Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
66/137/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlicach 1954-1961 0 Unroll
1. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, 1954–1961 – 2 j.a.: w protokołach z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej dominują zagadnienia gospodarcze takie jak akcja siewna, obowiązkowe dostawy i kontraktacje. Znajdują się tu także informacje dotyczące takich spraw jak: budżet, regulamin obrad, pomoc sąsiedzka, akcje sanitarno-porządkowe, plany prac poszczególnych komisji oraz kwestia rozprowadzania nawozów sztucznych. 2. Protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, 1955–1961 – 2 j.a.: protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej zawierają informacje dotyczące takich spraw jak: plany prac Prezydium, podatek gruntowy, odroczenia służby wojskowej, zrzeczenia się gospodarstw, remonty dróg, sprawy kadrowe Prezydium, wnioski rolników dotyczące ulg, skargi i zażalenia, a także zaopatrzenie szkół. 3. Rolnictwo, 1958 – 1 j.a.: rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny dla wsi Ciecierzyce, zawierający nazwiska właścicieli gruntów, ich powierzchnię oraz klasyfikację. 4. Budżet i jego wykonanie, 1955–1958, 1960–1961 – 8 j.a. Number of units in the group: 13
66/138/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłodawie 1954-1972 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne, 1971–1972 – 1 j.a.: zarządzenia sekretarza gromadzkiego. 2. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, 1954–1972 – 8 j.a.: w protokołach z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej znajdują się informacje dotyczące takich spraw jak: budżet i podział nadwyżki budżetowej, plany gospodarcze, organizacja i przebieg prac polowych, plany kontraktacji, obowiązkowe dostawy, regulamin obrad, plany prac poszczególnych komisji. 3. Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1955–1972 – 5 j.a.: informacje dotyczące zmian w budżecie i ulg dla rolników, organizacji szkoleń rolniczych i zaopatrzenia sklepów, współpracy ze szkołami, remontów świetlic i instalacji oświetlenia ulicznego. 4. Protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, 1955–1972 – 15 j.a.: w protokołach z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej znajdują się informacje dotyczące takich spraw jak: kadry Prezydium, wnioski mieszkańców gromady, sytuacja indywidualnych gospodarstw, budowa magazynu na nawozy sztuczne, remont dróg, zagospodarowanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, przebieg akcji siewnej, przeciwdziałanie suszy, czyny społeczne, podatek gruntowy, odroczenia służby wojskowej, zrzeczenia się gospodarstw. 5. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1958–1972 – 4 j.a.: wybory sołtysa, obowiązkowe dostawy, czyny społeczne, akcje sanitarno-porządkowe, spotkania z radnymi, protokoły zdawczo-odbiorcze na okoliczność przejęcia obowiązków przez nowego sołtysa, a także sprawozdania sołtysów ze swojej działalności. 6. Plany gospodarcze, 1962 – 1 j.a.: jest to plan gospodarczy na rok 1963. 7. Sprawozdania gospodarcze, 1966–1969, 1972 – 2 j.a.: sprawozdania statystyczne dotyczące budownictwa, czynów społecznych, a także akcji zbierania środków na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów. 8. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1962–1970 – 3 j.a.: protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 9. Rolnictwo, 1956–1961, 1964–1965, 1967–1968 – 11 j.a.: dokumentacja geologiczna torfowisk w rejonie wsi Smołodziny i Łośno, mapy regulacji gruntów oraz mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 zawierające także ogólną charakterystykę środowiska geograficznego (rzeźba terenu, sieć wodna, dane klimatyczne). 10. Budżet i jego wykonanie, 1955–1971 – 21 j.a. Number of units in the group: 71
66/139/0 Gminna Rada Narodowa w Bogdańcu 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminy, 1945–1950, 14 j.a.: znajdują się tu materiały: z zakresu spraw osiedleńczych z lat 1945–1949 - protokoły przejęcia gospodarstw przez osadników oraz listy osadników w gromadzie Jenin z 1947 r. W grupie tej znajdują się też materiały poświęcone sprawom rolnictwa. Dotyczą one organizacji prac polowych, a także edukacji osadników w zakresie gospodarowania na wymagających glebach. Edukacja ta odbywała się np. poprzez gospodarstwa wzorcowe. Znajdują się tu informacje o trudnościach w uruchomieniu znajdujących się na terenie gminy fabryk, wynikających przede wszystkim z braku wykwalifikowanej kadry. Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy zawierają w dużej części wnioski indywidualnych osób, dotyczące np. ulg podatkowych. Znajdują się tu również budżety i sprawozdania z i ich wykonania. Są także sprawozdania sytuacyjne, które poświęcone były m. in. stosunkom religijnym na terenie gminy. 2. Gminna Rada Narodowa, 1946–1950, 3 j.a.: są to protokoły z sesji GRN z lat 1946–1950 i prezydium GRN za okres 1949-1950. Najwięcej miejsca zajmuje w nich temat trudności bytowych ludności. Poruszana jest sprawa daniny narodowej na odbudowę kraju oraz problem elektryfikacji gminy. W protokołach prezydium liczne są zapisy z zakresu spraw personalnych np. bezzwrotne zapomogi, czy umorzenia podatku gruntowego. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1950–1954, 13 j.a.: są to: protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1950–1954, w których znajdują się m. in. materiały dotyczące działalności Gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy i Poznania, przygotowań do obchodów 1-go maja, 60-tych urodzin Bieruta, czy też takich przedsięwzięć jak zloty Młodych Bojowników i Młodych Budowniczych Polski Ludowej. Jednym z częściej omawianych problemów była kwestia analfabetyzmu na terenie gminy. Dominują jednak sprawy gospodarcze takie jak skup zboża, akcja siewna i kredytowa, świadczenia na rzecz gminy oraz opóźnienia w planie kontraktacji roślin przemysłowych. W protokołach Prezydium GRN znajdują się materiały dotyczące projektu podziału gminy na nowe gromady. W sprawie spółdzielczości podejmowano specjalne uchwały, zmierzające do zintensyfikowania akcji propagandowej i objęcia opieką komitetów założycielskich. W protokołach Prezydium GRN najwięcej miejsca zajmują sprawy budżetowe, a także dotyczące indywidualnych osób i ich roszczeń finansowych. Number of units in the group: 30
66/140/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogdańcu 1955-1972 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne, 1963 – 1 j.a.: protokół z zebrania założycielskiego terenowego koła Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich z 4 maja 1963 r. i z zebrania z 27 listopada 1963 r. wraz z listą obecności członków Towarzystwa, protokoły z 16 i 20 maja 1963 r. z posiedzeń Komitetu Organizacyjnego Obchodów Święta Ludowego w Bogdańcu oraz instrukcja w sprawie obchodów tego święta. 2. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, 1958–1972 – 9 j.a.: w protokołach z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej znajdują się informacje dotyczące takich spraw jak: budżet, Ochotnicza Straż Pożarna, działalność Ośrodka Zdrowia, izby porodowej i przedszkola, zaopatrzenie sklepów, ochrona roślin, szkolenia rolnicze, przebieg akcji siewnej, obowiązkowe dostawy, regulamin obrad, akcje sanitarno-porządkowe, oraz plany prac poszczególnych komisji, sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z działalności spółdzielni produkcyjnych. 3. Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1960–1970 – 4 j.a.: informacje dotyczące programów rozwoju rolnictwa, organizacji szkoleń rolniczych i zaopatrzenia sklepów, instalacji oświetlenia ulicznego oraz wydzielenia boiska sportowego, planów gospodarczych oraz ulg dla rolników. 4. Protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, 1956–1965, 1968–1972 – 7 j.a.: w protokołach z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej znajdują się informacje dotyczące takich spraw jak: plany pracy Prezydium, przebieg akcji siewnej, przeciwdziałanie suszy, czyny społeczne, podatek gruntowy, odroczenia służby wojskowej, zrzeczenia się gospodarstw, zaopatrzenie szkół, działalność punktu felczerskiego, sprawy kadrowe Prezydium, działalność Gromadzkiej Komisji Spisowej oraz indywidualne wnioski rolników. 5. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1958–1972 – 4 j.a.: obowiązkowe dostawy, wybory sołtysa, czyny społeczne, akcje sanitarno-porządkowe, spotkania z radnymi. 6. Sprawozdania gospodarcze, 1964–1972 – 1 j.a.:sprawozdania statystyczne dotyczące budownictwa, zatrudnienia i pomocy społecznej. 7. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1970–1971 – 1 j.a.: protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej obejmujących pracę Komisji Oświaty i współpracę ze szkołami; protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Przemysłu i Handlu, obejmujących sprawy zaopatrzenia w opał i materiały budowlane. 8. Rolnictwo, 1956, 1958–1959, 1963–1966 – 17 j.a.: rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, dotyczące poszczególnych wsi gromady. Zawierają one nazwiska właścicieli gruntów, ich powierzchnię oraz klasyfikację, programy działalności społeczno-gospodarczej kółek rolniczych, zawierające informacje dotyczące oświaty rolniczej i szkoleń zawodowych, zatrudnienia oraz planowanych inwestycji. 9. Budżet i jego wykonanie, 1955–1956, 1959–1972 – 14 j.a. Number of units in the group: 58
66/141/0 Gminna Rada Narodowa w Słonowie 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminy, 1945–1950, 24 j.a.: są to. okólniki Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu; akta spraw oświaty i kultury, które zawierają materiały dotyczące dopłat na tzw. „Funduszu Muzycznego”, szkoleń zawodowych i kształcenia dorosłych; sprawy aprowizacji i handlu zawierające kwestionariusz dotyczący zakładów i przedsiębiorstw komunalnych; wykazy osadników, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny wsi Przeborowo. 2. Gminna Rada Narodowa, 1946–1948, 4 j.a.: są to protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium. Można w nich odnaleźć informacje dotyczące takich spraw jak np.. diety dla członków Prezydium i radnych, budżet i statuty opłat administracyjnych oraz stanowisk służbowych, regulamin obrad, wybór komisji, projekt miejscowych przepisów kwaterunkowych, obowiązkowe dostawy płodów rolnych i podatek gruntowy, elektryfikacja gminy, wnioski indywidualnych mieszkańców gminy dotyczące np. zwolnień podatkowych. Na uwagę zasługuje rezolucja GRN z 6 VIII 1949 r. w sprawie ekskomuniki papieskiej. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1950–1954, 15 j.a.: są to protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1950–1954. Znajdują się tu materiały dotyczące takich spraw jak: spółdzielnie produkcyjne, skup zboża i akcja siewna, stan maszyn rolniczych, plany zasiewów poszczególnych rodzajów zbóż, likwidacja odłogów, wywóz drzewa z lasów oraz walka z analfabetyzmem. Są tu także sprawozdania z działalności GR; protokoły z zebrań w gromadzie Przeborowo, książki kontroli oraz badania klasyfikacji gruntów oraz rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne Dobiegniewa i Słonowa (ten ostatni zawiera także mapę). Number of units in the group: 44
66/142/0 Powiatowa Rada Narodowa w Skwierzynie 1945-1950 0 Unroll
1. Okólniki i zarządzenia, 1946-1950, sygn. 1-6: okólniki nadsyłane z Wojewódzkiej Rady Narodowej. 2. Sprawy osobowe radnych, 1945-1950, sygn. 7-10: ankiety personalne radnych. 3. Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, 1945-1950, sygn. 11-15: protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, wnioski i interpelacje radnych. 4. Materiały komisji rady, 1946-1950, sygn. 16-26: protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z kontroli dokonywanych przez radę. 5. Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 1946-1950, sygn. 27-31: protokoły z posiedzeń Prezydium, sprawozdania z działalności. 6. Budżety i sprawozdania z ich realizacji, 1947-1950, sygn. 32-34: budżety i sprawozdania z ich realizacji. 7. Akcja biblioteczna, 1948-1949, sygn. 35: dotyczy założenia biblioteki powiatowej oraz bibliotek w gminach. 8. Memoriały, rezolucje, pisma i wnioski w sprawach gospodarczych, przemysłowych, rolnych i komunikacyjnych powiatu, 1946-1948, sygn. 36-38: opinie o osobach prowadzących działalność gospodarczą, akcja siewna, zaopatrzenie szpitala, wymiar podatków. 9. Powoływanie i ustąpienie starosty powiatowego, opinie w sprawach wyboru burmistrzów i członków Wydziału Powiatowego, 1946-1948, sygn. 39: materiały dotyczące wotum zaufania udzielonego staroście, opinie o wójtach i burmistrzach. 10. Sprawy różne, spisy spraw, 1948-1950, sygn. 40-42: między innymi akcja przeciwpowodziowa, wnioski o odznaczenia i inne. 11. Sprawy rad narodowych niższego stopnia, 1946-1950, sygn. 43-53: kontrole rad narodowych niższego stopnia. Number of units in the group: 53
66/143/0 Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Strzelcach Krajeńskich 1945-1950 0 Unroll
I. Powiatowa Rada Narodowa 1. Okólniki i zarządzenia, 1945-1949, sygn. 1-11: okólniki i zarządzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej, protokoły z pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach, pismo skierowane Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu dotyczące stanu miasta (zniszczenia, liczba ludności), plany orientacyjne wymiarów rynku. 2. Sprawy organizacyjne oraz spisy członków rad, 1945-1950, sygn. 12-16: spisy członków powiatowych i gminnych rad narodowych. 3. Komisje Powiatowych Rad Narodowych, 1946-1950, sygn. 17-39: kontroli społecznej, komisji oświaty, komisja kwalifikacyjna, plany pracy komisji finansowo-budżetowej. 4. Protokoły z posiedzeń prezydium, 1946-1949, sygn. 40-44: sprawozdania z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach, sprawozdania Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego (miesięczne). 5. Sprawozdania Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR-u), 1946-1947, sygn. 45: zestawienie repatriantów i przesiedleńców w miastach i wsiach. 6. Sprawy związane z budżetem, 1950, sygn. 46: noty budżetowe na rok 1951. 7. Memoriały i wnioski w sprawach gospodarczych, 1949, sygn. 47: materiały z akcji siewnej, sprawy uruchomienia kolei w Strzelcach. 8. Wykaz i spis spraw, 1947, sygn. 48: wykaz spraw. II. Wydział Powiatowy. 1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1946-1949, sygn. 49-61: okólniki Wydziału Powiatowego protokoły z posiedzeń Wydziału. 2. Referat Finansowo-Gospodarczy, 1946-1949, sygn. 62-78: budżety Związku Samorządowego. 3. Referat Inspekcyjny i Samorzadu Gminnego, 1945-1948, sygn. 79-88: sprawy związane z inspekcją instytucji powiatowych. Number of units in the group: 88
66/144/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Strzelcach Krajeńskich [1949] 1950-1975 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjno-Prawny, [1949] 1950-1975, sygn. 1-266, 1126 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1950-1972, sygn. 267-312 3. Wydział Finansowy, 1950-1970, sygn. 313-614 4. Wydział Spraw Wewnętrznych, 1950-1973, sygn. 615-778 5. Wydział Skupu, 1959-1971, sygn. 779-785 6. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, [1949] 1950-1971, sygn. 786-935 7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1950-1953, sygn. 936-938 8. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1958-1974, sygn. 939-1046 9. Wydział Zatrudnienia, 1961-1969, sygn. 1047-1064 10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, 1959-1975, sygn. 1065-1098 11. Wydział Oświaty, 1950-1970, sygn. 1098-1125 Number of units in the group: 2033
66/145/0 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Dobiegniewie 1608-1931 227 Unroll
1. Sprawy ogólne, 1751-1926, 8 j.a. 2. Kasa kościelna w Dobiegniewie, 1608-1931, 201 j.a. 3. Kasa Diakonisek, 1890-1916, 9 j.a. 4. Kasa kościelna w Wołogoszczy, 1907, 1 j.a. 5. Parafialna kasa Diakonatu, 1899, 1 j.a. Number of units in the group: 220
66/146/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skwierzynie [1949] 1950-1973 0 Unroll
1. Sesje Miejskiej Rady Narodowej – 1950–1973, 14 j.a.: w protokołach z sesji oraz załącznikach do nich znajdują się m. in.: uchwały w sprawach podatków lokalnych; budżety i sprawozdania z ich realizacji; plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania; sprawozdania placówek wychowawczo-oświatowych (szkoły, przedszkole i żłobek); analizy wykonania obowiązkowych dostaw; informacje o skupie zbóż, akcji żniwnej, wykopkowej i zwalczaniu stonki ziemniaczanej; podatków gruntowych; uchwały w sprawie czynszów mieszkaniowych; analizy działalności przedsiębiorstw miejskich (Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – zlikwidowane w 1950, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – utworzony w roku 1961); wybory składu kolegium orzekającego i informacji o jego działalności; sprawy upiększania miasta; oświetlenia ulic; opłat za sprzątanie ulic; informacje o działalności straży pożarnej; analizy sytuacji gospodarczej; analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego; informacje o handlu i zaopatrzeniu sklepów (w tym informacje nadsyłane z Hurtowego Składu Opałowego i Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”); analizy z zakresu ochrony zdrowia i sportu (np. informacje z Ludowego Zespołu Sportowego), obchody uroczystości państwowych (np. 22 Lipca) oraz innych ważnych wydarzeń. 2. Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej – 1950–1973, 26 j.a.: protokoły z posiedzeń komisji, w których można znaleźć informacje dotyczące np.: projektów budżetów i sprawozdań z ich realizacji; sprawozdań prezydium z działalności; Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej; przydziału mieszkań; lustracji instytucji oświatowych; analiz działalności placówek handlowych i otwierania nowych sklepów; kontroli rzemiosła; bezpieczeństwa; służby zdrowia; rolnictwa. 3. Zespoły radnych – 1962–1965, 1 j.a.: w teczce dominują protokoły z posiedzeń zespołu radnych, na których omawiano: działalność służby zdrowia, połączenie domu kultury z kinem Lech, sprawy budowy mieszkań, sprawy klasyfikacji gruntów, organizacji przychodni zakładowej. W teczce wszyty jest także protokół ze spotkania radnych MRN i Wojewódzkiej Rady Narodowej z wyborcami oraz protokół ze spotkania poseł dr Serafiniuk z wyborcami (1965). 4. Sprawy organizacyjne prezydium Miejskiej Rady Narodowej – 1971–1973, 1 j.a.: znajduje się tu kilka zarządzeń przewodniczącego PMRN, które dotyczą: powołania Społecznych Komisji Opiniodawczych do przydziału mieszkań; zmiany regulaminu organizacyjnego PMRN; uporządkowania aktów prawnych i ograniczenia ich liczby; zasad rozpatrywania skarg i wniosków. 5. Posiedzenia prezydium Miejskiej Rady Narodowej – 1950–1973, 17 j.a.: w protokołach z posiedzeń prezydium i załącznikach do nich znajdziemy wiadomości dotyczące m. in.: spraw personalnych pracowników PMRN oraz jednostek podległych (nominacje na kierowników, nagrody); rozpatrywania podań i odwołań w sprawie obowiązkowych dostaw produktów rolnych; rozpatrywania planów i sprawozdań przedsiębiorstw miejskich (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych; Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Zakład Oczyszczania Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – utworzone w 1952); przekazania sali gimnastycznej szkole (1953); organizacji obchodów świąt; remontu i oświetlenia ulic; powoływania zespołów do zwalczania stonki ziemniaczanej; higieny w przedszkolach; rozpatrywania wniosków o odroczenie służby wojskowej; powoływania komitetów przeciwpowodziowych; ustalania czynszów mieszkaniowych; przekazywania nieruchomości; rozpatrywania podań w sprawie wycinki drzew; rozpatrywania projektów budżetów i sprawozdań z realizacji budżetów; informacje o działalności wodociągów miejskich, Zakładzie Oczyszczania Miasta, Lubuskich Warsztatach Samochodowych Oddział w Skwierzynie i spółdzielni (np. Spółdzielni Remontowo-Budowlanej i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Skwierzynie); remontów budynków mieszkalnych i szkół; zagospodarowania budynków po zlikwidowanych urzędach powiatowych (1961); analizy pracy handlu; realizacji skarg; działalności domu kultury, kina, biblioteki; realizacji czynów społecznych; analiz stanu bezpieczeństwa (informacje z posterunku Milicji Obywatelskiej); informacji nadsyłane z oddziału Narodowego Banku Polskiego, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” i in. 6. Konferencje i narady członków organów kolegialnych – 1962–1964, 1 j.a.: są to protokoły z narad kierowników referatów i pracowników, dotyczące: obchodów Tygodnia Ziem Zachodnich (1962), święta 22 Lipca (1962) oraz XX-lecia utworzenia Ludowego Wojska Polskiego (1963). 7. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji – 1967–1969, 1 j.a.: znajdują się tu plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania. Dla badacza najciekawsze mogą być informacje o nakładach inwestycyjnych, informacje ekonomiczne z zakładów pracy (np. Spółdzielni Mleczarskiej) i dane statystyczne o mieście (w roku 1967 liczącym 6580 mieszkańców, z czego 533 zatrudnionych w rolnictwie). 8. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji – [1949] 1950–1952, 1966, 6 j.a.: znajdują się tu plany skupu zbóż i sprawozdania z ich wykonania, podania rolników o obniżenie dostawy zbóż, plany finansowe z zakresu gospodarki komunalnej; plany i realizacja ściągania podatku gruntowego oraz wniosek o włączenie do planu inwestycyjnego zalesienia terenów miejskich, rejestr zakładów gastronomicznych na terenie miasta 9. Ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym – 1959–1961, 1 j.a.: teczka zawiera protokoły z kontroli składnicy akt PMRN z lat 1959–1961 oraz spisy akt wybrakowanych. 10. Budżet i jego wykonanie – 1950–1973, 33 j.a.: są to budżety na poszczególne lata oraz sprawozdania z ich wykonania. Budżety zachowały się prawie w komplecie (brak lat: 1952, 1953, 1965, 1972), zaś sprawozdania z ich realizacji pochodzą z lat 1950, 1954–1964. 11. Plany perspektywiczne, budżety i plany finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów miejskich – 1950–1972, 7 j.a.: są to plany i sprawozdania z ich wykonania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Lasów Miejskich, Wodociągów Miejskich, Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. 12. Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych – 1959, 1 j.a.: jest to jedna teczka zawierająca opis techniczny do inwentaryzacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Skwierzynie (tekst i plany). 13. Sprawy przydziału mieszkań – 1952–1953, 1 j.a.: jest to korespondencja w sprawie przydziału mieszkań (podania zainteresowanych i ich rozpatrywanie). Number of units in the group: 110
66/147/0 Vacat - Rolnicze Zrszesznie Spółdzielcze "Wolność" w Czartowie - włączony do zespołu nr 149 PPRNiUP w Sulęcinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
66/148/0 Akta dóbr Gralewo 1661-1866 0 Unroll
1. Grenzregulierung, sygn. 1, 1821-1832 2. Patrimonial Gerichts Gralow, sygn. 2, 1820-1847 3. Ober und Untermühle, sygn. 3-4, 1661-1821 4. Dominium Lipke – Streitigkeitensachen, sygn. 5, 1823-1842 5. Dominium Pollychen – Kirchen und Schulsachen, sygn. 6, 1843-1844 6. Dominium Zantoch – Kirchen und Schulsachen, sygn. 7, 1827-1846 7. Fischereiordnung, sygn. 8, 1827-1846 8. Ablösung und Entschädigung, sygn. 9, 1826-1837 9. Sprawy hipoteczne, sygn. 10-12, 1806-1866 Number of units in the group: 12
66/148/1 Vacat - Akta podworskie majątku w Gralewie - stanowi samodzielny zespół 66/148 0 Unroll
Number of units in the group: 0
66/148/2 Vacat - Akta podworskie majątku w Bielicach - stanowi samodzielnyz zespół nr 66/991 0 Unroll
Number of units in the group: 0
66/148/3 Vacat - Akt apodworskie majatku Garbicz - stanowią odrębny zespół 66/992 0 Unroll
Number of units in the group: 0
66/148/4 Vacat - Akta podworskie majątku w Pszczewie - stanowi samodzielny zespół nr 881 0 Unroll
Number of units in the group: 0
66/148/5 Vacat - Akta majątku w Osieku - stanowi samodzielny zespół nr 66/993 0 Unroll
Number of units in the group: 0
66/149/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sulęcinie [1945] 1950-1975 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjno- Prawny, 1950-1975, 383 j.a.: protokoły z sesji, prezydium, komisji, protokoły z narad, sprawy podziału administracyjnego powiatu, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski. 2. Wydział Budżetowo-Gospodarczy, 1952-1972, 39 j.a.: budżety i sprawozdania z ich wykonania. 3. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1951-1971, 265 j.a.: protokoły z posiedzeń PKPG, plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji. 4. Wydział Finansowy, 1950-1975, 90 j.a.: Budżety i sprawozdania z ich realizacji. 5. Wydział Oświaty i Kultury, 1950-1975, 159 j.a.: organizacja szkól, plany z zakresu oświaty i kultury, sprawozdania z ich realizacji. 6. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1950-1975, 28 j.a.: sprawozdania klubów sportowych. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych, 1945-1975, 105 j.a.: protokoły z narad, akta tajne Wydziału, protokoły z kontroli jednostek podległych, zmiana imion i nazwisk, sprawy stowarzyszeń, wykazy obcokrajowców i mniejszości narodowych. 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1951-1974, 76 j.a.: plany i sprawozdania , spis rolny, akta rolniczych spółdzielni produkcyjnych, plany zalesień. 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1951-1975, 43 j.a.: plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, groby wojenne, cmentarze, analizy sytuacji mieszkaniowej. 10. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, 1953-1973, 36 j.a.: plany i sprawozdania, lokalizacja szczegółowa inwestycji, pozwolenia na budowy. 11. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1950-1974, 66 j.a.: plany i sprawozdania, kontrolne zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych, rejestry wydanych zezwoleń na prowadzenie rzemiosła. 12. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, 1952-1975, 44 j.a.: protokoły z narad, plany i sprawozdania. Number of units in the group: 1334
66/150/0 Gimnazjum i Liceum w Lubniewicach 1946-1948 0 Unroll
1. Sprawy szkolne 1946-1948, sygn. 1-9: zeszyty wizytacji, akta egzaminów wstępnych, karty zdrowia uczniów, korespondencja międzyszkolna, sprawy dotyczące akcji opieki nad szkołami Ziemi Lubuskiej, protokoły zebrań komitetu rodzicielskiego, szkolne organizacje uczniowskie. 2. Sprawy spółdzielni uczniowskiej 1948, sygn. 10-15: księgi udziałowców spółdzielni uczniowskiej, rejestr udziałów, księgi kasowe. 3. Dzienniki lekcyjne 1946-1948, sygn. 16-23: dzienniki na rok szkolny 1946/47 i 1947/48. 4. Katalogi okresowe i główne 1946-1948, sygn. 24-34: arkusze ocen. Number of units in the group: 34
66/151/0 Miejskie Gminazjum i Liceum Koedukacyjne w Witnicy 1945-1948 0 Unroll
1. Dzienniki lekcyjne, 1945-1948, 11 j.a. 2. Katalogi okresowe, 1945-1948, 11 j.a. 3. Katalogi główne, 1945-1948, 8 j.a. 4. Alfabetyczne spisy uczniów, 1946-1948, 1 j.a. 5. Księga kasowa szkoły, 1946-1948, 1 j.a. 6. Dzienniki podawcze, 1945-1948, 2 j.a. Number of units in the group: 34
Showing 141 to 160 of 1,144 entries.