Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/634/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zespołu nr 388 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/635/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zesppłu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/636/0 Komitet Gminny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Konopiskach 1972-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 40
8/637/0 Gminna Rada Narodowa w Mstowie 1973-1990 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -82, w tym: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Mstowie, rejestry uchwał, realizacja uchwał, wnioski i interpelacje radnych, zespoły radnych ZSL i PZPR, protokoły posiedzeń, postanowienia, plany pracy, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń opinie, wnioski komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisji: Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planu, Budżetu, Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Usług, Samorządu, Wychowania, Oświaty i Spraw Socjalnych, protokoły posiedzeń komisji niestałych. Number of units in the group: 82
8/638/0 Urząd Gminy w Mstowie 1973-1990 0 Unroll
Urząd Gminy w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -99, w tym: protokoły zebrań wiejskich i narad pracowników jednostki własnej; zarządzenia i decyzje naczelnika gminy; regulaminy pracy, statuy organizacyjne; rejestr skarg i wniosków, analizy skarg i wniosków; obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych; nadzór nad stowarzyszeniami; budżety gminy ich zmiany i realizacja; sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania dotyczące rolnictwa, podatków, sprawozdania dotyczące zwalczania chorób roślin i szkodników, sprawozdania i analizy z realizacji planów; analizy ekonomiczne, analizy dotyczące pomocy społecznej; plany pracy, plany i programy szkoleń pracowników, plany społeczno - gospodarcze rozwoju i ich realizacja; protokoły kontroli zewnętrznych; podział gminy na sołectw;: uregulowanie własności gospodarstw rolnych, ochrona gruntów rolnych i leśnych; ewidencja zabytków nieruchomych; ewidencja miejsc walki i męczeństwa; opinie i decyzje lokalizacji ogólnych; program rozwoju budownictwa; plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów; realizacja czynów społecznych Number of units in the group: 99
8/639/0 Sejmik Samorządowy Województwa Częstochowskiego 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 151
8/640/0 Gminna Rada Narodowa w Dźbowie 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa w Dźbowie, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 27, w tym: przepisy i zarządzenia, sprawozdania, sprawy organizacyjne i osobowe, wybory sołtysów, protokoły posiedzeń: Gminnej Rady Narodowej, Prezydium GRN, Zarządu Gminy, komisji GRN, protokoły kontroli i lustracji zewnętrznych, akta dotyczące majątku gminy i przedsiębiorstw gminnych; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 28 - 83, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych, księgi biercze podatku wojskowego i gruntowego, księgi biercze obowiązkowych dostaw, akta dotyczące inwentaryzacji; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 84 - 93, w tym: plany gospodarcze, akta dotyczące placów i dróg publicznych, rolnictwa i weterynarii, przemysłu i handlu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 94 - 100, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, zdrowia i opieki społecznej, gospodarki lokalowo - mieszkaniowej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 101 - 114, w tym: akta dotyczące głosowania ludowego, zameldowań, bezpieczeństwa, szkód wojennych, odbudowy, aprowizacji, walki z drożyzną. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dźbowie, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1949 - 1952, sygn. 115 - 181, w tym; sprawozdania z działalności, akta dotyczące zmiany granic gminy, spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzeń: Prezydium i komisji GRN, protokoły posiedzeń aktywu gminnego i sołtysów, akta dotyczące kontroli Prezydium, ewidencji ludności, rejestry mieszkańców, materiały dotyczące narodowego spisu powszechnego, obchodów świąt; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 182 - 199, w tym: sprawozdania, budżety, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych, księgi biercze, akta inwentaryzacji; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1952, sygn. 200 - 205, w tym: akta dotyczące szkół, gospodarki komunalnej, dróg, placów i mostów, akta wywłaszczeniowe; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 206 - 213, w tym: plany i sprawozdania, statystyka rolna, akta dotyczące kontraktacji, ochrony roślin i zwierząt, spraw leśnictwa. Gminny Komitet Opieki Społecznej w Dźbowie z lat 1945 - 1949, sygn. 214 - 215, w tym: akta dotyczące pomocy zimowej, przychodu i rozchodu artykułów żywnościowych, księgi kasowe. Gminny Komitet Obrońców Pokoju w gminie Dźbów z lat 1950 - 1951, sygn. 216. Punkt Opieki nad Matka i Dzieckiem w Blachowni z lat 1949 - 1951, sygn. 217. Number of units in the group: 217
8/641/0 Teki Stefana Krakowskiego (notatki i materiały do historii Częstochowy XIV-XIX w) 1947-1960 0 Unroll
Teki Stefana Krakowskiego z lat 1947 - 1960, sygn. 1 - 46, w tym kopie, regesty lub krótkie wypiski z dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (rewizje woj. krakowskiego z lat: 1564, 1630/31, lustracje woj. krakowskiego z lat: 1569, 1620, 1660, 1765, 1789, lustracja łanów wybranieckich z 1778 r.), Archiwum Jasnogórskim (katalog dochodów i wydatków nowicjatu – l. 1650-61, dokumenty z XVI-XVIII w.), Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim (dokumenty dotyczące połączenia Starej i Nowej Częstochowy z lat 1818-1866), Archiwum Państwowym w Częstochowie (dokumenty dotyczące budowy mostów, reparacji dróg, spisy ludności – XIX w.) oraz Archiwum Parafii Św. Zygmunta (wizytacje z lat: 1598, 1675, 1782, opisy i inwentarze z lat: 1821, 1833, protokoły tradycyjne z l. 1866 i 1879, sumariusze dokumentów), regesty dokumentów poddanych edytorstwu źródłowemu, noty bibliograficzne dotyczące dziejów Częstochowy i rejonu, fiszki bibliograficzne dotyczące Częstochowy i Jasnej Góry, fiszki bibliograficzne dotyczące miast małopolskich, referat: „Ze studiów nad dziejami Częstochowy i jej okolic w wiekach XV- XVIII” oraz opracowane prze przez Krakowskiego uwagi dotyczące pochodzenia materiałów zebranych w Tekach i sposobu z nich korzystania. Number of units in the group: 46
8/642/0 Gminna Rada Narodowa w Hutkach [1932]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 7, w tym: dokumentacja spraw osobowych, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i jej Prezydium, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły zebrań sołtysów, przodowników gromadzkich i nauczycieli, akta dotyczące granic gminy; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 8 - 28, w tym: budżety, księgi główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, sum przechodnich, akta dotyczące podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1946, 1949 - 1950, sygn. 29 - 32, w tym: materiały dotyczące rolnictwa i hodowli, klasyfikacja gruntów, ewidencja gospodarstw osób wyjeżdżających na tak zw. Ziemie Odzyskane; Dział Administracji Społecznej z lat 1945, 1949, sygn. 33 - 34, w tym: akta dotyczące obchodów świąt i rocznic, opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1932 - 1950, sygn. 35 - 53, w tym: dokumentacja dotycząca ewidencji ludności. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 54 - 79, w tym: dokumentacja spraw organizacyjnych, podziału gminy, spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN i komisji GRN, protokoły zebrań aktywu gminnego, protokoły kontroli, akta dotyczące obchodów świąt i ewidencji ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1953, sygn. 80 - 93, w tym: budżety, księgi główne, księgi biercze i wymiaru świadczeń w naturze; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1948 - 1950, sygn. 94, w tym: księga ruchu budowlanego; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 95 - 97, w tym: dokumentacja dotycząca produkcji zwierzęcej, roślinnej, pomiaru gruntów rolnych. Number of units in the group: 97
8/643/0 Gminna Rada Narodowa w Węglowicach 1973-1975 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Węglowicach z lat 1973 - 1975, sygn. 1 - 21, w tym: wnioski, interpelacje i postulaty radnych, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, protokoły posiedzeń: Zespołu Klubu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych GRN, Zespołu Klubu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego GRN, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym: Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, spotkania posłów i radnych z wyborcami. Number of units in the group: 21
8/644/0 Urząd Gminy w Węglowicach [1972]1973-1975[1976] 0 Unroll
Urząd Gminy w Węglowicach z lat 1972 - 1976, w tym: Protokoły narad pracowników Urzędu z 1973 roku, sygn. 1; Zebrania wiejskie z roku 1974, sygn. 2 - 3, w tym: protokoły zebrań, wybory sołtysów; Ewidencja odznak i pieczęci z lat 1972 - 1975, sygn. 4; Podział administracyjny gminy z roku 1973 , sygn. 5; Zarządzenia, decyzje naczelnika gminy z lat 1973 - 1975, sygn. 6 - 8; Programy i plany rozwoju gminy oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1972 - 1975, sygn. 9 - 13; Regulaminy organizacyjne Urzędu z lat 1973 - 1975, sygn. 14 - 15; Kontrole i inspekcje zewnętrzne, zarządzenia pokontrolne z roku 1974, sygn. 16; Sprawozdania statystyczne dotyczące kadr Urzędu z lat 1973- 1976, sygn. 17; Budżet gminy i sprawozdania budżetowe z lat 1972 - 1975, sygn. 18 - 23. Number of units in the group: 23
8/645/0 Gminna Rada Narodowa w Truskolasach 1973-1976 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Truskolasach, w tym: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1976, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1974 - 1976, sygn. 4 - 5; Protokołu posiedzeń komisji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1976, sygn.6 - 11, w tym: Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja Rolnictwa, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia; Zebrania wiejskie, wybory sołtysów z lat 1974 - 1975, sygn. 12; Zabytki architektury z roku 1973, sygn. 13. Number of units in the group: 13
8/646/0 Urząd Gminy w Truskolasach 1973-1976[1977] 0 Unroll
Urząd Gminy w Truskolasach z lat 1973 - 1977, sygn. 1 - 17, w tym: protokoły posiedzeń Zespołu ds.. Odczytów i Spotkań przy Gminnym Ośrodku Propagandy i Informacji, podziały administracyjne, zarządzenia i plany pracy naczelnika gminy, protokoły kontroli Urzędu, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia Urzędu, budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania plany społeczno - gospodarcze rozwoju gminy, materiały dotyczące Konkursu Gmina Mistrz Gospodarczości. Number of units in the group: 17
8/647/0 Gminna Rada Narodowa w Wręczycy Wielkiej 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 1 - 17; Sprawy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej z lat 1978 - 1990, sygn. 18 - 23, 48 - 56, 62 - 63, 85, w tym: postanowienia Prezydium GRN, regulaminy: GRN, Gminnej Komisji Odznaczeń Państwowych, Zespołów Radnych: Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, plany pracy GRN jej Prezydium i komisji, sprawozdania statystyczne GRN, kwestionariusze kandydata na radnego, ławnicy sądów powszechnych, wnioski Prezydium GRN, wnioski i interpelacje radnych; Protokoły zebrań wiejskich z lat 1974 - 1984, sygn. 24 - 29; Uchwały Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja z lat 1973 - 1990, sygn. 30 - 38; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 39 - 47; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 57 - 61, 64 - 66, 68 -78, 80 - 84, w tym: Komisje: Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Ładu i Porządku, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych, Planu Budżetu i Finansów, Komisji ds.. Samorządu, Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973 - 1986, sygn. 67, 90 - 91; Protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978 - 1983, sygn. 79, 92; Protokoły posiedzeń Zespołu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z lat 1978 - 1989, sygn. 86, 88 - 89; Protokoły posiedzeń Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych z lat 1984 - 1987, sygn. 87; Number of units in the group: 92
8/648/0 Urząd Gminy w Wręczycy Wielkiej [1972]1973-1990 0 Unroll
Organy kolegialne z lat 1973 - 1989, sygn. 1 - 26, w tym: protokoły: narad z sołtysami, zebrań wiejskich, Społecznej Komisji Pojednawczej, narad koordynacyjnych, narad z pracownikami Urzędu Gminy, plany i programy zjazdów i narad własnych; Organizacja Urzędu Gminy z lat 1972 - 1990, sygn. 27 - 45, w tym: regulaminy organizacyjne i pracy, statut Urzędu, zarządzenia Naczelnika Gminy; Plany pracy i ich realizacja z lat 1973 - 1990, sygn. 46 - 61, w tym: plany i programy rozwoju podległych jednostek organizacyjnych, plany pracy Urzędu i Naczelnika Gminy, plany pracy i sprawozdania Referatów: Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Terenowej i Komunikacji, Powszechny Przegląd Gmin; Podziały administracyjne z lat 1972 - 1983, sygn. 62 - 64, w tym: przekazywanie agend Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz gminy Węglowice do Urzędu Gminy w Wręczycy Wielkiej, podziały administracyjne; Analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1977 - 1987, sygn. 65 - 69; Wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej z lat 1979 - 1989, sygn. 70 - 77; Protokoły kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne z lat 1973 - 1990, sygn. 78 - 94; Sprawy osobowe pracowników Urzędu Gminy z lat 1976 - 1989, sygn. 95 - 105, w tym: dane statystyczne o pracownikach, sprawozdania dotyczące zatrudnienia absolwentów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, plany i programy szkoleń; Budżet, jego zmiany i realizacja z lat 1973 - 1990, sygn. 106 - 151; Wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja z lat 1973 - 1986, sygn. 152 - 167; Czyny społeczne z lat 1974 - 1985, sygn. 168 - 177; Opieka nad miejscami walki i męczeństwa z roku 1976, sygn. 178; Nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1975 - 1986, sygn. 178 - 181; Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1975 - 1979, sygn. 182 - 183; Plan Obrony Cywilnej z lat 1985 - 1988, sygn. 184; Przemysł i usługi z lat 1972 - 1983, sygn. 185 - 187, w tym: ewidencja zakładów gastronomicznych i sklepów, zakładów rzemieślniczych; Gospodarka Komunalna z lat 1976 - 1981, sygn. 188 - 189, w tym: ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych, inwentaryzacja urządzeń komunalnych; Budownictwo, urbanistyka i architektura z lat 1974 - 1983, sygn. 190 - 214, w tym: analizy i oceny ruchu budowlanego, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, ewidencja i rejestracja lokalizacji, program rozwoju budownictwa wiejskiego, numeracja domów i nieruchomości; Konkurs Gmina Mistrz Gospodarności z lat 1975 - 1985, sygn. 215 - 216; Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1978 - 1990, sygn. 217 - 222. Number of units in the group: 225
8/649/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Koziegłowach 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/650/0 Urząd Gminy w Koziegłówkach 1974-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/651/0 Urząd Miasta i Gminy w Koziegłowach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/652/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Koziegłowach 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/653/0 Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie 1955-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 4453
8/654/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Blachowni 1965-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/655/0 Akta notariusza Józefa Żyżniewskiego w Będzinie 1879 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/656/0 Powszechna Kasa Oszczędności I Oddział w Częstochowie 1953-1984 0 Unroll
Rewizje pełne, problemowe, kompleksowe z lat 1977, 1979 - 1981, 1984, sygn. 1 -2; Bilanse roczne z lat 1953 - 1982, sygn. 3 - 30. Number of units in the group: 30
8/657/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Lublińcu 1955-1978 0 Unroll
Bilanse i sprawozdania finansowe roczne z lat 1955 - 1968, 1970 - 1978, sygn. 1 - 21. Number of units in the group: 21
8/658/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Częstochowie 1933-1938 0 Unroll
Akta spraw prowadzonych przez Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Częstochowie w układzie chronologicznym z lat 1933 - 1937, sygn. 1 - 1227. Zespół posiada indeks osobowy i przedmiotowy według firm. Number of units in the group: 1248
8/659/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie [1922-1949] 1950-1999 0 Unroll
Rada Nadzorcza z lat 1969 - 1981, sygn. 1 - 5, w tym: sprawozdania z działalności, protokoły , opinie, orzeczenia; Zarządzenia i okólniki Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat 1960 - 1980, sygn. 6 - 28; Interpretacja i wykładnia przepisów z lat 1970 - 1980, sygn. 29 - 35; Roczne sprawozdania z działalności własnej jednostki z lat 1972 - 1980, sygn. 36 - 42; Plany i sprawozdania Wydziału Czasowej Niezdolności do Pracy z lat 1967 - 1980, sygn. 43 - 48, w tym: plany, sprawozdania, plany i wykazy kontroli Orzecznika Wydziału Czasowej Niezdolności do Pracy; Sprawozdania statystyczne z lat 1968 - 1981, sygn. 49 - 71; Analizy Oddziałów Zakładu z lat 1965 - 1980, sygn. 72 - 91, w tym: analizy absencji chorobowych w województwie katowickim i zakładach pracy, roczne meldunki o kształtowaniu się absencji chorobowej, analizy, zestawienia zbiorcze wskaźników zasiłkowych; Kontrole ZUS w zakładach pracy z lat 1971 - 1979, sygn. 92 - 101, w tym: protokoły kontroli w zakładach czynnych i zlikwidowanych, plany kontroli, sprawozdania z kontroli. Number of units in the group: 578
8/660/0 Gminna Rada Narodowa w Grabówce [1925]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny I Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 8, w tym: organizacja urzędu, dokumentacja wyborcza, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN i Zarządu Gminy, kontrole zewnętrzne i zalecenia pokontrolne; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1947 - 1948, sygn. 9 - 14, w tym: księgi główne, księgi sum przechodnich, księgi biercze szarwarków; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 15 - 40, w tym: organizacja wyborów do Sejmu i rad narodowych, rejestry mieszkańców (Aniołów, Antoniów, Wola Kiedrzyńska, Gnaszyn Dolny, Gnaszyn Górny, Grabówka, Kawodrza Górna, Kawodrza Dolna, Kiedrzyn, Konradów, Ottonów, Liska Górna, Łojki, Wielki Bór, Wierzchowiska, Wyczerpy Dolne, Wyczerpy Górne, Zacisze), skorowidz do rejestru mieszkańców litery A - M, księga kontroli ruchu ludności osób czasowo zamieszkałych, przybywających oraz opuszczających gminę. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1949 - 1954, sygn. 41 - 70, w tym: akta organizacyjne, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej oraz Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego, zebrania wiejskie i wybory sołtysów, księgi ewidencji ludności (Kawodrza Dolna, Kawodrza Górna, Konradów, Liska Górna, Łojki, Wielki Bór, Wydra), rejestr osób przybywających do gminy, ochrona znaków geodezyjnych. Number of units in the group: 70
8/661/0 Miejski Ośrodek Promocji i Rozwoju Regionalnego w Częstochowie [1994]1999-2003[2005] 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowo-chronologicznym z lat 1994 - 2005, sygn. 1/1 - 1/56, w tym: narady pracowników własnej jednostki, statuty i regulaminy organizacyjne, zarządzenia kierownika jednostki, plany i sprawozdania, redagowanie stron internetowych, analiza skarg i wniosków, programy i plany wydawnicze, dokumentacja wydawnictw własnych, wywiady i informacje dla prasy, wycinki prasowe, programy i scenariusze wystaw, udział w obcych imprezach krajowych i zagranicznych, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, instrukcje kasowe i kancelaryjne, wzory formularzy, druków i pieczęci własnych, kontrole zewnętrzne jednostki własnej, taryfikatory kwalifikacyjne, plany i programy szkoleń, planowanie i wykonanie budżetu, plany kont, doradztwo w zakresie podjęcia własnej działalności gospodarczej; Prezentacje elektroniczne -Multimedialny Przewodnik Turystyczny z lat 2001 - 2002, sygn. 2/1 - 2/2. Number of units in the group: 58
8/662/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Garnku 1903-1943 0 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1903 - 1917, księgi metrykalne małżeństw i zgonów 1915-1918, alegata z lat 1908-1916 Number of units in the group: 31
8/663/0 Gminna Rada Narodowa w Cykarzewie Starym 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1953 - 1954, sygn. 4 - 5. Number of units in the group: 5
8/664/0 Gminna Rada Narodowa w Kamyku 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z 1950 roku, sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/665/0 Gminna Rada Narodowa w Konopiskach 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/666/0 Gminna Rada Narodowa w Lipiu 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z 1950 roku, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/667/0 Gminna Rada Narodowa w Lubojnie 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/668/0 Gminna Rada Narodowa w Miedźnie 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z 1950 roku, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/669/0 Gminna Rada Narodowa w Mokrzeszy 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/670/0 Gminna Rada Narodowa w Opatowie 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z roku 1950, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/671/0 Gminna Rada Narodowa w Popowie 1950 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z roku 1950, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/672/0 Gminna Rada Narodowa w Wąsoszu Górnym 1952 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z roku 1952, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/673/0 Gminna Rada Narodowa w Zrębicach 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 4 - 6. Number of units in the group: 6
8/674/0 Gminna Rada Narodowa w Żurawiu 1952-1954 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952, 1954, sygn. 4 - 5. Number of units in the group: 5
8/675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pińczycach 1904-1914 0 Unroll
Dokumentacja w układzie chronologiczno - rzeczowym, obejmująca duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1904 - 1914, Number of units in the group: 13
8/676/0 Gminna Rada Narodowa w Mstowie [1925]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno- Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 6, w tym: akta organizacyjne, dokumentacja spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej oraz posiedzeń jej Prezydium, dokumentacja kontroli; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1956 - 1949, sygn. 7 - 38, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, księgi sum przechodnich, księgi biercze podatku gruntowego, księgi biercze szarwarków, księgi inwentarzowe; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 39 - 40, 87 - 88 w tym: akta dotyczące rolnictwa, klasyfikacji gruntów, parcelacji; Dział Administracyjny z lat 1925 - 1950, sygn. 41 - 45, w tym: akta meldunkowe, dotyczące bezpieczeństwa, rejestracji stowarzyszeń, środków przewozowych, własności gruntów. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1942 - 1954, sygn. 46 - 68, w tym: akta organizacyjne, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń jej Prezydium i Komisji, protokoły zebrań gromadzkich, dokumentacja kontroli, księgi ewidencji ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 69 - 81, w tym: budżety, sprawozdania, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, rejestry obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950, 1952, sygn. 82 - 83, w tym: akta dotyczące szkół, protokoły parcelacji na potrzeby szkolne; Referat Wojskowy z 1950 roku, sygn. 84, w tym: wykazy koni i pojazdów; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 85 - 86, w tym: statystyka rolna, akta dotyczące akcji siewnej i zagospodarowania odłogów. Number of units in the group: 88
8/677/0 Urząd Gminy w Poraju [1958-1972]1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły zebrań wiejskich, narady pracowników własnej jednostki, zarządzenia własne, plany pracy o ich realizacja, dokumentacja kontroli i lustracji, dokumentacja budżetowa, plany społeczno – gospodarcze, czyny społeczne, ewidencja bazy turystycznej gminy, ewidencja stowarzyszeń, dokumentacja dotycząca sprzedaży gruntów, wywłaszczeń, podziałów gruntów, przejmowania gruntów na własność Skarbu Państwa, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiza i ocena ruchu budowlanego. dokumentacja geodezyjno – kartograficzna Number of units in the group: 625
8/678/0 Gminna Rada Narodowa w Poraju 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i plany pracy komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami oraz protokoły Społecznej Komisji Pojednawczej Number of units in the group: 51
Showing 631 to 675 of 1,176 entries.