Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1048/0 Teki Antoniego Szczawińskiego (notatki, relacje dotyczące politycznej działalności A. Szczawińskiego w latach 1905 - 1972) 1937 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1049/0 Powiatowy Komitet Opieki nad Trzeźwością Ludową w Częstochowie 1910 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/1050/0 Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Częstochowie 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1051/0 Miejski Komitet Opieki Społecznej w Częstochowie 1946 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 16
8/1052/0 Inspektor Szkolny w Częstochowie 1938 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1053/0 Naczelnik Powiatu Częstochowskiego 1916 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1054/0 Urząd Skarbowy w Lublińcu 1983-1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowi dokumentacja kontroli zewnętrznych, zbiory aktów prawnych oraz sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 5
8/1055/0 Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie 1957-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 57
8/1056/0 Urząd Miejski w Lublińcu 1978-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/1057/0 Częstochowska Fabryka Igieł i Wyrobów Metalowych w Częstochowie 1939-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1058/0 Wojskowy Punkt Odbioru Firmy Hasag Zakłady Metalowe Sp. Z o.o. Budowa Urządzeń Częstochowa 1941-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/1059/0 Spółka Akcyjna "Włókno Polskie" w Częstochowie 1922-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1060/0 Fabryka Wyrobów Celuloidowych i Metalowych "Kosmos" w Częstochowie 1922-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1061/0 Państwowa Centrala Handlowa Biuro Obrotu Artykułami Rolnymi w Częstochowie 1948-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1062/0 Częstochowski Urząd Skarbowy Guberni Piotrkowskiej 1914 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1063/0 Bank Przemysłowców i Kupców w Częstochowie 1925-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1064/0 Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Drukarnia "Ekspres" w Częstochowie 1942-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1065/0 Zakłady Wyrobów Metalowych "Minerwa" w Częstochowie 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1066/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Częstochowie 1935-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1067/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Zgoda" w Częstochowie 1947-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1068/0 Fabryka Kapeluszy w Częstochowie S.A. pod Zarządem Państwowym 1945-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/1069/0 Bank Spółdzielczy "Społem" z o.o. w Warszawie Oddział w Częstochowie 1940-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/1070/0 Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych "Huta Bankowa" w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Rudy Żelaznej w Poczesnej 1913-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 35
8/1071/0 Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza inż., K. Konczewskiego w Częstochowie 1911-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/1072/0 Fabryka Wyrobów Żelaznych i Miedzianych "Młot" Spółka z o.o. w Częstochowie 1908-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 19
8/1073/0 Zakłady Ceramiczne w Częstochowie 1920-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/1074/0 Państwowy Browar w Częstochowie 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 24
8/1075/0 Okręgowe Towarzystwo Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie 1938-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1076/0 Wulkan Odlewnia Stali i Wyrobów Lanokutych Spółka z o.o. w Częstochowie 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1077/0 Zarząd Powierniczy w Częstochowie 1942-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1078/0 Zakłady Mięsne w Częstochowie 1905-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 9
8/1079/0 Szkoła Podstawowa w Piaskach 1914-1995 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują akta gremiów kolegialnych działających w jednostce (Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, Komisji ds. Społecznego Przeglądu Warunków Pracy, Komisji ds. Zakładowej działalności socjalnej, Komisji Klasyfikacyjnej), narady pracowników, dokumentację organizacyjną (statut, regulaminy, akta dotyczące organizacji placówki), plany pracy, sprawozdawczość, analizy, dokumentacja kontroli, dokumentacja pracownicza (wykazy zasady wynagradzania, pracowników, oceny prac, organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, strajki nauczycieli), dokumentacja obiektu szkoły (pozwolenie na budowę, plan ogródka przyszkolnego), dokumentacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej i akcji porządkowych (wytyczne), dokumentacja finansowa (planowanie wydatków), wytyczne jednostki nadzorującej, organizacja pracy w szkole i organizacja roku szkolnego, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, plany nauczania i realizacja planów nauczania, protokoły egzaminacyjne, dokumentacja frekwencji uczniów oraz dokumentacja pedagogiczna (katalogi i wykazy klasyfikacyjne, dzienniki lekcyjne, księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce, ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, świadectwa i zaświadczenia szkolne, akta szkolne. Number of units in the group: 126
8/1080/0 Gminny Dyrektor Szkół w Gidlach [1959] 1973-1984 [1986] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Dyrektor Szkół w Gidlach obejmują m.in. wytyczne, informacje, zarządzenia jednostek nadrzędnych i nadzorujących, posiedzenia Gminnej rady Pedagogicznej, plany pracy, informacje, sprawozdania jednostkowe i meldunki dla jednostek nadrzędnych, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, plany kontroli, kontrole jednostek podległych, zasady premiowania pracowników, odwoływanie, nagradzanie pracowników, zatrudnianie i dokształcanie nauczycieli, spisy kadrowe. Anteriora stanowi książka kontroli sanitarnych, natomiast posteriora obejmują akta dotyczące opieki lekarskiej i higienicznej w jednostkach podległych. Number of units in the group: 81
8/1081/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze z siedzibą w Częstochowie [1962] 1963-1973 [1974] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: protokoły narad roboczych, regulamin organizacyjny, akta organizacyjne, protokół zdawczo – odbiorczy przejęcia majątku innej jednostki, schemat organizacyjny, zarządzenia i polecenia wewnętrzne, instrukcje, sprawozdania z działalności, programy działania, analizy ekonomiczne, wycinki prasowe, protokoły kontroli zewnętrznych, regulamin pracy, plany remontów, plany gospodarcze, plany techniczno – ekonomiczne, sprawozdania finansowe, umowa na dostawę ciepła, programy uciepłownienia miasta sprawy posiłków regeneracyjnych, wytyczne jednostek nadrzędnych. Number of units in the group: 78
8/1082/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Częstochowie [1973] 1974-1975 [1976] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Częstochowie stanowią: regulamin organizacyjny, akta organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, dokumentacja kontroli zewnętrznej, plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 8
8/1083/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Częstochowie 1976-1998 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Częstochowie stanowią: dokumentacja Rady Pracowniczej, komisji i zespołów, protokół narady, regulamin organizacyjny, akta organizacyjne, zarządzenia i polecenia służbowe, instrukcja kancelaryjna, sprawozdania z działalności, analizy ekonomiczne, wycinki prasowe, kontrole zewnętrzne, zakładowy system wynagrodzeń, zakładowy układ zbiorowy pracy, komunalizacja nieruchomości, plany techniczno – ekonomiczne, sprawozdania finansowe, współdziałanie ze związkami zawodowymi, uzdatnianie wody, projekty racjonalizatorskie. Number of units in the group: 128
8/1084/0 Częstochowska Energetyka Cieplna Przedsiębiorstwo Państwowe 1998-2000 [2001] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Częstochowska Energetyka Cieplna Przedsiębiorstwo Państwowe stanowią: protokoły posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej, regulamin organizacyjny, akta organizacyjne, zarządzenia dyrektora, polecenia, założenia systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, sprawozdania z działalności, analizy, ankiety, współdziałanie ze związkami zawodowymi, plany techniczno – ekonomiczne dla gmin, bilanse, projekty racjonalizatorskie. Number of units in the group: 29
8/1085/0 Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A [1998] 2000-2004 [2007] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: współdziałanie z innymi podmiotami, posiedzenia Rady Nadzorczej, materiały na posiedzenia, protokoły posiedzeń i uchwały Zarządu, sprawozdania z działalności, akta organizacyjne, zarządzenia i polecenia, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, koncesja na wytwarzanie ciepła, analizy działalności, ankiety, wycinki prasowe, układ zbiorowy pracy współdziałanie ze związkami zawodowymi, sprawozdania finansowe, gospodarowanie nieruchomościami, umowa na dostawę energii cieplnej. Number of units in the group: 70
8/1086/0 Gminna Rada Narodowa w Koziegłówkach 1973-1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i plany pracy komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, plan pracy Prezydium, wybory sołtysów. Number of units in the group: 17
8/1087/0 Społeczny Komitet Budowy Obeliska Upamietniajacego Miejsce Aresztowania kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" w Częstochowie [2011] 2012-2013 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: powołanie komitetu, lista członków założycieli, korespondencja z różnymi jednostkami, umowy, porozumienia, projekty obeliska, organizacja uroczystości odsłonięcia obeliska, zestawienia kosztów, rozliczenia finansowe, akt erekcyjny, fotografie, artykuły prasowe. Number of units in the group: 1
8/1088/0 Fundacja "Postęp w Rolnictwie" w Częstochowie 1992-1998 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują: akta organizacyjne, plany i sprawozdania z działalności, sprawozdawczość statystyczną, dokumentację kontroli zewnętrznych, wyjaśnienia, interpretacje, decyzje i opinie w sprawach podatkowych, dostawy nawozów. Number of units in the group: 6
8/1089/0 Oleskie Towarzystwo Gospodarcze w Oleśnie 1998-2013 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły z zebrania założycielskiego i posiedzenia Komitetu Założycielskiego, protokoły obrad Walnego Zgromadzenia, protokoły posiedzeń komisji rewizyjnej, protokoły posiedzeń zarządu, podstawy prawne działania własnej jednostki, organizacja własnej jednostki, lista założycieli, wykaz członków, deklaracje o przystąpieniu, deklaracje i rezygnacje z członkostwa, sprawozdawczość finansowa, wyjaśnienia, opinie, akty prawne w sprawach podatkowych, współpraca z podmiotami i instytucjami krajowymi. Number of units in the group: 11
8/1090/0 Gminna Rada Narodowa w Pińczycach 1973-1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej oraz protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Number of units in the group: 7
8/1091/0 Urząd Gminy w Pińczycach 1973-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: wybory sołtysów, sprawozdania statystyczne, kronika Urzędu Gminy, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, protokoły kontroli zewnętrznych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych, budżet gminy, charakterystytka i zadania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, zbiorczy plan modernizacji budynków inwentarskich w gminie. Number of units in the group: 10
8/1092/0 Urząd Skarbowy w Myszkowie 1983-1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowi dokumentacja dotycząca organizacji izby skarbowej i urzędów skarbowych, sprawozdania z udzielonych ulg podatkowych oraz analizy, oceny i sprawozdawczość informacji podatkowych. Number of units in the group: 5
Showing 1,036 to 1,080 of 1,176 entries.