Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/497/0 Akta cechu kowali w Tolkmicku 1686 - 1934 0 Unroll
Przywilej. Statut. Protokoły zebrań. Zarządzenia władz. Wykaz mistrzów, czeladników, uczniów. Number of units in the group: 6
10/498/0 Akta cechu krawców i kuśnierzy w Tolkmicku 1772 - 1910 0 Unroll
Przywilej. Statuty. Protokoły zebrań. Korespondencja. Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Rachunki. Number of units in the group: 11
10/499/0 Akta cechu piekarzy w Tolkmicku 1772 - 1914 0 Unroll
Uchwały cechu. Zarządzenia władz. Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Rachunki. Number of units in the group: 5
10/500/0 Akta cechu szewców w Tolkmicku 1620 - 1909 0 Unroll
Przywilej. Statuty. Wykaz mistrzów, czeladników, uczniów. Rachunki. Number of units in the group: 7
10/501/0 Akta cechu stolarzy w Tolkmicku 1898 - 1933 0 Unroll
Wykazy mistrzów (zawierające zapiski od 1816 r.). Number of units in the group: 1
10/502/0 Akta miasta Dzierzgonia 1631 - 1934 0 Unroll
Wilkierz (1631). Konferencje nauczycielskie 1892-1900. Akta osobowe urzędników, pastorów, nauczycieli (1834-1934). Number of units in the group: 65
10/503/0 Akta miasta Gardei 1879 - 1921 0 Unroll
Cechy, rzemiosło. Przemysł. Podatki. Straż obywatelska. Number of units in the group: 15
10/504/0 Akta miasta Gniewa 1561 - 1945 0 Unroll
Wilkierz (1588). Księgi radzieckie i ławnicze (1602-1771). Protokoły Rady Miejskiej i Magistratu oraz komisji. Akta osobowe. Księgi obywatelskie. Kataster fryderycjański miejski. Uwłaszczenie (zniesienie powinności). Kupno-sprzedaż nieruchomości. Powiększenie obszaru miasta. Rolnictwo. Leśnictwo. Myślistwo. Podatki. Rachunki. Kościoły. Szkoły: budowa, remonty. Szkoła żydowska. Urządzenia komunalne. Policja. Ewidencja ludności. Choroby zakaźne. Rozrywki publiczne. Służba domowa. Emigracja. Akta zbiorcze stanu cywilnego, śluby, zgony. Gromady podmiejskie. Organizacja i registratura urzędu (wykaz akt, przepisy prawne). Statystyka, kontrola obcokrajowców (1772-1939). Konfiskata mienia polskiego. Budownictwo. Osiedle mieszkaniowe. Urządzenia komunalne. Rachunki. Podatki. Budżety (1939-1945). Number of units in the group: 280
10/505/0 Akta cechu rzeźników w Gniewie 1351 - 1885 0 Unroll
Wykonywanie zawodu. Opinie zawodowe. Listy rodowe. Dyplomy czeladnicze. Rachunki. Number of units in the group: 58
10/506/0 Akta miasta Kościerzyny 1550 - 1942 0 Unroll
Księgi ławnicze: układy, kontakty kupna-sprzedaży, testamenty, sporne sprawy cywilne dotyczące całego regionu, w tym mirachowskiego (kartuskiego) (1550-1768). Zarządzenia i przepisy władz państwowych. Organizacja registratury i biurowości. Podział czynności. Wykaz akt, spisy akt. Związek Miast Pomorskich. Związki i stowarzyszenia. Wybory do Rady Miejskiej. Protokoły posiedzeń Magistratu. Wybory burmistrzów i członków komisji. Wybory do sejmu Rzeszy, sejmu i sejmików. Spisy wyborców. Sprawozdania administracyjne. Reprezentacja, uroczystości narodowe. Budżety. Sprawozdania. Rachunki. Księgi kasowe. Opłaty. Podatki. Wykazy mieszkańców. Kontrola ludności. Paszporty. Emigracja. Wydalenia. Obcokrajowcy, Zmiana nazwisk. Żydzi: gmina wyznaniowa żydowska, wykazy, szkoła żydowska. Zarządzenie dotyczące powstania listopadowego, w Ks. Poznańskim. Zbiegowie polscy. Agitacja propolska. Palenie tytoniu. Kradzieże. Przestępstwa kryminalne. Listy gończe. Więzienia. Socjaldemokraci. Komuniści. Strajki. Żebractwo. Nieobyczajność. Nadzór nad prasą. Rolnictwo. Tępienie szkodników. Uprawa ziemniaków i tytoniu. Rybołówstwo. Drogi, mosty. Stowarzyszenia. Przedstawienia. Zabawy. Kina. Hazard. Godzina policyjna. Pobór wojskowy. Podwody. Zakwaterowania. Rekwizycje. Przemarsz wojsk. Manewry. Mobilizacja. Odszkodowania wojenne. Budownictwo. Nadzór nad cechami. Kasy chorych. Służba domowa. Budownictwo. Nadzór nad cechami. Kasy chorych. Służba domowa. Zatrudnienie młodocianych. Wyszynk. Gorzelnie. Zakłady rzemieślnicze. Inspekcja kotłów parowych. Jarmarki. Ceny. Miary i wagi. Sprawy monetarne. Zdrowotność: lekarze, akuszerki, szczepienia ochronne, choroby weneryczne, cholera. Hodowla. Weterynarze. Ochrona przeciwpożarowa. Pożary. Ubezpieczenia od ognia. Hipoteki. Dysmembracje. Poczta. Tabele statystyczno-gospodarcze. Stan miasta. Opieka społeczna. Pomoc bezrobotnym. Instytucje dobroczynne. Przytułki. Fundacje. Inwalidzi. Głuchoniemi. Umysłowo chorzy. Ubezpieczenia społeczne. Pomoc społeczna. Obrona przeciwlotnicza. Urzędy stanu cywilnego: akta zbiorcze urodzeń, ślubów, zgonów. Opieka nad nieletnimi (1772-1939). Księgi kasowe (1940-1942). Number of units in the group: 2122
10/507/0 Akta miasta Kwidzyna 1497 - 1817 0 Unroll
Przywileje miejskie (1497). Księgi czynszowe (1572-1700). Rachunki kamlarii. Rachunki kontrybucji i kościelne (1781-1817). Number of units in the group: 15
10/508/0 Akta miasta Malborka 1304 - 1944 0 Unroll
Przywileje krzyżackie, królewskie, władz duchownych obejmujące lokację, prawa miasta, uposażenia oraz ich potwierdzenia. Kroniki. Odpisy przywilejów (od 1276 r.). Ustrój miasta. Wilkierze, statuty. Przepisy prasowe. Zakresy czynności. Zmiany władz. Sprawozdania Magistratu. Wybory Radnych. Protokoły obrad ordynków miasta. Prawo miejskie. Księgi obywatelskie. Emigracja. Protokoły obrad Rady Miejskiej i Magistratu. Korespondencja wysyłana i otrzymywana w sprawach publicznych, religijnych i prywatnych: miasta Prus Królewskich i Rzeczypospolitej, niekiedy z zagranicą; Elekcja, królowie polscy, dostojnicy świeccy i duchowni; szlachta i mieszczanie. Akta sejmików pruskich. Współpraca małych miast. Księgi ławnicze: procesy cywilne i karne. Protokoły wety (sądu handlowego). Protokoły Rady Miejskiej. Prawo miejskie. Obsada stanowisk. Spory wewnętrzne. Wydarzenia międzynarodowe. Powiększenie terytorium miasta. Sołectwa wsi włączonych do miasta. Akta gruntowe. Fortyfikacje. Straż miejska.Pospolite ruszenie. Pobór wojskowy. Dezerterzy. Manewry. Przemarsze wojsk. Oblężenie Gdańska w 1813 r. Dostawy wojskowe. Zakwaterowania. Policja: bezpieczeństwo publiczne, nadzór nad cudzoziemcami. Służba domowa. Prostytucja. Przejazdy rodzin panujących. Finanse (Kamlaria). Budżety. Bilanse. Dowody kasowe. Akcyzy. Taksy. Podatki. Kontrybucje. Długi. Przemysł: gorzelnie, browary. Wyszynk, gastronomia. Młyny. Przedsiębiorstwa komunalne (wodociągi, oczyszczalnia ścieków, gazownia, rakarnia). Oświetlenie ulic. Upiększenie miasta. Cechy, rzemiosła. Handel: koncesje, nadzór, opłaty targowe. Miary i wagi. Drogi. Kanały. Mosty. Promy. Port, rozbudowa i utrzymanie. Statystyka ruchu portowego. Koleje. Lotnisko.Rybołówstwo. Myślistwo (tępienie wilków). Powodzie. Szkoły: stan szkół, deputacje szkolne. Obowiązek szkolny. Zatrudnienie i uposażenie nauczycieli. Szpital powiatowy i wojskowy polowy. Choroby zakaźne (cholera). Lekarze, akuszerki. Ranni uchodźcy z Polski (1831). Kościoły. Deputacje kościelne. Uposażenie pastorów. Odpusty. Fundacje kościelne. Zatargi religijne. Reformacja. Budownictwo szkół, szpitali, mieszkań. Statystyka, sprawozdania ludnościowe ( w tym dotyczące Żydów). Sprawozdania handlowe. Handel zbożem. Handel w mieście i okolicy. Miary wagi. Monetaria. Zestawienia urodzeń i zgonów. Opieka społeczna. Komisje opiekuńcze. Drożyzna. Bezrobocie. Renty inwalidzkie. Stowarzyszenia dobroczynne. Fundacje. Legaty. Związki zawodowe. Lombard. Kasa chorych. Związki, stowarzyszenia. Menonici (zarządzenia, rejestr). Żydzi (rabini, nauczyciele, wykaz mienia). Akta osobowe urzędników. Ochrona przeciwpożarowa. Spisy akt brakowanych. Biblioteki. Pisma ulotne. Muzeum miejskie (opis wykopalisk, korespondencja) (XIII-XX w.). Plebiscyt: protokoły komisji, listy głosujących. Number of units in the group: 2612
10/509/0 Akta cechu bednarzy w Malborku 1648 - 1854 0 Unroll
Wykaz czeladników. Number of units in the group: 2
10/510/0 Akta cechu cieśli w Malborku 1714 - 1890 0 Unroll
Księga cechowa, odpisy artykułów cechowych, zarządzenia władz miejskich (1714-1844), rachunki cechowe (1777-1850), korespondencja cechu (1846-1890). Świadectwa nauki zawodu (1861-1868). Number of units in the group: 13
10/511/0 Akta cechu garncarzy w Malborku [1594-] 1738 - 1937 0 Unroll
Artykuły i przywileje cechowe [1594] 1875-1890. Korespondencja (1933-1937). Księga kościelna cechu (1738-1917). Number of units in the group: 11
10/512/0 Akta cechu kołodziejów w Malborku 1644-1828 0 Unroll
Przywilej dla cechu. Dyplomy czeladnicze(1779-1802). Rachunki cechowe (1774-1778). Number of units in the group: 6
10/513/0 Akta cechu krawców w Malborku 1733 - 1870 0 Unroll
Przywilej cechowy. Wykaz czeladników i mistrzów. Umowy o naukę zawodu. Rachunki. Kasa pogrzebowa. Number of units in the group: 18
10/514/0 Akta cechu murarzy w Malborku 1774 0 Unroll
Przywilej cechowy. Number of units in the group: 1
10/515/0 Akta cechu siodlarzy w Malborku 1795 0 Unroll
Umowa o naukę zawodu. Number of units in the group: 2
10/516/0 Akta cechu szewców w Malborku [1554-] 1604 - 1933 0 Unroll
Artykuły i przywileje cechowe (1773-1920). Protokoły zebrań cechowych (1851-1933). Sprawy administracyjne (1837-1849). Kasa pogrzebowa (1781-1884). Sprawy personalne członków (1554, 1669-1909). Rachunki (1817-1932). Majątek cechowy (1604-1913). Listy rodowe i zaświadczenia z praktyk zawodowych (1764-1895). Number of units in the group: 562
10/517/0 Akta cechu szklarzy w Malborku 1744 - 1815; 1858 0 Unroll
Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Listy rodowe. Świadectwa czeladnicze. Dyspensa z wędrówki czeladniczej. Number of units in the group: 45
10/518/0 Akta miasta Nowego Stawu 1584 - 1936 0 Unroll
Wilkierz (1584). Księgi miejskie: wykazy władz, roty przysiąg. Kronika wydarzeń. Patronat cechowy. Czynsze. Działy majątkowe. Zestawienia dochodów i wydatków. Długi miejskie. Księgi obywatelskie (1626-1772). Budownictwo. Nieruchomości. Wykazy meldunkowe. Zabójstwa (1827-1936). Number of units in the group: 24
10/519/0 Akta miasta Pucka 1348 - 1945 0 Unroll
Lokacja. Nadania i potwierdzenia przywilejów. Protokoły posiedzeń Rady. Księgi ławnicze, sprawy cywilne i karne, w tym proces kaprów królewskich (1348-1820). Czynsze gruntowe. Przywileje pruskie. Zarządzenia pruskie. Organizacja władz miejskich. Lustracje miasta. Budżety i sprawozdania finansowe. Prawo miejskie, wybory władz. Kronika i archiwum miasta. Sprawozdania sytuacyjne. Sędzia rozjemczy. Sprawy policyjne. Sprawy meldunkowe. Zwolnienia z niewoli w 1939 r. Przestrzeganie świąt. Policja drogowa. Wiezienie miejskie. Rybołówstwo zatokowe. Ustawa wodna. Nadzór nad szkołami. Opieka zdrowotna. Szczepienia ochronne. Rozbudowa i upiększenie miasta. Utrzymanie portu. Nadzór budowlany. Rozbiórka ratusza. Budowa i utrzymanie obiektów publicznych. Drogi. Mosty. Zadrzewienie. Zegar miejski. Zakład kąpielowy i ratowniczy. Kanalizacja i wodociągi. Rzeźnia. Elektrownia. Mleczarnia. Lasy miejskie. Taryfa pocztowa. Cechy. Statut cechu rybaków. Cmentarz. Ochrona przeciwpożarowa. Pożyczki. Pastwiska gminne. Kataster podatkowy. Zarządzenia dotyczące urzędów stanu cywilnego. Zapowiedzi przedślubne. Urodzenia nieślubne. Zgłoszenia urodzeń i zgonów w okolic Pucka (1772-1942). Personel (1817-1944). Number of units in the group: 535
10/520/0 Akta miasta Skarszew 1677 - 1915 0 Unroll
Przywilej królewski. Księgi radzieckie. Księgi ławnicze: Bójki, obrazy. Zapisy. Testamenty. Długi. Pożyczki. Kontrakty dzierżawne. Ustalanie granic. Opieka nad nieletnimi. Uwolnienie z poddaństwa. Księga obywatelska (prawo miejskie). Number of units in the group: 24
10/521/0 vacat - Akta miasta Sopotu - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/522/0 Akta miasta Starogardu Gdańskiego 1634 - 1945 [ 1946 - 1950 ] 0 Unroll
Wilkierz (1634). Protokoły posiedzeń Magistratu. Spis akt. Biblioteka. Sprawy osobowe. Środki rzeczowe. Księgi meldunkowe (1885-1935).Przepisy policyjne. Przestępstwa kryminalne. Paszporty. Obcokrajowcy. Przynależność państwowa. Zakłady przemysłowe. Rzemiosło. Handel. Transport. Urządzenia kryminalne. Osiedla mieszkaniowe. Zdrowotność. Kultura fizyczna. Opieka społeczna. Budżety. Finanse. Podatki. Opłaty. Propaganda kościelna. Sekty. Żydzi. Kultura. Festyny ludowe. Polityka okupanta. Struktura władz okupacyjnych i NSDAP (1939-1945). Number of units in the group: 487
10/523/0 Akta cechu młynarzy w Starogardzie Gdańskim 1712 - 1852 0 Unroll
Protokoły zebrań. Księga cechowa. Number of units in the group: 3
10/524/0 Akta miasta Sztumu 1416 - 1937 0 Unroll
Przywilej lokacyjny (1416). Potwierdzenie przywilejów (1767). Księgi ławnicze: sprawy cywilne i kryminalne, testamenty, spory, kontrakty kupna sprzedaży, bójki, sprawy obyczajowe (1470-1772). Wybory do sejmu Rzeszy, sejmu krajowego, sejmików powiatowych, rady miejskiej. Spisy wyborców. Akta gmin włączonych do miasta (Barlewice, Ostrowo-Lewark, Sztumska Wieś, Sztum-Podzamcze). Statystyki ludnościowe, rolne, szkolne. Sprawozdania, Nadzór policyjny. Przestępstwa. Wykazy skazanych. Korespondencja z katem. Emigracja. Ubezpieczenia. Stacja incemnizacji. Powodzie. Straż pożarna. Stowarzyszenia. Nadzór nad cechami. Jarmarki. Sprawy wojskowe. Wykazy poborowych. Sprawy sanitarne. Choroby. Umysłowo chorzy. Akuszerki. Obsada stanowisk kościelnych. Deputacje szkolne. Nadzór szkolny. Zaopatrzenie szkół. Uposażenie nauczycieli. Opieka społeczna. Ubodzy. Bezrobotni. Nieletni. Zbiórki pieniężne. Fundacje. Plan miasta. Zezwolenia budowlane. Remonty budynków. Zegar miejski. Drogi. Czyszczenie ulic. Zakłady miejskie: wodociągi i kanalizacja, elektrownia, rzeźnie, łaźnie. Budżet. Podatki. Czynsze. Zarząd jezior miejskich. Lasy. Myślistwo. Urzędy stanu cywilnego, przepisy, akta zbiorcze (1845-1936). Number of units in the group: 835
10/525/0 Akta miasta Tczewa [ 1260 ] 1826 - 1945 [ 1946 - 1950 ] 0 Unroll
Przywilej lokacyjny (1260). Sprawozdania Rady i Magistratu. Herb miasta. Protokoły Rady Gromadzkiej z Suchostrzyg. Statut. Wykaz akt. Spis akt. Akta osobowe. Statystyka gospodarcza i ludnościowa. Emigracja. Obywatelstwo miasta (1772-). Znajomość języków: polskiego i rosyjskiego. Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. Szpitale. Zezwolenia budowlane. Budownictwo wiejskie. Drogi. Transakcje nieruchomościami. Urządzenia komunalne: kanalizacja, wodociągi, elektrownia, gazownia, łaźnia, rzeźnia. Ratusz. Dworzec. Dom Starców. Opieka nad młodzieżą. Fundacje. Budżet. Podatki (1826-1945). Kartoteka mieszkańców. Number of units in the group: 1247
10/526/0 Akta cechu rzeźników w Tczewie 1732 - 1939 0 Unroll
Statuty. Księga cechowa. Wykaz uczniów. Rachunki. Stowarzyszenie ubezpieczenia zwierząt. Kasa pogrzebowa. Number of units in the group: 10
10/527/0 Akta cechu obuwniczego w Tczewie 1881 - 1938 0 Unroll
Statut. Protokoły zebrań. Wykaz mistrzów i uczniów. Korespondencja cechu. Rachunki. Number of units in the group: 7
10/528/0 Akta cechu piekarzy w Tczewie 1883 - 1932 0 Unroll
Wykaz uczniów. Number of units in the group: 1
10/529/0 Akta stowarzyszenia zagrodników w Tczewie 1579 - 1772 0 Unroll
Dochody i wydatki. Number of units in the group: 2
10/530/0 Akta miasta Wejherowa 1641 - 1945 0 Unroll
Potwierdzenie przywilejów (1696-1765). Księga ławnicza (1678-1693). Przejście pod administrację pruską. Protokoły Rady Miejskiej i komisji. Protokoły Magistratu. Wybory do władz miejskich. Spisy akt. Dzienniki podawcze. Wspólnota gminna. Nieruchomości miejskie. Hipoteki. Rzemiosło. Zezwolenia budowlane. Ratusz (zegar). Kościół. Szkoła. Drogi. Kanalizacja. Budżet. Księgi dochodów i wydatków. Podatki. Pożyczki i długi. Legaty. Fundacje. Komunalna Kasa Oszczędności. Księgi meldunkowe. Wykaz mieszkańców. Sprostowania ksiąg stanu cywilnego (1772-1940). Wysiedlanie ludności polskiej (1941). Number of units in the group: 502
10/531/0 Akta bractwa kurkowego w Wejherowie 1836 - 1939 0 Unroll
Wykazy królów kurkowych i członków Bractwa. Protokoły zebrań. Korespondencja. Number of units in the group: 4
10/532/0 Akta miasta Skórcza 1805 - 1945 0 Unroll
Organizacja. Przepisy prawne. Akta osobowe. Wybory do Rady Gminnej i Miejskiej. Wybory do sejmu i senatu. Spisy wyborców. Protokolarze posiedzeń Rady Gminnej i Miejskie. Sprawozdania. Budżety. Rachunki. Pożyczki. Podatki. Linia kolejowa. Drogi. Zadrzewianie. Oświata. Szkoły. Sprawy sanitarne. Apteki. Akuszerki. Opieka społeczna. Bezrobocie. Ubodzy. Rolnictwo. Epidemie i zarazy zwierząt. Choroby roślin. Rybołówstwo. Myślistwo. Szkody w uprawach (dziki). Przemysł. Rzemiosło. Handel. Miary i wagi. Ceny. Bezpieczeństwo. Porządek publiczny. Straż pożarna. Wykazy poborowych. Zakwaterowanie wojsk. Sprawy karno-administracyjne. Zezwolenia budowlane. Stowarzyszenia. Konfiskata prasy. Obchody świat. Zabytki. Spisy ludności. Statystyki gospodarcze. Książki meldunkowe. Emigracja. Wyciągi z rejestru stanu cywilnego, zapowiedzi, urodzenia, śluby, zgony. Zmiana nazwisk. Akta podręczne urzędu stanu cywilnego. Niemiecka lista narodowościowa z okresu okupacji. Number of units in the group: 958
10/533/0 Akta wsi Adamowo, pow. Brodnica 1748 0 Unroll
wilkierz 1748, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/534/0 Akta wsi Starynia, pow. Malbork 1854 - 1899 0 Unroll
wykazy poborowych 1866, 189-1882, 1887-1888, 1897-1899, sygn. 2-12; wykazy meldunkowe 1854-1860, 1910, sygn. 1, 13 Number of units in the group: 13
10/535/0 Akta wsi Babki, pow. Malbork 1837 - 1917 0 Unroll
utrzymanie grobli 1870-1895, sygn. 5; wykazy poborowych 1864, 1886-1901, sygn. 3-4; wykazy meldunkowe 1837-1876, 1899-1907, 1909-1917, sygn. 1-2, 6 Number of units in the group: 6
10/536/0 Akta wsi Rożany, pow. Malbork 1645-1723 0 Unroll
kontrakty dzierżawne dla Holendrów 1645, 1683, 1723, sygn. 2-4; ochrona przeciwpożarowa 1696, sygn. 1 Number of units in the group: 4
10/537/0 Akta wsi Stara Wisła, pow. Malbork 1755 - 1872 0 Unroll
akta hipoteczne 1839-1852, sygn. 4; zniesienie wspólnoty 1836, sygn. 1; melioracje 1861, 1872, sygn. 2 - 3; rachunki 1838-1847, sygn. 5-6 Number of units in the group: 6
10/538/0 Akta wsi Stare Pole, pow. Malbork 1751 - 1914 0 Unroll
procesy 1751-1836, sygn. 1-2; statystyka 1891-1904, sygn. 3; wykazy poborowych 1835-1874, sygn. 13, 17-19; ubezpiecznia 1896, 1914, sygn. 11-12; podatki 1897-1905, sygn. 5-6, 8; rachunki 1892-1899, 1902, sygn. 4, 7, 9-10; spisy mieszkańców 1895-1912, sygn. 15; korespondencja urzędowa 1891-1909, sygn. 14, 16 Number of units in the group: 19
10/539/0 Akta wsi Wiśniewo, pow. Malbork 1925 - 1928 0 Unroll
podatki 1826-1828, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
10/540/0 Akta wsi Niedźwiednik, obecnie część miasta Gdańska 1658 0 Unroll
potwierdzeie nadania ziemi 1658, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/541/0 Akta wsi Boręty, pow. Malbork 1592 - 1905 0 Unroll
potwierdzenie nadania ziemi w 1309 r. 1636, sygn. 6; potwierdzenie nadania wyspy na Wiśle 1592, 1708, sygn. 7-8; wykazy meldunkowe 1802-1905, sygn. 1, 5; wykazy poborowych 1864-1876, 1887, sygn. 2-4 Number of units in the group: 8
Showing 496 to 540 of 4,869 entries.