Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/136/0 Kopalnia Rudy Żelaza „Dźbów” w Dźbowie k. Częstochowy 1934-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/137/0 Kopalnia Rudy Żelaza „Osiny” w Osinach k. Częstochowy [1945]1954-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 542
8/138/0 Modrzejów-Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze Sp. Akc. Huta Częstochowa 1898-1945 [1946] 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1898 - 1944, sygn. 1 - 35, 133 - 135, w tym: schematy organizacyjne, sprawozdawczość, plany sytuacyjne budynków, sprawy ochrony przeciwlotniczej (OPL); Akta księgowe i finansowe z lat 1899 - 1944, sygn. 36 - 107, w tym: księgi główne, inwentarze, księgi obrotu płatniczego, memoriały, księgi sprzedaży, księgi kosztów, księgi kasowe; Akta dotyczące załogi z lat 1898 - 1944, sygn. 108 - 132, w tym: ubezpieczenia społeczne, kasa samopomocy pracowników umysłowych, płace pracowników umysłowych i fizycznych; Okólniki Dyrektora Huty z lat 1 904 - 1908, sygn. 133, w tym: zarządzenia wewnętrzne Dyrektora. Number of units in the group: 149
8/139/0 Odlewnia i Emaliernia „Blachownia” w Blachowni k/Częstochowy [1918]1945-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 246
8/140/0 Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Częstochowie 1948-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 285
8/141/0 Towarzystwo Przędzalnicze „La Czenstochovienne” S.A. Częstochowa [1885-1891]1900-1945[1957] 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1900 - 1944, sygn. 1 - 262, w tym: statuty, protokoły Walnych Zgromadzeń, odpisy z rejestru handlowego, odpisy aktów notarialnych, statystyka przemysłowa, kwestionariusze, wycinki prasowe, sprawozdania własne oraz Biura Sprzedaży Fabryk Jutowych, Centralnego Związku Przemysłu Polskiego, Związku Przemysłu Włókienniczego i Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego; Akta księgowości z lat 1900 - 1945, sygn. 263 - 371, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, sprawozdawczość, podatek obrotowy, oszacowanie nieruchomości, sprawy bankowe; Akta produkcji i zbytu z lat 1909 - 1945, sygn. 372 - 457, w tym: kalkulacje kosztów produkcji, statystyka produkcji, odbiorcy, cenniki, sprawy dewizowe; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1902 - 1944, sygn. 458 - 483, w tym: administracja domów urzędniczych, nabywanie maszyn, sprzętu i materiałów, telefony, remonty; Akta dotyczące załogi z lat 1885 - 1891, 1905 - 1945, sygn. 484 - 545, w tym: ewidencja robotników (skorowidze), ogłoszenia o ograniczeniu czasu zatrudnienia, opieka nad niemowlętami robotnic, zasiłki, wypadki przy pracy; Listy płac oraz ich zestawienia z lat 1905 - 1945, sygn. 546 - 805, w tym: księgi rachunków osobistych robotników; Ambulatorium Przyzakładowe z lat 1942 - 1945, sygn. 806 - 811, w tym: ewidencja chorych, stosowane leki; Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Koło Fabryki "La Czenstochovienne" z lat 1937 - 1939; sygn. 812, w tym: wykazy członków, korespondencja; Koleżeńskie Stowarzyszenie Urzędnicze z lat 1928 - 1938, sygn. 813 - 814, w tym: wykazy członków, komunikaty; Towarzystwo Teatralno - Wokalno-Muzyczne z lat 1923 - 1933, sygn. 815, w tym: statut; Klub Kulturalno - Sportowy "Częstochowianka" z lat 1937 - 1939, sygn. 816 - 825, w tym: sprawy organizacyjne, deklaracje członkowskie, korespondencja; Księgi główne, inwentarze, korespondencja handlowa, zarządzenia w sprawie dostarczania wyrobów dla armii niemieckiej, inwentarz weksli i towarów, komunikaty Izby Przemysłowo-Handlowej z lat 1891, 1900 - 1944, 1948, sygn. 826 - 842. Number of units in the group: 852
8/142/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego w Częstochowie [1939]1945-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 961
8/143/0 Union Textile Spółka Akcyjna w Częstochowie [1889]1926-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1906 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: statut, sprawozdania, korespondencja dyrektora w sprawach handlowych i innych; Księgowość z lat 1889 - 1943, sygn. 16 - 99, w tym: księgi główne, dzienniki, bilanse, inwentarze, księgi kasowe; Akta produkcji i sprzedaży z lat 1923 - 1945, sygn. 100 - 123, w tym: sprawozdawczość produkcyjna, księgi produkcji, statystyka przemysłowa, sprzedaż; Akta dotyczące załogi z lat 1928 - 1942, sygn. 124 - 133, w tym: wykazy i skorowidze robotników, ubezpieczenia; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1930 - 1939, sygn. 134 - 136, w tym: wykazy osób zamieszkałych w budynkach fabrycznych, opłaty za korzystanie z kanalizacji. Number of units in the group: 153
8/144/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. M. Koszutskiej w Częstochowie 1945-1998 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1953, sygn. 1 - 74, w tym: protokoły zebrań, wybory Rady Zakładowej, instrukcje, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, biuletyny służbowe Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego, plany produkcji i sprawozdania, korespondencja z władzami, akta personalne dyrektora i kierowników; Księgowość i akta finansowe z lat 1945 - 1950, sygn. 75 - 82, w tym: dzienniki główne, bilanse, inwentarz, koszty, korespondencja z Urzędem Skarbowym i Rewizyjnym; Akta produkcji, kupna i sprzedaży z lat 1946 - 1952, sygn. 83 - 111, w tym: statystyka produkcji i sprzedaży, sprawozdania, plany, koszty produkcji, wydajność, kredyty na remonty, wskaźniki, harmonogramy, książki produkcji i zaopatrzenia, umowy kupna - sprzedaży, specyfikacje i rachunki handlowe, dziennik dostawców; Akta dotyczące załogi z lat 1945 - 1956, sygn. 112 - 157, w tym: dokumenty osobiste i ewidencja młodocianych, sprawy personalne pracowników, książki kar i pochwał, ubezpieczenia, premie, płace, podatki, wykazy pracowników, normy produkcyjne, instrukcje, zarządzenia, sprawozdania, zebrania dotyczące współzawodnictwa pracy, wykonanie zobowiązań, przodownicy pracy, fundusz akcji socjalnej i sanitarnej, kasa zapomogowo - pożyczkowa, urlopy; Organizacje przyzakładowe i sprawy gospodarcze z lat 1945 - 1950, sygn. 158 - 161, w tym: klub sportowy, straty wojenne, inwestycje, sprawy gospodarcze; Dzienniki podawcze z lat 1945 - 1951, sygn. 162 - 165, w tym: dzienniki korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Number of units in the group: 1239
8/145/0 Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włóknistego w Częstochowie Francuska Spółka Akcyjna 1887-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1909 - 1945, sygn. 1 - 48, 126, w tym: Statut, Zgromadzenie Ogólne Akcjonariuszy, protokoły kontroli ksiąg handlowych, sprawy hipoteczne, okólniki Komisji Dewizowej, zarządzenia władz okupacyjnych, odpisy aktów notarialnych; Akta księgowo - finansowe i handlowe z lat 1887 - 1945, sygn. 49 - 110, 125, w tym: księgi główne, dzienniki, bilanse, inwentarze, księgi sprzedaży, przywóz surowców z zagranicy, wykazy weksli; Akta dotyczące załogi z lat 1891 - 1942, sygn. 111 - 121, 123 - 124, 127 - 132, w tym: wypadki przy pracy, sprawy zatrudnienia cudzoziemców, opieka nad niemowlętami, wykazy i skorowidze pracowników, w tym młodocianych, książki obrachunkowe robotników; Próbki materiałów z lat 1907 - 11910, sygn. 122, 133 - 149. Number of units in the group: 149
8/146/0 Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókiennych „Stradom” S.A 1896-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1896 - 1944, sygn. 1 -35, w tym: projekt statutu, protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, odpisy rejestru handlowego, sprawozdania opisowe, sprawy hipoteczne, patenty, akta personalne dyrektora Berlinerblau; Akta księgowości i finansów z lat 1897 - 1945, sygn. 36 - 79, w tym: bilanse, inwentarze, korespondencja w sprawach ubezpieczenia, polisy, akcje, akta dotyczące podatków, korespondencja z bankami, Akta produkcji, kupna i sprzedaży z lat 1930 - 1942, sygn. 80 - 111, w tym: korespondencja dotycząca zakupu maszyn i urządzeń, korespondencja z odbiorcami, akta dotyczące założenia fabryki jutowej w Turcji; Akta dotyczące załogi z lat 1924 - 1939, sygn. 112 - 139, w tym: wykazy pracowników, cudzoziemcy zatrudnieni w Zakładach, płace, umowy zbiorowe, tabele płac akordowych, wykazy etatów robotniczych, nakazy Inspektora Pracy, akta dotyczące strajków, akta Klubu Kulturalno-Sportowego i Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; Akta administracyjno-gospodarcze z lat 1896 - 1943, sygn. 140 - 162, w tym: akta, rysunki techniczne dotyczące budowy szwalni, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, plany fabryki, rysunki maszyn i urządzeń; Akta roszarni lnu z lat z lat 1900 - 1945, sygn. 163 - 186, w tym: materiały dotyczące uprawy i produkcji lnu, akta dotyczące roszarni lnu w Cieletnikach, Ciężkowicach, Garnku. Number of units in the group: 203
8/147/0 Fabryka Kapeluszy i Wyrobów Włókienniczych w Częstochowie S.A 1901-1944 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1901 - 1943, sygn. 1 - 28, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odpisy z rejestru handlowego, korespondencja dyrektora, polisy ubezpieczeniowe; Akta księgowe i handlowe z lat 1922 - 1944, sygn. 29 - 70, w tym: bilanse, inwentarze, oszacowanie budynków i maszyn, pozwolenia przywozu, deklaracje wywozowe, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1927 - 1943, sygn. 71 - 74, w tym: listy płac robotników; Próbki wyrobów z lat 1934 - 1939, sygn. 75; Akcje Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Kapeluszy w Częstochowie z roku 1907, sygn. 76 - 83. Number of units in the group: 83
8/148/0 Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce Fabryka Zapałek w Częstochowie 1898-1945[1947] 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1898 - 1944, sygn. 1 - 40, w tym: sprawozdania, kwestionariusze, szacunki budynków, korespondencja ogólna, archiwum zakładowe, spisy akt; Akta ksiegowe i handlowe z lat 1911 - 1945, sygn. 41 - 82, w tym: księgi bilansowe, księgi główne, dzienniki, spisy maszyn i urządzeń, remamenty zapałek, zestawienia miesięczne przychodu i rozchodu zapałek, sprzedaż, eksport, kasa; Akta dotyczace załogi z lat 1911 - 1947, sygn. 83 - 122, w tym: regulamin pracy, Lotna Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, ogłoszenia fabryczne, wpłaty na Fundusz Bezrobocia, nieszczęśliwe wypadki, pożyczki, wykazy ubezpieczonych. Number of units in the group: 122
8/149/0 Częstochowska Fabryka Guzików dawniej Jan i Stanisław Grosman S.A. 1895-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1895 - 1945, sygn. 1 -28, w tym: statut, protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwały Zarządu, protokoły Komisji Rewizyjnej i Szacunkowej, protokoły badania ksiąg handlowych, sprawozdania statystyczne, świadectwa przemysłowe, odpisy akt notarialnych, odpisy z rejestru handlowego, umowy dzierżawy, księga kontroli kotła parowego, projekt wodociągu i kanalizacji, akta dotyczące zbiórek na cele społeczne, zarządzenia i korespondencja w sprawie obrony przeciwlotniczej; Akta księgowe i handlowe z lat 1910 - 1944, sygn. 29 - 72, 97, w tym: bilanse, inwentarze, wykazy maszyn, akta dotyczące kosztów produkcji, księgi sprzedaży, dzienniki obrotów, księgi kasowe, deklaracje wywozu guzików, korespondencja w sprawach wekslowych i kredytowych, korespondencja z Izbą Przemysłową, oferty, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1912 - 1944, sygn. 73 - 96, w tym: księgi imienne robotników, księgi wypłat, deklaracje należności na Fundusz Pracy, akta dotyczące podatków, nieszczęśliwych wypadków, ogłoszenia i korespondencja w sprawie robót przy okopach. Number of units in the group: 98
8/150/0 Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie dawniej K. Szwede 1898-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1896 - 1945, sygn. 1- 46, 159 - 160 w tym: Statut, protokoły ogólnych zgromadzeń akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej, sprawozdania, odpisy z rejestru handlowego i aktów notarialnych, protokoły badania ksiąg handlowych, statystyka, zeznania o obrotach; Akta księgowości z lat 1920 - 1944, sygn. 47 - 94, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki, dokumentacja dotycząca podatków i kasy; Akta produkcji i sprzedaży z lat 1923 - 1945, sygn. 95 - 147, w tym; badania i mierzenie piwa, księgi warek, sprzedaż, dostawcy, odbiorcy; Akta dotyczace załogi z lat 1930 - 1945, sygn. 148 - 160, w tym: projekt regulaminu pracy, listy płac robotników. Number of units in the group: 161
8/151/0 Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie A. Kohn i J. Markusfeld Spółka Komandytowa 1899-1944 0 Unroll
Księgowość z lat 1899 - 1914, sygn. 1 - 68, w tym: dzienniki, memoriały, księgi główne, kasa, inwentarze, bilanse; Zakup i sprzedaż z lat 1931 - 1938, sygn. 69 - 77, w tym: dzienniki zakupu i sprzedaży, kredyt; Akta dotyczące załogi z lat 1930 - 1943, sygn. 78 - 80, w tym: księga imienna robotników, potrącenia na ubezpieczenia społeczne, doniesienia o nieszczęśliwych wypadkach; Płace z lat 1931 - 1943, sygn. 81 - 126, w tym: księgi wypłat. Number of units in the group: 126
8/152/0 Hurtownia Papieru w Częstochowie Spółka z o.o. 1932-1938 0 Unroll
Księgowość z lat 1932 - 1936, sygn. 1 - 10, w tym: dzienniki, księgi główne, księgi kontowe, inwentarze; Sprzedaż z lat 1935 - 1938, sygn. 11 - 14, w tym: księgi sprzedaży; Zatrudnienie z lat 1936, sygn. 15 - 16, w tym: wykazy stanu zatrudnienia. Number of units in the group: 16
8/153/0 Częstochowska Fabryka Obić Papierowych dawniej Gerke i S-ka Spółka z o.o 1894-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1922 - 1944, sygn. 1 - 24, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, okólniki i komunikaty Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego, statystyka, świadectwa przemysłowe, kontrola ksiąg handlowych, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową akta dotyczące podatków; Akta księgowości z lat 1894 - 1945, sygn. 25 - 115, w tym: bilanse, księgi główne, memoriały, księgi sprzedaży, księgi kasowe, rachunki; Akta dotyczące załogi z lat 1900 - 1944, sygn. 116 - 137, w tym: wykazy zatrudnionych, księgi wypłat, korespondencja dotycząca ubezpieczeń społecznych; Wzory produkcji obić papierowych z lat 1895 - 1939, sygn. 138. Number of units in the group: 138
8/154/0 Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych [1945]1951-1954 0 Unroll
Akta Fabryki Tapet dawniej Gerke w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym: nacjonalizacja Fabryki Obić Papierowych, jej charakterystyka i uruchomienie, protokoły zebrań i narad, odpisy rejestru handlowego, korespondencja, dzienniki główne, bilanse podatki; Akta Fabryki Papierów Powlekanych z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 29, w tym: protokoły z narad, naprawa i zakup maszyn, odprawy techniczne, sprawozdania, ubezpieczenia, biuletyny, koszty własne, listy płac, korespondencja; Akta Introligatorni "Wylężałek" w Częstochowie z lat 1946 - 1950, sygn. 30 - 39, w tym: protokoły z narad i zebrań, charakterystyka, sprawozdania, korespondencja, dziennik główny, księga obrotów, bilanse, listy płac; Akta Fabryki Wiecznych Piór "Omega" w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 40 - 58, w tym: protokoły, sprawozdania, charakterystyka, zarządzenia i okólniki, bilanse, plan finansowy, ubezpieczenia, racjonalizacja, współzawodnictwo, sprawy ppoż., korespondencja, dzienniki korespondencyjne; Akta Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych z lat 1949, 1951 - 1954, sygn. 59 - 75, w tym: protokoły z narad, naprawy i zakupy maszyn, protokoły odpraw technicznych, ubezpieczenia, korespondencja w sprawach bhp i ochrony ppoż., próbki papieru. Number of units in the group: 75
8/155/0 Częstochowska Fabryka Farb „Zawodzie” w Częstochowie 1897-1952 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1897 - 1941, sygn. 1 - 27, w tym: patent na wyrób farb z 1897 roku, sprawy hipoteczne, korespondencja z Towarzystwem Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego w sprawach podatkowych, handlowych, warunków pracy, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową w Sosnowcu w sprawach eksportu, importu i innych, korespondencja rodzinna współwłaścicieli; Akta księgowo - finansowe i handlowe z lat 1899 - 1945, sygn. 28 - 169, 186, w tym: księgi główne, dzienniki, księgi kontowe, inwentarze, cenniki, korespondencja handlowa; Akta po 16.01.1945 roku z lat 1945 - 1952, sygn. 170 - 185, w tym: Protokoły zebrań Rady Zakładowej, statystyka GUS, produkcja, listy płac; Number of units in the group: 186
8/156/0 Elektrownia w Częstochowie Spółka z o.o. 1918-1944 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1925 - 1942, sygn. 1 - 23, w tym: organizacja i uprawnienia Spółki, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, korespondencja w sprawach walnych zgromadzeń, odpisy z rejestru handlowego, korespondencja z władzami; Akta księgowe i finansowe z lat 1918 - 1944, sygn. 24 - 108, w tym: księgi główne; dzienniki inwentarze, księgi eksploatacyjne, dłużnicy i wierzyciele. Number of units in the group: 108
8/157/0 Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego S.A. 1925-1943 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1926 - 1942, sygn. 1 - 39, w tym: projekt statutu, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, sprawozdania, odpisy z rejestru handlowego; Akta księgowe i finansowe z lat 1925 - 1943, sygn. 40 - 123, w tym: księgi główne, dzienniki, inwentarze, eksploatacja sieci, dłużnicy i wierzyciele; Akta dotyczące spółek elektrycznych z lat 1935 - 1941, sygn. 124 - 138, w tym; okólniki i zarządzenia wewnętrzne, korespondencja w sprawach statystycznych, budżetowych i technicznych, pozwolenia na budowę studni, koncesja na budowę lii telefonicznej Częstochowa - Radomsko. Number of units in the group: 138
8/158/0 Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko-Piotrkowskiego S.A. 1935-1945 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1935 - 1942, sygn. 1 - 17, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdania, korespondencja dotycząca walnych zgromadzeń; Akta księgowe i finansowe z lat 1935 - 1945, sygn. 18 - 59, w tym: księgi główne, dzienniki, inwentarze, eksploatacja, dłużnicy i wierzyciele. Number of units in the group: 59
8/159/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie [1924]1926-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 1119
8/160/0 Kasa Oszczędności Miasta Częstochowy 1851-1894 0 Unroll
Akta dotyczące spraw administracyjnych i finansowo - księgowych Kasy Oszczędności Miasta Częstochowy w układzie rzeczowym z lat 1851 - 1894, sygn. 1 - 26, w tym: akta dotyczące założenia Kasy, kontrola osobowa uczestników Kasy, rachunki uczestników, kontrola wypłat, stan funduszy Kasy, dzienniki i kontrola wpływów, rejestr książeczek oszczędnościowych, dzienniki korespondencyjne. Number of units in the group: 26
8/161/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Częstochowskiego 1927-1942 [1944] 0 Unroll
Dział administracyjny z lat 1927 - 1939, sygn. 1 - 14, w tym: statut, rozporządzenia, regulaminy, protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Kasy, sprawozdania, protokoły kontroli, sprawy personalne; Dział Finansowy z lat 1931 - 1944, sygn. 15 - 24, w tym: bilanse inwentarze. Number of units in the group: 24
8/162/0 Częstochowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Częstochowie [1899-1937]1937-1950 0 Unroll
Akta władz Towarzystwa z lat 1899 - 1939, sygn. 1 - 13, w tym: księgi uchwał i postanowień Komitetu Naczelnego, Dyrekcji oraz protokoły zebrań Reprezentantów Towarzystwa; Akta finansowo - księgowe z lat 1923 - 1942, 1945 - 1948, sygn. 14 - 21, w tym: dzienniki księgowe, bilanse i preliminarze budżetowe; Akta udzielonych pożyczek z lat 1899 - 1950, sygn. 22 - 788, w tym: sprawy pożyczek udzielanych na budowę domów lub ich wykończenie, prowadzenie lub rozbudowę zakładów, akta pożyczek odrzuconych przez Dyrekcję lub nie przyjętych przez osoby składające deklaracje. Number of units in the group: 788
8/163/0 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Częstochowie 1897-1938 0 Unroll
Akta dyrekcji z lat 1897 - 1938, sygn. 1 - 9, w tym: protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Komitetu Opiniodawczego, listy płacy; Akta księgowości z lat 1930 - 1935, sygn. 10 - 74, w tym: bilanse brutto, księgi główne, dzienniki, procenty, prowizje, sprawy sądowe dłużników, odpisy aktów notarialnych, wypisy z ksiąg hipotecznych, dokumentacja dotyczaca stacji elektrycznej w gmachu Banku. Number of units in the group: 74
8/164/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Częstochowie [1937]1945-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 43
8/165/0 Bank Państwowy Oddział w Częstochowie 1901-1914[1921] 0 Unroll
Akta dotyczące operacji finansowych w układzie rzeczowym z lat 1901 - 1921, sygn. 1 - 46, w tym; okólniki dotyczące drobnego kredytu, sprawozdania i bilanse Banku i towarzystw oszczędnościowo - pożyczkowych, księgi dochodów i wydatków, rachunki osobiste dłużników. Number of units in the group: 46
8/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Częstochowie 1945-1975[1976] 0 Unroll
Akta własne Banku Rolnego z lat 1945 - 1958, sygn. 1 - 22, w tym: bilanse, sprawozdania ekonomiczne, sumy przechodnie, korespondencja dotycząca spraw budżetowych, administracja gmachu, lokale biurowe; Akta instytucji kredytowanych przez Bank z lat 1945 - 1959, sygn. 23 - 55, w tym: plany finansowo - kredytowe, roczne plany gospodarcze, bilanse roczne, akta kredytowe; Akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Finansów działającego przy Oddziale Powiatowym Banku Rolnego w Częstochowie z lat 1948 - 1951, sygn. 56 - 57, w tym: korespondencja, akta Referatu Kobiecego Przy Związku Zawodowym Pracowników Finansów. Number of units in the group: 119
8/167/0 Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Częstochowie 1934-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/168/0 Spółdzielnia Pracy „Współpraca Księgowych” w Częstochowie 1947-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 35
8/169/0 Spółdzielnia Pracy Mierniczych „Pomiar” w Częstochowie 1946-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 43
8/170/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fotografów w Częstochowie 1951-1957 0 Unroll
Akta dotyczące Walnych Zgromadzeń z lat 1951 - 1955, sygn. 1 - 4, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń, sprawy organizacyjne Spółdzielni, statuty, odpisy z rejestru spółdzielni, zarządzenia, instrukcje; Akta dotyczące Rady Nadzorczej z lat 1951 - 1956, sygn. 5 - 11, w tym: protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, rejestr członków, księga udziałów, korespondencja; Akta Zarządu z lat 1951 - 1957, sygn. 12 - 48, w tym: protokoły zebrań Zarządu, korespondencja, wykazy zatrudnionych, plany, sprawozdania, bilanse, protokoły z narad robotniczych, sprawy socjalne; Akta kategorii B-50 z lat 1951 - 1957, sygn. 1 - 310, w tym akta osobowe pracowników Spółdzielni. Number of units in the group: 48
8/171/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektorat Powiatowy w Częstochowie 1928-1944, 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 33
8/172/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie [1922] 1934-1950 0 Unroll
Dokumentacja w zespole „Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie” zachowana jest fragmentarycznie. Akta zachowane w zespole to księgi i poszyty zawierające wykazy stanu zatrudnienia pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. W każdym roku kalendarzowym prowadzono dwie księgi – jedna księga obejmowała miesiące parzyste, druga – nieparzyste. W przypadku dużych przedsiębiorstw sporządzane były osobne wykazy dla poszczególnych oddziałów. W/w wykazy zawierają imię i nazwisko pracownika, liczbę dni pracy oraz wysokość zarobków tygodniowych i miesięcznych. Dotyczą pracowników następujących zakładów i instytucji: - Modrzejów – Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo – Hutnicze S.A. Huta Częstochowa - Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie - „Metalurgja” Towarzystwo Częstochowskiej Fabryki Odlewów i Emaljernii ul. Krótka 16 - Union Textille Spółka Akcyjna w Częstochowie - Spółdzielnia Robotnicza dla Eksploatacji Huty Szkła „Stradom” w Częstochowie - Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie. A. Kohn i J. Markusfeld. Spółka Komandytowa. - Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce. Fabryka Zapałek w Częstochowie - Zakłady Wapienne „Wapnorud” w Rudnikach S.A. - Częstochowska Fabryka Guzików, dawniej Jan i Stanisław Grosman Spółka Akcyjna - Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze - Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu „Warta” S.A W zespole nie zachowały się akta administracyjne. Number of units in the group: 1536
8/173/0 Gnaszyńska Manufaktura S.A. w Gnaszynie 1927-1945 0 Unroll
Akta dotyczące sprawozdawczości i spraw personalnych z lat 1927 - 1944, sygn. 1 -10, 47 - 48, w tym: sprawozdawczość, badanie bilansów, korespondencja w sprawach osobowych, księga wypadków, protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, odpisy aktów notarialnych; Akta dotyczące księgowości i spraw finansowych z lat 1931 - 1944, sygn. 11 - 42, w tym: inwentarze oszacowanie budynków, dostawcy, odbiorcy, koszty, księgi wypłat; Akta dotyczące produkcji oraz maszyn i urządzeń z lat 1939 - 1944, sygn. 43 - 46, 49 - 50, w tym: raporty z produkcji, umowy dotyczące sprzedaży wyrobów ,plany maszyn i urządzeń akta dotyczące rozbudowy zakładu. Number of units in the group: 50
8/174/0 Gnaszyńskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Gnaszynie 1945-1956 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1956, sygn. 1 - 24, w tym: protokoły posiedzeń Zarządu Zakładu, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, okólniki i zarządzenia wewnętrzne i władz nadrzędnych, akta dotyczące szkód i zniszczeń wojennych, planu odbudowy Zakładu, protokoły dotyczące wymiany pieniędzy, korespondencja dotycząca obchodów świąt państwowych, spraw personalnych, dojazdu do pracy, bhp, zaopatrzenia, orkiestry fabrycznej, nagród; Akta dotyczące produkcji z lat 1946 - 1956, sygn. 25 - 55, w tym: plany produkcyjne, sprawozdania, protokoły z narad i odpraw w sprawach produkcji, normy pracy, cenniki, zarządzenia dotyczące płac i premiowania, okólniki i zarządzenia dotyczące zaopatrzenia, praktyki studenckie; Akta współzawodnictwa i racjonalizacji z lat 1948 - 1955, sygn. 56 - 70, w tym: zarządzenia, regulaminy dotyczące współzawodnictwa, sprawozdania ze współzawodnictwa, Zakładowa Komisja Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie, Klub Racjonalizacji i Techniki; Akta dotyczące załogi z lat 1946 - 1955, sygn. 71 - 91, w tym: korespondencja dotycząca spraw personalnych i zatrudnienia, sprawozdania Działu Socjalnego, szkolenie zawodowe, sprawozdania z bhp, protokoły z zebrań Koła Bhp, protokoły kontroli bhp, korespondencja dotycząca ubezpieczeń, nakazy Inspektora Pracy, doniesienia o wypadkach, statystyki zbiorcze z nieszczęśliwych wypadków; Organizacje przyzakładowe i inne z lat 1945 - 1953, sygn. 92 - 94, w tym: akta dotyczące klubu sportowego, orkiestry fabrycznej, szkód spowodowanych przez pożar; Listy płac, dzienniki podawcze z roku 1945, sygn. 95 - 104, w tym: listy płac: Szwalni, Oddziału Mechanicznego, Oddziału Gospodarczego, folwarku, dziennik podawczy. Number of units in the group: 104
8/175/0 Fabryka Przetworów Chemicznych „Rędziny” S.A. Rudniki-Rędziny k/Częstochowy 1899-1945[1947] 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1924 - 1942, sygn. 1 -29, w tym: protokoły walnych zebrań akcjonariuszy, sprawozdania Zarządu, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy z rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, informacje wywiadowni handlowych o firmach, akta sądowe dłużników Fabryki; Akta księgowe i handlowe z lat 1899 - 1947, sygn. 30 - 137, 143 - 144, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, dzienniki specyfikacja silników elektrycznych, akta dotyczące dostaw, księga wekslowa, księgi magazynowe i kasowe, raporty nocne, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1927 - 1939, sygn. 138 - 142, w tym: listy płac personelu biurowego i technicznego. Number of units in the group: 144
8/176/0 Fabryka Przetworów Ziemniaczanych „Złoty Potok” S.A. w Złotym Potoku, powiat częstochowski 1912-1940 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1928 - 1940, sygn. 1- 2, w tym: protokoły kontroli Izby Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Akta księgowości z lat 1912 - 1939, sygn. 3 - 35, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki; Akta dotyczące załogi z lat 1926 - 1940, sygn. 36 - 41, w tym: księgi wypłat, księga kar. Number of units in the group: 41
8/177/0 Knorr i Brehmse S.A. Fabryka Naczyń w Myszkowie 1924-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 2177
8/178/0 Myszkowska Przędzalnia „August Schmelzer” Spółka Akcyjna w Myszkowie 1884-1944 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1886 - 1943, sygn. 1 - 24, 176 - 179, w tym: statuty, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdania, statystyka, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, ubezpieczenia fabryki, akcje; Akta księgowe i handlowe z lat 1884 - 1944, sygn. 25 - 136, 169 - 175, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, memoriały, dzienniki, odbiorcy, dłużnicy i wierzyciele, kasa, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1908 - 1943, sygn. 137 - 168, w tym: książki paszportowe robotników, listy płac, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, opieka nad matka i dzieckiem; Number of units in the group: 179
8/179/0 Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. Fabryka Papieru w Myszkowie 1896-1944 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1903 - 1944, sygn. 1 - 49, w tym: statuty, protokoły zebrań ogólnych, protokoły posiedzeń zarządu, odpisy rejestru handlowego, regulaminy pracy, ogłoszenia fabryczne, statystyka, korespondencja z instytucjami i towarzystwami; Akta księgowe i handlowe z lat 1896 - 1944, sygn. 50 - 160, w tym: bilanse, szacunki budynków i maszyn, koszty produkcji, podatki, kontrola ksiąg handlowych, korespondencja handlowa; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1919 - 1944, sygn. 161 - 179, w tym: układy pojednawcze o uszkodzenie łąk, mieszkania dla urzędników, normy płac robotników, sprawy wodne i drogowe, statystyka obrotu wagonów, szkoła i ochronka przy fabryce, praktyki studentów; Akta dotyczące załogi z lat 1896 - 1944, sygn. 180 - 211, w tym: statystyka dotycząca robotników, potrącenia na Fundusz Bezrobocia, wypadki przy pracy, kary nakładane na robotników, rejestry zatrudnionych; Akta instytucji przyzakładowych z lat 1910 - 1941, sygn. 212 - 222, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna, Kasa Przezorności Urzędników, Koleżeńska Kasa Oszczędnościowa Pracowników Umysłowych, Kasyno Urzędnicze - statuty, księgi handlowe, korespondencja. Number of units in the group: 222
8/180/0 Nadleśnictwo Rzeniszów [1915]1928-1944 0 Unroll
Nadleśnictwo Rzeniszów, w tym: Stan posiadania z lat 1920 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: akta dotyczące nieruchomości, sprawy serwitutów; Urządzenie lasów z lat 1929 - 1932, sygn. 16 - 20, w tym: akta dotyczące pomiarów, podziały lasów; Melioracje z lat 1928 - 1932, sygn. 21, w tym: korespondencja dotycząca melioracji łąk; Drogi i środki komunikacyjne z lat 1928, sygn. 22, w tym: akta dotyczące budowy dróg, mostów i studni; Zakłady przemysłowa z lat 1915 - 1929, sygn. 23 - 28, w tym: akta dotyczące Kopalni Węgla "Teodor", eksploatacji węgla i rudy żelaza; Pozyskiwanie i zbyt użytków głównych z lat 1920 - 1938, sygn. 29 - 48, w tym: wnioski cięć, cenniki drewna; Użytki uboczne z lat 1920 - 1931, sygn. 49 - 65, w tym: akta dotyczące wypasu bydła w lasach, dzierżawy łąk, łowiectwa, rybołówstwa; Odnawianie i pielęgnacja lasów z lat 1920 - 1932, sygn. 66 - 74, w tym: akta dotyczące zagospodarowania i uprawy lasu; Ochrona lasu z lat 1921 - 1932, sygn. 75 - 88, w tym: akta dotyczące szkód leśnych, kradzieży drewna; Budowle z lat 1920 - 1932, sygn. 89 - 92, w tym: akta dotyczące budowy i remontów budynków; Sprawy osobowe z lat 1922 - 1928, sygn. 93 - 100, w tym: listy płac, wykazy pracowników; Plany finansowo-gospodarcze, rachunkowość z lat 1922 - 1938, sygn. 101 - 114, w tym: budżety roczne i sprawozdania; Organizacja urzędu z lat 1922 - 1932, sygn. 115 - 120, w tym: rozporządzenia władz nadrzędnych dotyczące działalności służby leśnej; Lustracja lasów z lat 1928 - 1932, sygn. 121 - 122, w tym: protokoły rewizji kasy; Różne sprawy nieujęte w pozostałych działach z lat 1920 - 1932, sygn. 123 - 127, w tym: akta dotyczące spraw administracyjno-gospodarczych. Forstamt Rzeniszow, w tym: Zarząd, stan posiadania z lat 1940 - 1944, sygn. 128 - 132, w tym: wykazy powierzchni lasów, spis inwentarza; Sprawy finansowe z lat 1941 - 1944, sygn. 133 - 138, w tym: akta dotyczące spraw budżetowych i kasowych; Gospodarka leśna użytki uboczne z lat 1940 - 1944, sygn. 139 - 146, w tym: akta dotyczące przewozu drewna, przydziałów, dzierżawy łąk, rybołówstwa; Ochrona lasu z lat 1941 - 1943, sygn. 147 - 149, w tym: wykaz drużyn ratowniczych, kradzieże leśne, kłusownictwo; Sprawy osobowe z lat 1940 - 1944, sygn. 150 - 156, w tym: zatrudnienie i zaopatrzenie robotników, wykazy poborów personelu; Dzienniki podawcze z lat 1942 - 1943, sygn. 157 - 158. Number of units in the group: 160
Showing 136 to 180 of 1,179 entries.