Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/46/0 Sąd Pracy w Częstochowie [1928]1929-1939[1945] 0 Unroll
Wydział Cywilny w lat 1928 - 1945, sygn. 1 - 2808, w tym: sprawy cywilne wynikające ze stosunku pracy przeważnie o niewypłaceni zarobków przez pracodawców; Wydział Karny z lat 1929 - 1939, sygn. 2809 - 3000, w tym: sprawy karne z powództwa Inspektora Pracy dotyczące głównie łamania przepisów w zakresie czasu pracy, warunków bhp. Number of units in the group: 3005
8/47/0 Niemiecki Zakład Karny w Częstochowie 1939-1944 0 Unroll
Oddział I (Śledczy) z lat 1939 - 1944, sygn. 1 - 3376, 3764 - 3794, w tym: teczki osobowe więźniów; Oddział II (Karny) z lat 1939 - 1944, sygn. 3377 - 3763 w tym: teczki osobowe więźniów oraz Księga więźniów śledczych, zawierająca rejestr osadzonych (podstawowe dane osobowe, daty przybycia do więzienia i opuszczenia go, adnotacje o dalszych losach więźniów). Number of units in the group: 3794
8/48/0 Gimnazjum Męskie w Częstochowie [1864]1882-1918 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1864 - 1915, sygn. 1 - 34, w tym: korespondencja z Komisja Rządową Oświecenia Publicznego i Kuratorem Warszawskiego Okręgu Naukowego, akta osobowe nauczycieli progimnazjum i gimnazjum; Sprawy dydaktyczno - wychowawcze z lat 1872 - 1918, sygn. 35 - 54, w tym: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Komisji Przedmiotowych, podania o przyjęcie go Gimnazjum, odpisy aktów urodzenia i świadectwa szkolne uczniów, rejestr osób przyjętych do Gimnazjum; Sprawy gospodarcze z lat 1879 - 1917, sygn. 55 - 59, w tym: protokoły posiedzeń Komitetu Gospodarczego Gimnazjum, księgi Kasowe, spisy inwentarza majątku ruchomego. Number of units in the group: 66
8/49/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. T. Kościuszki w Częstochowie 1919-1936 0 Unroll
Katalogi główne ocen z lat 1919- 1936, sygn. 1 - 17; Protokoły egzaminów nauczycielskich z lat 1920 - 1936, sygn. 18 - 33; Odpisy świadectw i dyplomów z lat 1920 - 1934, sygn. 34 - 38; Państwowy Kurs Nauczycielski z lat 1925 - 1926, sygn. 39 - 40. Number of units in the group: 40
8/50/0 Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich w Częstochowie 1923-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 19
8/51/0 Gimnazjum Gustawa Kośmińskiego w Częstochowie 1907-1919 0 Unroll
Number of units in the group: 63
8/52/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie 1933-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/53/0 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Częstochowie 1921-1939 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1927 - 1939, sygn. 1 - 13, w tym: korespondencja z Inspektoratem Szkolnym, zestawienia frekwencji i dni nauki, księgi urlopów i zwolnień, księgi inwentarzowe, dzienniki podawcze; Księgi protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1922 - 1939, sygn. 14 - 16; Księgi główne ocen z lat 1921 - 1939, sygn. 17 - 33, w tym: księgi główne ocen, sprawozdania z postępu uczniów w nauce; Duplikaty świadectw z lat 1923 - 1938, sygn. 34 - 49, w tym: duplikaty świadectw ukończenia szkoły, świadectwa szkolne, wypracowania pisemne; Opieka szkolna z lat 1925 - 1939, sygn. 50 - 54, w tym: księgi protokołów, sprawozdania, książki sanitarne, korespondencja; Biblioteka szkolna z lat 1928 - 1938, sygn. 55 - 59, w tym: inwentarze bibliotek: szkolnej, uczniowskiej, nauczycielskiej; Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych z lat 1933 - 1938, sygn. 60, w tym: księga protokołów. Number of units in the group: 60
8/54/0 Teatr Marionetek „Chochlik” Częstochowskiej Rodziny Marionetkowej Spółdzielnia z odp. Udz 1945-1950[1954] 0 Unroll
Akta władz Spółdzielni z lat 1945 - 1948, sygn. 1 - 8, w tym: statut, protokoły Walnych Zgromadzeń, protokoły Rady Nadzorczej i Zarządu, rejestr członków, sprawozdania z kontroli działalności Spółdzielni; Akta księgowo - finansowe z lat 1945 - 1947, sygn. 9 - 19, w tym: bilanse, dłużnicy i wierzyciele, koszty handlowe, kasa, listy płacy; Korespondencja z lat 1945 - 1954, sygn. 20 - 23. Number of units in the group: 23
8/55/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Częstochowie 1946-1950 0 Unroll
Akta prezydialne z lat 1946 - 1950, sygn. 1 - 9, 301 - 306, w tym: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania z działalności, protokoły polustracyjne, protokoły odpraw inspektorów; Akta karne z lat 1946 - 1950, sygn. 10 - 280, w tym: sprawy karne, postanowienia o ukaraniu grzywną, akta umorzonych dochodzeń w sprawach o spekulację i inne przestępstwa; Repertoria z lat 1946 - 1950, sygn. 281 - 289, w tym : repertoria ogólne spraw; Skorowidzez lat 1946 - 1950, sygn. 290 - 300, w tym: skorowidze osób i instytucji występujących w sprawach prowadzonych przez Komisję. Number of units in the group: 306
8/56/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie [1808-1825] 1826-1938 [1946-2013] 27222 Unroll
Zespół zawiera jednorodną dokumentację w postaci: pierwopisów (oryginałów) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808-1825; duplikatów (wtóropisów) akt urodzeń z lat 1826-1916, małżeństw z lat 1826-1936, zgonów z lat 1826-1936; alegat (aneksów) do ksiąg z lat 1808-1854, 1856-1936; akt zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1865-1936. Z okresu późniejszego pochodzą adnotacje zamieszczane na marginesach aktów metrykalnych (tzw. przypiski), które zawierają m. in. informacje dotyczące daty zawarcia małżeństwa, daty zgonu, zmiany nazwisk czy decyzje urzędów poprawiające błędy pisarskie w poszczególnych aktach. Księgi wytworzone po roku 1914 znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Natomiast księgi metrykalne z lat 1594-1808 znajdują się Archiwum Archidiecezjalnym im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie. Number of units in the group: 480
8/57/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie [1846] 1905-1936 2327 Unroll
Materiały w układzie rzeczowo-chronologicznym zawierają: Pierwopisy (oryginały) i wtóropisy (duplikaty) akt urodzeń Filiału Ewangelickiego w Cranym Lesie oraz Częstochowie z lat 1846 - 1913, sygn. 1-4, 68; Pierwopisy (oryginały) akt małżeństw Filiału Ewangelickiego w Czarnym Lesie oraz Częstochowie z lat 1846 - 1911, sygn. 5 - 7, 69; Alegata (akta zbiorowe, dowody) do akt małżeństw Filiału Ewangelickiego w Czarnym Lesie, Filiału Ewangelickiego w Częstochowie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie z lat 1853 - 1896, 1901 - 1913, sygn. 8 - 64; Pierwopisy (oryginały) akt zgonów Filiału Ewangelickiego w Czarnym Lesie oraz Częstochowie z lat 1846 - 1906, sygn. 65 - 67, 70. Number of units in the group: 97
8/58/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Częstochowie 1826-1936 [1946 - 1997] 0 Unroll
Number of units in the group: 464
8/59/0 Zbiór afiszy i druków z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego 1890-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 1960
8/60/0 Starostwo Powiatowe Częstochowskie [1917]1919-1939 0 Unroll
Referat Ogólny z lat 1919 - 1932, sygn. 1 - 6, w tym: szkolenia urzędników, konferencje sołtysów, sprawy osobowe urzędników; Referat Organizacyjny z lat 1918 - 1931, sygn. 7 - 16, w tym: podział administracyjny powiatu, zmiany granic gmin miejskich i wiejskich; Referat Bezpieczeństwa z lat 1919 - 1939, sygn. 17 - 73, w tym: sprawozdania sytuacyjne własne i obce, sprawy stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych; Referat Porządku Publicznego z lat 1919 - 1939, sygn. 74 - 178, w tym: drukarnie, biblioteki, kina, sprawy paszportowe, repatrianci, ewidencja cudzoziemców, sprawy graniczne; Referat Administracyjny z lat 1919 - 1939, sygn. 179 - 354, w tym: przepisy ogólne, poświadczenie i uznanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy kultury i sztuki; Referat Wyznaniowy z lat 1921 - 1939, sygn. 355 - 370, w tym: sprawy dozorów kościelnych, sprawy różnych wyznań; Referat Wojskowy z lat 1921 - 1932, sygn. 371 - 375, w tym: rejestracja poborowych, nadzór nad prowadzeniem spraw wojskowych w gminach; Referat Przemysłowy z lat 1919 - 1939, sygn. 376 - 630, w tym: przepisy i zarządzenia dotyczące przemysłu, zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i handlowe, wydawanie kart rzemieślniczych, statystyka przemysłowa; Referat Wodny z lat 1925 - 1938, sygn. 631 - 634, w tym: zakłady o sile wodnej, melioracje wodne; Referat Samorządowy z lat 1920 - 1939, sygn. 635 - 790, 1139 - 1141, w tym: przepisy ogólne, wybory do samorządów: miejskich, gminnych i gromadzkich, wybory sołtysów, kwestionariusze statystyczne, zażalenia; Referat Opieki Społecznej z lat 1919 - 1938, sygn. 791 - 801, w tym: przepisy ogólne, opieka nad poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, sprawy inwalidzkie; Referat Sanitarny z lat 1919 - 1937, sygn. 802 - 821, 1097 - 1138, w tym: personel sanitarny, zakłady lecznicze, apteki, cmentarze, akta osobowe felczerów; Referat Ochrony Lasów z lat 1920 - 1939, sygn. 822 - 847, w tym: przepisy ogólne, ochrona lasów, statystyki leśne, sprawy karne; Referat Budowlany z lat 1919 - 1939, sygn. 848 - 895, w tym: administracja, budowa i remonty budynków państwowych, kontrola budów prywatnych; Referat Inwalidów Wojennych z lat 1926 - 1933, sygn. 896 - 897, w tym: sprawy rent i emerytur; Referat Rolny z lat 1920 - 1939, sygn. 898 - 1088, w tym: przepisy i normatywy, scalanie gruntów, serwituty, obrót ziemią, parcelacja gruntów i majątków państwowych, osadnictwo, statystyka rolna, hodowla zwierząt, rybołówstwo, wspólnoty gromadzkie; Spisy spraw, dzienniki podawcze i wykazy akt z lat 1922 - 1939, sygn. 1089 - 1096. Number of units in the group: 1145
8/61/0 Wydział Powiatowy w Częstochowie 1919-1939 0 Unroll
Referat Ogólny, Organizacyjny i Gospodarczy z lat 1919 - 1939, sygn. 1 - 65, w tym: protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego i Wydziału Powiatowego, sprawy personalne pracowników własnych oraz urzędów gmin, sprawozdania z działalności, budżety i sprawozdania z ich wykonania; Referat Spraw Gminnych z lat 1919 - 1939, sygn. 66 - 305, w tym: protokoły z posiedzeń i uchwały rad gminnych i miejskich, budżety gmin, wykazy gospodarstw, sprawozdania gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych, lustracje gmin; Referat Rachuby z lat 1919 - 1938, sygn. 306 - 308, w tym: pożyczki, rozrachunki z gminami; Referat Podatkowy z lat 1919 - 1937, sygn. 309 - 315, w tym: sprawy podatkowe; Referat Ogólnotechniczny, Drogowy i Wodny z lat 1919 - 1939, sygn. 316 - 392, statystyka, i sprawozdania, utrzymanie dróg, listy płac robotników; Referat Oświatowo-Kulturalny z lat 1919 - 1938, sygn. 393 - 413, w tym: sprawy przedszkoli, statystyka i sprawozdania, sprawy Rady Szkolnej Powiatowej i Komisji Oświaty; Referat Zdrowia Publicznego z lat 1919 - 1936, sygn. 414 - 422, w tym: sprawy szpitali i ośrodków zdrowia, wykazy lekarzy i felczerów; Referat Weterynaryjny z lat 1919 - 1934, sygn. 423 - 228, w tym: organizacja służby weterynaryjnej, leczenie zwierząt; Referat Opieki Społecznej z lat 1919 - 1939, sygn. 429 - 445, w tym: instytucje opieki społecznej, koszty leczenia, akcja pomocy doraźnej bezrobotnym; Referat Rolny z lat 1921 - 1939, sygn. 446 - 471, w tym: szkolnictwo rolnicze, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, statystyka i sprawozdania; Referat Spraw Pożarniczych z lat 1921 - 1939, sygn. 472 - 482, w tym: protokoły z posiedzeń Rady Powiatowej Oddziału Zarządu Straży Pożarnych, protokoły posiedzeń gminnych komisji przeciwpożarowych, sprawozdania z działalności ochotniczych straży pożarnych, korespondencja w sprawach subsydiów i budowy remiz; Referat Budowlany z lat 1921 - 1939, sygn. 483 - 520, w tym: sprawy budownictwa, zatwierdzanie projektów budynków mieszkalnych i innych; Instytucja Zastępcza Funduszu Pracy z lat 1921 - 1938, sygn. 521 - 523, w tym; kontrola książek zasiłkowych, sprawozdania o ruchu bezrobotnych; Akta osobowe z lat 1920 - 1939, sygn. 524-607, dotyczy akt osobowych pracowników Wydziału Powiatowego w Częstochowie, kierowniczek przedszkoli w powiecie częstochowskim, pracowników urzędów gmin. Number of units in the group: 607
8/62/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Częstochowie [1945]1950-1975 0 Unroll
I. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie Wydział Organizacyjno-Prawny z lat [1949] 1950-1973, zawiera: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej oraz posiedzeń Prezydium, Komisji oraz spotkania posłów i radnych z wyborcami, kampania wyborcza, organizacja wyborów, interpelacje i postulaty radnych. Ponadto w Wydziale znajdują się kopie protokołów sesji gromadzkich i gminnych rad narodowych oraz posiedzeń prezydiów tychże rad przesyłane do wiadomości PPRN w Częstochowie.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1950-1973, zawiera: plany gospodarcze wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania, posiedzenia Kolegium Planistycznego, bilanse siły roboczej, opinie lokalizacyjne, czyny społeczne Wydział Finansowy z lat [1945] 1950-1974, zawiera: budżety jednostkowe i zbiorcze powia-tu, sprawozdania z wykonania budżetów, wymiaru podatków i opłat, akta Referatu Likwida-cyjnego, rejestry wymiarowe. Wydział Oświaty z lat 1951-1973, zawiera: akta organizacji szkół i placówek oświatowych, inwestycje szkolne oraz wizytacje i inspekcje szkół i przedszkoli, albumy fotograficzne z uroczystości szkolnych,Wydział Kultury z lat 1952-1973, zawiera: plany i sprawozdania z ich realizacji Wydziału oraz jednostek kultury w powiecie, sprawy upowszechniania kultury w powiecie (konkursy, festiwale, imprezy, obchody, referaty okolicznościowe), ochrony zabytków, miejsca walki i męczeństwa, opracowania monograficzne dotyczące powiatu, teki wydawnicze. Wydział Spraw Wewnętrznych z lat [1949] 1950-1973, zawiera: akta dot. stowarzyszeń, sprawy konsularne, urzędów stanu cywilnego, wywłaszczeniowe, potwierdzenia posiadania obywatelstwa oraz sprawozdania ze stanu ruchu ludności, sprawy mniejszości narodowych, repatriacji, ruchu granicznego, wywłaszczenia nieruchomości. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska z lat 1969-1973, zawiera: plany i sprawozdania z ich realizacji, współdziałanie z organami rad narodowych i innymi jednostkami.Wydział Skupu z lat 1959-1973, zawiera: sprawozdania z obowiązkowych dostaw, posiedzenia Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Skupu oraz komisji. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat [1945] 1950-1972, zawiera: sprawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony roślin, leśnictwa, weterynarii, melioracji, geodezji oraz planowania rol-nego, wywłaszczenia, przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (Państwowy Fundusz Ziemi). Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji z lat 1950-1973, zawiera: sprawy remontów, działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz wywłaszczenia, sprzedaż, regulacja własności nieruchomości, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1952-1973, zawiera: materiały dot. organizacji handlu i przemysłu, sieci handlowej, sprawy, cen działalności zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, sprawy przymusowych zarządów nad młynami, tartakami, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1951-1973, zawiera: materiały dot. specjali-stycznego nadzoru lekarskiego, oświaty sanitarnej, szczepień ochronnych, statystyki medycznej pomocy społecznej, profilaktyka i szczepienia ochronne, personel medyczny, opieka społeczna, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z lat 1959-1973, zawiera: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy dot. lokalizacji szczegółowych, tereny budowlane - podział, zagospodarowanie, szkody górnicze, Wydział Budżetowo-Gospodarczy z lat 1958-1974, zawiera: budżety powiatowe, bilanse i sprawozdania budżetowe Wydziałów PRN, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych z lat 1955-1973, zawiera: sprawy profilaktyki przeciwpożarowej, statystyki pożarów oraz meldunki na terenie powiatu częstochowskiego, dokumentacje budowy strażnic OSP w powiecie, Wydział Statystyki z lat 1952-1965, zawiera: metryki statystyczne, ruch naturalny ludności, statystykę społeczną oraz gospodarczą II. Urząd Powiatowy w Częstochowie Biuro Ogólno-Organizacyjne z lat 1968-1975, zawiera: protokoły sesji, posiedzeń Komisji oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, sprawy osobowe pracowników Biura, Wydział Finansowy z lat 1973-1975, zawiera: plany pracy, finansowe, inspekcji, rewizji, budżet i sprawozdania z jego realizacji, kontrole i rewizje, Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury z lat 1974-1975, zawiera: akta dot. organizacji i sieci placówek kulturalno-oświatowych, plany i sprawozdania statystyczne jednostek nadzorowanych, Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji z lat 1973-1975, zawiera: szkody górnicze, orzeczenia Okręgowej Komisji do spraw Szkód Górniczych w Katowicach, wywłaszczenia, sprzedaż, regulacja spraw własności nieruchomości Number of units in the group: 2760
8/63/0 Akta gminy Dźbów 1886-1940[1947] 0 Unroll
Zarząd Gminy: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1911 - 1930, sygn. 1 - 6, w tym: protokoły zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminnej, zebrań gminnych, konferencji wójtów i sekretarzy; Dział Budżetowo-Finansowy z lat 1918 - 1947, sygn. 7 - 18, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi inwentarzowe, dochody kasy, księgi biercze danin publicznych, podatek gruntowy; Dział Gospodarki Gminnej z 1934 roku, sygn. 19, w tym: rejestracja zwierząt; Dział Administracyjny z lat 1886 - 1840, sygn. 20 - 46, w tym: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców, dowody do rejestrów mieszkańców. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa gminy Dźbów w Ostrowach z lat 1917 - 1939, sygn. 47 - 52, w tym: księgi udzielonych pożyczek. Number of units in the group: 52
8/64/0 Gminna Rada Narodowa w Gnaszynie Dolnym 1952-1954[1955] 0 Unroll
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1952 - 1955, sygn. 1 - 23, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, protokoły konferencji sołtysów; Referat Finansowy z lat 1952 - 1954, sygn. 24 - 36, w tym: budżety, księgi główne Prezydium GRN, księgi wymiaru świadczeń w naturze, protokoły i zarządzenia pokontrolne Referatu Finansowego; Referat Rolny z lat 1952 - 1954, sygn. 37 - 39, w tym: akta dotyczące likwidacji odłogów, akcji siewnej, żniwno-omłotowej i inne, wykaz gospodarstw, akta wywłaszczeniowe; Komitet Odbudowy Warszawy lat 1952 - 1954, sygn. 40, w tym: wytyczne, broszury, protokoły i korespondencja Gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy w Gnaszynie Dolnym; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z roku 1954, sygn. 41, w tym: protokoły, sprawozdania, korespondencja Gminnego Komitetu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Związek Samopomoc Chłopska Oddział w Gnaszynie Dolnym z roku 1954, sygn. 42, w tym: sprawozdania, protokoły, instrukcje i korespondencja. Number of units in the group: 42
8/65/0 Akta gminy Grabówka 1881-1939 0 Unroll
Zarząd Gminy I z lat 1881 - 1914, sygn. 1 - 417, w tym: sprawy dotyczące prowadzenia ksiąg ludności i akt stanu cywilnego, sprawy celne, paszportowe, dotyczące obcokrajowców, aresztantów i przesiedleńców, materiały dotyczące targów i zakładów przemysłowych, wypadków, pożarów, ubezpieczeń budynków, zapobiegania przestępstwom, przepisów policyjnych, kradzieży i przemytu, ochrony lasów rządowych, komunikacji, poczty, powinności drogowych, podwód wojskowych, kwater dla wojska, akta rejestracji osób zmieniających wyznanie, chorób i szczepień ochronnych, szkół początkowych, zebrań gminnych i parafialnych, sprawy dotyczące broni, polowań, manifestów, ksiąg przychodów i rozchodów Zarządu Gminy, kasy Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego; Zarząd Gminy II z lat 1913 - 1918, sygn. 418 - 449, w tym: akta Zarządu Gminy i Kasy Gminnej, budżety, dokumentacja dotycząca podatków, dróg, mostów, szkół, kosztów leczenia, zapomóg, kosztów wyżywienia wojska, pożarów i ubezpieczeń od ognia, zaświadczeń i paszportów, ruchu naturalnego ludności; Zarząd Gminy III z lat 1886 - 1939, w tym: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1918 - 1934, sygn. 450 - 497, w tym: rozporządzenia i zarządzenia władz nadrzędnych, statystyka, wybory do rady gminnej, sprawy osobowe, zebrania ciał samorządowych, księga uchwał Rady Gminnej, majątek gminy: Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1918 - 1939, sygn. 498 - 530, w tym: podatki, kasa gminna, pożyczki, ubezpieczenia: Dział Gospodarki Gminnej z lat 1918 - 1934, sygn. 531 - 583, w tym: naprawa dróg i mostów, szkoły i ochronki, oświata pozaszkolna, opieka społeczna i koszty kuracyjne, bezrobocie, emigracja ludności, rolnictwo, weterynaria, handel, przemysł i rzemiosło; Dział Administracyjny z lat 1886 - 1939, sygn. 584 - 620, w tym: wybory do Sejmu i Senatu, księgi ludności, księgi kontroli ruchu ludności, spis koni, akta dotyczące wojska, budownictwa, sprawy sądowo - administracyjne; Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa z lat 1913 - 1928, sygn. 621 - 627, w tym: księga wkładów, informacje o działalności Kasy; Komitet Żywnościowy w Gnaszynie z lat 1915 - 1919, sygn. 628 - 629, w tym: protokoły posiedzeń, przydział żywności i odzieży, listy potrzebujących pomocy, dokumentacja księgowa. Number of units in the group: 629
8/66/0 Akta gminy Rększowice 1886-1940 0 Unroll
Zarząd Gminy I, w tym: Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1932 - 1939, sygn. 1 - 5, w tym: dziennik główny, księgi biercze podatku gruntowego i danin publicznych; Dział Administracyjny z lat 1886 - 1932, sygn. 6 - 39, w tym: księgi ludności, wykaz urodzonych w parafii Konopiska, księga poborowych, kontrola wyroków karnych. Zarząd Gminy II z lat 1939 - 1940, sygn. 40, w tym: księga biercza podatku gruntowego. Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Rększowicach z lat 1913 - 1923, sygn. 41, w tym: księga przychodów i rozchodów Kasy. Number of units in the group: 42
8/67/0 Akta gminy Potok Złoty 1867-1945 0 Unroll
Zarząd Gminy I z lat 1867 - 1914, sygn. 1 - 36, w tym: tabele likwidacyjne wsi gminy Potok Złoty, akta dotyczące szkół, statystyki, pożarów i ubezpieczeń, meldunków, poborowych, spraw wyznaniowych, podatków, przemysłu i handlu, zdrowia, zbiórek i jubileuszy; Zarząd Gminy II z lat 1919 - 1939, sygn. 37 - 41, w tym: korespondencja dotycząca pracowników Zarządu, dozoru kościelnego i bożniczego, protokoły Rady Gminnej, wybory radnych, statystyka rolna, akta dotyczące aresztu gminnego; Zarząd Gminy III z lat 1941 - 1945, sygn. 42 - 44, w tym: akta dotyczące kontroli Zarządu, wykaz osób posiadających nieruchomości na terenie gminy, wykaz osób przesiedlonych z Warszawy. Number of units in the group: 44
8/68/0 Akta gminy Kamienica Polska 1820-1945 0 Unroll
Urząd Wójtowski z lat 1820-1866, sygn. 1 - 10, w tym: zezwolenia dla Żydów na zamieszkanie i przemieszczanie się, akta dotyczące założenia fabryki tkanin, szkoła elementarna, księgi ludności stałej; Zarząd Gminy z lat 1866 - 1914, sygn. 11 - 126, w tym: protokoły zebrań gminnych i wiejskich, akta dotyczące targów i zakładów przemysłowych, dokumentacja dotycząca wypadków, pożarów, ubezpieczeń budowli, przemytu, chorób i szczepień, korespondencja z sądami, statystyka gminna, księgi przychodów i rozchodów zarządu gminy, rejestry aresztantów, księgi ludności stałej i niestałej, rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów, rejestr paszportów, dzienniki korespondencyjne, wykaz akt gminnych; Urząd Gminy z lat 1914 - 1918, sygn. 127 - 135, w tym: akta dotyczące szkół gminnych, księgi kasy gminnej, akta Komitetu Żywnościowego, dzienniki korespondencyjne, wykaz akt gminnych; Zarząd Gminy z lat 1918 - 1939, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z roku 1933, sygn. 136 - 138, w tym: akta dotyczące wyborów, statystyka; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1918 - 1939, sygn. 139 - 163, w tym: listy płac pracowników gminnych, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków, budżetowych, akta dotyczące podatków i danin publicznych; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1932 - 1939, sygn. 164 - 170, w tym: akta dotyczące oświaty, rolnictwa, akcji sanitarno - porządkowej, opieki społecznej i lecznictwa, bezrobocia; Dział Administracyjny z lat 1886 - 1939, sygn. 171 - 195, w tym: obchody świąt, księgi ludności stałej i niestałej, rejestr mieszkańców, ewidencja ludności, księgi poborowych, sprawy wojskowe, rejestr aresztantów, dzienniki korespondencyjne; Zarząd Gminy z lat 1942 - 1945, sygn. 196 - 197, w tym: księgi kasy gminnej; Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Kamienicy Polskiej z lat 1890 - 1935, sygn. 198 - 229, w tym: protokoły zebrań, księgi przychodów i rozchodów, , księgi pożyczkobiorców, wkłady kasy, sprawozdania, wykazy dłużników, kontrole, dziennik główny; Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Poczesnej z lat 1910 - 1914, sygn. 230, w tym: protokoły zebrań. Number of units in the group: 230
8/69/0 Akta gminy Wancerzów 1922-1945 0 Unroll
Zarząd Gminy I z lat 1922 - 1939, sygn. 1 - 6, w tym: księga uchwał Rady Gminnej, zestawienie podatków skarbowych powiatowych i gminnych, zestawienia statystyczne dotyczące miejscowości w gminie Wancerzów, rejestr pomiarowy Dóbr Jaskrów, księga protokołów Dozoru Szkolnego; Zarząd Gminny II z lat (1923)1939 - 1945, sygn. 7 - 14, w tym: projekt budżetu, statystyka rolna, księga inwentarzowa osady Mstów, wykazy kwartalne urodzonych w parafii Żuraw z lat 1923 - 1945, plany sytuacyjne gromad: Gąszczyk, Siedlec, Kuchary, Małusy Wielkie Mokszerz i Jaźwiny; Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Wancerzowie z roku 1930, sygn. 15, w tym: protokoły rewizji Kasy. Number of units in the group: 15
8/70/0 Akta gminy Olsztyn 1919-1944 0 Unroll
Zarząd Gminy I: Dział Ogólno-Administracyjny z lat 1919 - 1923, 1930 - 1938, sygn. 1 - 5, w tym: protokoły Rady Gminnej, wybory radnych, sołtysów i podsołtysów; Dział Finansowo-Księgowy z lat 1923 - 1939, sygn. 6 - 34, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, dzienniki główna, podręczniki dochodów kasy, księgi biercze danin publicznych, podatek gruntowy; Zarząd Gminy II z lat 1940 - 1944, sygn. 35 - 37, w tym: akta dotyczące przemysłu i handlu, dzienniki główna, listy płac burmistrza i pracowników gminy; Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Olsztynie z lat 1927 - 1939, sygn. 38 - 46, w tym: sprawozdania, protokoły lustracji, umowy w sprawie pożyczek, dziennik główna, wykazy pożyczkobiorców, korespondencja dot. spłaty i egzekucji długów. Number of units in the group: 46
8/71/0 Gminna Rada Narodowa w Ostrowach 1952-1954 0 Unroll
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 16, w tym: akta organizacyjne, akta osobowe i płacowe, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, protokoły zebrań aktywu i zespołu gminnego, zebrań gromadzkich, akta dotyczące inspekcji Prezydium, akta Gminnego Kolegium oraz akta wyborów do Sejmu; Referat Finansowy z lat 1952 - 1954, sygn. 17 - 30, w tym: budżety, księgi główne Prezydium GRN, księgi wymiaru świadczeń w naturze; Referat Rolny z lat 1952 - 1954, sygn. 31, w tym: statystyka rolna, dotycząca hodowli i upraw; Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowach z lat 1953 - 1954, sygn. 32, w tym: Protokoły kontroli i sprawozdania z ich wykonania, protokoły zdawczo-odbiorcze ksiąg usc. Number of units in the group: 32
8/72/0 Akta gminy Poczesna 1851-1939 0 Unroll
Akta gminy Poczesna z lat 1851 - 1939, sygn. 1 - 31, w tym: akta dozoru kościelnego, konferencje sołtysów i wójtów, ubezpieczenia pracowników Urzędu Gminy, sprawy podatku gruntowego, dochody i wydatki gminy, statystyka rolna, odszkodowania dla mieszkańców wsi Bargły za szkody górnicze, wnioski o wydanie dowodów osobistych, wykazy członków straży pożarnej, sprawy dotyczące polowań, pozwolenia budowlane, areszt sądowy, dzienniki korespondencyjne, księgi ludności stałej wsi: Bargły, Dębowiec, Poczesna, Zawisna, kontrola ludności przybywającej i opuszczającej gminę Kamienica Polska, protokoły zebrań Kółka Rolniczego "Przebudzenie" w Poczesnej. Number of units in the group: 32
8/73/0 Akta gminy Przyrów 1826-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 540
8/74/0 Akta gminy Rędziny 1899-1945 0 Unroll
1. Urząd Gminy z lat 1916-1918: protokoły zgromadzeń gminnych, akt dotyczące podatków (sygn.1-2) 2. Zarząd Gminy z lat [1899] 1918-1939 - Dział Ogólno-Organizacyjny: rozporządzenia i zarządzenia władz naczelnych, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, wybory władz gromadzkich, zebrania władz samorządowych i gromadzkich, majątek gminy (syg.3-41) - Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, podatki, ubezpieczenia (sygn.42-80). - Dział Gospodarki Gminnej: prenumerata pism, budowa dróg i mostów, oświata, sprawy budowy szkół, ochrona zdrowia i koszty kuracyjne, zasiłki dla bezrobotnych, emigracja, rolnictwo, weterynaria, rozwój przemysłu i handlu (sygn.81-116). - Dział Administracyjny: wybory do Sejmu i Senatu, zaświadczenia, korespondencja w sprawie ewidencji ludności, rejestry cudzoziemców, wydawanie paszportów i dowodów osobistych, księgi ludności stałej, księgi ludności niestałej, księgi zameldowania i wymeldowania, sprawy dotyczące bezpieczeństwa i sprawy wojskowe, spisy poborowych, spisy zwierząt pociągowych, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną, aprowizacja, korespondencja z sądami (syg.117-179). 3. Zarząd Gminy z lat 1939-1945: - Dział Ogólno-Administracyjny: inspekcje Zarządu Gminnego (sygn. 180). - Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, akta wymiarowe i sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów budżetowych, księgi wydatków budżetowych, księgi sum przechodnich, dzienniki główna, sprawozdania podatkowe, księgi biercze, księgi danin, gromadzkie księgi podatkowe, listy wymiaru kontyngentu (sygn. 181-226). - Dział Gospodarki Gminnej: sprawy produkcji rolnej, wykazy małorolnychi bezrolnych, spisy zwierząt, ewidencja kart przemysłowo-podatkowych. - Dział Administracyjny: wydawanie przepustek i kart rozpoznawczych, ewidencja zwierząt pociągowych, sprawy rozdziału żywności (sygn.227-242). 4. Gminna Kasa Pożyczkowo- Oszczędnościowa z lat 1911 -1940 (sygn. 243-252). Number of units in the group: 252
8/75/0 Akta gminy Wrzosowa 1838 - 1941 121 Unroll
Akta gminy Wrzosowa zachowały się fragmentarycznie. Zespół obejmuje akta: I. Gmina Huta Stara z lat 1838-1864, sygn. 1: „Lustracyia Dóbr prywatnych Stara Huta lit. A położonych w Okręgu Częstochowskim Powiecie Wieluńskim Gubernij Warszawskiej, sporządzona przez delegowanego Komisarza Nadzwyczajnego Schlosanda w 1845 r.” Akta zawierają m. in. nazwiska okupników, kolonistów (byli to majstrowie tkaccy przybyli głównie z Moraw), którzy zakupili grunty we wsi Stara Chuta vel Stara Huta; wykazy hipoteczne nieruchomości wraz z regestami pomiarowymi, wykazy podatków i dziesięciny, wykazy bydła, budynków;II. Zarząd Gminy z lat 1876-1914, sygn. 2-860: sprawy dotyczące prowadzenia ksiąg ludności i akt stanu cywilnego, sprawy celne, paszportowe, dotyczące obcokrajowców, aresztantów i przesiedleńców, materiały dotyczące targów i zakładów przemysłowych, wypadków, pożarów, ubezpieczeń budynków, zapobiegania przestępstwom, przepisów policyjnych, kradzieży i przemytu, ochrony lasów rządowych, komunikacji, poczty, powinności drogowych, podwód wojskowych, kwater dla wojska, akta rejestracji osób zmieniających wyznanie, chorób i szczepień ochronnych, szkół początkowych, zebrań gminnych i parafialnych, sprawy dotyczące broni, polowań, manifestów, ksiąg przychodów i rozchodów Zarządu Gminy; III. Urząd Gminy (1873) 1914-1918, sygn. 861-887: budżety, dokumentacja dotycząca podatków, dróg, mostów, szkół, kosztów leczenia, zapomóg, kosztów wyżywienia wojska, pożarów i ubezpieczeń od ognia, zaświadczeń i paszportów, ruchu naturalnego ludności, spisy ławników; IV. Zarząd Gminy z lat (1905) 1918-1939, sygn. 888-950: - Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1918-1930: akta Rady Gminy oraz administracji gminnej, sprawy wyborcze - Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1918-1938: podatki gminne, ubezpieczenia - Dział Gospodarki Gminnej z lat 1918-1927: sprawy dot. dróg, mostów, gruntów, handlu i przemysłu, podatków gminnych - Dział Administracji Społecznej z lat 1918-1932: szkoły, stowarzyszenia, koszty leczenia szpitalnego, komitety żywnościowe, sprawy inwalidów wojennych oraz rezerwistów - Dział Administracyjny z lat (1905) 1918-1932: sprawy wojska, obcokrajowców, sądowe oraz rejestr aresztu sądowego, dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej, księgi ludności stałej. V. Zarząd Gminy z lat 1939-1941, sygn. 951: księga biercza podatków. Akta zespołu stanowią cenne źródło do badań, głównie nad stosunkami politycznymi, gospodarczymi i ludnościowymi w gminie Wrzosowa od I połowy XIX w. do II połowy XX w., w szczególności zaś nad dziejami wsi Huta Stara A. Number of units in the group: 951
8/76/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Częstochowie [1866]1920-1933[1938] 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1919 - 1933, sygn. 1 - 28, w tym: rozporządzenia okólniki, instrukcje, kontrola prac mierniczych, opis folwarków w powiecie; Rachuba z lat 1919 - 1932, sygn. 29 - 34, w tym: sprawozdania finansowe, kasa; Parcelacja rządowa z lat 1919 - 1935, sygn. 35 - 115, 199 - 202, w tym: parcelacja gruntów i majątków państwowych; Parcelacja prywatna z lat 1927 - 1933, sygn. 116 - 117, w tym: przymusowy wykup majątków prywatnych; Pożyczki z lat 1921 - 1923, sygn. 118 - 124, w tym: wykazy pożyczek, sprawy kredytowe; Sprawy regulacyjne z lat 1866 - 1938, sygn. 125 - 178, 191 - 198, 203, w tym: wspólnoty gromadzkie, likwidacja serwitutów, scalanie i wymiana gruntów, tabele nadawcze i likwidacyjne wsi z terenu powiatu, sprawa oszacowania terenu szkolnego w osadzie Mirów - Zawada; Statystyka z lat 1921 - 1930, sygn. 179 - 183, w tym: stosunki agrarne w powiecie; Kupno, sprzedaż gruntów włościańskich i alienacja z lat 1869 - 1932, sygn. 184 - 188, w tym: alienacja pastwisk i osad tabelowych; Dzienniki podawcze z lat 1929 - 1930, sygn. 189 - 190; Tabele nadawcze i likwidacyjne z terenu powiatu z lat 1886 - 1938, sygn. 191 - 198; Parcelacje majątków państwowych z lat 1920 - 1935, sygn. 199 - 202; Oszacowanie terenu szkolnego z osady Mirów - Zawada z lat 1922 - 1935, sygn. 203. Number of units in the group: 203
8/77/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 roku 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 38
8/78/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 14
8/79/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/80/0 Cech Kowalsko-Ciesielski w Kłobucku 1872-1948 0 Unroll
Cech Ciesielsko - Kowalski w Kłobucku, w tym: Statut z roku 1937, sygn. 1; Protokoły zebrań cechowych z lat 1929 - 1948, sygn. 2; Księga wpisu majstrów z lat 1875 - 1946, sygn. 3; Księga wpisu czeladników z lat 1875 - 1945, sygn. 4; Księga wpisu uczniów z lat 1872 - 1927, sygn. 5; Księga rachunkowa z lat 1931 - 1948, sygn. 6; Korespondencja z lat 1935 - 1948, sygn. 7. Number of units in the group: 7
8/81/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Kłobucku 1903 -1948 0 Unroll
Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Kłobucku, w tym: Statut z roku 1937, sygn. 1; Protokoły zebrań cechowych z lat 1914 - 1948, sygn. 2 - 3; Księga przyjęć do Cechu z lat 1903 - 1918, sygn. 4; Księga wpisu uczniów z lat 1929 - 1948, sygn. 5; Księga rachunkowa z lat 1903 - 1948, sygn. 6 - 7; Korespondencja z lat 1927 - 1947, sygn. 8 - 14; Dziennik podawczy z lat 1932 - 1936, sygn. 15. Number of units in the group: 15
8/82/0 Cech Szewców i Powroźników w Kłobucku 1945-1948 0 Unroll
Cech Szewców i Powroźników w Kłobucku, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1945 - 1948, sygn. 1. Number of units in the group: 2
8/83/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Krzepicach 1919-1948 0 Unroll
Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Krzepicach, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1921 - 1948, sygn. 1; Księga wpisu uczniów i umowy o naukę z lat 1919 - 1948, sygn. 2 - 3; Księga kasowa z lat 1932 - 1948, sygn. 4; Korespondencja z lat 1937 - 1948, sygn. 5. Number of units in the group: 5
8/84/0 Cech Szewców w Krzepicach 1927-1948 0 Unroll
Cech Szewców w Krzepicach, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1927 - 1948, sygn. 1; Księga wpisu majstrów z lat 1927 - 1948, sygn. 2; Księga wpisu czeladników z lat 1936 - 1948, sygn. 3; Księga wpisu uczniów z lat 1930 - 1948, sygn. 4; Księga rachunkowa z lat 1927 - 1948, sygn. 5. Number of units in the group: 5
8/85/0 Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów w Krzepicach 1930-1938 0 Unroll
Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów w Krzepicach, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1930 - 1938, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/86/0 Cech Szewców w Mstowie 1767-1938 0 Unroll
Cech Szewców w Mstowie, w tym: Księgi protokołów oraz wpisu majstrów, czeladników i uczniów z lat 1767 - 1938, sygn. 1 - 3; Księgi przychodów i rozchodów z lat 1933 - 1924, sygn. 4. Number of units in the group: 5
8/87/0 Cech Rzeźniczo-Wędliniarski w Przyrowie 1926-1948 0 Unroll
Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Przyrowie, w tym: Protokoły zebrań cechowych z lat 1926 - 1948, sygn. 1 - 2; Księga wpisu majstrów z roku 1927, sygn. 2; Księga wpisu czeladników z roku 1927, sygn. 4; Księga wpisu uczniów z lat 1927 - 1947, sygn. 5; Księga rachunkowa z lat 1927 - 1948, sygn. 6; Korespondencja z lat 1927 - 1948, sygn. 7 - 12. Number of units in the group: 12
8/88/0 Cech Stolarski w Przyrowie 1937 0 Unroll
Cech Stolarski w Przyrowie, w tym: Statut z roku 1937, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/89/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konopiskach 1808-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 170
8/90/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mykanowie 1812-1917, 1928-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 223
Showing 46 to 90 of 1,176 entries.