzorowanych na posiedzenia Prezydium GRN, tworzenie i znoszenie sołectw, wybory organów samorządu wsi, ewidencja i skład osobowy rad sołeckich gminy, protokoły zebrań wiejskich, plany pracy GRN, Prezydium oraz komisji, uchwały GRN oraz ich rejestr, realizacja wniosków GRN, sprawozdawczość statystyczna Number of units in the group: 111
8/1157/0 Urząd Gminy w Kochanowicach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: dokumentacja dotycząca wyborów na terenie gminy (organizacja, programy wyborcze), realizacja wniosków komisji stałych Gminnej Rady Narodowej w Kochanowicach, narady pracowników, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, własne regulacje, dokumentacja dotycząca pracowników, plany pracy jednostek własnych, dokumentację spisów rolnych, sprawozdawczość statystyczną, załatwianie skarg i wniosków, dokumentację kontroli, budżet gminy i sprawozdawczość budżetową, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz sprawozdania i analizy dotyczące ich realizacji, plany czynów społecznych oraz ich realizacja, nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja gruntów rolnych, przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, dokumentacja Społecznego Komitetu budowy szpitala rejonowego w Lublińcu. Number of units in the group: 169
8/1158/0 Komitet Wojewódzki Stronnictwa Demokratycznego w Częstochowie 1946-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 133
8/1159/0 Nadleśnictwo Olesno 1945-1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olesno stanowią: protokoły zdawczo-odbiorcze majątku nadleśnictwa, dokumentacja kontroli i rewizji zewnętrznych, księgi ewidencyjne gruntów, spis powierzchni i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich, mapy przeglądowe i gospodarcze, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, dokumentacja dotycząca stanu posiadania nadleśnictwa, plan finansowo-gospodarczy, plan techniczno-ekonomiczny, sprawozdania finansowe, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, uproszczone plany urządzenia lasów należących do indywidualnych właścicieli, wnioski cięć, oceny cięć pielęgnacyjnych i upraw, cenniki drewna i surowców drzewnych, ewidencja pomników przyrody Number of units in the group: 68
8/1160/0 Nadleśnictwo Olesno [1972]1973-1999 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olesno stanowią: protokoły posiedzeń komisji i zespołu, protokoły narad, podstawy prawne działania, zarządzenia wewnętrzne Nadleśniczego, plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość statystyczna i resortowa, analizy gospodarcze, karta informacyjna nadleśnictwa, historia i charakterystyka nadleśnictwa, współpraca ze związkami zawodowymi, wzory druków i pieczęci, dokumentacja składnicy akt, dokumentacja kontroli nadleśnictwa i leśnictw, regulamin pracy, katalogi, tabele i taryfikatory dotyczące wynagradzania pracowników, dokumentacja wypadków przy pracy, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, plan inwestycji i remontów, rejestry gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, wykazy odcinków granic rozgraniczonych i niezgodności szczegółów sytuacyjnych, ewidencja użytkowników gruntów, aktualizacja powierzchni leśnej, regulacje stanu posiadania, mapy przeglądowe, przejmowanie i przekazywanie nieruchomości, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęć zlikwidowanych nadleśnictw, zmian użytkowania gruntów, sprzedaż gruntów, wnioski i plany ochrony przeciwpożarowej, plany kont, kalkulacje kosztów własnych, cenniki drewna i surowców drzewnych, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, operaty pomiarowe nadleśnictwa, programy zagospodarowania lasów nadzorowanych, wnioski turystycznego zagospodarowania lasu, wnioski ochrony przyrody, ewidencja oczek wodnych, ewidencja obiektów powierzchniowych ochrony przyrody, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody, plan zagospodarowania rezerwatu krajobrazowego, wnioski cięć, programy porządkowania sanitarnego lasu, plany pozyskania drewna, plany gospodarcze dla lasów nadzorowanych, plany zadrzewień, wnioski hodowli lasu, wnioski zadrzewień, wykonanie odnowień naturalnych, zalesienia gruntów, ekspertyzy glebowe, program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew, oceny upraw, program produkcji szkółkarskiej, plany zbioru szyszek i nasion, wykazy drzewostanów nasiennych, baza nasienna, świadectwa pochodzenia materiału nasiennego, wnioski ochrony lasu, monitoring biologiczny, ewidencja mrowisk, program funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny, pozyskanie zwierzyny, powierzchnie obwodów łowieckich, wnioski gospodarki wodnej i rybackiej, plan sprzedaży drewna. Number of units in the group: 576
8/1161/0 Nadleśnictwo Zębowice 1901-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1162/0 Nadleśnictwo Zębowice 1945-1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Zębowice stanowią: plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, mapy przeglądowe, szkice graniczne, zmiany stanu posiadania, księga ewidencji gruntów, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, przekazywanie gruntów, wykaz użytkowników gruntów, program gospodarczy, plan urządzenia gospodarstwa leśnego, plany zagospodarowania lasów niepaństwowych, wnioski cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski żywicowania, wnioski ochrony lasu, wniosek ochrony przyrody, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wniosek zadrzewień, wniosek konserwacji dróg i mostów, wniosek remontów bieżących i konserwacji, ewidencja urządzeń i rowów melioracyjnych, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskiwania zwierzyny, wniosek zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, oceny upraw i szkółek Number of units in the group: 108
8/1163/0 Nadleśnictwo Szumirad 1952-1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Szumirad stanowią: plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, ewidencja stanu posiadania, mapy zagrożenia pożarowego, inwentaryzacja lasów chłopskich, protokoły przekazania i przejęcia gruntów, rejestry pomiarowe, plany urządzenia lasu, ocena upraw, plan zagospodarowania rezerwatu krajobrazowego Number of units in the group: 55
8/1164/0 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym 1929-2012 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: uchwały rady pedagogicznej, regulaminy pedagogicznej, akta dotyczące działalności rady rodziców, akta dotyczące działalności samorządu uczniowskiego, organizację własnej jednostki, statuty, pełnomocnictwa, upoważnienia, dziennik korespondencyjny, zarządzenia dyrektora, plany i programy rozwoju szkoły, plany działalności, plany pracy, plany doskonalenia nauczycieli, plany nauczania, programy wychowawcze, szkolne programy profilaktyki, sprawozdania statystyczne GUS, ankiety tematyczne, współpraca z jednostkami administracji publicznej, realizacja rządowego programu wspierania "Radosna szkoła", dyplomy, podziękowania, certyfikaty uczestnictwa w programach, rozpatrywanie skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i wynagradzania, kontakty i wymiana informacji ze związkami zawodowymi, konkursy na stanowiska, rejestr wypadków w szkole, stan prawny nieruchomości, zaopatrzenie w sprzęt, materiały i pomoce biurowe, inwentarze księgozbioru biblioteki, księgi inwentarzowe, księgi materiałowe ilościowo-wartościowe, sprawozdawczość finansowa, organizacja pracy w szkole, katalogi klasowe wraz z wykazem klasyfikacyjnym, księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy szkołę ukończyli lub opuścili ją z innych przyczyn, losy absolwentów, szkolne zestawy programów, kroniki szkolne Number of units in the group: 95
8/1165/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Aleksandrii 1922-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 20
8/1166/0 Szkoła Podstawowa w Pludrach 1864-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1167/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Lublińcu 1873-1935[1935-1958] 733 Unroll
Number of units in the group: 19
8/1168/0 Akta Parafii Ewangelickiej w Dobrodzieniu 1837-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1169/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Częstochowie [1985] 1992-1998 [2016] 0 Unroll
Number of units in the group: 888
8/1170/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach 1942-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 39
8/1171/0 Stronnictwo Ludowe Koło Grodzkie w Częstochowie 1947-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1172/0 Szkoła Podstawowa w Rzędowicach 1948-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1173/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Klekotnie 1946-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 1,141 to 1,160 of 1,176 entries.