Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/771/0 Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy [1972] 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Gminnego Społecznego Komitetu do spraw Kultury i Sztuki; Protokoły z posiedzeń Gminnego Zespołu Paszowego; Protokoły z posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Kontrole przeprowadzone przez Gminny Komitet Kontroli Społecznej; Informacje i sprawozdania z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Okresowe i roczne plany narad Naczelnika Gminy; Protokoły z narad pracowników; Protokoły z narad Gminnej Służby Rolnej; Protokoły z narad z sołtysami; Narady z kierownikami zakładów pracy; Statut UG; Regulamin UG; Zarządzenia Naczelnika Gminy; Decyzje Naczelnika Gminy; Plany pracy Urzędu; Analiza wyników spisu rolnego (1974 r.); II Powszechny Przegląd Gmin; Roczne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych; Rejestr skarg i wniosków; Analizy i oceny skarg i wniosków; Kontrole zewnętrzne; Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu; Budżet gminy; Perspektywiczny plan przestrzenno-gospodarczy gminy; Perspektywiczny plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy; Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy; Analizy z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy; Plany czynów społecznych; Rejestr wykonanych czynów społecznych; Ewidencja miejsc walki i męczeństwa (3 fotografie); Gminny sejmik kultury fizycznej i sportu; Działalność Zarządu Gminnego oraz Kół Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz protokoły z posiedzeń; Działalność Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Działalność Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych; Wykaz osób duchownych świeckich przebywających na terenie gminy wraz z wykazem obiektów kościelnych i sakralnych; Bilanse potrzeb i efektów pomocy społecznej; Sprawozdania z pośrednictwa pracy; Działalność rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych przy UG. Number of units in the group: 158
8/772/0 Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Częstochowie 1922-1934 0 Unroll
Ksiązka kasowa Prywatnego Seminarium [Nauczycielskiego} Żeńskiego (sygn. 1); Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej [prywatnego] Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego (sygn. 2); Świadectwa szkolne (sygn. 3-7); Akta osobowe uczennic (sygn. 8-201); Świadectwa szkolne Szkoły Ćwiczeń przy Prywatnym Seminarium Nayuczycielskim Żeńskim (sygn. 202). Number of units in the group: 202
8/773/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nowej Brzeźnicy 1987 0 Unroll
Materiały na II Zjazd Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nowej Brzeźnicy Number of units in the group: 1
8/774/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowej Brzeźnicy 1973-1983 0 Unroll
Działalność Gminnego Frontu Jedności Narodu; Działalność Społecznej Komisji Pojednawczej w Nowej Brzeźnicy Number of units in the group: 2
8/775/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zajączkach 1904-1913 0 Unroll
Duplikaty akt urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1904-1913 Number of units in the group: 10
8/776/0 Gminna Rada Narodowa w Radłowie 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Zespół radnych PZPr i bezpartyjnych - posiedzenia; Zespół radnych ZSL - posiedzenia; Sprawy osobowe radnych - ewidencja, kwestionariusze; Spotkania radnych z wyborcami; Wnioski, interpelacje i postulaty radnych; Sprawozdania z działalności GRN; Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Ładu i Porządku Publicznego, Prawa i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, do spraw Samorządu; Książki pracy Komisji; Wspólne posiedzenia Komisji Stałych GRN; Kontrole Komisji; Rejestr wniosków Komisji; Regulamin GRN; Posiedzenia Prezydium GRN - protokoły, postanowienia; Rejestr postanowień Prezydium GRN; Realizacja postanowień WRN; Realizacja postanowień Prezydium GRN; Plan pracy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Szkolenia sołtysów i podsołtysów; Rejestr uchwał GRN; Uchwały GRN; Plany pracy GRN oraz Prezydium GRN: Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Zespołu do spraw Odznaczeń Państwowych, Wnioski o nadanie odznaczeń Państwowych. Number of units in the group: 120
8/777/0 Urząd Gminy w Radłowie 1973-1990 0 Unroll
Wybory sołtysów i podsołtysów; Skład rad sołeckich; Sprawozdania z działalności sołtysów i rad sołeckich; Protokoły zebrań wiejskich; Narady koordynacyjne - protokoły; Narady pracowników własnej jednostki; Protokoły z znarad i szkoleń pracowników; Statut Urzędu Gminy; Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy; Zarządzenia terenowych organów addministracji państwowej - własne; Roczne plany pracy jednostek własnych; Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej; Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej; Narodowy spis powszechny 1978; Spisy rolne; Oceny i wnioski wynikające ze spisów; Analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania; Rzeczowy wykaz akt; Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych; Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkachpodległych kontrolowanych przez Urząd Gminy; Dane statystyczne o pracownikach; Spis kadrowy; Plany i programyy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja; Budżet gminy; Sprawozdania finansowe; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju ; Projekty Gminnego Planu Rocznego; Realizacja planów społeczno-gospodarczych; Analizy ekonomiczne własne; Realizacja czynów społecznych - sprawozdawczość; Program czynów społecznych; Nadzór nad Stowarzyszeniami; Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegiów; Sprzedaż nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi; Wykaz dzierżawców Państwowego Funduszu Ziemi; Sprawy uregulowania własności rolnych; Komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników; Sprawozdawczość dotycząca zwalczania chorób roslin i szkodników; Ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych; Budowa i konserwacja urządzeń komunalnych oraz ich ewidencja; Cmentarze i grobownictwo wojenne; Przekazanie gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa; Akta wywłąszczeniowe; Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Programy prac urbanistycznych; Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych; Program rozwoju budownictwa wiejskiego; Analizy i oceny ruchu budowlanego; Analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy. Number of units in the group: 218
8/778/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pławnie [1939] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 163
8/779/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gidlach 1954 - 1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 148
8/780/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włynicach 1955-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/781/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Gidlach 1961-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/782/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gidlach 1964-1965 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Komitetu Gromadzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gidlach z lat 1964 -1965 Number of units in the group: 1
8/783/0 Gminna Rada Narodowa w Gidlach 1978-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 25
8/784/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Pławnie 1961-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/785/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gidlach 1980-1980 0 Unroll
wnioski i postulaty wyborców z 1980 roku Number of units in the group: 1
8/786/0 Urząd Gminy w Gidlach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 198
8/787/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Radłowie 1973-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/788/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Radłowie 1982-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/789/0 Sąd Grodzki w Żarkach 1945-1950 [1958] 0 Unroll
Number of units in the group: 1496
8/790/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Seceminie 1954 - 1972 [1977] 0 Unroll
-sesje GRN, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1954 – 1972 (sygn. 1 – 13), -działalność Komisji GRN, protokóły z posiedzeń i kontroli z lat 1958 – 1972 (sygn. 14 – 33) -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, uchwały, materiały na posiedzenia z lat 1955 – 1972 (sygn. 34 – 46), -protokóły z zebrań wiejskich i wybory sołtysów z lat 1958 – 1972 (sygn. 47 – 50), -protokóły z narad z sołtysami z lat 1959 – 1972 (sygn. 51), -rejestry uchwał GRN z lat 1955 – 1971 (sygn. 52 – 54), -rejestry uchwał Prezydium GRN z lat 1955 – 1972 (sygn. 55 – 57), -teksty komunikatów radiowęzła w Seceminie z lat 1955 – 1958 (sygn. 58 – 59), -kontrole zewnętrzne Prezydium GRN z lat 1966 – 1972 (sygn. 60), -budżety gromady z lat 1963 – 1972(sygn. 61 – 70), -sprawozdania finansowe z wykonania budżetu z lat 1955 – 1959, 1962, 1968- 1972 (sygn. 72 – 78), -programy rozwoju gromady na lata 1961 – 1965 i 1966 – 1970 (sygn. 79 – 80), -roczne plany gospodarcze gromady z lat 1960, 1962 – 1966, 1971 – 1972 (sygn. 81 – 88), -działalność Koła ZBOW i D z lat 1964 – 1972 (sygn. 89), -wiejskie programy rozwoju rolnictwa z lat 1966 – 1970 (sygn. 90 – 94), -rejestry gruntów poszczególnych wsi wraz z alfabetycznymi spisami właścicieli gruntów z lat 1963 – 1972 [1977], (sygn. 95 – 125), -przejęcie na własność Skarbu Państwa gospodarstwa opuszczonego z lat 1969 – 1971 (sygn. 126) Number of units in the group: 126
8/791/0 Gminna Rada Narodowa w Seceminie 1973 - 1990 0 Unroll
-sesje GRN, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973 – 1990 (sygn. 1 – 20), -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 21 – 46), -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 47 – 56), -wybory sołtysów z lat 1974 – 1977 oraz sołtysów i rad sołeckich z lat 1984 – 1988 (sygn. 57 – 60), -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973 – 1979 oraz 1985 – 1988 (sygn. 61 – 62), -rejestr postanowień Prezydium GRN z lat 1976 – 1990 (sygn. 63) Number of units in the group: 63
8/792/0 Urząd Gminy w Seceminie 1973 - 1990 0 Unroll
-plany narad własnych z lat 1977 – 1983 (sygn. 1), -narady pracowników własnej jednostki z lat 1977 – 1987 (sygn. 2 – 3), -narady z sołtysami z lat 1973 – 1976(sygn. 4), -narady koordynacyjne z kierownikami zakładów pracy z lat 1979 – 1987 (sygn. 5 – 8), -statut UG z 1988 roku (sygn. 9), -regulaminy organizacyjne UG z lat 1980, 1984, 1986 i 1989 (sygn. 10 – 13), -zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973 – 1977 oraz decyzje z 1976 roku (sygn. 14- 15), -plany pracy jednostki własnej z lat 1974 , 1975, 1978 – 1980, 1983 – 1990 (sygn. 16 – 28), -Narodowy Spis Powszechny z 1988 roku (sygn. 29), -sprawozdawczość statystyczna z zakresu spraw zatrudniania i płac, inwestycji, czynów społecznych, rolnictwa, gospodarki gruntami i ruchu budowlanego z lat 1975 – 1990 (sygn. 30 – 35), -analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1978 – 1988 (sygn. 36), -wycinki prasowe dotyczące gminy z lat 1979 – 1985 (sygn. 37), -brakowanie akt w archiwum zakładowym z lat 1977 – 1984 (sygn. 38), -kontrole zewnętrzne UG – kompleksowe i problemowe z lat 1973 – 1988 (sygn. 39 – 44), -rejestr odznaczonych pracowników UG z lat 1986 – 1988 (sygn. 45), -programy samokształcenia pracowników UG z lat 1988 – 1989 (sygn. 46), -budżety gminy i ich zmiany i wykonanie z lat 1973 – 1989 (sygn. 47 – 79), -plan społeczno – gospodarczy na lata 1986 – 1990 (sygn. 80), -wykonanie planu gminy za lata 1982 – 1985 (sygn. 81), -roczne plany społeczno – gospodarcze gminy z lat 1981, 1986 i 1989 (sygn. 82 – 84), -sprawozdanie z wykonania planów społeczno – gospodarczych z lat 1978 – 1979, 1984 – 1986 i 1988 (sygn. 85 – 87), -realizacja czynów społecznych z lat 1983 – 1987 (sygn. 88), -karty cmentarzy zabytkowych z lat 1984 – 1988 (sygn. 89), -działalność stowarzyszeń – ZBOW i D (1973 – 1979), ZSMP (1979), LZS (1975 – 1976) (sygn. 90 – 92), -działalność Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1976 – 1977 (sygn. 93), -nadzór nad Kościołem rzymsko – katolickim z lat 1977 – 1981(sygn. 94), -plany upowszechniania postępu rolniczego z lat 1986 – 1987 (sygn. 95- 96), -plan zadrzewień wsi Brzozowa z 1974 roku (sygn. 97), -plan zagospodarowania przestrzennego gminy z 1974 roku (sygn. 98), -aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy z 1983 roku (sygn. 99 – 100), -zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych z 1986 roku(sygn. 101), -raport o problemach przestrzennego zagospodarowania gminy z 1988 roku (sygn. 102), -osnowy geodezyjne punktów geodezyjnych z 1986 roku (sygn. 103), -inwentaryzacja złóż kopalin na terenie gminy z lat 1980 – 1984 (sygn. 104), -analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1984 – 1990 (sygn. 105). Number of units in the group: 108
8/793/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Seceminie 1977 - 1979 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/794/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Seceminie 1984 - 1986 0 Unroll
-sesje GRN, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973 – 1990 (sygn. 1 – 20), -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 21 – 46), -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973 – 1990 (sygn. 47 – 56), -wybory sołtysów z lat 1974 – 1977 oraz sołtysów i rad sołeckich z lat 1984 – 1988 (sygn. 57 – 60), -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973 – 1979 oraz 1985 – 1988 (sygn. 61 – 62), -rejestr postanowień Prezydium GRN z lat 1976 – 1990 (sygn. 63) Number of units in the group: 2
8/795/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 114
8/796/0 Rada Miejsko- Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Gorzowie Śląskim 1987 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/797/0 Urząd Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim [1963] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 296
8/800/0 Gminna Rada Narodowa w Kaletach [1914] 1945 - 1950 [1953] 0 Unroll
Zawartość akt Okólniki, zarządzenia, wytyczne władz nadrzędnych z lat 1945 – 1950 (sygn. 1), Organizacja Biura Zarządu Gminnego z lat 1947 – 1948 (sygn. 3 – 5), Posiedzenia Gminnej Rady Narodowej z lat 1945 – 1950 (sygn. 6 – 8), Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1946 – 1950 (sygn. 9 – 10), Posiedzenia Zarządu Gminnego z lat 1947 – 1950 (sygn. 11), Posiedzenia komisji z lat 1946 – 1950 (sygn. 12 – 13), Protokoły i sprawozdania z narad, kursów, odpraw z lat 1945 – 1950 (sygn. 14), Podział administracyjny z lat 1945 – 1948 (sygn. 15), Ewidencja pieczęci i stempli z lat 1947 – 1949 (sygn. 16), Podział pracy pracowników Urzędu Gminnego i Zarządu Gminnego z lat 1945 – 1947 (sygn. 17 – 18), Budżety i sprawozdania z ich wykonania z lat 1945 – 1951 (sygn. 20 – 34), Zestawienia statystyczne dot. budżetu na rok 1950 (sygn. 35), Budżety i sprawozdania z ich wykonania jednostek podległych z lat 1947 – 1950 (sygn. 36 – 38), Informacje o gminie z lat 1945 – 1950 (sygn. 39), Majątek gminny z lat 1945 – 1949 (sygn. 40), Gospodarka terenami i nieruchomościami z lat 1946 – 1949 (sygn. 41), Matrykuły z lat 1914 – 1950 (sygn. 42 – 45), Ewidencja nowych budowli z lat 1946 – 1953 (sygn. 46), Szkody wojenne z lat 1945 – 1949 (sygn. 47), Wykaz mieszkańców gminy Kalety zamordowanych przez okupanta oraz osób które zginęły w obozach i więzieniach z roku 1945 (sygn. 48), Wykaz osób poległych w armii niemieckiej z roku 1945 (sygn. 49), Wykaz kalek, inwalidów wojennych byłej armii niemieckiej z roku 1945 (sygn. 50), Wykaz osób przebywających w obozach i więzieniach z roku 1945 (sygn. 51), Repatriacja obywateli niemieckich z lat 1948 – 1950 (sygn. 52), Sprawy poufne (opinie o mieszkańcach) z lat 1945 – 1950 (sygn. 53), Spisy obywateli gminy wpisanych na niemieckie listy narodowościowe z roku 1945 (sygn. 54 – 55), Rehabilitacja osób wpisanych na niemieckie listy narodowościowe z lat 1945 – 1948 (sygn. 56), Sprawy obywatelstwa (uznanie, pozbawienie obywatelstwa polskiego) z lat 1948 – 1951 (sygn. 57), Zwalnianie jeńców niemieckich narodowości polskiej (wnioski, wykazy) z lat 1945 – 1946 (sygn. 58), Sprawy mienia poniemieckiego z lat 1945 – 1950 (sygn. 59 – 62). Number of units in the group: 62
8/801/0 Miejska Rada Narodowa w Kaletach 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Materiały archiwalne wchodzące w skład zespołu nie zachowały się w stanie kompletnym. Zauważalne są znaczące braki w obrębie poszczególnych grup rzeczowych dokumentacji, np: brak jest protokołów sesji rady narodowej z lat 1975-1976, protokołów posiedzeń prezydium rady narodowej z roku 1976 występują również luki w obrębie dokumentacji komisji rady narodowej. Ogółem akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: regulamin Rady Narodowej z roku 1984 (sygn. 1), protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973-1974,1977-1990 (sygn. 2-21), dokumentacja zespołów radnych działających przy Miejskiej Radzie Narodowej z lat 1978-1984 (sygn.. 22-23) sprawy osobowe radnych z lat 1977-1988 (sygn. 24-25); spotkania radnych z wyborcami z lat 1974-1975 (sygn. 26); interpelacje, wnioski, postulaty radnych i obywateli z lat 1974-1991 (sygn. 27-32); sprawozdania z działalności rady narodowej z lat 1978-1981 (sygn. 33); posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 34-54) kontrole komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 55-68); rejestry wniosków komisji z lat 1974-1975 (sygn. 69-73); dokumentacja z posiedzeń prezydium rady narodowej z lat 1974-1975,1978-1990 (sygn. 74-88); rejesów, interpelacji członków prezydium z lat 1974-1975 (sygn. 89); rejestr realizacji postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaletach z lat 1974-1975 (sygn. 90); dokumentacja samorządu mieszkańców w Kaletach z lat 1973-1988 (sygn. 91-102); dokumentacja komisji działających przy Miejskiej Radzie Narodowej z lat 1978-1988 (sygn. 103-110); uchwały MRN w Kaletach z 1977 roku (sygn. 111); plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, prezydium i komisji z lat 1975-1989 (sygn. 112-120); kontrole zewnętrzne własnej jednostki z 1980 roku (sygn. 121); dokumentacja związana z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych z lat 1980-1984 (sygn.122-123); dokumentacja dotycząca współdziałania z Wojewódzką Radą Narodową w Częstochowie (sygn. 124). PORZĄDKOWANIE I UKŁAD AKT W ZESPOLE Prace związane z porządkowaniem dokumentacji zachowanej po Miejskiej Radzie Narodowej w Kaletach polegały głównie na rozpoznaniu przynależności zespołowej i wydzieleniu dokumentacji innych aktotwórców, usystematyzowaniu dokumentacji w oparciu o obowiązujące w okresie działalności jednostki przepisy kancelaryjno-archiwalne (jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 36 Ministra Administracji, gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz rzeczowy wykaz akt dla Biur Rad Narodowych zatwierdzony przez Szefa Kancelarii Rady Państwa w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i Sekretarzem Stanu w Urzędzie Rady Ministrów w lutym 1986 roku), uporządkowaniu wewnątrz jednostek i wydzieleniu dokumentacji niearchiwalnej, przygotowaniu dokumentacji pod względem technicznym (usunięcie elementów metalowych, przesznurowanie, ponumerowanie stron, umieszczeniu w teczkach, opisaniu teczek i umieszczeniu ich w pudłach z tektury bezkwasowej), zewidencjonowaniu akt. Materiały archiwalne usystematyzowano w układzie rzeczowo-chronologicznym. Number of units in the group: 124
8/802/0 Urząd Miejski w Kaletach [1960] 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne wchodzące w skład zespołu Urząd Miejski w Kaletach nie zachowały się w stanie kompletnym. W obrębie poszczególnych grup rzeczowych występują braki, np.: budżety miejskie na lata 1974-1983. Ogółem akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: Realizacja uchwał MRN w Kaletach z lat 1974-1985 (sygn. 1) Realizacja uchwał instancji partyjnych z 1984 roku (sygn. 2) Realizacja wniosków i postulatów komisji, radnych i mieszkańców oraz komitetów obwodowych samorządu mieszkańców z lat 1973 1990 (sygn. 3-5) Ewidencja kolegiów, komisji i zespołów działających przy Naczelniku Miasta Kalety z 1985 roku (sygn. 6) Narady organizacyjne – plany, protokoły, ustalenia z lat 1976-1989 (sygn. 7-11) Narady z pracownikami własnej jednostki z 1979 roku (sygn. 12) Organizacja własnej jednostki z lat 1974-1988 (sygn. 13-16) Akty normatywne własne z lat 1974-1976, 1983-1988 (sygn. 17-22) Plany pracy, programy realizacyjne z lat 1976-1990 (sygn. 23-40) Sprawozdania z realizacji planów pracy z lat 1985-1990 (sygn. 41-46) Spisy rolne z lat 1976-1979 (sygn. 47-50) Sprawozdawczość statystyczna z lat 1979-1982 (sygn. 51-53) Analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1977-1980,1988 (sygn. 54-55) Współdziałanie i kontakty z jednostką nadrzędną z lat 1974-1988 (sygn. 56) Wykazy akt z lat 1974,1976 (sygn. 57-58) Protokoły kontroli z lat 1975-1981 (sygn. 59) Plany i programy szkolenia pracowników i ich realizacja z lat 1987-1988 (sygn. 60) Budżety Miasta Kalety z lat 1984-1989 (sygn. 61-66) Wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1974-1989 (sygn. 67-87) Sprawozdania z realizacji planów społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1976-1990 (sygn.88-102) Analizy ekonomiczne z lat 1976-1984 (sygn.103-112) Sprawozdania finansowe z lat 1985-1990 (sygn. 113-116) Plany czynów społecznych i ich realizacja 1974-1985 (sygn. 117-122) Ewidencja i nadzór nad działalnością stowarzyszeń 1960-1990 (sygn. 123-140) Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta z lat 1976-1978 (sygn. 141) Sieć zakładów usługowych i przemysłowych z 1975 roku (sygn. 142) Opinie i decyzje lokalizacyjne z lat 1984-1986 (sygn. 143) Informacje o terenie 1977-1985 (sygn. 144-148) Analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1978,1981-1984 (sygn. 149-151) Badania, analizy i oceny jakości środowiska z lat 1985-1987 (sygn. 152) Analizy stanu zatrudnienia, pośrednictwa pracy i skierowań do pracy 1977-1980 (sygn. 153) Number of units in the group: 153
8/803/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kaletach 1969 - 1983 0 Unroll
-Protokoły plenarnych posiedzeń Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach z lat 1973-1979 (sygn. 1); -Protokół posiedzenia prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach z 1980 roku (sygn. 2); -Ewidencja członków Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu oraz członków komisji działających przy Komitecie z lat 1969-1979 (sygn. 3-4); -Kandydaci na radnych – konsultacje społeczne, spotkania z wyborcami, listy kandydatów z lat 1969-1978 (sygn. 5-8); -Plany pracy MK FJN w Kaletach z 1979 roku (sygn. 9); -Plany pracy Komisji ds. kultury moralnej i obyczajowości obywatelskiej przy Miejskim Komitecie Frontu Jedności Narodu w Kaletach z 1979 roku (sygn. 10); -Informacje z działalności Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach w roku 1977 (sygn. 11); -Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kaletach z 1983 roku (sygn. 12). Number of units in the group: 12
8/804/0 Miejski Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kaletach 1975 - 1988 0 Unroll
Zespół nie zachował się w stanie kompletnym. Brak jest w szczególności materiałów z początkowego okresu działania Komitetu, tj. z 1975 roku oraz z końcowego z lat 1988-1989. W skład zespołu wchodzi następująca dokumentacja: -dokumentacja z Miejskich Zjazdów Sprawozdawczo-Wyborczych z lat 1976-1987 (sygn. 1-5), -protokoły plenarnych posiedzeń MK ZSL w Kaletach z lat 1976-1982 (sygn. 6), -protokoły posiedzeń Prezydium MK ZSL w Kaletach z lat 1976-1988 (sygn. 7), -protokoły z zebrań Kół ZSL działających przy Komitecie Miejskim z 1976 roku (sygn. 8), -ewidencja posiedzeń MK ZSL z lat 1975-1979 (sygn. 9), -programy działania Komitetu z lat 1977 i 1987 (sygn. 10-11), -sprawozdania roczne Kół ZSL z lat 1985-1986 (sygn. 12), -zestawienie ilości członków z 1983 roku (sygn. 13). Number of units in the group: 13
8/805/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Częstochowie [1960 - 1972] 1975 - 1996 0 Unroll
Number of units in the group: 164
8/806/0 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. Wojewódzki Inspektorat w Częstochowie 1996-1998[1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 183
8/807/0 Sąd Pracy w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
skorowidz Cpr obejmujący lata 1947 - 1950, akta administracyjne, akta spraw cywilnych Number of units in the group: 14
8/808/0 Rada Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Poczesnej 1986 - 1988 0 Unroll
-Protokoły posiedzeń grupy Inicjatywnej oraz Zarządu Rady Wiejskiej w Korwinowie, 1986 rok (sygn. 1) - Protokoły przedwyborczych spotkań konsultacyjnych ( sygn. 2) Number of units in the group: 2
8/809/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poczesnej 1982 - 1982 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/810/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Poczesnej 1969 - 1971 0 Unroll
-Wnioski i postulaty wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych w 1969 roku zaplanowane do realizacji w latach 1969- 1973 (sygn. 1) Number of units in the group: 1
8/811/0 Urząd Gminy w Poczesnej 1973 - 1990 0 Unroll
-posiedzenia Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Naczelniku Gminy, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1983- 1990 (sygn. 1) -narady pracowników własnej jednostki z lat 1977 – 1990 (sygn. 2 – 4) -narady z kierownikami referatów UG z lat 1985- 1989 (sygn. 5) -narady Naczelnika Gminy z sołtysami z lat 1973- 1977 (sygn. 6) -narady koordynacyjne Naczelnika Gminy z Kierownikami zakładów pracy z terenu gminy z lat 1977 – 1989 (sygn. 7 – 14) -działalność Rady Pracowniczej przy UG z lat 1983 – 1989 (sygn. 15) -statuty organizacyjne Urzędu Gminy z 1975 i 1989 (sygn. 16- 17) -regulaminy organizacyjne Urzędu Gminy z lat 1973- 1974 i 1989 (sygn. 18- 19) -porozumienie Naczelnika Gminy z Urzędem Miejskim w Częstochowie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu zatrudnienia z 1988 roku (sygn. 20) -zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973- 1977 i 1979 – 1986 (sygn. 21- 24) -plan pracy jednostki własnej na 1976 rok (sygn. 25) -roczne plany pracy Naczelnika Gminy z lat 1977, 1980 – 1990 (sygn. 26- 37) -okresowe plany pracy komórek organizacyjnych jednostki własnej z lat 1983 – 1990 (sygn. 41) -Narodowy Spis Powszechny – zestawienia zbiorcze dla gmin z 1978 (sygn. 42) -spis rolny, zbiorcze zestawienia gminne z lat 1974, 1977- 1981 i 1984 (sygn. 43- 49) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z lat 1973- 1976, 1982- 1989 (sygn. 50- 51) -sprawozdania statystyczne z działalności inwestycyjnej, remontów i czynów społecznych z 1975 roku (sygn. 52) -sprawozdania statystyczne placówek społeczno – kulturalnych z 1975 roku (sygn. 53) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne z obrotu gruntami PFZ z lat 1981 – 1984 (sygn. 54) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne o ruchu budowlanym z lat 1975- 1976 i 1981 – 1989 (sygn. 55- 56) -miesięczne sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy z lat 1976 – 1982 (sygn. 57- 58) -rejestr skarg i wniosków z lat 1981 – 1989 (sygn. 59) -rozpatrywanie skarg z lat 1977 – 1986 (sygn. 60) -analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976 – 1989 (sygn. 61- 62) -wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej i terenu gminy z lat 1977 – 1983 i 1989 – 1990 (sygn. 63- 65) -współdziałanie z Komisjami Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z lat 1974 – 1975 (sygn. 66) -informacje o realizacji decyzji Wojewody w sprawie doskonalenia pracy t.o.a.p. z 1977 roku (sygn. 67) -ewidencja pieczęci z lat 1973- 1981 (sygn. 68) -zewnętrzne kontrole Urzędu Gminy, protokóły, zalecenia i ich realizacja, z lat 1973- 1990 (sygn. 69 – 81) -regulamin pracy i czas pracy pracowników urzędu własnego z lat 1982- 1983 (sygn. 83) -roczne plany szkoleń wewnętrznych pracowników urzędu własnego z lat 1979 – 1981 i 1984- 1985 (sygn. 84) -powołanie rzecznika dyscyplinarnego w urzędzie własnym z lat 1987- 1988 (sygn. 85) -budżety gminy, jego zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1973- 1978, 1981- 1989 (sygn. 86 – 100) -wieloletnie plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy na okresy 1976- 1980, 1983- 1985,1986- 1990 (sygn. 101- 103) -roczne plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1974- 1990 (sygn. 104- 113) -analizy wykonania planu społeczno – gospodarczego gminy z lat 1974- 1989 (sygn. 114- 129) -udział gminy w konkursie „Mistrz Gospodarności”, zgłoszenia, arkusze sprawozdawcze i oceny z lat 1975- 1978, 1984- 1988 (sygn. 130- 132) -wieloletnie i roczne plany czynów społecznych z lat 1986- 1990 (sygn. 133) -realizacja czynów społecznych z lat 1975- 1989 (sygn. 134- 135) -I i II Powszechny Przegląd Gminy w zakresie wykorzystania rezerw z lat 1976- 1977 (sygn. 136) -koordynacja organizowanych imprez kulturalnych z lat 1975- 1976 (sygn. 137) -ewidencja miejsc walki i męczeństwa z lat 1982- 1988 (sygn.138) -kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1986- 1987 (sygn. 139) -analizy i oceny przebiegu imprez sportowych z lat 1986- 1989 (sygn. 140) -plany zagospodarowania turystycznego z lat 1977- 1990 (sygn. 141) -działalność Gminnego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej z lat 1976- 1978 (sygn. 142) -analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów ds. Wykroczeń z lat 1976- 1982 (sygn. 143) -miesięczne sprawozdania statystyczne z ruchu naturalnego ludności z lat 1975, 1977- 1985, 1989 (sygn. 144 – 146) -akta dotyczące spraw wyznaniowych z lat 1981- 1982 (sygn. 147) -wykaz zakładów pracy na terenie gminy z 1986 roku (sygn. 148) -miesięczne informacje dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy z lat 1989- 1990 (sygn. 149) -ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1979- 1984 (sygn. 150) -opieka nad cmentarzami i grobami poległych w czasie działań wojennych, plany pracy, sprawozdania z lat 1978- 1985 (sygn.151) -miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, kopia uchwały Gminnej Rady Narodowej z 1980 roku (sygn. 152) -przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych z lat 1980 – 1981, 1984- 1985 (sygn. 153- 154) -akta lokalizacji cmentarza rzymsko – katolickiego z Niegowie z 1980 -materiały dotyczące ustalenia lokalizacji wysypiska śmieci w miejscowości Sobuczyna – Młynek oraz przygotowania wywłaszczeń dla potrzeb tej inwestycji z lat 1978- 1980 (sygn. 162) -roczne plany budownictwa indywidualnego z lat 1978, 1981- 1982 (sygn. 156) -osnowy geodezyjne, opisy topograficzne punktów geodezyjnych z 1986 roku (sygn. 157) -inwentaryzacja zlikwidowanych szybów Kopalni Rudy Żelaza „Osiny” z 1975 roku (sygn. 158) -wykaz szkód górniczych na terenie gminy z 1983 roku (sygn. 159) -inwentaryzacja złóż kopalin stałych gminy Poczesna z 1978 roku (sygn. 160) -analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975- 1979 (sygn. 161) -analiza sytuacji na rynku pracy w gminie z 1980 roku (sygn. 162) Number of units in the group: 172
8/812/0 Gminna Rada Narodowa w Poczesnej 1973 - 1990 0 Unroll
-sesje Gminnej Rady Narodowej, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973- 1990 (sygn. 1 – 24) -zespoły radnych, protokóły z posiedzeń z lat 1973- 1988 (sygn. 25 – 34), składy osobowe GRN kadencji 1984- 1988 (sygn. 35) -kwestionariusze radnych GRN kadencji 1988 – 1990 (sygn. 36) -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973- 1990 (sygn. 37 – 53) -protokóły z kontroli przeprowadzonych przez Komisje GRN z lat 1974- 1977 i 1984- 1990 (sygn. 54- 67) -wnioski Komisji GRN i ich realizacja z lat 1974- 1977, 1984- 1989 (sygn. 68 - 78) -działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, powołanie, regulamin, protokóły z posiedzeń 1978- 1983 (sygn. 79- 80) -informacje o działalności Komisji GRN z lat 1974- 1975 (sygn. 81) -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, postanowienia, materiały na posiedzenia z lat 1973- 1990 (sygn. 82 -103) -realizacja postanowień Prezydium GRN z lat 1978- 1984, (sygn. 104 – 105) -wybory samorządu mieszkańców osiedli z lat 1973- 1988 (sygn. 106 – 110) -protokóły z zebrań mieszkańców osiedli i komitetów osiedlowych z lat 1974- 1990 (sygn. 111 – 113) -wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1974- 1978 (sygn. 114 – 116) -wybory sołtysów i rad sołeckich z lat 1984- 1988 (sygn. 117 – 119) -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973- 1986 (sygn. 120 – 126) -ewidencja postulatów i wniosków zgłoszonych na przedwyborczych zebraniach wiejskich z 1974 roku (sygn. 127) -realizacja uchwał i wniosków z zebrań wiejskich z 1980 roku (sygn. 128) -rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973- 1977 i 1982- 1988 (sygn. 129 – 130) -zbiór uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973- 1990 (sygn. 131 – 136) -zbiór uchwał Prezydium GRN z lat 1976 – 1977 (sygn. 137) -zbiór postanowień Przewodniczącego GRN i Prezydium GRN z lat 1974- 1977, 1984- 1990 (sygn. 138- 140) -sprawozdania statystyczne o zmianach w składzie osobowym GRN i jej organów (sygn. 141 – 144) -odznaczenia, wnioski do Wojewódzkiej Rady narodowej z lat 1978- 1990, (sygn. 145 – 148) -ramowy program działalności GRN na okres kadencji 1988 – 1992 z 1988 roku (sygn. 149) -sprawozdania i informacje o działalności GRN w kadencji 1984- 1988 z lat 1985- 1988 (sygn. 150) Number of units in the group: 153
8/813/0 Sąd Pokoju w Mstowie [1915 - 1917] 1918-1921 0 Unroll
- repertoria procesów cywilnych i spraw działowych - repertoria sparw opiekuńczych - skorowidze Number of units in the group: 6
8/814/0 Sąd Gminny VI Okręgu Powiatu Częstochowskiego w Janowie 1876-1914 0 Unroll
- kopie prywatnych aktów wniesionych przez strony - skorowidz akt spadkowych z lat 1876 - 1914 - skorowidz spraw cywilnych z lat 1915 - 1916 Number of units in the group: 3
8/815/0 Akta stanu cywilnego Koziegłowskiej Parafii Mariawitów w Gniazdowie 1908 - 1914 0 Unroll
duplikaty ksiąg stanu cywilnego z lat 1908 -1914 Number of units in the group: 10
8/816/0 Miejska Rada Narodowa w Myszkowie 1973 - 1990 0 Unroll
-protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973 – 1974, 1978 – 1990 (sygn. 1-19); -materiały na sesje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1975 – 1976 (sygn. 20 – 21); -posiedzenia zespołu radnych PZPR i bezpartyjnych z lat 1974 – 1983 (sygn.. 22 – 23); -dokumentacja zakładowych zespołów radnych z lat 1975 – 1989 (sygn. 24 – 28); -sprawy osobowe radnych z roku 1988 (sygn. 29); -interpelacje, wnioski, postulaty radnych i obywateli z lat 1974 – 1990 (sygn. 30 – 31); -posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1978 – 1990 (sygn. 32 – 47); -materiały na posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1975 – 1976 (sygn. 48 – 49); -kontrole komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974 – 1990 (sygn. 50 – 65); -realizacja wniosków komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1978 – 1990(sygn. 66 – 80); -posiedzenia prezydium rady narodowej z lat 1974 – 1975, 1978 – 1990 (sygn. 81 – 103); -dokumentacja samorządu mieszkańców z lat 1974 – 1989 (sygn. 104 – 119); -dokumentacja Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej (posiedzenia, kontrole) z lat 1981 – 1983 (sygn. 120 – 121); -uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie z lat 1975 – 1976 (sygn. 122); -plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i komisji z lat 1975 – 1976 (sygn. 123 – 124); -dokumentacja związana z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych z lat 1977 – 1989 (sygn.125). Number of units in the group: 125
8/817/0 Urząd Miejski w Myszkowie 1973-1990 0 Unroll
-protokoły z narad koordynacyjnych (sygn. 1) -statuty i regulaminy organizacyjne (sygn. 2-5) -akty normatywne własnej jednostki (sygn. 6-29) -realizacja uchwał instancji partyjnych (sygn. 30) -plany i programy działania (sygn. 31-45) -realizacja planów i programów działania, sprawozdawczość (sygn. 46-52) -podział administracyjny – przyłączenie gminy Mrzygłód (sygn. 53) -skargi i wnioski, rozpatrywanie, analizy (sygn. 54-57) -wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki, interwencje prasowe (sygn. 58) -pieczęcie urzędowe, ewidencja, zamawianie (sygn. 59) -kontrole zewnętrzne własnej jednostki (sygn. 60-66) -kontrole jednostek podległych (sygn. 67-68) -taryfikatory kwalifikacyjne, siatki płac (sygn. 69-70) -dane statystyczne o pracownikach (sygn. 71) -ewidencja i wykazy pracowników odznaczonych (sygn. 72-75) -plany i programy szkolenia pracowników (sygn. 76) -budżety zbiorcze miasta Myszkowa, zmiany i realizacja (sygn. 77-105) -sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa (sygn. 106-119) -plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Myszkowa i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 120-143) -realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość (sygn. 144) -informacje o życiu kulturalnym na terenie miasta Myszkowa (sygn. 145) -działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Miejski w Myszkowie (sygn. 146-147) -analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Myszkowie (sygn. 148-151) -meldunki o sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej (sygn. 152-156) -rejestry gruntów (sygn. 157-168) -numeracja domów i nieruchomości (sygn. 169-181) -sprawy pośrednictwa pracy - porozumienia, analizy (sygn. 182-194) -przegląd gospodarki energetycznej w jednostkach gospodarki uspołecznionej na terenie Miasta Myszkowa (sygn. 195) -zestawienie spraw, wyposażenia, etatów do przekazania z Gminy Włodowice dla Wydziału Planowania Zatrudnienia, Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w Myszkowie (sygn. 196) Number of units in the group: 195
Showing 766 to 810 of 1,176 entries.