Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/21/0 Akta miasta Kobylina 1810-1950 [1951] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: prawa miejskie, wybory do władz, kronika miasta, protokoły z posiedzeń władz miejskich, statystyka demograficzna i rolna, kasa miejska, długi, kasa oszczędnościowa, majątek miejski, procesy, podatki, sprawy wyznaniowe i kościelne, organizacje społeczne, nadzór policyjny (ruch ludności, cenzura, komunikacja, zdrowie, przestępczość), szpital, szczepienia, weterynaria, legaty, pomoc ubogim, budowa kolei, dróg i mostów, opisy budynków, straż pożarna, ubezpieczenia, cechy, rzemiosło, handel, przemysł, sprawy meldunkowe i wojskowe (sygn. 4-201; [1810] 1815-1918 [1928]). II. Okres międzywojenny: organizacja i protokoły z posiedzeń władz miejskich, wybory, spis powszechny, sprawy personalne, budżety, sprawozdania rachunkowe, przedsiębiorstwa miejski, spółki drenarskie, klasztor franciszkanów, szkoły, nadzór policyjny (stowarzyszenia, budownictwo) (sygn. 202-275, 289-290; [1875] 1919-1939). II. Okres okupacji hitlerowskiej: budżety, sprawy budowlane (sygn. 276-278; 1940-1943). IV. Okres 1945-1950: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń władz miejskich, budżety i sprawozdania finansowe, statystyka rolna, oświata (sygn. 279-288, 291-313; 1945-1950 [1951]). Number of units in the group: 313
11/22/0 Akta miasta Koźmina 1793-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: ustrój miasta, organizacja władz miejskich, kasa miejska, rzemiosło, handel, sprawy wojskowe (sygn. 1-80; [1793] 1807-1815 [1816]). II. Okres zaboru pruskiego: ustrój miasta, prawa miejskie, działalność władz miejskich, majątek miasta, finanse (wydatki, dochody, długi), podatki, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, gospodarka komunalna (budownictwo, ulice i drogi, wodociągi, kanalizacja, gazowania, rzeźnia), przemysł, rzemiosło, handel, rolnictwo, sprawy wyznaniowe, szkolnictwo, sprawy wojskowe i policyjne (nadzór nad ludnością, organizacjami społecznymi), Wiosna Ludów, kronika i wykaz obywateli miasta (sygn. 81-385a, 545-548; [1795] 1815-1918 [1927]). III. Okres międzywojenny: protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządu, majątek miejski, budżety, budowa i utrzymanie dróg, zakłady komunalne, szpital powiatowy, opieka społeczna, szkolnictwo, sprawy wodne i przeciwpożarowe (sygn. 386-421; 1919-1939 [1940]). IV. Okres okupacji hitlerowskiej: opieka społeczna, zdrowie publiczne, budownictwo, osadnictwo niemieckie, rolnictwo, rzemiosło, gospodarka komunalna (sygn. 422-491; 1939-1945). V. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń MRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Miejskiego, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, plan 6-letni, szkody wojenne, sprawozdania sytuacyjne (sygn. 492-523; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: przepisy i zarządzenia, Danina Narodowa, budżety miejskie i zakładów komunalnych (sygn. 524-529; 1945-1948). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: gazownia, drogi i place publiczne, czyny społeczne, rolnictwo (sygn. 530-536; 1945-1950). 4) Referat Administracyjno-Społeczny: szkolnictwo, opieka społeczna, sprawy narodowościowe, sprawy wojskowe (sygn. 537-544; 1945-1949). Number of units in the group: 549
11/23/0 Akta miasta Krotoszyna 1807-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: pożyczki, kontrybucje wojskowe, handel (sygn. 1-3; 1807-1812). II. Okres zaboru pruskiego: wykazy akt, prawa miejskie, organizacja i posiedzenia władz miejskich, procesy sądowe, finanse (wydatki, dochody długi), kasa oszczędnościowa, podatki, nadzór policyjny nad ludnością i organizacjami społecznymi, cechy, Straż Pożarna, przemysł, handel, rolnictwo, budowa i utrzymanie dróg, kościoły, sprawy wyznaniowe, szkolnictwo (ludowe, średnie i zawodowe), opieka społeczna, organizacje dobroczynne, legaty, szpital, sprawy wojskowe, zakłady komunalne (elektrownia, gazownia, rzeźnia, kanalizacja, wodociągi), lasy miejskie (sygn. 4-422; [1807] 1815-1918 [1931]). III. Okres międzywojenny: instrukcje kancelaryjne, spisy akt, złożenie akt miejskich w archiwum, przepisy i okólniki, uroczystości, wybory do Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, Komisji i Zarządu Miejskiego, sprawy personalne, współpraca z organami samorządowymi, rozbudowa miasta, sprawy majątkowe, spis powszechny, budżety miejskie i jednostek podległych, sprawozdania finansowe, pożyczki, kasa oszczędnościowa, policja państwowa, nazwy ulic, sprawy wyznaniowe, nadzór nad organizacjami społecznymi i politycznymi, pożarnictwo, przemysł i handel, szkolnictwo powszechne, średnie i zawodowe, opieka społeczna, bezrobocie (m.in. Miejski Komitet ds. Bezrobocia), instytucje opiekuńcze, legaty i zapisy, opieka zdrowotna (m.in. szpital, lekarze), sprawy wojskowe, zakłady komunalne (elektrownia, gazownia,, wodociągi, rzeźnia), lasy miejskie, myślistwo, sprawy rolne (sygn. 423-709, 735-748, 750-751; [1898] 1919-1939). IV. Okres 1945-1950: protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Komisji i Zarządu Miejskiego, budżety, organizacje rzemieślnicze, oświata (sygn. 710-734, 749; 1945-1950). V. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe, skorowidze (sygn. 752-829; 1888-1938). Number of units in the group: 821
11/24/0 Akta miasta Mikstatu 1791-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: wykaz obywateli miasta (sygn. 40; [1791] 1815-1856). II. Okres międzywojenny: protokoły Rady Miejskiej, budżety (sygn. 1-2; 1918-1939). III. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń MRN, Komisji i Zarządu, kontrola i nadzór, majątek i przedsiębiorstwa miejskie, akta tajne (sygn. 3-20; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: plany finansowo-gospodarcze, budżety miejski i zakładów komunalnych, sprawozdania finansowe (sygn. 21-36; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: statystyka rolna (sygn. 37-38; 1947-1950). 4) Referat Administracyjno-Społeczny: sprawy oświaty, kultury i sztuki (sygn. 39; 1945-1947). Number of units in the group: 39
11/25/0 Akta miasta Odolanowa 1854-1950 [1961] 0 Unroll
1) Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki i zarządzenia własne, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium i Zarządu Miejskiego, majątek miasta, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, referendum ludowe, Straż Pożarna, szkody wojenne, sprawy budowlane, matrykuły katastralne, cmentarz ewangelicki, sprawy wodne (sygn. 1-38, 84-102; [1854] 1945-1950). 2) Dział Finansowo-Budżetowy: budżety miejskie i zakładów komunalnych, sprawozdania finansowe, Komunalna Kasa Oszczędności, podatki (sygn. 39-66, 103-118; [1938] 1945-50 [1961]). 3) Dział Gospodarki Komunalnej: sprawy lokalowe, drogowe i wodne, zakłady miejskie (elektrownia, rzeźnia), targowisko miejskie (sygn. 67-78, 119-121; 1945-1950). 4) Dział Spraw Socjalno-Kulturalnych: szkolnictwo podstawowe i średnie, Dom Kultury, opieka społeczna (sygn. 79-83; 1945-1950). 5) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (5 j.a.; 1931-1950). Number of units in the group: 126
11/26/0 Akta miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1875-1950 0 Unroll
I. Okres międzywojenny: budżety, cech fryzjerów (sygn. 1-2, 69-70; 1930-1939 [1940]). II. Okres okupacji hitlerowskiej: podział administracyjny, statystyka ruchu ludności, budżety (sygn. 3-6; 1941-1944). III. Okres 1945-1950 1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny: okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjno-prawne, plany pracy, wybory, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, wykaz osób zmarłych za granicą, danina narodowa, rejestry karno-administracyjne (sygn. 7-40; 1945-1950). 2) Wydział Finansowy: preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania z jego wykonania (sygn. 41-55, 71; 1945-1950). 3) Wydział Socjalno-Kulturalny: Komitet Biblioteczny, PCK (sygn. 56-57; 1945-1950). 4) Wydział Handlowo-Przemysłowy: browar, cech krawiecko-kuśnierski i fotografów (sygn. 58-59; 1945-1947). 5) Wydział Gospodarki Komunalnej: przedsiębiorstwa miejskie, plany inwestycyjne, wodociągi, kanalizacja, umowy kupna i sprzedaż, grobownictwo i ekshumacje (sygn. 60-68; 1945-1950). IV. Ewidencja ludności miasta: skorowidze do ksiąg meldunkowych (sygn. 72-105; 1875-1945). Number of units in the group: 104
11/27/0 Akta miasta Ostrzeszowa 1812-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: wykaz akt, prawa miejskie, organizacja władz miejskich, urzędnicy, majątek miasta, budowa ulic i dróg, wodociągi, kanalizacja, gazownia, rzeźnia, szkoły, nadzór policyjny (ludność miasta, organizacje społeczne, prasa, budownictwo, komunikacja, przemysł, handel, rolnictwo) (sygn. 1-98; [1812] 1815-1918 [1923]). II. Okres międzywojenny: okólniki i instrukcje, organizacja władz miejskich, wybory samorządowe, do Sejmu i Senatu, urzędnicy, Związek Miast Polskich, likwidacja pow. ostrzeszowskiego, budżety i sprawozdania rachunkowe, majątek miejski, gazownia, kanalizacja, rzeźnia, długi, subwencje, dotacje, budowa ulic i dróg, kultura, zdrowie publiczne i opieka społeczna, bezrobocie, rolnictwo, handel nadzór policyjny (sygn. 99-360; [1913] 1919-1939). III. Okres 1945-1950: organizacja i posiedzenia władz miejskich, budżety i sprawozdania rachunkowe, plany zabudowy miasta, Narodowy Spis Powszechny (instrukcje), sprawy repatriacji, VD, stowarzyszeń, wysiedleń Niemców (m.in. spisy osobowe) (sygn. 361-372, 819-823; [1923] 1945-1950). IV. Nadzór budowlany: korespondencja, pozwolenia na budowę, dokumentacja kosztorysowo-techniczna (sygn. 373-818; 1924-1950). Number of units in the group: 823
11/28/0 Akta miasta Pleszewa 1816-1950 [1954] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: przepisy i zarządzenia, ludność miasta, organizacja władz miejskich, urzędnicy miejscy, wybory i posiedzenia Rady Miejskiej i Zarządu, majątek miasta, podatki, kasa miejska, kasa oszczędności, oświetlenie ulic, kasa zapomogowa, sprawy miar i wag, budowa i utrzymanie ulic, urządzenia komunalne, budowa kolei, opieka społeczna (pomoc ubogim, zakłady dobroczynne, legaty), szpital miejski, handel, sprawy celne, rzemiosło, cechy, przemysł, sprawy państwowe, wybory, emigracja, organizacja sądownictwa (sygn. 1-726; 1816-1918 [1927]). II. Okres międzywojenny: protokoły Rady Miejskiej i Zarządu, sprawy organizacyjne i ustrojowe, sprawy kadrowe, przemysł i handel, rzemiosło, cechy rzemieślnicze, sprawy przeciwpożarowe i sanitarne, majątek miejski, podatki państwowe i komunalne, kasa miejska, Komunalna Kasa Oszczędności, sprawy budowlane, przedsiębiorstwa i urządzenia miejskie (m.in. wodociągi, elektrownia), szkolnictwo (podstawowe, średnie, zawodowe i wyznaniowe), sprawy wyznaniowe i opieki społecznej (m.in. zakłady dobroczynne, fundacje), opieka zdrowotna, sprawy ogólnopaństwowe, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy obywatelstwa i wojska, przewłaszczenia, podatki, sprawy sądowe, statystyka, bezrobocie, nadzór policyjny (policja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, policja obyczajowa, emigracja, ruch ludności, zdrowie publiczne, sprawy sanitarne, weterynaria, nadzór budowlany, pożarnictwo, drogi, sprawy wodne, gospodarka rolna, leśna i hodowlana, sprawy przemysłowo-handlowe, ubezpieczenia zdrowotne) (sygn. 727-1701, 1756-1941, 1943-1950; [1876] 1919-1939 [1943]). III. Okres okupacji hitlerowskiej: budżet, urządzenia komunalne, jeńcy wojenni (sygn. 1920, 1963-1966, 1979-1981, 1986 i 1990; 1939-1943) IV. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Zarządu i Komisji, majątek poniemiecki, sprawy wyznaniowe, plan gospodarczy miasta, szkody wojenne (sygn. 1702-1727, 1942; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: plany finansowo-gospodarcze, budżety, sprawozdania finansowe, inwestycje, podatek od lokali (sygn. 1728-1745, 1989; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: zakłady komunalne, kolej wąskotorowa, układ zbiorowy (sygn. 1746-1751; 1945-1950). 4) Referat Administracyjno-Społeczny: sprawy kultury i sztuki, walka z analfabetyzmem, statystyka (sygn. 1752-1755; 1945-1949). V Nadzór budowlany: akta budowlane nieruchomości (sygn. 1943-1950; 1889-1939). IV. Ewidencja ludności: karty meldunkowe, księgi kontroli ruchu ludności (sygn. 1951-1988, 1991-2023; 1898-1950 [1954]). Number of units in the group: 2024
11/29/0 Akta miasta Pogorzeli 1825-1950 [1954] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1) Sprawy komunalne: prawa miejskie, organizacja i posiedzenia władz miejskich, majątek i kasa miejska, szkoły, opieka społeczna, sprawy budowlane, rzemiosło, cechy, rolnictwo, sprawy wojskowe, podatki (sygn. 1-191; 1825-1918 [1921]). 2) Sprawy policyjne: paszporty, więzienie, przestępstwa, ruch ludności, organizacje społeczne, prasa, handel, komunikacja, pożarnictwo, przemysł, rzemiosło, rolnictwo (sygn. 192-346; 1849-1918 [1921]). II. Okres międzywojenny 1) Sprawy komunalne: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmu, Senatu i Rady Miejskiej, posiedzenia Rady i Zarządu Miejskiego, sprawy personalne, zakłady komunalne, podatki państwowe i komunalne, budżety, sprawozdania rachunkowe, opieka społeczna, przemysł, rzemiosło i handel (sygn. 347-439, 627-628; 1919-1939). 2) Sprawy policyjne: przepisy i zarządzenia, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacje społeczne i polityczne, cenzura, stan sanitarny, pożarnictwo, policja budowlana, leśna i polna, rolnictwo i melioracja, przemysł i handel, rzemiosło i organizacje rzemieślnicze, bezrobocie (sygn. 440-553; 1919-1939). III. Okres okupacji hitlerowskiej: zarządzenia, sprawy wyznaniowe, zakłady komunalne, budżety, rolnictwo (sygn. 554-626; 1939-1944). IV. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, posiedzenia MRN, Prezydium, Komisji i Zarządu (sygn. 629-645; 1945-1950). 2) Referat Rolny: statystka (sygn. 646-648; 1945-1948). 3) Referat Gospodarki Komunalnej: analiza placówek handlowych i usługowych (sygn. 649; 1945-1950). V. Ewidencja ludności: książki ludowe, listy dusz, rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze (sygn. 650-681; 1865-1950 [1954]). Number of units in the group: 681
11/30/0 Akta miasta Raszkowa 1815-1950 [1951] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1) Sprawy komunalne: prawa miasta i mieszczan, wybory radnych, kasa miejska, sprawy sanitarne, szkoły, kościoły, sprawy wyznaniowe, procesy sądowe (sygn. 1-49, 119-122; 1816-1918). 2) Sprawy policyjne: bezpieczeństwo i porządek publiczny, pożary, ruch ludności, opieka społeczna, cenzura, organizacje społeczne, rzemiosło i handel (sygn. 50-91; 1815-1890). II. Okres międzywojenny: protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej (sygn. 92; 1926-1934). III. Okres 1945-1950: protokoły z posiedzeń MRN i Prezydium, ewidencja i kontrola ruchu ludności, budżety, inwestycje, sprawozdania rachunkowe, (sygn. 93-118; 1945-1950). IV. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 123-131; 1913-1945). Number of units in the group: 131
11/31/0 Akta miasta Rychtala 1787-1933 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1) Sprawy komunalne: prawa miasta, wybory radnych, kasa miejska, szkoły, sprawy wyznaniowe, budownictwo, linia kolejowa Namysłów-Kępno, spisy ludności (sygn. 1-19; [1801] 1815-1913). 2) Sprawy policyjne: nadzór policyjny (przepisy i okólniki, paszporty, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie, przemysł, rzemiosło, organizacje) kataster (imienne wykazy podatników) (sygn. 20-40, 61-66; [1787] 1815-1919 [1924]). II. Okres międzywojenny: ruch graniczny, paszporty, organizacje społeczne, wybory do Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu, sprawy budowlane, opieka społeczna, szkoły, podatki, reforma rolna, sprawy polityczne, matrykuła podatku gruntowego (sygn. 41-60, 67-70; [1895] 1918-1933). III. Ewidencja ludności: rejestr mieszkańców (sygn. 71; 1922-1931). Number of units in the group: 71
11/32/0 Akta miasta Stawiszyna [1527] 1816-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego i międzywojenny 1) Dział Ogólno-Organizacyjny: dokument pergaminowy z 1527, przepisy i zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, urzędnicy miejscy, posiedzenia Rady Miejskiej, Zarządu i Komisji, uroczystości, wybory do Sejmu i Senatu, opieka społeczna, zakłady komunalne, rejestr pomiarowy miasta z 1824 r. (sygn. 1-117, 250-251; [1527] 1841-1939). 2) Dział Finansowo-Budżetowy: budżety miejskie, pożyczki, kasa oszczędności, podatki (sygn. 118-138; 1920-1937). 3) Dział Gospodarki Miejskiej: szkoły, analfabeci, oświata pozaszkolna, kultura i sztuka, ośrodek zdrowia, klęski żywiołowe, roboty publiczne, regulacja miasta, bezrobocie i pośrednictwo pracy, emigracja sezonowa, rolnictwo (m.in. statystyka) zakłady przemysłowe, rzemiosło (sygn. 139-204; 1917-1939). 4) Dział Administracyjny: sprawy wyznaniowe, ruch naturalny ludności, sprawy organizacyjne usc, gmina żydowska, ewidencja ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pobór, aprowizacja, ceny żywności, wykazy akt (sygn. 205-249; 1917-1939). 5) Akta cechowe: akta wyzwolenia na czeladnika bednarskiego, sprawy organizacyjne i finansowe cechu młynarskiego (sygn. 252-269, 300-308; 1816-1940). II. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmu i MRN, protokoły z posiedzeń MRN, Prezydium i Komisji, kontrole wewnętrzne (sygn. 270-279, 296-298; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe (sygn. 282-295; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 299; 1947-1950). 4) Referat Społeczno-Administracyjny: oświata i kultura, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 280-281; 1949-1950). Number of units in the group: 308
11/33/0 Akta miasta Sulmierzyce 1819-1950 [1951] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: prawa miejskie, organizacja władz, urzędnicy miejscy, kasa i rachunki, majątek miasta, budowa dróg i mostów, targi i jarmarki, straż pożarna i pożary, kasa oszczędności, sprawy wyznaniowe i kościelne, szkoły, pożyczki miejskie, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, legaty, szpital, choroby zakaźne, nadzór policyjny (bezpieczeństwo publiczne, obyczaje, ruch ludności, zdrowie publiczne, budownictwo, ubezpieczenia, komunikacja, rolnictwo, przemysł, rzemiosło, handel, bezrobocie), wybory, kolej, poczta, procesy, sprawy wojskowe, podatki (m.in. spisy podatników) (sygn. 1-737, 998-1002, 1008-1009; 1819-1918 [1928]). II. Okres międzywojenny: prawa miejskie, organizacja władz, urzędnicy miejscy, budżety, sprawozdania rachunkowe, kasa oszczędności, podatki, długi, majątek miasta, granice miasta, opieka społeczna, nadzór policyjny (bezpieczeństwo publiczne, obyczaje, ruch ludności, zdrowie publiczne, budownictwo, ubezpieczenia, komunikacja, rolnictwo, przemysł, rzemiosło, handel, bezrobocie), wybory do Sejmu i Senatu, procesy, statystyka, sprawy wojskowe, przedsiębiorstwa miejskie (sygn. 738-989; 1919-1939). III. Okres 1945-1950: protokoły władz miejskich, budżety, sprawozdania rachunkowe (sygn. 990-997, 1003-1005; 1945-1950). IV. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 1006-1007; 1908-1931). Number of units in the group: 1006
11/34/0 Akta miasta Zduny 1718-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: organizacje władz miejskich, sprawy celne, handel, parafia ewangelicka, księga rachunkowa budowy kościoła i organistówki (sygn. 1-3, 747, 769; [1718] 1807-1815). II. Okres zaboru pruskiego: organizacja władz miejskich, urzędnicy miejscy, wybory radnych, posiedzenia Rady Miejskiej, ratusz miejski, posiadłości miejskie, sprawy celne, budowa ulic i dróg, długi miejskie, podatki, kasa miejska, kasa oszczędności, ubezpieczenia chorobowe i ogniowe, targi i jarmarki, cechy, sprawy wyznaniowe i oświatowe, sprawy wojskowe, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, nadzór policyjny (organizacje, zebrania, prasa), zdrowie, miary i wagi, pożarnictwo, komunikacja, budownictwo, handel, rzemiosło, rolnictwo (sygn. 4-531, 748-749, 759-768; [1811] 1815-1918 [1924]). III. Okres międzywojenny: organizacja władz miejskich (przepisy i zarządzenia, wybory, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych), drogi i place publiczne, biblioteka, nazewnictwo ulic, opieka społeczna (Komisja Ubogich, zapomogi, ubezpieczenia społeczne, inwalidzi), bezrobocie (przepisy, Fundusz Pracy, statystyka, sprawozdawczość, zasiłki), sprawy policyjne (okólniki i zarządzenia, wybory do Sejmu i Senatu, żandarmeria wojskowa, bezpieczeństwa państwa, sprawy graniczne, organizacje społeczne, sprawy meldunkowe, optanci, cudzoziemcy, obywatelstwo, nadzór policyjny, przestępstwa, statystyka, alkoholizm, sieroty, prostytucja, sprawy wyznaniowe i przeciwpożarowe), rzemiosło (statuty, związki zawodowe i cechowe), zakłady przemysłowe, finanse (przepisy, budżety, podatki miejskie, pożyczki), zakłady komunalne, sprawy budowlane i rolne (m.in. statystyka), wykazy poległych powstańców (sygn. 532-736, 742-743, 747; 1919-1939). IV. Okres okupacji hitlerowskiej: cmentarze, wodociągi i kanalizacja (sygn. 744-745; 1940-1944). V. Okres 1945-1950: przepisy i zarządzenia, akta tajne, protokoły z posiedzeń organów samorządowych, majątek miasta, zakłady komunalne (sygn. 737-741, 746, 750-758; 1945-1950). Number of units in the group: 769
11/35/0 Akta gminy Błaszki 1935-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy (sygn. 12; 1935-1939). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe radnych protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu Gminnego, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy i gromad, statystyka rolna (sygn. 1-11, 13-25; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe (sygn. 26-32; 1946-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 33-35; 1947-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura, sprawy wyznaniowe (sygn. 36-40; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania gromadzkie i sołtysów, organizacja pracy, skargi i zażalenia, realizacja akcji państwowych (sygn. 41-74; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety (sygn. 75-76; 1951-1952). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa (sygn. 77-79; 1951-1952). 4) Referat Rolny: sprawy akcji wiosenno-siewnej (sygn. 80; 1954). Number of units in the group: 80
11/36/0 Akta gminy Brudzew 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: zebrania i urzędowanie organów samorządowych, kontrole wewnętrzne (sygn. 1-3; 1946-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 4-15; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, zebrania i konferencje, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, skargi i zażalenia, przemysł i rzemiosło (sygn. 16-32; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety gminne i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 33-41; 1951-1954). 3) Referat Rolny: sprawozdania i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego, osadnictwo (sygn. 42-55; 1951-1954). Number of units in the group: 55
11/37/0 Akta gminy Ceków 1867-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Dozoru Szkolnego, uchwały zebrań gminnych, Zarządu i Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, tabela likwidacyjna i rejestr pomiarowy wsi Bugaj (sygn. 1-6, 95; 1867-1904, 1918-1939). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: wybory do Sejmu, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 7-24; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 25-45; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: osadnictwo rolne, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, spis powszechny, oświata rolnicza (sygn. 46-50; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata (sygn. 51; 1945-1946). III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, opis gminy, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania gromadzkie i sołtysów, kontrole, stowarzyszenia i organizacje społeczne, raptularz zmarłych, sprawy organizacyjne usc (sygn. 52-80, 96-98; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 81-88; 1951-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (sygn. 89; 1951-1953). 4) Referat Rolny: sprawozdania i statystyka, planowanie i inwestycje, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 90-94; 1951-1954). Number of units in the group: 98
11/38/0 Akta gminy Chocz 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły z posiedzeń GRN, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-8; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 9-24; 1945-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 25-26; 1949-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, sprawy organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, majątek gminy i gromad, kontrole (sygn. 27-37; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 38-46; 1951-1954). 3) Referat Spraw Socjalno-Kulturalne: oświata i kultura (sygn. 47; 1954). 4) Referat Rolny: sprawozdania i statystyka, spółdzielczość produkcyjna (sygn. 48-52; 1950-1953). Number of units in the group: 52
11/39/0 Akta gminy Godziesze 1923-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy, uchwały Rady i Zarządu (sygn. 1-5; 1923-1937). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, majątek gminy i gromad (sygn. 6-17; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 18-36; 1945-1950). 3, Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 37-38; 1947-1950). III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów, skargi i zażalenia, kontrole i nadzór (sygn. 39-57; 1950-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 58-60; 1952-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (sygn. 61-62; 1951-1954). 4) Referat Rolny: rolnictwo i leśnictwo, spółdzielczość produkcyjna, akcja osiedleńcza (sygn. 63-65; 1951-1953). Number of units in the group: 64
11/40/0 Akta gminy Iwanowice 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe radnych, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji Kontroli Społecznej i Zarządu Gminnego, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-11; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 12-21; 1947-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 22-24; 1946-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 25; 1947-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, radni, skargi i zażalenia, zespoły gromadzkie, kontrole i nadzór (sygn. 26-68; 1950-1954). 2) Referat Finansowy: przepisy i okólniki, budżety gminy i zakładów, sprawozdawczość finansowa (sygn. 69-74; 1951-1953). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, czytelnictwo (sygn. 75-76; 1951-1953). 4) Referat Rolny: zarządzenia i okólniki, sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo (sygn. 77-82; 1952-1954). Number of units in the group: 82
Showing 21 to 40 of 1,586 entries.