Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1093/0 Prokuratura Powiatowa w Lublińcu 1950-1959 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prokuratura Powiatowa w Lublińcu obejmują: księgę należności budżetowych z 1951 roku, repertoria z lat 1950-1959 i skorowidze z lat 1950-1959. Number of units in the group: 31
8/1094/0 Urząd Gminy w Kłomnicach 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły narad (koordynacyjnych, narady z sołtysami, narady pracownicze), podział administracyjny, rejestry aktów normatywnych i upoważnień Naczelnika Gminy, akty normatywne Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany i programy rozwoju jednostek podległych, plany pracy, oceny i wnioski wynikające ze spisu rolnego, charakterystyka społeczno-gospodarcza, sprawozdawczość statystyczna, analizy i oceny skarg i wniosków, ewidencja pieczęci, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, ewidencja pracowników Urzędu Gminy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, budżety gminy, jego zmiany i realizacja, sprawozdania budżetowe, plany finansowe, analizy, oceny i sprawozdawczość w sprawach finansowych, plany rewizji finansowo-księgowej oraz protokoły i zarządzenia porewizyjne, plany, programy, wytyczne oraz analizy i sprawozdania dotyczące społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, plany oszczędnościowe i antyinflacyjne, analizy ekonomiczne, plany i realizacja czynów społecznych, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej, baza i sprzęt sportowy, organizacja i posiedzenia Gminnego Komitetu ds. Kultury, działalność ludowych klubów sportowych , nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń, inwentaryzacja zadrzewień, sieć zakładów przemysłowych, usługowych (plany i programy rozwoju), produkcja lokalna materiałów budowlanych (sprawozdania), sprawy notarialne, dokumentacja związana z planowaniem przestrzennym i lokalizacją inwestycji na terenie gminy, pogramy rozwoju budownictwa, wiejskiego, ruch budowlany (planowanie, sprawozdawczość, analizy) pomoc społeczna, współpraca z okręgową komisją badania zbrodni hitlerowskich. Number of units in the group: 175
8/1095/0 Gminna Rada Narodowa w Kłomnicach 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Kłomnicach obejmują takie akta jak: realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, wybory do Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, materiały na sesje Gminnej Rady Narodowej, ewidencja radnych, wnioski, postulaty i interpelacje radnych, postulaty i wnioski wyborców, posiedzenia komisji Gminnej Rady Narodowej, kontrole i realizacja wniosków komisji Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, postanowienia, Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory samorządu mieszkańców, zebrania wiejskie, realizacja uchwał Rad Sołeckich, Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Kłomnicach. Number of units in the group: 87
8/1096/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zawadzie 1969 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zawadzie stanowi program wyborczy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zawadzie na lata 1969-1973. Number of units in the group: 1
8/1097/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzerzęczycach 1959-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzerzęczycach stanowią: protokoły sesji gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, protokoły zebrań wiejskich, dokumentacja dotycząca organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej, plany gospodarcze gromady, plan rozwoju gromady, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, dokumentacja narodowego spisu powszechnego, dokumentacja kontroli gromadzkiej rady narodowej, zasady pracy i płacy, mienie gromadzkie, budżet gromady i sprawozdania z wykonania, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę. Number of units in the group: 74
8/1098/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzydlowie 1955-1961 [1962] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzydlowie stanowią: protokoły sesji gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, uchwały gromadzkiej rady narodowej i ich ewidencja, dokumentacja narodowego spisu powszechnego, budżet gromady i sprawozdania z wykonania. Number of units in the group: 25
8/1099/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piaskach 1955-1957 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piaskach stanowią: protokoły sesji gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, protokoły zebrań aktywu gromadzkiego, protokół posiedzenia Gromadzkiego Komitetu Odbudowy Warszawy, budżet gromady i jego wykonanie. Number of units in the group: 11
8/1100/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pacierzowie 1955-1957 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pacierzowie stanowią protokoły sesji gromadzkiej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji finansowo – budżetowej, protokoły posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, rejestry uchwał gromadzkiej rady narodowej oraz jej prezydium, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, budżet gromady i jego wykonanie. Number of units in the group: 10
8/1101/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garnku 1955-1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garnku stanowią: protokoły sesji gromadzkiej rady narodowej, protokoły ze spotkań mieszkańców z radnymi, wnioski wyborców, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń prezydium gromadzkiej rady narodowej, sprawozdanie z działalności prezydium gromadzkiej rady narodowej, protokoły zebrań wiejskich, rejestry uchwał gromadzkiej rady narodowej, plany gospodarcze, programy i plany rozwoju gromady, wykaz jednostek dla nadania numerów statystycznych, dokumentacja narodowych spisów powszechnych, protokoły kontroli prezydium gromadzkiej rady narodowej, budżet gromady i sprawozdania z wykonania. Number of units in the group: 93
8/1102/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Częstochowie 1872-1999 587 Unroll
W zespole zachowały się takie akta jak: dzienniki podawcze, protokoły Walnych Zgromadzeń, Komisji Rewizyjnej, raportyprotokoły posiedzeń i sprawozdania Rady Zarządu i Sztabu Straży Ogniowej w Częstochoie, protokoły posiedzeń Sądu Koleżeńskiego, sprawozdania z działalności, wytyczne oraz przepisy jednostek nadrzędnych – między innymi Związku Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy w Częstochowie, Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego, deklaracje i podania o przyjęcie do Straży Ogniowej, listy i wykazy alfabetyczne członków Straży, wnioski o odznaczenia, wykazy odznaczonych strażaków, materiały dotyczące działalności Jakuba Kona, Jana Serednickiego, Stefana Gawlika, ubezpieczenia-wykazy ubezpieczonych; ubezpieczenia wzajemne budowli od ognia, księga meldunków Straży Ogniowej i protokoły zgłoszeń pożarów, materiały dotyczące szkoleń i ćwiczeń strażackich, orkiestra strażacka; ewidencja członków, inwentarz orkiestry-wykaz przydzielonych instrumentów, zaproszenia, udział w uroczystościach miejskich, gratulacje, telegramy, obchody Dnia Strażaka, zabawy i imprezy strażackie, dokumenty księgowe, w tym księgi kasowa i rachunkowe, spisy inwentarza strażackiego, zbiórka uliczna, dobrowolne ofiary - listy darczyńców, podania o zezwolenie na kwestę. W zespole zachowały się także materiały dotyczące historii powstania OSP w Częstochowie; wspomnienia, obchody jubileuszy powstania Straży; umundurowanie, uzbrojenie oraz sprzęt strażacki. Oprócz dokumentacji aktowej w zespole przechowywane są albumy z fotografiami, luźne fotografie, projekty techniczne rozbudowy budynku na ul. Strażackiej 3 oraz wydawnictwa. Number of units in the group: 399
8/1103/0 Rejonowy Urząd Pracy w Oleśnie [1990-1992] 1993-1998 [1999] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rejonowy Urząd Pracy w Oleśnie obejmują takie akta jak: dokumentacja organizacyjna Rejonowego Biura Pracy i Rejonowego Urzędu Pracy (sygn. 1-5), akty normatywne (sygn. 6-12), sprawozdawczość własnej jednostki (sygn. 13-42), skargi i wnioski (sygn. 43), wycinki prasowe (sygn. 44), współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami (sygn. 45-51), przepisy kancelaryjno archiwalne, dokumentacja archiwum Rejonowego Biura Pracy (sygn. 52-53), kontrole własnej jednostki (sygn. 54-57), dokumentacja dotycząca zatrudniania i wynagradzania pracowników (sygn. 58-65), plany i programy szkolenia pracowników urzędów i ich realizacja (sygn. 66-69), przepisy prawne dotyczące zatrudniania i obsługi kadrowej pracowników (sygn. 70-74), informacje miesięczne w sprawach zatrudniania (oferty pracy) przekazywane do jednostki nadrzędnej (sygn. 75), dokumentacja dotycząca zwolnień grupowych (sygn. 76-77). Number of units in the group: 77
8/1104/0 Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. w Koniecpolu 1945-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 4630
8/1105/0 Urząd Stanu Cywilnego w Pludrach 1914-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 53
8/1106/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubidzach 1955-1959 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubidzach stanowią: sesje i sprawy organizacyjne GRN, rejestr uchwał GRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, posiedzenia, kontrole, plany pracy komisji, posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium GRN, zebrania wiejskie, budżety gromady. Number of units in the group: 16
8/1107/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Brzeźnicy Nowej 1955-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Brzeźnicy Nowej stanowią: protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, spotkania posłów i radnych z wyborcami, program wyborczy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Number of units in the group: 5
8/1108/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konstantynowie 1964-1968 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konstantynowie stanowią: sesje i sprawy organizacyjne GRN, posiedzenia, kontrole, plany pracy i regulaminy komisji, posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium GRN, zebrania wiejskie, plany gospodarcze, dokumentacja kontroli zewnętrznych, sprawozdawczość budżetowa. Number of units in the group: 17
8/1109/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnicy Nowej 1954-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnicy Nowej stanowią: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, wnioski i opinie komisji, rejestry uchwał GRN i Prezydium, realizacja wniosków i interpelacji radnych, zebrania wiejskie, sprawy organizacyjne GRN, dokumentacja dotycząca pieczęci urzędowych, gromadzki plan rolny, program rozwoju gromady, plany gospodarcze gromady, sprawozdawczość statystyczna, dokumentacja kontroli zewnętrznych, sprawozdawczość budżetowa, dokumentacja Gromadzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, dokumentacja czynów społecznych, projekty wyznaczania terenów budowlanych, przekazywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wykaz gruntów gromady, posiedzenia Zespołu Rolnego, szkolenia rolnicze. Number of units in the group: 88
8/1110/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Prusickiej 1958-1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Prusickiej stanowią: sesje i sprawy organizacyjne GRN, posiedzenia, kontrole, plany pracy, opinie i regulaminy komisji, posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium GRN, posiedzenia i plany pracy Zespołu Rolnego, zebrania wiejskie, program rozwoju gromady, plany gospodarcze, sprawozdawczość gospodarcza, miesięczne plany pracy i sprawozdania z wykonania zadań, dokumentacja kontroli zewnętrznych, szkolenia pracowników, planowanie budżetu, sprawozdawczość budżetowa, sprawy podatkowe, aktywizacja gromady, fundusz gromadzki, dokumentacja dotycząca kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki, oświata rolnicza, ankiety dotyczące gospodarstw gromady, dokumentacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, dokumentacja zbiórki ulicznej PCK, sprawy notarialne, sprawy organizacyjne, dokumentacja dotycząca likwidacji gromady. Number of units in the group: 100
8/1111/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Dubidzach 1958 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu Dubidzach stanowią protokoły zebrań Komitetu. Number of units in the group: 1
8/1112/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wólce Prusickiej 1961-1970 0 Unroll
Akta Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Wólce Prusickiej zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Częstochowie przez Urząd Gminy Nowa Brzeźnica w dniu 17 czerwca 2015 roku (księga nabytków nr 3597/2015). Number of units in the group: 4
8/1113/0 Gminna Rada Narodowa w Lipiu 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Lipiu obejmują takie akta jak: wybory do Sejmu PRL oraz rad narodowych, organizacja i regulaminy GRN, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń zespołów radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestry wniosków i postulatów radnych, Prezydium GRN oraz komisji, posiedzenia i kontrole komisji, opinie komisji, realizacja wniosków komisji, sprawozdania z działalności GRN, dokumentacja Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, posiedzenia, postanowienia i opinie Prezydium GRN, wybory organów samorządu wsi, ewidencja i skład osobowy rad sołeckich gminy, protokół zebrania wiejskiego, udział w obcych naradach, programy działania GRN, plany pracy GRN, Prezydium oraz komisji, uchwały GRN oraz ich rejestr, uchwały ustanawiające przepisy prawa miejscowego, dokumentacja odznaczeń państwowych i resortowych. Number of units in the group: 85
8/1114/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lipiu 1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lipiu obejmują dokumentację zebrań konsultacyjnych. Number of units in the group: 1
8/1115/0 Urząd Gminy w Lipiu [1972] 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: realizacją uchwał i wniosków zebrań wiejskich, protokoły narad z sołtysami, wykaz członków oraz posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, protokoły narad koordynacyjnych, regulamin wewnętrzny UG, regulamin pracy, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, plan pracy Naczelnika Gminy, cząstkowe opracowania statystyczne, dokumentacja kontroli, finansowanie placówek oświatowych, budżet gminy, sprawozdawczość budżetowa, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz sprawozdania i analizy dotyczące ich realizacji, analizy ekonomiczne, plany czynów społecznych oraz ich realizacja, nadzór nad stowarzyszeniami, plany odnowienia materiału siewnego, dobór odmian, komunikaty chorób roślin i szkodników oraz ich zwalczanie, nadzór nad gospodarką zadrzewieniową, plany gospodarki łowieckiej, podział na obwody łowieckie, rozwój sieci zakładów usługowych, ewidencja zgłoszeń i zezwoleń na wykonywanie rzemiosła, handlu, gastronomii i usług oraz ewidencja zakładów usługowych i punktów skupu surowców wtórnych, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy, informacje i sprawozdania dotyczące osób uchylających się od pracy. Number of units in the group: 85
8/1116/0 Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Światowit" S.A. w Myszkowie [1912] 1945-1995 [2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 4592
8/1117/0 Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie 1991-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 577
8/1118/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie 1961-1964 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie stanowią protokoły posiedzeń Prezydium i Plenum Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Częstochowie z lat 1973-1978 roku, protokoły posiedzeń Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, protokoły narad przewodniczących Gromadzkich i wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu, protokół spotkania z posłami na Sejm, Protokół z posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Powiatowego Frontu Jedności Narodu, skład osobowy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu z 1962 roku. Number of units in the group: 7
8/1119/0 Urząd Miasta i Gminy w Praszce [1958] 1973-1990 [1992] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokół ze spotkania kandydatów na posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków komisji rady narodowej, sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców, dokumentacja Komitetu Kontroli Społecznej, dokumentacja narad pracowników, zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy, plany pracy urzędu, sprawozdania statystyczne, wykaz nazw miejscowości gminy Praszka, rozpatrywanie skarg i wniosków, rejestr wycinków prasowych, współdziałanie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dokumentacja kontroli zewnętrznych, analizy i oceny rynku pracy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, przydziały etatów, budżet, jego zmiany i realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju oraz sprawozdania i analizy ich realizacji, dokumentacja czynów społecznych, sprawy Muzeum w Praszce, ewidencja zabytków nieruchomych, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzór nad stowarzyszeniami, nadzór nad USC, dokumentacja dotycząca gospodarki gruntami, inwentaryzacja urządzeń wodno – melioracyjnych, organizacja jednostek podległych i nadzór nad ich działalnością, sprawy cmentarzy, dokumentacja dotycząca budownictwa jednorodzinnego, indywidualnego i zagrodowego, dokumentacja dotycząca opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych, numeracja domów i nieruchomości, nazewnictwo ulic, lasów i parków, program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej i przestępczości, sprawozdania z pośrednictwa pracy absolwentów. Number of units in the group: 461
8/1120/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Praszce 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały sesji Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołu radnych, zestawienia składu osobowego rady oraz wykazy i kwestionariusze radnych, szkolenia radnych, protokoły spotkań radnych z wyborcami, sprawozdania i informacje z działalności rady, dokumentacja komisji (protokoły posiedzeń, plany pracy, wnioski, opinie), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, rejestry postanowień Prezydium i ich realizacja, współdziałanie organów samorządu z organizacjami społecznymi, zawodowymi i administracyjnymi, współdziałanie z Wojewódzką Rada Narodową, wybory sołtysów i podsołtysów, wybory Organu Samorządu Mieszkańców i Rad Sołeckich, protokoły zebrań wiejskich, protokóły narad z przewodniczącymi rad sołeckich i komitetów osiedlowych, dokumentacja dotycząca ławników sądowych, rejestry uchwał rady i ich realizacja, rejestry odznaczeń Number of units in the group: 110
8/1121/0 Akta miasta Szczekocin [1885-1922] 1923-1943 4944 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole „Akta miasta Szczekocin” jest zachowana fragmentarycznie. Obecnie zespół obejmuje: - księgi ludności stałej miasta Szczekocin z lat 1885-1932, - księgi ludności stałej wsi Nawsie i Zarzecze z lat 1885-1932, - rejestry mieszkańców z lat 1933-1943 Number of units in the group: 21
8/1122/0 Szkoła Podstawowa w Starzynach 1923-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 163
8/1123/0 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach 1924-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 53
8/1124/0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bonowicach 1947-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1125/0 Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach 1946-2010 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach stanowią: podstawy prawne działania jednostki (akty założycielskie, zmiany oraz likwidacja szkoły), organizacja jednostki, statut spółdzielni uczniowskiej, statuty szkoły, regulamin organizacyjny, zasady wynagradzania, oceny ryzyka zawodowego, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, raporty z mierzenia jakości pracy w szkole, plany pracy, plan obrony cywilnej, kroniki, albumy, akta współdziałania z jednostkami krajowymi, przepisy kancelaryjne i archiwalne, pomoce ewidencyjne, kontrole zewnętrzne, wypadki pracowników, instrukcja kasowa, arkusze organizacyjne, zasady rekrutacji do szkoły, przestępczość wśród uczniów, stypendia i nagrody uczniów, organizacja zajęć pozalekcyjnych, karty wycieczek, olimpiady i konkursy, projekt unijny „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, akta osobowe pracowników zatrudnionych w latach 1952-1963. Number of units in the group: 99
8/1126/0 Rada Gminy i Urząd Gminy w Poraju [1911-1989]1990 - 2010 0 Unroll
Number of units in the group: 1208
8/1128/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olszynie 1933 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/1129/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kalinie 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1130/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bzinicy 1930 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/1131/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jędrysku 1923 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 22
8/1132/0 Urząd Stanu Cywilnego w Drutarni 1924 -1931 0 Unroll
Number of units in the group: 12
8/1133/0 Dom Rolniczo - Handlowy Józef Mikke i spółka w Częstochowie 1941-1946 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole to księga rachunkowa centrali firmy w Częstochowie oraz korespondencja z Urzędami Skarbowymi w Częstochowie i Radomsku w sprawach podatkowych. Number of units in the group: 2
8/1134/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Seceminie 1961-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 9
8/1135/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Seceminie 1977 - 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 74
8/1136/0 Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej 1932 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 81
8/1137/0 Szkoła Podstawowa w Kuczkowie 1916-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 118
8/1138/0 Gminna Rada Narodowa w Koniecpolu 1973 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gmina Rada Narodowa w Koniecpolu stanowią akta z 1973 roku takie jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu, posiedzenia i plany pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Planu Budżetu, Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu, sprawy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej w Koniecpolu i Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, księga uchwał. Number of units in the group: 9
Showing 1,081 to 1,125 of 1,176 entries.