Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/316/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Częstochowie [1955]1962-1975 0 Unroll
Materiały spisów powszechnych z 1960 i 1970 r.; Dokumentacja spisów rolnychz lat: 1963-1974; Wytyczne oraz instrukcje GUS dotyczące sprawozdawczości statystycznej z lat 1962-1973; miesięczne, kwartalne oraz roczne sprawozdania z zakresu: budownictwa, kredytów ludności wiejskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług, inwestycji, stanu i ruchu naturalnego ludności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty i kultury, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności, zatrudnienia z lat 1962-1974; Opracowania, karty i metryki statystyczne z lat 1955-1974; Publikacje statystyczne w postaci biuletynów statystycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań społęczno-gospodarczych w powiecie częstochowskim z lat 1962-1973; materiały Państwowej Inspekcji Plonów z lat 1970-1973. Number of units in the group: 508
8/317/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/318/0 Starostwo Powiatowe Częstochowskie 1945-1950 0 Unroll
Referat Organizacyjny z lat 1945 - 1949, sygn. 1 - 3, w tym: przepisy i zarządzenie; Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945 - 1949, sygn. 4 - 43, 283 - 295, w tym: sprawozdania sytuacyjne, materiały dotyczące organizacji i stowarzyszeń, zaświadczenia przesiedleńcze; Referat Porządku Publicznego z lat 1947 - 1949, sygn. 44 - 58, w tym: zezwolenia na przedstawienia i zabawy, sprawy paszportowe; Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945 - 1950, sygn. 59 - 65, 296 - 299, tym: sprawy przynależności państwowej, sprawy konsularne; Referat Przemysłu z lat 1945 - 1948, sygn. 66 - 102, w tym: sprawy organizacyjne i sprawozdania poszczególnych zakładów; Referat Aprowizacji i Handlu z lat 1945 - 1947, sygn. 103 - 110, w tym: przydziały żywności i materiałów reglamentowanych, rozliczenia; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945 - 1950, sygn. 111 - 207, 300 - 301, 337 - 344, w tym: zarządzenia dotyczące reformy rolnej, statystyka, sprawy wyjazdów na Ziemie Zachodnie, wykazy bezrolnych i małorolnych; Referat Świadczeń Rzeczowych z lat 1945 - 1947, sygn. 208 - 213, 302, w tym: sprawy obowiązkowych dostaw rolników; Inspektorat Powszechnej Oświaty Rolniczej z lat 1945 - 1950, sygn. 214 - 240, w tym: przepisy i zarządzenia, sprawy szkół rolniczych; Referat Kultury i Sztuki z lat 1945 - 1947, sygn. 241 - 252, w tym: ochrona zabytków, imprezy artystyczne, sprawozdania z działalności; Referat Wojskowy z lat 1945 - 1948, sygn. 253 - 255, w tym: rozminowanie terenów, bunkry z okresu wojny; Referat Pomiarów z lat 1945 - 1947, sygn. 256 - 263, w tym: prace terenowe dotyczące pomiarów, znaki pomiarowe; Referat Odbudowy z lat 1945 - 1949, sygn. 264 - 282, 303 - 336, w tym: plany zabudowy i odbudowy, zniszczenia wojenne, grobownictwo wojenne, materiały budowlane, wnioski o ustalenie szkód wojennych z gmin powiatu częstochowskiego. Number of units in the group: 347
8/319/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Myszkowie [1955]1956-1975[1976] 0 Unroll
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie: Wydział Organizacyjno - Prawny z lat 1955 -1973, sygn. 1 -188, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły spotkań radnych z wyborcami, wykazy radnych, struktura organizacyjna urzędu, podziały administracyjne powiatu, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1957 - 1973, sygn. 189 - 213, w tym: sprawozdania i analizy z wykonania planów gospodarczych, bilanse siły roboczej, plany czynów społecznych i sprawozdania z ich wykonania, zaopatrzenie powiatu w wodę, elektryfikacja wsi, charakterystyka powiatu; Wydział Finansowy z lat 1957 - 1973, sygn., 214 - 220, w tym: preliminarze wydatków i dochodów budżetowych, protokoły rewizji działalności gospodarczej Inspektoratu Oświaty w Myszkowie; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1956 - 1976, sygn. 221 - 224, w tym: rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego, rejestry stowarzyszeń i kółek rolniczych; Wydział Skupu z lat 1962 - 1967, sygn. 225 - 230, w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego przy Wydziale Skupu, protokoły kontroli obowiązkowych dostaw, skupu i kontraktacji; Wydział Gospodarki, Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1964 - 1966, sygn. 231, w tym: budowa kąpieliska w Żarkach- wywłaszczenia nieruchomości; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1959 - 1962, sygn. 232, w tym: rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności rzemieślniczej, przemysłowej i usługowej; Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1971 - 1972, sygn. 233, w tym rejestr skarg i wniosków. Urząd Powiatowy w Myszkowie: Biuro Rady Narodowej z lat 1974 - 1975, sygn. 234 - 248, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji Powiatowej Rady Narodowej, rejestr wniosków komisji; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1974 - 1975, sygn. 249 - 250, w tym: sprawozdania i analizy z wykonania planów gospodarczych i realizacji czynów społecznych; Wydział Finansowy z lat 1974 - 1975, sygn. 251 - 252, w tym; budżet powiatu, plany kontroli w jednostkach uspołecznionych; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji z roku 1974, sygn. 253, w tym: koncepcja rozbudowy miasta Myszkowa do 1980 roku. Number of units in the group: 280
8/320/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Choroniu 1960-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 54
8/321/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lgocie Górnej 1954-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 25
8/322/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim z siedzibą w Żarkach-Letnisku 1954-1973 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim z siedzibą w Żarkach-Letnisku, jest w znacznym stopniu kompletna. Zachowały się wszystkie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej oraz protokoły posiedzeń poszczególnych Komisji GRN i Prezydium. Przetrwała również większość akt z kontroli i inspekcji w latach:1962 – 1972. Zachowały się ponadto akta dotyczące zebrań wiejskich, z lat 1971-1972, planów gospodarczych z lat 1967-1973, sprawozdań gospodarczych 1970-1971, oraz budżetu z lat 1961-1967. Pomimo pewnych braków, akta te informują użytkownika o zmianach organizacyjnych i kompetencjach poszczególnych organów. Na ich podstawie można też odtworzyć przemiany administracyjne, polityczne, społeczne zachodzące w gromadzie. Number of units in the group: 103
8/323/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Żareckiej 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 18; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 35, w tym: Komisje: Dróg i Mienia; Finansów; Mandatowej; Oświaty i Kultury; Rolnictwa i Leśnictwa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 36 - 53. Number of units in the group: 53
8/324/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jastrzębiu 1955-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/325/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gniazdowie 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 44
8/326/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj [1954]1956-1972[1973] 0 Unroll
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poraju, w tym: Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1955, sygn. 1; Rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej oraz Rady Narodowej Osiedla i ich Prezydiów z lat 1945 - 1969, sygn. 2 - 3. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Poraj, w tym: Ankiety personalne radnych z lat 1969 - 1970, sygn. 4; Plany i harmonogramy pracy Rady Narodowej Osiedla z lat 1969 - 1972, sygn. 5; Protokoły sesji, materiały na sesje, rejestry uchwał Rady Narodowej Osiedla z lat 1956, 1958 - 1960, 1963 - 1965, 1968 - 1972, sygn. 6 - 20; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1965 - 1972, sygn. 21; Interpelacje i postulaty radnych z 1961 - 1972, sygn. 22 - 23; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, wnioski komisji Rady Narodowej Osiedla z lat 1965 - 1972, sygn. 24 - 36, w tym: Komija: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej; Finansowo - Budżetowa; Mandatowa; Ochrony i Porządku Publicznego; Oświaty i Kultury; Zaopatrzenia Ludności; Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Zespół Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1969 - 1972, sygn. 37; Plany i regulaminy Pracy Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1970 - 1972, sygn. 38 - 39; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1956, 1961, 1964 1967, 1968 - 1972, sygn. 40 - 51; Rejestry uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla z lat 1960 - 1972, sygn. 52 - 55; Zebrania mieszkańców osiedla z lat 1968 - 1970, sygn. 56; Plany gospodarcze osiedla i sprawozdania z ich realizacji z lat 1964 - 1971, sygn. 57 - 63; Narodowy Spis Powszechny z lat 1960, 1968 - 1970, sygn. 64 - 65; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966 - 1972, sygn. 66 - 67; Ogólne zasady pracy i płacy pracowników z lat 1971 - 1972, sygn. 68; Budżet osiedla i sprawozdania budżetowe z lat 1958 - 1973, sygn. 69 - 94; Uchwały jednostek nadrzędnych dotyczących osiedla Poraj i ich wykonanie z lat 1957 - 1972, sygn. 95 - 99; Obchody 14 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 50 - lecia odzyskania niepodległości z 1968 roku, sygn. 100; Charakterystyka osiedla Poraj z lat 1966 - 1971, sygn. 101. Posiedzenia Społecznej Komisji Pojednawczej, sygn. 102, Działalność Osiedlowej Rady ORMO (posiedzenia, plany pracy), sygn. 103-105, Działalność Osiedlowego Społecznego Komitetu ORMO (posiedzenia, plany pracy), sygn. 106-108, Działalność Zakładowego Społecznego Komitetu ORMO, sygn. 109-110, Posiedzenie Prezydium Powiatowego Społecznego Komitetu ORMO w Myszkowie, sygn. 111. Number of units in the group: 124
8/327/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Częstochowie 1946-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 218
8/328/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Myszkowie 1970-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/329/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Lublińcu 1949-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 63
8/330/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Koniecpolu 1959-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 30
8/331/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kłobucku 1955-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/332/0 Zbiór Map Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie 1961-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 54
8/333/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borowem 1958-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1965 - 1972, sygn. 13 - 14; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 15 - 33; Programy i postulaty wyborcze z lat 1958 - 1971, sygn. 34 - 37; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 38 - 50; Zebrania wiejskie z lat 1963 - 1971, sygn. 51 - 52; Plany gospodarcze z lat 1958 - 1971, sygn. 53 - 62; Sprawozdania gospodarcze z lat 1967 - 1971, sygn. 63 - 68; Kontrole i inspekcje z lat 1966 - 1972, sygn. 69 - 73; Budżety gromady z lat 1959 - 1972, sygn. 74 - 88. Number of units in the group: 88
8/334/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku 1960-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 11; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, program wyborczy z lat 1962 - 1970, sygn. 12 - 13; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku z lat 1961 - 1972, sygn. 14 - 23; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku z lat 1960 - 1972, sygn. 24 - 34; Regulaminy pracy, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium, zarządzenia z lat 1962 - 1972, sygn. 35 - 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1970, sygn. 39 - 42; Plany gospodarcze, sprawy geodezyjne z lat 1964 - 1970, sygn. 43 - 45; Zarządzenia pokontrolne z lat 1963 - 1971, sygn. 46; Budżety, sprawozdania budżetowe, rejestry wymiaru składek z lat 1960 - 1971, sygn. 47 - 61; Rejestry wymiarowe należności finansowych z lat 1966 - 1971, sygn. 62 - 72. Number of units in the group: 102
8/335/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostrzynie 1955-1957 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 1; Uchwały z lat 1956 - 1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej 1956 - 1957, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1957, sygn. 4; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1957, sygn. 5; Plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Komisji z lat 1956 - 1957, sygn. 6; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1957, sygn. 7 - 9. Number of units in the group: 9
8/336/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kulejach 1954-1961 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1960, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1961, sygn. 2; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 3. Number of units in the group: 3
8/337/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipiu 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 13; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 14 - 23; Plany i programy gospodarcze z lat 1960 - 1972, sygn. 24 - 28, 42-44, w tym: program rozwoju gromady, plany gospodarcze gromady, sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Lipiu, Narodowy Spis Powszechny; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 29 - 41; Plany pracy z lat 1965 - 1967, sygn. 42, w tym; plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej, jej Prezydium i Komisji. Number of units in the group: 44
8/338/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ługach- Radłach 1961-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestry uchwał z lat 1968 - 1972, sygn. 13 - 15; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 16 - 27; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 28 - 38; Plany pracy, rejestry z lat 1963 - 1971, sygn. 39 - 42; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964 - 1971, sygn. 43 - 44; Protokoły posiedzeń aktywu gospodarczego z lat 1969 - 1971, sygn. 45 - 46; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1970, sygn. 47 - 50; Programy rozwoju rolnictwa z lat 1967 - 1970, sygn. 51 - 52; Kontrole zewnętrzne z lat 1964 - 1971, sygn. 53 - 55; Decyzje geodezyjne z lat 1966 - 1971, sygn. 56 - 57; Budżety gromady z lat 1967 - 1971, sygn. 58 - 63, Działalność Klubu Radnych Bezpartyjnych z lat 1968-1972, sygn1/1, Działalność Klubu Radnych PZPR z lat 1967-1972, sygn 1/2, Działalność Klubu Radnych ZSL z lat 1967-1972, sygn 1/3, Pisma i wytyczne jednostek nadrzędnych dot. Działalności Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 1967 sygn. 1/4. Number of units in the group: 67
8/339/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedźnie 1958-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 1 - 11; Rejestry uchwał z lat 1968 - 1972, sygn. 12; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 13 - 22; Materiały do kontroli gromady z lat 1966 - 1972, sygn. 23. Number of units in the group: 42
8/340/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokrej 1956-1961 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1958, sygn. 2; Budżety gromady z lat 1956 - 1961, sygn. 3 -4. Number of units in the group: 4
8/341/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opatowie 1955 -1972 [1973] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 1 - 6; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 7 - 12. Number of units in the group: 120
8/342/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowach nad Okszą 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 18; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1967, sygn. 19; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 20 - 37; Plany gospodarcze gromady z lat 1962 - 1967, sygn. 38 - 46; Budżety gromady z lat 1961 - 1972, sygn. 47 - 54. Number of units in the group: 65
8/343/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pankach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 19; Uchwały Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1958 - 1971, sygn. 20 - 21; Protokoły posiedzeń klubów radnych z roku 1967, sygn. 22; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 23 - 37, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansowo - Budżetowa, Mienia Gromadzkiego, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Leśnictwa, Rolna i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rejestr wniosków radnych i komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1969, sygn. 38 - 39; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1964 - 1969, sygn. 40; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 41 - 58; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1971, sygn. 59 - 60; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955 - 1970, sygn. 61 - 62; Biuro Gromadzkie z lat 1958 - 1972, sygn. 63 - 67, w tym: instrukcja kancelaryjna, regulamin organizacyjny, zakresy czynności, zasady pracy i płacy, podział administracyjny gromady, obchody świąt, przekazanie znaków geodezyjnych; Plany i programy gospodarcze z lat 1959 - 1972, sygn. 68 - 83; Spis Powszechny, spisy rolne z lat 1960 - 1972, sygn. 84 - 88; Gospodarka lokalami z lat 1959 - 1961, sygn. 89; Komitety blokowe zlat 1963 - 1965, sygn. 90; Plany urządzenia lasów z lat 1963 - 1964, sygn. 91 - 93; Protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne z lat 1957 - 1970, sygn. 94 - 96; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 97 - 113; Rejestry wymiarowe z lat 1956 - 1972, sygn. 114 - 121. Number of units in the group: 137
8/344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parzymiechach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 13; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 14 - 18, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Rolnictwa Leśnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Zbytu; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 31; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 32; Zasady pracy i płacy z roku 1971, sygn. 33; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1971 - 1972, sygn. 34; Plany gospodarcze z lat 1966 - 1970, sygn. 35 - 36; Protokoły kontroli z lat 1967 - 1972, sygn. 37 - 38; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 39 - 50. Number of units in the group: 50
8/345/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popowie 1957-1973[1980] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 8; Ankiety radnych z roku 1965, sygn. 9; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1973, sygn. 10 - 15, 37, w tym Komisje: Finansów i Budżetu, Mienia Gromadzkiego, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa, Mandatowa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 16 - 22, 39; Plany pracy. Wybory sołtysów z lat 1957 - 1970, sygn. 23 - 25, w tym: plany pracy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, korespondencja dotycząca działalności organów kolegialnych, wybory sołtysów; Protokoły i zalecenia pokontrolne z lat 1961 - 1973, sygn. 26, 38; Mapy i plany gruntów z lat 1959 - 1971, sygn. 27 - 28; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1966 - 1972, sygn. 29 - 36; Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Popowie z lat 1966 - 1980, sygn. 40, w tym: protokoły sprawozdania Number of units in the group: 42
8/346/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przystajni 1959-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1967, sygn. 1 - 7; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1971, sygn. 8 - 13, w tym Komisje: Kultury i Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Mienia Gromadzkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności,; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1967, sygn. 14 - 21; Plany pracy z lat 1964 - 1965, sygn. 22 - 23, w tym: plany pracy Gromadzkiej rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, plany spotkań z wyborcami; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1967, sygn. 24 - 25; Regulaminy i uchwały z lat 1959 - 1972, sygn. 26 - 28, w tym: Regulamin Biura Gromadzkiego, akta normatywne władz nadrzędnych; Plany i programy gospodarcze z lat 1960 - 1970, sygn. 29 - 41; Realizacja programu wyborczego z roku 1965, sygn. 42; Protokoły kontroli z lat 1966 - 1972, sygn. 43 - 45; Statystyka z lat 1969 - 1971, sygn. 46, w tym: sprawy gospodarstw rolnych; Czyny społeczne z lat 1971, sygn. 47, Number of units in the group: 48
8/347/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rębielicach Królewskich 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 14; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 15 - 21, w tym Komisje: Finansowo - Budżetowa, Mandatowa, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego; Uchwały i plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 22 - 24; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 25 - 34; Uchwały i plany pracy Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1967, sygn. 35 - 36; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1969, sygn. 37 - 46; Operat inwentaryzacyjny lasów niepaństwowych z roku 1960, sygn. 47; Protokoły pokontrolne z lat 1969 - 1972, sygn. 48; Sprawozdania budżetowe z lat 1969 - 1972, sygn. 49. Number of units in the group: 52
8/348/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stanisławowie 1964-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 1 - 7; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 8 - 16; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1967 - 1972, sygn. 17; Plany i programy gospodarcze z lat 1965 - 1972, sygn. 18 - 22; 28; Budżety gromady z lat 1966 - 1972, sygn. 23 - 27. Number of units in the group: 28
8/349/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starokrzepicach [1949]1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1972, sygn. 1 - 16; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1972, sygn. 17; Rejestr interpelacji radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 18; Regulaminy i plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1967, sygn. 19 - 20; Kluby radnych z lat 1967 - 1970, sygn. 21; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 22 - 35, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansowo - Budżetowa, Kultury i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Mienia Gromadzkiego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia; Rejestr wniosków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej. Analiza pracy radnych z lat 1965 - 1970, sygn. 36 - 37; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 38 - 54; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 55; Plany pracy, sprawozdania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1970 - 1972, sygn. 56 - 57, w tym: plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej jej Prezydium i komisji; Akta normatywne władz nadrzędnych z lat 1969 - 1972, sygn. 58; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1968 - 1971, sygn. 59; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1972, sygn. 60 - 61; Gospodarka rolna i leśna z lat 1964 - 1972, sygn. 62 - 71, w tym: sprawozdania Zespołu Specjalistów przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR, plany pracy agronoma i zootechnika, statystyka rolna, umowy dzierżawne na najem lokali dla nauczycieli, wykazy dzierżawców gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi, uproszczone plany lasów chłopskich, protokoły zdawczo-odbiorcze młyna w Starokrzepicach Kultura, oświata i ochrona zdrowia z lat 1949 - 1972, sygn. 72 - 77, w tym: księgi inwentarzowe szkół powszechnych w Dankowicach, Starokrzepicach, Punkt Felczerski w Starokrzepicach, sprawy bibliotek, czytelni i świetlic, ochrona zabytków, budowa Domu Nauczyciela w Starokrzepicach; Testamenty z lat 1965 - 1972, sygn. 78; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969 - 1972, sygn. 79; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1962 - 1972, sygn. 80 - 97; Rejestry wymiarowe z roku 1972, sygn. 98. Number of units in the group: 98
8/350/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Truskolasach 1959-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 1 - 14; Klub Radnych ZSL z lat 1965 - 1967, sygn. 15; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 15 - 25, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Mienia Gromadzkiego, Mandatowa, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 26 - 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964 - 1972, sygn. 39 - 43; Plany i programy gospodarcze z lat 1964 - 1971, sygn. 44 - 52; Protokoły pokontrolne z lat 1966 - 1967, sygn. 53; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1961 - 1972, sygn. 54 - 67. Number of units in the group: 68
8/351/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waleńczowie 1962 - 1972[1973] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 8; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 9 - 16. Number of units in the group: 49
8/352/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsoszu Górnym 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 8, 66 - 67; Plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1969, sygn. 9 - 10, 71; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 11; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 12 - 20, w tym Komisje: Mandatowa, Mienia Gromadzkiego, Mienia Społecznego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z 1971 roku, sygn. 21; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 22 - 29, 68; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 30; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1968 - 1971, sygn. 31, 69; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 32 - 42, 70; Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne z lat 1966 - 1972, sygn. 43 - 44; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1972, sygn. 45 - 64; Rejestry wymiarowe z roku 1972, sygn. 65. Number of units in the group: 76
8/353/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węglowicach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 1 - 9; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1971, sygn. 10; Ankiety radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1969, sygn. 11; Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu z roku 1969, sygn. 12, w tym: program wyborczy; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 13 - 14, w tym Komisje: Rolnictwa i Leśnictwa, Planu, Budżetu, Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia; Rejestr wniosków, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 15; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 16 - 26; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1971, sygn. 27 - 29; Zebrania wiejskie z lat 1964 - 1972, sygn. 30 - 32; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1972, sygn. 33 - 41; Materiały do kroniki powiatu z roku 1967, sygn. 42; Państwowy Fundusz Ziemi z lat 1964 - 1969, sygn. 43; Skargi i wnioski z lat 1969 - 1972, sygn. 44; Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne z lat 1966 - 1972, sygn. 45 - 46; Budżety gromady z lat 1967 - 1971, sygn. 47 - 51. Number of units in the group: 51
8/354/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wręczycy Wielkiej 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 12; Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 13; Plany pracy, sprawozdania z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1967 - 1971, sygn. 14 - 15; Kluby radnych z lat 1960 - 1971, sygn. 16; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1960 - 1972, sygn. 17 - 19; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1972, sygn. 20 - 25, w tym Komisje: Budowy Dróg i Mienia Gromadzkiego, Budżetu i Planowania Gospodarczego, Mandatowa, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 26 - 37; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 38; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1961 - 1972, sygn. 39; Biuro Gromadzkie z lat 1965 - 1971, sygn. 40 - 42, w tym: zarządzenia wewnętrzne, ewidencja pieczęci, budowa pomnika ku czci pomordowanych w okresie okupacji; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 43 - 50; Protokoły kontroli z lat 1964 - 1972, sygn. 51 - 52; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1955 - 1972, sygn. 53 - 72. Number of units in the group: 72
8/355/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zajączkach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 18; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 20; Rejestr wniosków i interpelacji radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 21 - 22; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1961 - 1972, sygn. 23 - 24; Kluby radnych z lat 1969 - 1970, sygn. 25; Protokoły posiedzeń, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1972, sygn. 26 - 44, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansów, Planu i Budżetu, Kultury i Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Mandatowa, Mienia Gromadzkiego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rejestr wniosków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1972, sygn. 45 - 46; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej rady narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 47 - 64; Rejestr uchwał i wniosków Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 65 - 68; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1958 - 1970, sygn. 69 - 70; Biuro Gromadzkiej z lat 1960 - 1972, sygn. 71 - 78, w tym: normatywy kancelaryjne, ramowy regulamin organizacyjny, ewidencja pieczęci, normatywy organów wyższego stopnia, Spis Powszechny, zasady pracy i płacy, protokoły przekazania majątku; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1971, sygn. 79 - 85; Sprawozdawczość z lat 1966 - 1972, sygn. 86 - 93, w tym: sprawozdania z ruchu budowlanego, wykonania planu gospodarczego, realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR, budowy urządzeń wodnych, zasobów mieszkaniowych, realizacji czynów społecznych, obowiązkowych dostaw; Spis Powszechny z lat 1968 - 1971, sygn. 94; Kontrole i inspekcje z lat 1965 - 1966, sygn. 95; Skargi i wnioski z lat 1968 - 1972, sygn. 96; Budżety gromady z lat 1960 - 1971, sygn. 97 - 117, w tym: budżety, fundusz gromadzki, zmiany w budżecie, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, rejestry wymiarowe. Number of units in the group: 118
8/356/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierzyńcu III 1955-1959 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1959, sygn. 1; Rejestr uchwał Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1959, sygn. 3; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1959, sygn. 4; Budżety i plany gospodarcze z roku 1958, sygn. 5 - 6. Number of units in the group: 6
8/357/0 Materiały Referendum z terenu województwa częstochowskiego 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 61
8/358/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Częstochowie 1982-1989 0 Unroll
Zjazdy wojewódzkie z lat 1983 - 1987, sygn. 1 - 2; Posiedzenia planarne z lat 1983 - 1989, sygn. 3 - 8; Posiedzenia Prezydium Rady Wojewódzkiej z lat 1982 - 1989, sygn. 9 - 14; Posiedzenia komisji stałych Rady Wojewódzkiej z lat 1983 - 1989, sygn. 15 - 17; Wykazy członków Rady Wojewódzkiej jej Prezydium i komisji stałych z lat 1983 - 1989, sygn. 18 - 19; Informacje o działalności Rady Wojewódzkiej z lat 1983 - 1988, sygn. 20; Wykazy członków zbiorowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1982 - 1985, sygn. 21; Skargi i interpelacje z lat 1983 - 1989, sygn. 22 - 28; Biuletyn Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z roku 1987, sygn. 29 Number of units in the group: 30
8/359/0 Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Częstochowie 1976-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 39
8/360/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Częstochowie 1964-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 73
Showing 316 to 360 of 1,179 entries.