Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/359/0 Akta bractw tzw. "Ław" w Dworze Artusa w Gdańsku 1480-1931 0 Unroll
Bractwo (Ława) św. Krzysztofa: Statuty. Wykazy członków. Zestawienia inwentarzowe i rachunkowe. Wykazy ofiarodawców. Księga pogrzebowa. Druk jubileuszowy; Bractwo (Ława) Trzech Króli: Zestawienia kronikarskie (od 1483 r.). Wykazy członków. Inwentarz majątku (w tym sreber). Wyciągi z ksiąg gruntowych. Ubezpieczenia przeciwpożarowe. Pożar spichlerzy (1813 r. – rysunek). Zapomogi. Rachunki. Pokwitowania; Bractwo (Ława) Mariacka (Malborska): Zapiski kronikarskie. Wykaz członków. Wykaz ofiarodawców. Nieruchomości. Hipoteki. Ubezpieczenia ogniowe. Programy uroczystości. Rachunki. Pokwitowania; Bractwo (Ława) św. Reinholda: Zapiski kronikarskie. Protokoły zebrań. Wykazy członków. Fotografie niektórych członków. Wykazy zmarłych. Wykazy ofiarodawców i zapomóg. Plan sytuacyjny Ławy. Nieruchomości. Majątek Bractwa. Księgi czynszowe. Majątek (spis sreber). Herby. Rachunki, pokwitowania. Number of units in the group: 106
10/360/0 Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku 1792 - 1936 0 Unroll
Statut. Zakresy czynności (1843-1879). Okólniki. Zarządzenia. Zawiadomienia. Referaty (1820-1864). Protokoły zebrań (1844-1936). Sprawy majątkowe i hipoteczne (1792-1845). Rachunki. Dowody kasowe (1792-1856). Number of units in the group: 38
10/361/0 Związek Sztuki w Gdańsku 1836 - 1932 0 Unroll
Protokoły zebrań. Wykaz członków. Przygotowanie wystaw malarstwa, grafiki, rzemiosła artstycznego , sztuki ludowej. Zgłoszenia, ceny i wykazy eksponatów. Korespondencja z twórcami, stowarzyszeniami. Transport i ubezpieczenia eksponatów. Wycinki prasowe. Odczyty. Sprawy finansowe ( w tym Muzeum Miejskiego). Number of units in the group: 285
10/362/0 Korporacja Kupiecka w Gdańsku 1805 - 1917 0 Unroll
Założenie Korporacji. Zarząd Starszych Kupiectwa. Wykłuczenia z Korporacji. Wykazy obcych korporacji (1822-1866). Sprawozdania giełdowe. Spekulacje papierami wartościowymi (1828-1855). Projekty usprawnienia handlu. Handel zbożem, drewnem, popiołem, smołą, wełną, płótnem, śledziami, winem, wódką i innymi towarami (1822-1864). Propozycje handlu z Rosją (1826-1856). Bankructwa (1830-1857). Pomocnicy handlowi: miernicy, wagowi, brakarze, piloci portowi, maklerzy (1822-1863). Żegluga. Żegluga portowa. Egzaminy żeglarskie. Frachty. Armatorzy. Ucieczki załogi statków. Wpływ przełomu Wisły na handel (1805). Magazyny pocztowe i kolejowe. Opłaty portowe. Cła. Pożyczki. Rachunki (1813-1917). Spisy akt (1822-1852). Usunięcie polskich uciekinierów z koszar (1833). Number of units in the group: 139
10/363/0 Towarzystwo Techniczne w Gdańsku 1906 - 1911 0 Unroll
Protokoły zebrań. Number of units in the group: 1
10/364/0 vacat - Akta Szkoły i Zakładu Wychowawczego "Conradinum" w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/984 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/365/0 vacat - Akta Szkoły Średniej św. Piotra w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/984 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/366/0 Akta miasta Kartuz 1937 - 1943 0 Unroll
Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Number of units in the group: 21
10/367/0 vacat - Archiwum Dworskie Książąt Panujących von Lichtenstein na Opawie i Karniowie na Śląsku przekazane do Książęcej Kolekcji Liechtenstein w Vaduz i Wiedniu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/368/0 Kolekcja dokumentów elbląskich 1242 - 1772 [ 1807 ] 0 Unroll
Number of units in the group: 726
10/369/0 Akta miasta Elbląga 1260 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 15662
10/370/0 vacat - Magistrat Miasta Elbląga - połączono z zespołem nr 10/369 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/371/0 Stowarzyszenie posesorów gruntów miejskich Starego Miasta Elbląga [ 1564 - 1771 ] 1772 - 1919 0 Unroll
Odpis przywileju (z 1325 r.). Statuty. Zarządzenia (1564-1742). Wybory do władz. Zatrudnienie (1761-1877). Spisy akt. Dziennik podawczy (1823-1825). Ochrona wałów. Akcje przeciwpowodziowe. Powodzie. Zagospodarowanie i zmiany posiadania ziemi. Procesy w sprawie utrzymania wałów. Mosty. Drogi. Melioracje. Śluzy. Księgi czynszowe. Separacja gruntów. Rachunki (1565-1875). Number of units in the group: 359
10/372/0 Urząd meldunkowy w Elblągu [ 1812 - 1828 ] 1829 - 1900 68300 Unroll
Number of units in the group: 819
10/373/0 Superintendentura w Elblągu [ 1657 - 1720] 1721 - 1937 0 Unroll
Wyznanie ewangelickie i ewangelicko-reformowane. Zarządzenia władz. Współpraca z władzami państwowymi (dzieciobójstwo, budownictwo, służba domowa). Sprawy wojskowe duchownych. Poddani. Zwalczanie cholery. Okólniki Konsystorza. Organizacja (1734-).Inne wyznania: Żydzi, menonici, baptyści, dysydenci. Synody generalne prowincjonalne. Wizytacje parafii. Opieka duszpasterska. Opieka nad więźniami. Przestrzeganie świąt. Nabożeństwa. Testy kazań. Cmentarze. Prowadzenie ksiąg kościelnych. Porządkowanie registratury. Statystyki kościelne w Elblągu i w powiecie (urodzenia, zgony). Rachunki kościelne i szkolne. Opłaty. Akcyzy. Finanse. Ubezpieczenia przeciwpożarowe. Ubodzy. Kasy wdowie i sieroce. Wizytacje kościołów. Nadzór nad kościołami (wyznanie ewangelicko-reformowane dla całej prowincji Prusy Zachodnie). Inspekcje szkolne. Szkoły w poszczególnych miejscowościach. Wizytacje szkół. Wykazy nauczycieli, pastorów, służby kościelnej. Sprawy personalne, życiorysy. Uposażenia. Dochodzenia dyscyplinarne. Nauczycielskie stowarzyszenie misyjne. Number of units in the group: 710
10/374/0 Akta kościoła ewangelickiego św. Anny w Elblągu 1618 - 1921 0 Unroll
Księgi metrykalne (1625-1803). Zarządzenia władz miejskich i państwowych. Uchwały Rady Kościelnej. Administracja kościelna. Wyposażenie. Budownictwo. Hipoteki. Wykazy wiernych. Konfirmanci. Menonici. Number of units in the group: 281
10/375/0 Akta polskiego kościoła ewangelickiego św. Ducha Elblągu 1588 - 1831 0 Unroll
Księgi metrykalne (1626-1831). Edykty. Sprawozdania. Statystyka kościelna. Wizytacje. Uposażenia. Sprawy szkolne. Biblioteka (w tym książki polskie). Dochody. Rahcunki. Komunikanci. Number of units in the group: 95
10/376/0 Akta kościoła ewangelickiego Trzech Króli w Elblągu 1532 - 1934 0 Unroll
Księgi metrykalne (1603-1934). Protokoły Rady kościelnej. Wizytacje. Zarządzenia. Statystyki kościelne. Służba duszpasterska. Nauczyciele. Wykazy nieruchomości. Inwentarze ( w tym książek i akt). Budownictwo. Hipoteki. Misje krajowe. Czerwony Krzyż. Kalendarze. Utwory okolicznościowe. Rachunki. Wykazy konfirmantów. Number of units in the group: 259
10/377/0 Akta kościoła ewangelickiego Bożego Ciała w Elblągu [ 1400 ] 1622 - 1919 0 Unroll
Księgi metrykalne (1622-1827) - z informacjami od XV w. Spisy akt. Zarządzenia. Wizytacje kościelne. Synody. Rada kościelna. Szkoła przykościelna. Duchowni. Inwentarz kościelny. Cmentarze. Zestawienia statystyczne. Księgi rachunkowe. Kwity. Komunikanci. Number of units in the group: 292
10/378/0 Akta kościoła ewangelickiego N.M. Panny w Elblągu [ 1555 ] 1559 - 1930 0 Unroll
Księgi metrykalne (1604-1890). Kronika. Protokoły Rady kościelnej. Zarządzenia. Administracja kościelna. Statuty. Kalendarze. Modlitwy okolicznościowe. Ogłoszenia parafialne. Wykazy duchownych. Stowarzyszenia kościelne: dobroczynne, biblijne, misyjne. Inwentarze. Legaty. Cmentarze. Przebudowa kościoła. Rachunki. Uposażenie duchownych. Nekrologi z Elbląga i okolic. Wykazy grobów. Wykazy komunikantów. Number of units in the group: 464
Showing 361 to 380 of 4,875 entries.